Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

9,779
712
141
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO B NI V
…………/………… ……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
LÊ BÁ ĐÀI
NĂNG LỰC QUN LÝ
CA CH TCH Y BAN NHÂN DÂN CP XÃ
HUYN PHÙ M, TỈNH BÌNH ĐỊNH
LUN LÝ CÔNG
TP. H CHÍ MINH - NĂM 2017
TP. H CMINH - M 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ BÁ ĐÀI NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở HUYỆN PHÙ MỸ, TỈNH BÌNH ĐỊNH LUN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO B NI V
…………/………… ……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
LÊ BÁ ĐÀI
NĂNG LỰC QUN LÝ
CA CH TCH Y BAN NHÂN DÂN CP XÃ
HUYN PHÙ M, TỈNH BÌNH ĐỊNH
LUN LÝ CÔNG
Chuyên ngành: Qun lý công
Mã s: 60 34 04 03
NGƢỜI HƢỚNG DN KHOA HỌC: PGS.TS. VÕ KIM SƠN
TP. H CHÍ MINH - NĂM 2017
TP. H CMINH - M 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ BÁ ĐÀI NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở HUYỆN PHÙ MỸ, TỈNH BÌNH ĐỊNH LUN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Qun lý công Mã s: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. VÕ KIM SƠN TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu, kết
qu nêu trong luận văn là trung thực và có ngun gc trích dn rõ ràng. Nhng kết
lun khoa hc ca luận văn chưa từng được công b trong bt c công trình nào.
Tác giả luận văn
Lê Bá Đài
LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào. Tác giả luận văn Lê Bá Đài
LỜI CÁM ƠN
c gi li cn Ban Giám hio, cán b,
ging viên ca Hc vin Hành chính Qu  u kin tt nht cho tôi
trong quá trình hc tp và nghiên cu ti Hc vin, tôi nhc s  và ch
bo tn tình ca Quý Thy, giáo Hc vin Hành chính qut tình
truyt kin thc quý báu cho tôi.
c bit tôi xin gi li cc ti th- i
trc tip ch bng dn tôi t t quá trình nghiên
cu và hoàn thành Lu
Nhân dp này tôi xin c , công ch 
a bàn huyn Phù M, tu ki tôi trong
sut quá trình nghiên cu, thu thp s li hoàn thành Lun 
Cui cùng tôi xin chân thành c ng nghing
viên khuyn khích tôi trong sut quá trình hc tp và nghiên cu.
Mc dù u c gng, song Luc chn không th tránh khi
nhng thiu sót, tôi kính mong s nh c s  dn quý báu ca
Quý Thy, giáo b ng nghip  Lu c b sung, hoàn
thin.
Xin trân trng cảm ơn!
TP HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2017
Tác giả
Lê Bá Đài
LỜI CÁM ƠN c gi li cn Ban Giám hio, cán b, ging viên ca Hc vin Hành chính Qu  u kin tt nht cho tôi trong quá trình hc tp và nghiên cu ti Hc vin, tôi nhc s  và ch bo tn tình ca Quý Thy, Cô giáo Hc vin Hành chính qut tình truyt kin thc quý báu cho tôi. c bit tôi xin gi li cc ti th- i trc tip ch bng dn tôi t t quá trình nghiên cu và hoàn thành Lu Nhân dp này tôi xin c , công ch  a bàn huyn Phù M, tu ki tôi trong sut quá trình nghiên cu, thu thp s li hoàn thành Lun  Cui cùng tôi xin chân thành c ng nghing viên khuyn khích tôi trong sut quá trình hc tp và nghiên cu. Mc dù u c gng, song Luc chn không th tránh khi nhng thiu sót, tôi kính mong s nh c s  dn quý báu ca Quý Thy, Cô giáo và b ng nghip  Lu c b sung, hoàn thin. Xin trân trọng cảm ơn! TP HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2017 Tác giả Lê Bá Đài
DANH MC CH VIT TT
CNXH
Ch i
UBND
y ban nhân dân

Hng nhân dân

Công nghip hóa, hii hóa
CT/TW
Ch th 
-TTg
Quynh Th ng
-BNV
Quynh B Ni v

Quynh Huyn y
NQ/TW
Ngh quy
-CP
Ngh nh Chính ph
KL/TW
Kt lu
QLNN
Qun lý nhà c
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNXH Ch i UBND y ban nhân dân  Hng nhân dân  Công nghip hóa, hii hóa CT/TW Ch th  -TTg Quynh Th ng -BNV Quynh B Ni v  Quynh Huyn y NQ/TW Ngh quy -CP Ngh nh Chính ph KL/TW Kt lu QLNN Qun lý nhà c
DANH MC CÁC BNG, BIU, SƠ ĐỒ
S TT
Tên Sơ đồ, Bng, Biu
Trang
 1.1
Cách thc bu chn ch tch, phó ch tch y viên
UBND Vit Nam
14
 1.2
c và công vic
23
 1.3
c, công vic và con i
24
Hình 1.1
Các yu t c c ca Ch tch UBND cp
35
Bng 2.1
Tng h  chuyên môn, nghip v cán b ch
cht cp xã
52
Bng 2.2
  tch UBND cp xã Vit Nam
55
Bng 2.3
   Ch tch UBND cp huyn Phù
M, tnh
57
Bng 2.4
Tng h hoàn thành công vic ca Ch
tch UBND xã
60
Bi 2.1
 tui ca Ch tch UBND xã
53
Bi 2.2
K p k hoch
65
Bi 2.3
K giao tip
66
Bi 2.4
K u hành cuc hp
67
Bi 2.5
Tinh thn trách nhim ca Ch t  i vi
công vic
69
Bi 2.6
 i vi công dân ca Ch tch UBND xã
70
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Số TT Tên Sơ đồ, Bảng, Biểu Trang  1.1 Cách thc bu chn ch tch, phó ch tch và y viên UBND  Vit Nam 14  1.2 c và công vic 23  1.3 c, công vic và con i 24 Hình 1.1 Các yu t c c ca Ch tch UBND cp xã 35 Bng 2.1 Tng h  chuyên môn, nghip v cán b ch cht cp xã 52 Bng 2.2   tch UBND cp xã  Vit Nam 55 Bng 2.3     Ch tch UBND cp xã  huyn Phù M, tnh 57 Bng 2.4 Tng h hoàn thành công vic ca Ch tch UBND xã 60 Bi 2.1  tui ca Ch tch UBND xã 53 Bi 2.2 K p k hoch 65 Bi 2.3 K giao tip 66 Bi 2.4 K u hành cuc hp 67 Bi 2.5 Tinh thn trách nhim ca Ch t  i vi công vic 69 Bi 2.6  i vi công dân ca Ch tch UBND xã 70
MC LC
Trang ph bìa
Lời cam đoan
Li cảm ơn
Danh mc các t viết tt
Danh mc bng biểu, sơ đồ
PHN M ĐẦU .................................................................................................................. 1
1. Lý do chn đề tài ...................................................................................................................... 1
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đ tài ..................................................................... 2
3. Mục đích và nhiệm v nghiên cu ..................................................................................... 5
4. Đối tƣng nghiên cu và phm vi nghiên cu .............................................................. 5
4.1. ng nghiên cu ........................................................................................................ 5
4.2. Phm vi nghiên cu ............................................................................................................ 6
5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu ca luận văn ............................... 6
5.1. n ............................................................................................................... 6
5.2. u................................................................................................... 6
5.2.1. u th cp ........................................................ 6
5.2.2. u tra bng bng hi ............................................................ 6
5.2.3. ng vn sâu ......................................................................... 7
5.2.4.  ................................................................................. 7
6. Ý nghĩa lý lun và thc tin ca luận văn ...................................................................... 7
7. Kết cu đ tài ............................................................................................................................. 8
PHN NI DUNG ....................................................................................................................... 9
Chƣơng 1: SỞ LUN V NĂNG LC QUN CA CH TCH
UBND CP XÃ.............................................................................................................................. 9
1.1. Chính quyn địa phƣơng cấp xã và chc danh Ch tch UBND cp xã .......... 9
1.1.1. Chính quyp xã .................................................................................. 9
1.1.2. Ch tch UBND cp cách thc bu chc danh Ch tch UBND cp
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……12
1.1.2.1. Quan nim v Ch tch UBND cp xã ................................................... 12
1.1.2.2. Cách thc bu ra chc danh Ch tch UBND cp xã ............................. 14
MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục các từ viết tắt Danh mục bảng biểu, sơ đồ PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 1 1. Lý do chọn đề tài ...................................................................................................................... 1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ..................................................................... 2 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ..................................................................................... 5 4. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu .............................................................. 5 4.1. ng nghiên cu ........................................................................................................ 5 4.2. Phm vi nghiên cu ............................................................................................................ 6 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn ............................... 6 5.1. n ............................................................................................................... 6 5.2. u................................................................................................... 6 5.2.1. u th cp ........................................................ 6 5.2.2. u tra bng bng hi ............................................................ 6 5.2.3. ng vn sâu ......................................................................... 7 5.2.4.  ................................................................................. 7 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn ...................................................................... 7 7. Kết cấu đề tài ............................................................................................................................. 8 PHẦN NỘI DUNG ....................................................................................................................... 9 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ.............................................................................................................................. 9 1.1. Chính quyền địa phƣơng cấp xã và chức danh Chủ tịch UBND cấp xã .......... 9 1.1.1. Chính quyp xã .................................................................................. 9 1.1.2. Ch tch UBND cp xã và cách thc bu chc danh Ch tch UBND cp xã………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……12 1.1.2.1. Quan nim v Ch tch UBND cp xã ................................................... 12 1.1.2.2. Cách thc bu ra chc danh Ch tch UBND cp xã ............................. 14
1.1.3. Nhim v, quyn hn ca Ch tch UBND cp xã ............................................... 15
1.1.4. Tiêu chun chc danh Ch tch UBND cp xã ..................................................... 18
1.2. Tng quan v năng lực ..................................................................................................... 20
1.2.1. Khái nim v c ................................................................................................. 20
1.2.2. Khái nim v c qun lý .................................................................................. 22
c thc thi công vic ca cá nhân ....................................................... 23
1.2.4. Các yu t c thc thi công vic ........................................... 25
1.3. Năng lc qun lý ca Ch tch UBND cp xã.......................................................... 28
1.3.1.   c qun lý Ch tch UBND cp xã ............................ 28
1.3.2. c qun lý ca Ch tch UBND ........ 34
1.3.2.1. n thc ca Ch tch UBND cp xã .............. 35
1.3.2.2.  a Ch tch UBND cp ................ 38
1.3.2.3.  làm vic ca Ch tch UBND cp xã ... 40
1.4. Tính cp thiết phải nâng cao năng lực quản lý, điều hành ca Ch tch
UBND cp xã ................................................................................................................................ 41
1.4.1. Xut phát t yêu cu v s nghii mi cc .................................. 42
1.4.2. Xut phát t hn ch c quc ca Ch tch UBND cp
hin nay…………………………………………………………..…………………………………………………………………………43
1.4.3. Xut phát t yêu c phc v
nhân dân trong công tác xây dng chính quyn thân thin ............................................... 45
Tiu kết chƣơng 1 ....................................................................................................................... 46
Chƣơng 2: THC TRẠNG NĂNG LỰC QUN CA CH TCH UBND
CP XÃ HUYN PHÙ M, TỈNH BÌNH ĐỊNH ...................................................... 48
2.1. Đặc điểm t nhiên, kinh tế, xã hi huyn Phù M, tỉnh Bình Định ............... 48
2.1.1. im t nhiên ........................................................................................................ 48
2.1.2. V kinh t, xã hi ......................................................................................................... 48
2.1.3. Tình hình chung v   ch cht cp huyn Phù M, tnh
nh ............................................................................................................................ 51
2.2. Thc trạng năng lực qun lý ca Ch tch UBND cp huyn Phù M,
tỉnh Bình Định…………………………………………………….………………………………………………………………..…53
2.2.1. Tng quan v  tch UBND cp xã ca huyn Phù M ................ 53
1.1.3. Nhim v, quyn hn ca Ch tch UBND cp xã ............................................... 15 1.1.4. Tiêu chun chc danh Ch tch UBND cp xã ..................................................... 18 1.2. Tổng quan về năng lực ..................................................................................................... 20 1.2.1. Khái nim v c ................................................................................................. 20 1.2.2. Khái nim v c qun lý .................................................................................. 22 c thc thi công vic ca cá nhân ....................................................... 23 1.2.4. Các yu t c thc thi công vic ........................................... 25 1.3. Năng lực quản lý của Chủ tịch UBND cấp xã.......................................................... 28 1.3.1.   c qun lý Ch tch UBND cp xã ............................ 28 1.3.2. c qun lý ca Ch tch UBND xã ........ 34 1.3.2.1. n thc ca Ch tch UBND cp xã .............. 35 1.3.2.2.  a Ch tch UBND cp xã ................ 38 1.3.2.3.  làm vic ca Ch tch UBND cp xã ... 40 1.4. Tính cấp thiết phải nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Chủ tịch UBND cấp xã ................................................................................................................................ 41 1.4.1. Xut phát t yêu cu v s nghii mi cc .................................. 42 1.4.2. Xut phát t hn ch c quc ca Ch tch UBND cp xã hin nay…………………………………………………………..…………………………………………………………………………43 1.4.3. Xut phát t yêu c phc v nhân dân trong công tác xây dng chính quyn thân thin ............................................... 45 Tiểu kết chƣơng 1 ....................................................................................................................... 46 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ Ở HUYỆN PHÙ MỸ, TỈNH BÌNH ĐỊNH ...................................................... 48 2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định ............... 48 2.1.1. im t nhiên ........................................................................................................ 48 2.1.2. V kinh t, xã hi ......................................................................................................... 48 2.1.3. Tình hình chung v   ch cht cp xã huyn Phù M, tnh nh ............................................................................................................................ 51 2.2. Thực trạng năng lực quản lý của Chủ tịch UBND cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định…………………………………………………….………………………………………………………………..…53 2.2.1. Tng quan v  tch UBND cp xã ca huyn Phù M ................ 53
2.2.2. Thc tr  c theo tiêu chun chc danh ch tch UBND cp do
pháp lu .................................................................................................... 54
2.2.3. Thc trng t qu thc thi công vin 2011-
2015 ca Ch tch UBND cp xã ............................................................................................. 60
2.2.4. Thc trc ca Ch tch UBND cp xã t  hài lòng
ca công ch ................................................................................................. 64
2.3. Đánh giá về năng lực qun của đội ngũ Chủ tch UBND cp xã huyn
Phù M, tỉnh Bình Định ........................................................................................................... 71
2.3.1. Nhm .............................................................................................................. 71
2.3.2. Nhng hn ch ............................................................................................................... 77
2.3.3. Nguyên nhân ca hn ch ........................................................................................... 80
Tiu kết chƣơng 2 ....................................................................................................................... 83
Chƣơng 3. GII PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUN LÝ CA CH TCH
UBND CP XÃ TRONG THI GIAN TI .................................................................... 84
3.1. Quan điểm, phƣơng hƣớng, mc tiêu nâng cao năng lực qun ca Ch
tch UBND cấp xã…………. ................................................................................................... 84
3.1.1. m ch ng.......................................................................... 84
3.1.2. Mc tiêu .......................................................................................................................... 87
3.1.2.1. Mc tiêu chung ....................................................................................... 87
3.1.2.2. Mc tiêu c th........................................................................................ 88
3.2. Mt s giải pháp nâng cao năng lực qun ca Ch tch UBND cp
trong thi gian ti……………………………………………………………………………………………………..……………89
3.2.1. ng s o ci vi vic
qun lý ca Ch tch UBND cp xã ......................................................................................... 89
3.2.2. Tiêu chun hóa chc danh Ch tch UBND cp xã huyn Phù M ............ 93
3.2.3. i m       hoàn thành nhim v ca Ch tch
UBND xã ............................................................................................................................. 102
3.2.4. Thc hin có hiu qu công tác quy hoch cán b o ........................... 106
3.2.5. Nhóm gii phápv bng k ovà tng lclàm vic cho
Ch tch UBND cp xã ............................................................................................. 109
Tiu kết chƣơng 3 ..................................................................................................................... 116
2.2.2. Thc tr  c theo tiêu chun chc danh ch tch UBND cp xã do pháp lu .................................................................................................... 54 2.2.3. Thc trng t qu thc thi công vin 2011- 2015 ca Ch tch UBND cp xã ............................................................................................. 60 2.2.4. Thc trc ca Ch tch UBND cp xã t  hài lòng ca công ch ................................................................................................. 64 2.3. Đánh giá về năng lực quản lý của đội ngũ Chủ tịch UBND cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định ........................................................................................................... 71 2.3.1. Nhm .............................................................................................................. 71 2.3.2. Nhng hn ch ............................................................................................................... 77 2.3.3. Nguyên nhân ca hn ch ........................................................................................... 80 Tiểu kết chƣơng 2 ....................................................................................................................... 83 Chƣơng 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ TRONG THỜI GIAN TỚI .................................................................... 84 3.1. Quan điểm, phƣơng hƣớng, mục tiêu nâng cao năng lực quản lý của Chủ tịch UBND cấp xã…………. ................................................................................................... 84 3.1.1. m ch ng.......................................................................... 84 3.1.2. Mc tiêu .......................................................................................................................... 87 3.1.2.1. Mc tiêu chung ....................................................................................... 87 3.1.2.2. Mc tiêu c th........................................................................................ 88 3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý của Chủ tịch UBND cấp xã trong thời gian tới……………………………………………………………………………………………………..……………89 3.2.1. ng s o ci vi vic qun lý ca Ch tch UBND cp xã ......................................................................................... 89 3.2.2. Tiêu chun hóa chc danh Ch tch UBND cp xã  huyn Phù M ............ 93 3.2.3. i m       hoàn thành nhim v ca Ch tch UBND xã ............................................................................................................................. 102 3.2.4. Thc hin có hiu qu công tác quy hoch cán b o ........................... 106 3.2.5. Nhóm gii phápv bng k ovà tng lclàm vic cho Ch tch UBND cp xã ............................................................................................. 109 Tiểu kết chƣơng 3 ..................................................................................................................... 116
PHN KT LUN…………………………………….……………….……………117
TÀI LIU THAM KHO
PH LC
PHẦN KẾT LUẬN…………………………………….……………….……………117 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC