Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

6,529
912
152
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGUYỄN QUỐC HUY
GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM
CHO LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ
THÁI NGUYÊN - 2016
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC HUY GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2016
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGUYỄN QUỐC HUY
GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM
CHO LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 60.34.04.10
LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
Người hướng dẫn khoa học: TS. NGÔ VĂN VƯỢNG
THÁI NGUYÊN - 2016
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC HUY GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS. NGÔ VĂN VƯỢNG THÁI NGUYÊN - 2016
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
i
LỜI CAM ĐOAN

    à

Học viên
Nguyễn Quốc Huy
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN      à có  Học viên Nguyễn Quốc Huy
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
ii
LỜI CẢM ƠN

 này.
Kinh 
Kinh doanh - Nguyên “Giải
pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”
chính thân trong trình 
tôi luôn  

     
Sau cùng, tôi xin chân thành c

.
Học viên
Nguyễn Quốc Huy
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN   này. Kinh  và Kinh doanh - Nguyên “Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” chính thân trong trình  tôi luôn          Sau cùng, tôi xin chân thành c  . Học viên Nguyễn Quốc Huy
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
iii
MC LC
L .............................................................................................. i
LI CM N ................................................................................................... ii
MC LC ........................................................................................................ iii
DANH MC CÁC T VIT TT ................................................................ vii
DANH MC CÁC BNG, HÌNH ................................................................ viii
M ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cp thit c tài ................................................................................ 1
2. Mc tiêu nghiên cu chung và mc tiêu nghiên cu c th ......................... 2
i tng và phm vi nghiên cu ................................................................. 3
c và thc tin c tài lu ....................................... 3
5. Kt cu lu ............................................................................................ 4
Chương 1. CƠ S LUN THC TIN V TO VIC
LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THT NGHIP ............................ 5
1.1. C s lun v  ng, vic làm to vi ng
tht nghip ................................................................................................. 5
1.1.1. Tng quan v ng và vic làm ........................................................ 5
1.1.2. Tng quan v tht nghip ........................................................................ 6
1.1.3. Nhng nhân t n v to ving tht
nghip trong nn kinh t th trng ........................................................ 16
1.1.4. Ni dung to vic làm cho ngng tht nghip ........................ 21
1.2. C s thc tin v công tác to ving tht nghip
mt s tnh và bài hc kinh nghim ........................................................ 39
1.2.1. Kinh nghim ca Sn La ....................................................................... 39
1.2.2. Kinh nghim ca Hà Ni ...................................................................... 40
1.2.3. Kinh nghim ca Thanh Hóa ................................................................ 42
1.2.4. Bài hc hc rút ra t kinh nghim công tác to vic làm cho lao
ng tht nghip mt s tnh áp dng vào Thái Nguyên ..................... 44
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC L .............................................................................................. i LI CM N ................................................................................................... ii MC LC ........................................................................................................ iii DANH MC CÁC T VIT TT ................................................................ vii DANH MC CÁC BNG, HÌNH ................................................................ viii MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 1. Tính cp thit c tài ................................................................................ 1 2. Mc tiêu nghiên cu chung và mc tiêu nghiên cu c th ......................... 2 i tng và phm vi nghiên cu ................................................................. 3 c và thc tin c tài lu ....................................... 3 5. Kt cu lu ............................................................................................ 4 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP ............................ 5 1.1. C s lý lun v  ng, vic làm và to vi ng tht nghip ................................................................................................. 5 1.1.1. Tng quan v ng và vic làm ........................................................ 5 1.1.2. Tng quan v tht nghip ........................................................................ 6 1.1.3. Nhng nhân t n v to ving tht nghip trong nn kinh t th trng ........................................................ 16 1.1.4. Ni dung to vic làm cho ngng tht nghip ........................ 21 1.2. C s thc tin v công tác to ving tht nghip  mt s tnh và bài hc kinh nghim ........................................................ 39 1.2.1. Kinh nghim ca Sn La ....................................................................... 39 1.2.2. Kinh nghim ca Hà Ni ...................................................................... 40 1.2.3. Kinh nghim ca Thanh Hóa ................................................................ 42 1.2.4. Bài hc hc rút ra t kinh nghim công tác to vic làm cho lao ng tht nghip  mt s tnh áp dng vào Thái Nguyên ..................... 44
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
iv
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU ............................................. 46
2.1. Các câu hi nghiên cu ............................................................................ 46
2.2. Phng pháp nghiên cu .......................................................................... 46
2.2.1. Phng pháp thu thp s liu ................................................................ 46
2.2.2. Phng pháp x lý s liu ..................................................................... 49
2.2.3. Phng pháp phân tích d liu ............................................................. 50
2.3. H thng các ch tiêu nghiên cu ............................................................. 50
2.3.1. Nhóm ch tiêu phn ánh tng sn phm GDP tnh Thái Nguyên ......... 50
2.3.2. Nhóm ch tiêu phn ánh    t nghip tnh Thái
Nguyên .................................................................................................... 51
2.3.3. Nhóm ch tiêu phn ánh c cng hng TCTN theo nhóm
tui, gi   chuyên môn k thu n v hành chính,
 hc v ................................................................................... 52
Chương 3. THC TRNG CÔNG TÁC TO VIC LÀM CHO
LAO ĐỘNG THT NGHIP TNH THÁI NGUYÊN ................. 54
3.1. Khái quát v m t nhiên, kinh t - xã hi ca tnh Thái Nguyên ..... 54
3m t nhiên ................................................................................. 54
3.1.2. Khí hu, lng ma, th ............................................................... 56
3.1.3. Ngun tài nguyên .................................................................................. 56
m kinh t - xã hi ...................................................................... 59
3.2. Thc trng tht nghip ti tnh Thái Nguyên ............................ 65
3.3. Các ho ng to vic làm cho ngi tht nghip ti tnh Thái
Nguyên .................................................................................................... 67
3.3.1. To vic làm thông qua chng trình cho vay vn gii quyt vicm .... 67
3.3.2. To vic làm gn vi hoo ngh, truyn ngh, truyn
bá các kinh nghim sn xut - kinh doanh .............................................. 70
3.3.3. To vic làm thông qua các hong dch v vic làm ...................... 75
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................. 46 2.1. Các câu hi nghiên cu ............................................................................ 46 2.2. Phng pháp nghiên cu .......................................................................... 46 2.2.1. Phng pháp thu thp s liu ................................................................ 46 2.2.2. Phng pháp x lý s liu ..................................................................... 49 2.2.3. Phng pháp phân tích d liu ............................................................. 50 2.3. H thng các ch tiêu nghiên cu ............................................................. 50 2.3.1. Nhóm ch tiêu phn ánh tng sn phm GDP tnh Thái Nguyên ......... 50 2.3.2. Nhóm ch tiêu phn ánh    t nghip tnh Thái Nguyên .................................................................................................... 51 2.3.3. Nhóm ch tiêu phn ánh c cng hng TCTN theo nhóm tui, gi   chuyên môn k thu n v hành chính,  hc v ................................................................................... 52 Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP Ở TỈNH THÁI NGUYÊN ................. 54 3.1. Khái quát v m t nhiên, kinh t - xã hi ca tnh Thái Nguyên ..... 54 3m t nhiên ................................................................................. 54 3.1.2. Khí hu, lng ma, th ............................................................... 56 3.1.3. Ngun tài nguyên .................................................................................. 56 m kinh t - xã hi ...................................................................... 59 3.2. Thc trng tht nghip ti tnh Thái Nguyên ............................ 65 3.3. Các ho ng to vic làm cho ngi tht nghip ti tnh Thái Nguyên .................................................................................................... 67 3.3.1. To vic làm thông qua chng trình cho vay vn gii quyt vic làm .... 67 3.3.2. To vic làm gn vi hoo ngh, truyn ngh, truyn bá các kinh nghim sn xut - kinh doanh .............................................. 70 3.3.3. To vic làm thông qua các hong dch v vic làm ...................... 75
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
v
3.3.4. To vic làm thông qua hong xut khng chuyên
qua ........................................................................................................... 76
3.3.5. To vic làm thông qua các hot u t phát trin
kinh t - xã hi......................................................................................... 76
3.4. Các yu t nh hn to ving tht nghip .......... 88
3.4.1. Nhân t vn, công ngh ca tnh Thái Nguyên nh hn to
ving tht nghip .......................................................... 88
3.4.2. Quy mô, c cu, cht lng ngung tht nghip tnh Thái
Nguyên .................................................................................................... 90
3.4.3 gii quyt ving tht nghip
tnh Thái Nguyên .................................................................................... 98
Chương 4. MT S GII PHÁP TO VIC LÀM CHO LAO
ĐỘNG THT NGHIP TNH THÁI NGUYÊN ........................ 104
4.1. Phng hng c bn v v  to vi  ng tht
nghip tnh Thái Nguyên hin nay ..................................................... 104
m c bn ......................................................................... 104
4.1.2. Phng hng c bn gii quyt vic làm tnh Thái Nguyên ......... 106
4.2. Nhng gii pháp ch yu to vi   ng tht nghip
tnh Thái Nguyên .................................................................................. 109
4.2.1. Gii quyt vic làm gn vi vic chuyn dch c cu kinh t theo
h ................................................................................ 109
4.2.2. Phát tring hóa các hình thc kinh doanh to nhiu vic
làm mng tht nghip ca tnh. .......................................... 113
4.2.3. Gii pháp phát trin th trng ............................................. 121
4.2.4. H thp t l  ............................................................... 124
y m     o li ngh  ng tht
nghi nâng cao cht lng ngun nhân lc.................................... 126
4.2.6. Tin hành hng quc t .................................................... 130
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.3.4. To vic làm thông qua hong xut khng và chuyên qua ........................................................................................................... 76 3.3.5. To vic làm thông qua các hot u t phát trin kinh t - xã hi......................................................................................... 76 3.4. Các yu t nh hn to ving tht nghip .......... 88 3.4.1. Nhân t vn, công ngh ca tnh Thái Nguyên nh hn to ving tht nghip .......................................................... 88 3.4.2. Quy mô, c cu, cht lng ngung tht nghip tnh Thái Nguyên .................................................................................................... 90 3.4.3 gii quyt ving tht nghip  tnh Thái Nguyên .................................................................................... 98 Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP Ở TỈNH THÁI NGUYÊN ........................ 104 4.1. Phng hng c bn v v  to vi  ng tht nghip  tnh Thái Nguyên hin nay ..................................................... 104 m c bn ......................................................................... 104 4.1.2. Phng hng c bn gii quyt vic làm  tnh Thái Nguyên ......... 106 4.2. Nhng gii pháp ch yu to vi   ng tht nghip  tnh Thái Nguyên .................................................................................. 109 4.2.1. Gii quyt vic làm gn vi vic chuyn dch c cu kinh t theo h ................................................................................ 109 4.2.2. Phát tring hóa các hình thc kinh doanh to nhiu vic làm mng tht nghip ca tnh. .......................................... 113 4.2.3. Gii pháp phát trin th trng ............................................. 121 4.2.4. H thp t l  ............................................................... 124 y m     o li ngh  ng tht nghi nâng cao cht lng ngun nhân lc.................................... 126 4.2.6. Tin hành hng quc t .................................................... 130
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
vi
4.2.7. To vic làm thông qua vic khuyn khích thành lp các hi, hip
hi t nguyn và có s giám sát cht ch ca c quan Nhà nc ........ 132
4.3. Mt s kin ngh ..................................................................................... 134
i vi Chính ph và B ng, Thng binh và Xã hi ............ 134
i vi tnh Thái Nguyên ................................................................... 134
KT LUN .................................................................................................. 135
DANH MC TÀI LIU THAM KHO ................................................... 138
PH LC ..................................................................................................... 139
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi 4.2.7. To vic làm thông qua vic khuyn khích thành lp các hi, hip hi t nguyn và có s giám sát cht ch ca c quan Nhà nc ........ 132 4.3. Mt s kin ngh ..................................................................................... 134 i vi Chính ph và B ng, Thng binh và Xã hi ............ 134 i vi tnh Thái Nguyên ................................................................... 134 KẾT LUẬN .................................................................................................. 135 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 138 PHỤ LỤC ..................................................................................................... 139
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
vii
DANH MC CÁC T VIT TT
Ch viết tt Ch viết đầy đủ
BHTN : Bo him tht nghip
BHXH : Bo him xã hi
BHYT : Bo him y t
CMKT : Chuyên môn k thut
CNKT : Công nhân k thut
CNTB : Ch n
C : Công nghip hóa, Hii hóa
DNNN : Doanh nghic
 : 
ILO : T chng Quc t
KCN : Khu công nghip
- TBXH : ng- i
 : ng
 : ng
TCTN : Tr cp tht nghip
TP : Thành ph
TX : Th
XHCN : Xã hi ch 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BHTN : Bo him tht nghip BHXH : Bo him xã hi BHYT : Bo him y t CMKT : Chuyên môn k thut CNKT : Công nhân k thut CNTB : Ch n C : Công nghip hóa, Hii hóa DNNN : Doanh nghic  :  ILO : T chng Quc t KCN : Khu công nghip - TBXH : ng- i  : ng  : ng TCTN : Tr cp tht nghip TP : Thành ph TX : Th xã XHCN : Xã hi ch 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
viii
DANH MC CÁC BNG, HÌNH
Bng 3.1: Tn v n 31/12/2015 ..... 55
Bng 3.2: Mt s ch tiêu kinh t tng hp tnh Thái Nguyên n
2011 - 2015 ................................................................................. 59
 
 ........................................................................................ 621
Bng 3.4:   t nghip tnh Thái Nguyên t  
 ............................................................................ 665
5:  ... 69
Bng 3.6:  ng tht nghip hng TCTN t   n ht
i tc h tr hc ngh ............. 722
Bng 3.7: C cu làm vic theo nhóm ngành ............................................ 787
Bng 3.8: Vic làm chia theo thành phn kinh t........................................ 79
Bng 3.9: Vic làm phân theo thành th, nông thôn .................................. 843
Bng 3.10: Dân s t 15 tui tr    CMKT, nhóm
tunh Thái Nguyên ................................................ 91
11: C 
 ............................................... 921
Bng 3.12: t nghip tnh Thái Nguyên t  n h
n v hành chính ............................................ 943
Bng 3.13:  hc vn ph thông cng tht nghip hng
TCTN t n hi tnh Thái Nguyên ... 965
Bng 3.14: Trìn chuyên môn k thut cng tht nghip hng
TCTN t n hi tnh Thái Nguyên: ..... 976
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH Bng 3.1: Tn v n 31/12/2015 ..... 55 Bng 3.2: Mt s ch tiêu kinh t tng hp tnh Thái Nguyên n 2011 - 2015 ................................................................................. 59    ........................................................................................ 621 Bng 3.4:   t nghip tnh Thái Nguyên t    ............................................................................ 665 5:  ... 69 Bng 3.6:  ng tht nghip hng TCTN t   n ht i tc h tr hc ngh ............. 722 Bng 3.7: C cu làm vic theo nhóm ngành ............................................ 787 Bng 3.8: Vic làm chia theo thành phn kinh t........................................ 79 Bng 3.9: Vic làm phân theo thành th, nông thôn .................................. 843 Bng 3.10: Dân s t 15 tui tr    CMKT, nhóm tunh Thái Nguyên ................................................ 91 11: C   ............................................... 921 Bng 3.12: t nghip tnh Thái Nguyên t  n h n v hành chính ............................................ 943 Bng 3.13:  hc vn ph thông cng tht nghip hng TCTN t n hi tnh Thái Nguyên ... 965 Bng 3.14: Trìn chuyên môn k thut cng tht nghip hng TCTN t n hi tnh Thái Nguyên: ..... 976