Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu các xanthanolid và các thành phần hóa học khác của cây Ké đầu ngựa (Xanhthium strumarium L., Asteraceae) mọc ở Hà Nội

5,871
410
93


===  ===
Trn Th Hin

XANTHIUM STRUMARIUM


Hà Ni 2014
  ===  === Trn Th Hin  XANTHIUM STRUMARIUM   Hà Ni  2014


===  ===
Trn Th Hin

XANTHIUM STRUMARIUM


 60440114


- 2014
  ===  === Trn Th Hin  XANTHIUM STRUMARIUM    60440114   - 2014
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

Tr
n Th
Hi
n 
c K22
LI C
Luc hoàn thành ti Phòng thí nghim Hoá hc các
hp cht thiên nhiên, B môn Hoá hi hc Khoa
hc T i hc Quc gia Hà Ni.
Em xin chân thành c  
tài, hng dn ch bo, tu kin thí nghim thun l
em trong sut quá trình làm Lu
 c kt qu này em xin bày t lòng bi c ti GS. TSKH.
Phan T to mu kin thí nghim thun
li,  em hoàn thành Lu
Cui cùng em xin cy, các anh, ch em trong Phòng thí nghim
Hoá hc các hp cho mng nghiên cu thun li và
giúp d em trong thi gian em nghiên cu và hoàn thành Lu
Hà Ni, ngày 25 tháng 03 14
Hc viên cao hc

Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   Tr  n Th  Hi  n   c K22 LI C Luc hoàn thành ti Phòng thí nghim Hoá hc các hp cht thiên nhiên, B môn Hoá hi hc Khoa hc T i hc Quc gia Hà Ni. Em xin chân thành c   tài, hng dn ch bo, tu kin thí nghim thun l em trong sut quá trình làm Lu  c kt qu này em xin bày t lòng bi c ti GS. TSKH. Phan T to mu kin thí nghim thun li,  em hoàn thành Lu Cui cùng em xin cy, các anh, ch em trong Phòng thí nghim Hoá hc các hp cho mng nghiên cu thun li và giúp d em trong thi gian em nghiên cu và hoàn thành Lu Hà Ni, ngày 25 tháng 03 14 Hc viên cao hc 
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

Tr
n Th
Hi
n 
c K22

 ............................................................................................................ 1
AN ..................................................................................... 3
1.1 XANTHIUM  ........... 3
Xanthium .............................................................. 3
Xanthium...
 ................................................. 5
c ................................................ 5
 ............................................................................................. 15
 ................................................................................... 17
glycosid ....................................................................... 20
 ...................................................................... 21
Xanthium strarium L.) ...................................................... 22
 ................................................................................................. 22
 .................................................................... 23
 ............................................................................. 27
 .................................................................................. 27
u ch các phn chit ................................................................................ 27
 ............................... 27
nh cu trúc các hp cht ..................................................................... 28
  ........................................................................................... 29
 ....................................................... 30
2.3.1 Nguyên liu thc vt ..................................................................................... 30
..0
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   Tr  n Th  Hi  n   c K22   ............................................................................................................ 1 AN ..................................................................................... 3 1.1 XANTHIUM  ........... 3 Xanthium .............................................................. 3 Xanthium...  ................................................. 5 c ................................................ 5  ............................................................................................. 15  ................................................................................... 17 glycosid ....................................................................... 20  ...................................................................... 21 Xanthium strarium L.) ...................................................... 22  ................................................................................................. 22  .................................................................... 23  ............................................................................. 27  .................................................................................. 27 u ch các phn chit ................................................................................ 27  ............................... 27 nh cu trúc các hp cht ..................................................................... 28   ........................................................................................... 29  ....................................................... 30 2.3.1 Nguyên liu thc vt ..................................................................................... 30 ..0
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

Tr
n Th
Hi
n 
c K22
 ....................................... 31
 ................................. 32
2.4.1 Phn chin-hexan (XSLH) ..................................................................... 32
 (XSLD)................................................................. 34
n-hexan (XSCH) ................................................................ 34
XSCD) ............................................................ 36
 ...................................... 37
n-hexan (XSLH) ..................................................... 37
XSLD) ................................................ 38
n-hexan (XSCH) ................................................ 39
XSCD) ........................................... 40
 ................... 40
 ......................................................... 46
 ........................................................................................ 46
 .................................................. 46
 
n-hexan (XSLH) .................................................... 49
XSLD) ................................................ 49
 ............................................. 51
n-hexan (XSCH) ................................................ 51
XSCD) ........................................... 51
 ...................................................... 53
 .............................................................................................................. 63
 ...................................................................................... 65
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   Tr  n Th  Hi  n   c K22  ....................................... 31  ................................. 32 2.4.1 Phn chin-hexan (XSLH) ..................................................................... 32  (XSLD)................................................................. 34 n-hexan (XSCH) ................................................................ 34 XSCD) ............................................................ 36  ...................................... 37 n-hexan (XSLH) ..................................................... 37 XSLD) ................................................ 38 n-hexan (XSCH) ................................................ 39 XSCD) ........................................... 40  ................... 40  ......................................................... 46  ........................................................................................ 46  .................................................. 46   n-hexan (XSLH) .................................................... 49 XSLD) ................................................ 49  ............................................. 51 n-hexan (XSCH) ................................................ 51 XSCD) ........................................... 51  ...................................................... 53  .............................................................................................................. 63  ...................................................................................... 65
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

Tr
n Th
Hi
n 
c K22
DANH MC CÁC CH VIT TT
CC (Column Chromatography): Sc kí ci trng lc dung môi
DEPT (Disstortionless Enhancement by Polarition Transfer): Ph DEPT
ESI-MS (ElectroSpray Ionization-Mass Spectrometry): Ph kh   

FC (Flash Chromatography): Sc kí ct nhanh
Mini-C (Mini-Column Chromatography): Sc kí ct tinh ch
RP-18
TLC (Thin-Layer Chromatography): Sc kí lp mng
1
H-NMR (Proton Nuclear Magnetic Resonance): Ph c ng t ht nhân
proton
13
C-NMR (Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance): Ph cng t ht nhân
carbon-13
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   Tr  n Th  Hi  n   c K22 DANH MC CÁC CH VIT TT CC (Column Chromatography): Sc kí ci trng lc dung môi DEPT (Disstortionless Enhancement by Polarition Transfer): Ph DEPT ESI-MS (ElectroSpray Ionization-Mass Spectrometry): Ph kh     FC (Flash Chromatography): Sc kí ct nhanh Mini-C (Mini-Column Chromatography): Sc kí ct tinh ch RP-18 TLC (Thin-Layer Chromatography): Sc kí lp mng 1 H-NMR (Proton Nuclear Magnetic Resonance): Ph c ng t ht nhân proton 13 C-NMR (Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance): Ph cng t ht nhân carbon-13
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

Tr
n Th
Hi
n 
c K22
DANH MC CÁC HÌNH, CÁC B
Xanthium
Xanthium strumarium L.)


n-hexan (XSLH)
XSLD)
n-hexan (XSCH)
XSCD)...
...
...48
..

Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   Tr  n Th  Hi  n   c K22 DANH MC CÁC HÌNH, CÁC B Xanthium Xanthium strumarium L.)   n-hexan (XSLH) XSLD) n-hexan (XSCH) XSCD)... ... ...48 .. 
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

Tr
n Th
Hi
n 
c K22
DANH MC CÁC PH LC
Ph lc 1 Ph
1
H-NMR ca XSLH4.1 (I)
Ph lc 2: Ph
13
C-NMR và DEPT ca XSLH4.1 (I)
Ph lc 3: Ph ESI-MS-(+) ca XSLH4.1 (I)
: Ph ESI-MS-(-) ca XSLH4.1 (I)
Ph lc 5: Ph
1
H-NMR ca XSLH8.1 (III)
Ph lc 6: Ph
13
C-NMR và DEPT ca XSLH8.1 (III)
Ph lc 7: Ph
1
H-NMR ca XSLH8.2.5 (IV)
Ph lc 8: Ph
1
H-NMR ca XSLD3.3 (V)
Ph lc 9: Ph
13
C-NMR ca XSLD3.3 (V)
Ph lc 10: Ph
1
H-NMR ca XSLD7.2 (VI)
Ph lc 11: Ph ESI-MS ca XSLD7.2 (VI)
Ph lc 12: Ph
1
H-NMR ca XSLD10.1 (VII)
Ph lc 13: Ph
13
C-NMR và DEPT ca XSLD10.1 (VII)

1
H-NMR ca XSCD2.2 (VIII)
Ph lc 15: Ph
1
H-NMR ca XSCD6.1 (IX)
Ph lc 16: Ph
13
C-NMR và DEPT ca XSCD6.1 (IX)
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   Tr  n Th  Hi  n   c K22 DANH MC CÁC PH LC Ph lc 1 Ph 1 H-NMR ca XSLH4.1 (I) Ph lc 2: Ph 13 C-NMR và DEPT ca XSLH4.1 (I) Ph lc 3: Ph ESI-MS-(+) ca XSLH4.1 (I) : Ph ESI-MS-(-) ca XSLH4.1 (I) Ph lc 5: Ph 1 H-NMR ca XSLH8.1 (III) Ph lc 6: Ph 13 C-NMR và DEPT ca XSLH8.1 (III) Ph lc 7: Ph 1 H-NMR ca XSLH8.2.5 (IV) Ph lc 8: Ph 1 H-NMR ca XSLD3.3 (V) Ph lc 9: Ph 13 C-NMR ca XSLD3.3 (V) Ph lc 10: Ph 1 H-NMR ca XSLD7.2 (VI) Ph lc 11: Ph ESI-MS ca XSLD7.2 (VI) Ph lc 12: Ph 1 H-NMR ca XSLD10.1 (VII) Ph lc 13: Ph 13 C-NMR và DEPT ca XSLD10.1 (VII)  1 H-NMR ca XSCD2.2 (VIII) Ph lc 15: Ph 1 H-NMR ca XSCD6.1 (IX) Ph lc 16: Ph 13 C-NMR và DEPT ca XSCD6.1 (IX)
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

1
Trâ
 




.
   . trong Y
, 
hiên
     t  
tro
       

nhiên.          

       
        

nhiên 

 (Xanthium strumarium L.) Xanthium
        

l
      Theo m  
    cây Xanthium strumarium L.   
. 
n,    
Xanthium
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   1 Trâ       .    . trong Y ,  hiên      t   tro          nhiên.                              nhiên    (Xanthium strumarium L.) Xanthium           l       Theo m       cây Xanthium strumarium L.    .  n,     Xanthium
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

2
Trâ
 

       
thiên nhiên. C
vXanthium strumarium L.

Nam.
: 
  Xanthium strumarium    
 
 :
-   cây
Xanthium strumarium L.;
- 
;
-        

       

 

Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   2 Trâ            thiên nhiên. C vXanthium strumarium L.  Nam. :    Xanthium strumarium        : -   cây Xanthium strumarium L.; -  ; -                     