Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

7,872
730
109
B GIÁO DO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
***************
HNG THIÊN LÝ
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T TÁC ĐỘNG ĐẾN CU TRÚC
VN DOANH NGHIP XÂY DNG TRÊN ĐỊA BÀN
TNH KIÊN GIANG
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP.H Chí Minh Năm 2017
B GIÁO DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *************** HỒNG THIÊN LÝ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2017
B GIÁO DO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
*************
HNG THIÊN LÝ
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T TÁC ĐỘNG ĐẾN CU TRÚC
VN DOANH NGHIP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN
TNH KIÊN GIANG
Chuyên ngành: Qun lý kinh tế
Mã s: 60340410
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC:
PGS TS. NGUYN NGC VINH
TP.H Chí Minh Năm 2017
B GIÁO DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************* HỒNG THIÊN LÝ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS. NGUYỄN NGỌC VINH TP.Hồ Chí Minh – Năm 2017
LỜI CAM ĐOAN
 tài:  N
CU TRÚC VN DOANH NGHIP XÂY DA BÀN TNH KIÊN
c lp ci s ng dn khoa hc ca
thy Nguyn Ngc Vinh. Các ni dung kt qu trong luc
c công b trong bt c công trình nghiên cu nào. Tt c tài liu tham
khc s dng trong luc trích d và rõ ràng.
Kiên Giang, ngày..…tháng……năm 2017
c gi lu
Hng Thiên Lý
LỜI CAM ĐOAN  tài:  N CU TRÚC VN DOANH NGHIP XÂY DA BÀN TNH KIÊN c lp ci s ng dn khoa hc ca thy Nguyn Ngc Vinh. Các ni dung và kt qu trong luc và c công b trong bt c công trình nghiên cu nào. Tt c tài liu tham khc s dng trong luc trích d và rõ ràng. Kiên Giang, ngày..…tháng……năm 2017 Tác gi lu Hng Thiên Lý
MC LC
TRANG PH BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MC LC
DANH MC VIT TT
DANH MC BNG BIU
DANH MC HÌNH V
TÓM TT .................................................................................................................. 1
CHƯƠNG I : GIỚI THIU NGHIÊN CU .......................................................... 2
1.1 Tính cp thit ca nghiên cu ............................................................................... 2
 ............................................................................ 4
ng và phm vi nghiên cu: ........................................................................ 5
u ....................................................................................... 5
1.5 D liu phc v phân tích ..................................................................................... 5
c tin ca nghiên cu.......................................................................... 6
1.7 Cu trúc ca lu ............................................................................................ 6
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYT VÀ TNG HP CÁC NGHIÊN CU
CÓ LIÊN QUAN ....................................................................................................... 7
2.1 Các khái nim có liên quan ................................................................................... 7
2.1.1 Cu trúc vn-Capital structure. ......................................................................... 7
2.1.2 Cu trúc vn t-Optimal Capital Structure. ................................................ 8
c kho lý thuyt v cu trúc vn ..................................................................... 9
2.2.1 Lý thuyt (MM) .................................................................................................. 9
2.2.2 Lý thuyi ........................................................................................... 11
2.2.3 Lý thuyt trt t phân hng .............................................................................. 14
MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ TÓM TẮT .................................................................................................................. 1 CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU .......................................................... 2 1.1 Tính cp thit ca nghiên cu ............................................................................... 2  ............................................................................ 4 ng và phm vi nghiên cu: ........................................................................ 5 u ....................................................................................... 5 1.5 D liu phc v phân tích ..................................................................................... 5 c tin ca nghiên cu.......................................................................... 6 1.7 Cu trúc ca lu ............................................................................................ 6 CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ....................................................................................................... 7 2.1 Các khái nim có liên quan ................................................................................... 7 2.1.1 Cu trúc vn-Capital structure. ......................................................................... 7 2.1.2 Cu trúc vn t-Optimal Capital Structure. ................................................ 8 c kho lý thuyt v cu trúc vn ..................................................................... 9 2.2.1 Lý thuyt (MM) .................................................................................................. 9 2.2.2 Lý thuyi ........................................................................................... 11 2.2.3 Lý thuyt trt t phân hng .............................................................................. 14
2.2.4 Lý thuyi din................................................................................. 15
c kho các nghiên cu có liên quan .............................................................. 16
2.3.1 Các nghiên cc .............................................................................. 16
2.3.2 Các nghiên cu ca Vit Nam ......................................................................... 20
Tóm t ......................................................................................................... 23
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................... 24
3.1 Khung phân tích .................................................................................................. 24
3.2 Mô hình nghiên cu .............................................. 25
3.2.1 Mô hình nghiên cu ......................................................................................... 25
u .................................................................................. 27
3.3 Mô t d liu ....................................................................................................... 27
3.3.1 Thu thp và x lý s liu .................................................................................. 27
3.3.2 Cu trúc vn và các nhân t ng .............................................................. 30
3.3.2.1 Cu trúc vn .................................................................................................. 30
3.3.2.2 Các nhân t n cu trúc vn ......................................... 32
Tóm t ......................................................................................................... 38
CHƯƠNG IV: KẾT QU NGHIÊN CU VÀ THO LUN ........................... 39
4.1 Thng kê mô t .................................................................................................... 39
4.1.1 Thng kê mô t m mu nghiên cu ................................................ 39
4.1.2 Thng kê mô t m ca ch s hu DN ........................................... 40
4.1.3 Kinh s khác bit ca các nhân t c tính .............. 42
4.1.4 Thng kê mô t m ch s tài chính ca các DN ............................. 47
4.2 Kinh các tham s và mô hình ..................................................................... 50
4.2.1 Kinh mi quan h n gia các bin s trong mu d liu ............ 50
2.2.4 Lý thuyi din................................................................................. 15 c kho các nghiên cu có liên quan .............................................................. 16 2.3.1 Các nghiên cc .............................................................................. 16 2.3.2 Các nghiên cu ca Vit Nam ......................................................................... 20 Tóm t ......................................................................................................... 23 CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................... 24 3.1 Khung phân tích .................................................................................................. 24 3.2 Mô hình nghiên cu .............................................. 25 3.2.1 Mô hình nghiên cu ......................................................................................... 25 u .................................................................................. 27 3.3 Mô t d liu ....................................................................................................... 27 3.3.1 Thu thp và x lý s liu .................................................................................. 27 3.3.2 Cu trúc vn và các nhân t ng .............................................................. 30 3.3.2.1 Cu trúc vn .................................................................................................. 30 3.3.2.2 Các nhân t n cu trúc vn ......................................... 32 Tóm t ......................................................................................................... 38 CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................... 39 4.1 Thng kê mô t .................................................................................................... 39 4.1.1 Thng kê mô t m mu nghiên cu ................................................ 39 4.1.2 Thng kê mô t m ca ch s hu DN ........................................... 40 4.1.3 Kinh s khác bit ca các nhân t c tính .............. 42 4.1.4 Thng kê mô t m ch s tài chính ca các DN ............................. 47 4.2 Kinh các tham s và mô hình ..................................................................... 50 4.2.1 Kinh mi quan h n gia các bin s trong mu d liu ............ 50
4.2.2 Kinh hing tuyn ............................................................... 51
4.3 Phân tích kt qu hi quy .................................................................................... 51
4.3.1 Kt qu hi quy ................................................................................................ 51
4.2.2 Kinh tính phù hp ca mô hình ............................................................... 55
4.4 Tho lun các kt qu nghiên cu ....................................................................... 57
4.4.1 Yu t quy mô công ty ..................................................................................... 57
4.4.2 Yu t v li nhun .......................................................................................... 58
4.4.3 Yu t tính thanh khon ................................................................................... 58
4.4.4 Yu t kh  tài tr ................................................................................. 59
Tóm t ......................................................................................................... 59
CHƯƠNG V: KẾT LUN VÀ KIN NGH ........................................................ 61
5.1 Kt lun ............................................................................................................... 61
5.2 Kin ngh ............................................................................................................. 61
5.3 Nhng hn ch c tài. ................................................................................... 65
TÀI LIU THAM KHO
4.2.2 Kinh hing tuyn ............................................................... 51 4.3 Phân tích kt qu hi quy .................................................................................... 51 4.3.1 Kt qu hi quy ................................................................................................ 51 4.2.2 Kinh tính phù hp ca mô hình ............................................................... 55 4.4 Tho lun các kt qu nghiên cu ....................................................................... 57 4.4.1 Yu t quy mô công ty ..................................................................................... 57 4.4.2 Yu t v li nhun .......................................................................................... 58 4.4.3 Yu t tính thanh khon ................................................................................... 58 4.4.4 Yu t kh  tài tr ................................................................................. 59 Tóm t ......................................................................................................... 59 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 61 5.1 Kt lun ............................................................................................................... 61 5.2 Kin ngh ............................................................................................................. 61 5.3 Nhng hn ch c tài. ................................................................................... 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt
Diễn giải
ASSET

AGE



CSDL

DN

GMM

GDP

GROW/SG

FPTS
-FPT Securities
FUND

HOSE

INT
Chi phí lãi vay
LSEA
s

LTD

LIQ

NDTS

OLS

OSEA
s
Các cô
PROF

R&D

ROA

State-owned

STD



TD

TANG/TAG

UNIQ

VOL/ RISK

VLXD

XD

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải ASSET  AGE    CSDL  DN  GMM  GDP  GROW/SG  FPTS -FPT Securities FUND  HOSE  INT Chi phí lãi vay LSEA s  LTD  LIQ  NDTS  OLS  OSEA s Các cô PROF  R&D  ROA  State-owned  STD    TD  TANG/TAG  UNIQ  VOL/ RISK  VLXD  XD 
DANH MC BNG BIU
Bi 1.1: T ng ca ngành xây dng th gii ................................... 3
Bng 2.1: Tng hp các nghiên cu v các nhân t n CTV ca DN .. 22
Bng 3.1: Bng tóm tt du k vng các bic lp. ............................................. 37
Bng 4.1: Thng kê v m gii tính ch s hu ca DN ................................ 40
Bng 4.2: Kim gii tính ch s hu 43
Bng 4.3: Kic s dy tài chính theo
m loi hình hong ca DN ....................................................................... 45
Bng 4.4: Kic s dy tài chính theo
m ngành kinh doanh ca DN ......................................................................... 47
Bng 4.5: Thng kê v m tài chính ca các doanh nghip ............................ 48
Bng 4.6 mi quan h n gia các bin s ............... 50
Bng 4.7: Kt qu hi quy......................................................................................... 52
Bng 4.8: Kinh v  phù hp chung ca mô hình .......................................... 55
Bng 4.9: Kinh v  phù hp chung ca mô hình ......................................... 55
Bng 4.10: Kt qu hi quy ph gia phn hóa và các bic lp 56
Bi



 ...................................................................... 57
Bi




-P Plot ...................................................... 57
DANH MỤC BẢNG BIỂU Bi 1.1: T ng ca ngành xây dng th gii ................................... 3 Bng 2.1: Tng hp các nghiên cu v các nhân t n CTV ca DN .. 22 Bng 3.1: Bng tóm tt du k vng các bic lp. ............................................. 37 Bng 4.1: Thng kê v m gii tính ch s hu ca DN ................................ 40 Bng 4.2: Kim gii tính ch s hu 43 Bng 4.3: Kic s dy tài chính theo m loi hình hong ca DN ....................................................................... 45 Bng 4.4: Kic s dy tài chính theo m ngành kinh doanh ca DN ......................................................................... 47 Bng 4.5: Thng kê v m tài chính ca các doanh nghip ............................ 48 Bng 4.6 mi quan h n gia các bin s ............... 50 Bng 4.7: Kt qu hi quy......................................................................................... 52 Bng 4.8: Kinh v  phù hp chung ca mô hình .......................................... 55 Bng 4.9: Kinh v  phù hp chung ca mô hình ......................................... 55 Bng 4.10: Kt qu hi quy ph gia phn hóa và các bic lp 56 Bi         ...................................................................... 57 Bi          -P Plot ...................................................... 57
DANH MC HÌNH V
Hình 2.1: Chi phí s dng vn bình quân 10
ng n t doanh nghip 14
m gii tính ch s hu các DN 43
m hong ca các doanh nghip 44
m ngành ngh kinh doanh ca các DN 45
DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Chi phí s dng vn bình quân 10 ng n t doanh nghip 14 m gii tính ch s hu các DN 43 m hong ca các doanh nghip 44 m ngành ngh kinh doanh ca các DN 45
1
TÓM TT
 tài tp trung nghiên cu v nhng nhân t n cu trúc vn doanh
nghip xây da bàn tnh Kiên Giang, tác gi s dáp nghiên
cng vi mô hình hi quy tuyn tính bc nht, phân tích bng phn mm
SPSS, vi b d liu u tra ca Cc thng t. Kt qu phân tích
hi quy b cho thy các yu t   n cu trúc vn
ca doanh nghip gm: Quy mô doanh nghip, nhân t li nhun, tính thanh khon
ca doanh nghip và kh  tài tr cho tài sn ca doanh nghip. T kt qu
c, tác gi ng khuyn ngh i vin lý c; Các
doanh nghip h thng các ngân hàng  các doanh nghip th nh c
cu trúc vn mc tiêu ng ti cu trúc vn t  nhm t  giá tr doanh
nghip.
1 TÓM TẮT  tài tp trung nghiên cu v nhng nhân t n cu trúc vn doanh nghip xây da bàn tnh Kiên Giang, tác gi s dáp nghiên cng vi mô hình hi quy tuyn tính bc nht, phân tích bng phn mm SPSS, vi b d liu u tra ca Cc thng kê t. Kt qu phân tích hi quy b cho thy các yu t   n cu trúc vn ca doanh nghip gm: Quy mô doanh nghip, nhân t li nhun, tính thanh khon ca doanh nghip và kh  tài tr cho tài sn ca doanh nghip. T kt qu c, tác gi ng khuyn ngh i vin lý c; Các doanh nghip và h thng các ngân hàng  các doanh nghip có th nh c cu trúc vn mc tiêu ng ti cu trúc vn t  nhm t  giá tr doanh nghip.