Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục tại các trường tiểu học Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

1,083
191
162
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PH H CHÍ MINH
Nguyn Tt Bình
QUN LÝ HOẠT ĐỘNG XÃ HI HÓA
GIÁO DC TẠI CÁC TRƯỜNG TIU HC
QUN 3, THÀNH PH H CHÍ MINH
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DC
Thành ph H Chí Minh 2020
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Tất Bình QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thành phố Hồ Chí Minh – 2020
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PH H CHÍ MINH
Nguyn Tt Bình
QUN LÝ HOẠT ĐỘNG XÃ HI HÓA
GIÁO DC TẠI CÁC TRƯỜNG TIU HC
QUN 3, THÀNH PH H CHÍ MINH
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DC
Chuyên ngành : Qun lí giáo dc
Mã s : 8140114
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DC
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC:
PGS.TS. NGUYỄN VĂN Y
Thành ph H Chí Minh 2020
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Tất Bình QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành : Quản lí giáo dục Mã số : 8140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN VĂN Y Thành phố Hồ Chí Minh – 2020
LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đề tài “Quản hoạt động XHHGD tại các trường tiểu học
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minhlà công trình nghiên cu ca riêng tôi.
Các s liu, kết qu được s dng trong luận văn đều là kết qu điều tra thc
tế ca tôi tại các trường tiu hc Qun 3, Thành ph H Chí Minh chưa được công
b bt k công trình nào.
Tác gi
Nguyn Tt Bình
LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài “Quản lý hoạt động XHHGD tại các trường tiểu học Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả được sử dụng trong luận văn đều là kết quả điều tra thực tế của tôi tại các trường tiểu học Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh chưa được công bố ở bất kỳ công trình nào. Tác giả Nguyễn Tất Bình
LỜI CẢM ƠN
Vi tình cm chân thành, tôi xin gi lời cám ơn sâu sắc nhất đến Ban Giám
hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành ph H Chí Minh, Phòng Đào tạo Sau Đại hc
và Quý Thy Cô Trường Đại học Sư phạm đã tận tình hưng dn, ging dy và to
mọi điều kin thun lợi, giúp đỡ tôi hc tp trong sut thi gian theo học chương trình
đào tạo Cao hc chuyên ngành Qun lí giáo dc khóa K28.
Tôi cũng xin gi li cảm ơn chân thành đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn
Y, người đã dành nhiều thi gian, tâm huyết để hướng dn, động viên tôi trong sut
quá trình nghiên cu hoàn thành luận văn.
Nhng li cảm ơn sau cùng, tôi trân trọng gửi đến gia đình, bạn bè, đồng
nghip những người đã luôn nâng đỡ, chia sẻ, động viên tôi trong sut thi gian hc
tp va qua.
Xin chân thành gửi đến Ban Giám hiu, Quý Thầy Cô cùng gia đình, bạn bè,
đồng nghip ca tôi li chúc sc khe và thành công trong cuc sng.
Thành ph H Chí Minh, tháng 7 năm 2019
Nguyn Tt Bình
LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Đào tạo Sau Đại học và Quý Thầy Cô Trường Đại học Sư phạm đã tận tình hướng dẫn, giảng dạy và tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi học tập trong suốt thời gian theo học chương trình đào tạo Cao học chuyên ngành Quản lí giáo dục khóa K28. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Y, người đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để hướng dẫn, động viên tôi trong suốt quá trình nghiên cứu – hoàn thành luận văn. Những lời cảm ơn sau cùng, tôi trân trọng gửi đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp – những người đã luôn nâng đỡ, chia sẻ, động viên tôi trong suốt thời gian học tập vừa qua. Xin chân thành gửi đến Ban Giám hiệu, Quý Thầy Cô cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của tôi lời chúc sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2019 Nguyễn Tất Bình
MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Li cảm ơn
Mc lc
Danh mc ch viết tt
Danh mc bng biu
Danh mc biểu đồ, sơ đồ
M ĐẦU ............................................................................................................... 1
Chương 1. CƠ SỞ LUN V QUN HOT ĐỘNG XHHGD
TẠI CÁC TRƯỜNG TIU HC QUN 3, THÀNH PH
H CHÍ MINH .................................................................................... 6
1.1. Tng quan nghiên cu vấn đề ............................................................................ 6
1.1.1. Các nghiên cu nước ngoài ................................................................... 6
1.2.2. Các nghiên cứu trong nước ....................................................................... 7
1.2. Các khái niệm cơ bản ....................................................................................... 10
1.2.1. Quản lý ................................................................................................... 10
1.2.2. Quản lý giáo dục ..................................................................................... 11
1.2.3. Xã hội hóa ............................................................................................... 13
1.2.4. XHHGD .................................................................................................. 14
1.2.5. Quản lý hoạt động XHHGD tại các trường tiểu học .............................. 16
1.3. Hoạt động XHHGD tại các trường tiểu học .................................................... 17
1.3.1. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động
XHHGD ................................................................................................. 17
1.3.2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động XHHGD tại trường
tiểu học .................................................................................................. 19
1.3.3. Mục tiêu hoạt động XHHGD tại trường tiểu học .................................. 21
1.3.4. Những nguyên tắc bản của hoạt động XHHGD tại trường
tiểu học .................................................................................................. 23
1.3.5. Nội dung hoạt động XHHGD tại trường tiểu học ................................. 24
MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục biểu đồ, sơ đồ MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XHHGD TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .................................................................................... 6 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ............................................................................ 6 1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài ................................................................... 6 1.2.2. Các nghiên cứu trong nước ....................................................................... 7 1.2. Các khái niệm cơ bản ....................................................................................... 10 1.2.1. Quản lý ................................................................................................... 10 1.2.2. Quản lý giáo dục ..................................................................................... 11 1.2.3. Xã hội hóa ............................................................................................... 13 1.2.4. XHHGD .................................................................................................. 14 1.2.5. Quản lý hoạt động XHHGD tại các trường tiểu học .............................. 16 1.3. Hoạt động XHHGD tại các trường tiểu học .................................................... 17 1.3.1. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động XHHGD ................................................................................................. 17 1.3.2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động XHHGD tại trường tiểu học .................................................................................................. 19 1.3.3. Mục tiêu hoạt động XHHGD tại trường tiểu học .................................. 21 1.3.4. Những nguyên tắc cơ bản của hoạt động XHHGD tại trường tiểu học .................................................................................................. 23 1.3.5. Nội dung hoạt động XHHGD tại trường tiểu học ................................. 24
1.3.6. Đánh giá kết quả xã hội hóa tại các trường tiểu học ............................. 27
1.4. Quản lý hoạt động XHHGD tại các trường tiểu học ....................................... 28
1.4.1. Tm quan trng ca vic qun lý hot đng XHHGD ......................... 28
1.4.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Giáo dục
và Đào tạo ............................................................................................. 28
1.4.3. Quản hoạt động XHHGD của Trưởng phòng Giáo dục
Đào tạo .................................................................................................. 29
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động XHHGD tại trường
tiểu học ........................................................................................................... 32
1.5.1. Các yếu tố khách quan ............................................................................ 32
1.5.2. Các yếu tố chủ quan ................................................................................ 34
Kết luận chương 1 ................................................................................................... 35
Chương 2. CƠ SỞ THC TIN V QUN LÝ HOẠT ĐỘNG XHHGD
TẠI CÁC TRƯỜNG TIU HC QUN 3, THÀNH PH
H CHÍ MINH .................................................................................. 36
2.1. Giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội, giáo dục và
đào tạo của quận ............................................................................................... 36
2.1.1. Giáo dục và Đào tạo Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh ........................ 36
2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục tiểu học Quận 3, Thành phố Hồ
Chí Minh ................................................................................................ 39
2.2. Khảo sát và đánh giá thực trạng....................................................................... 41
2.2.1. Mục đích khảo sát ................................................................................... 41
2.2.2. Nội dung khảo sát ................................................................................... 41
2.2.3. Đối tượng khảo sát .................................................................................. 41
2.2.4. Địa bàn khảo sát ..................................................................................... 41
2.2.5. Phương pháp khảo sát ............................................................................. 41
2.2.6. Cách thức xử lí số liệu và quy ước mã hóa ............................................ 42
2.3. Thực trạng hoạt động XHHGD tại các trường tiểu học
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh .................................................................. 43
1.3.6. Đánh giá kết quả xã hội hóa tại các trường tiểu học ............................. 27 1.4. Quản lý hoạt động XHHGD tại các trường tiểu học ....................................... 28 1.4.1. Tầm quan trọng của việc quản lý hoạt động XHHGD ......................... 28 1.4.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo ............................................................................................. 28 1.4.3. Quản lý hoạt động XHHGD của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo .................................................................................................. 29 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động XHHGD tại trường tiểu học ........................................................................................................... 32 1.5.1. Các yếu tố khách quan ............................................................................ 32 1.5.2. Các yếu tố chủ quan ................................................................................ 34 Kết luận chương 1 ................................................................................................... 35 Chương 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XHHGD TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .................................................................................. 36 2.1. Giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội, giáo dục và đào tạo của quận ............................................................................................... 36 2.1.1. Giáo dục và Đào tạo Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh ........................ 36 2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục tiểu học Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh ................................................................................................ 39 2.2. Khảo sát và đánh giá thực trạng....................................................................... 41 2.2.1. Mục đích khảo sát ................................................................................... 41 2.2.2. Nội dung khảo sát ................................................................................... 41 2.2.3. Đối tượng khảo sát .................................................................................. 41 2.2.4. Địa bàn khảo sát ..................................................................................... 41 2.2.5. Phương pháp khảo sát ............................................................................. 41 2.2.6. Cách thức xử lí số liệu và quy ước mã hóa ............................................ 42 2.3. Thực trạng hoạt động XHHGD tại các trường tiểu học Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh .................................................................. 43
2.3.1. Những chủ trương chính sách của địa phương và ngành giáo dục
đối với hoạt động XHHGD trường tiểu học. ......................................... 43
2.3.2. Mục tiêu hoạt động XHHGD tại trường tiểu học. ................................. 45
2.3.3. Những nguyên tắc cơ bản của hoạt động XHHGD tại trường tiểu
hc ......................................................................................................... 46
2.3.4. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ
chức đoàn thể, nhân dân và cán bộ quản lý giáo dục đối với hoạt
động XHHGD........................................................................................ 49
2.3.5. Vai trò của phòng giáo dục trong công tác XHHGD. ........................... 51
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động XHHGD tại các trường tiểu học Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh. .................................................................... 54
2.4.1. Thực trạng về tổ chức bộ máy quản hoạt động XHHGD
trường tiểu học. ..................................................................................... 55
2.4.2. Thực trạng quản hoạt động xây dựng kế hoạch hội hóa
giáo dục ................................................................................................. 57
2.4.3. Thực trạng quản việc tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động
XHHGD ................................................................................................. 60
2.4.4. Thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD. ................................. 66
2.4.5. Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD. ................. 72
2.5. Thực trạng mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động
XHHGD .............................................................................................. 78
2.5.1. Các yếu tố khách quan ............................................................................ 78
2.5.2. Các yếu tố chủ quan ................................................................................ 80
2.6. Đánh giá chung về thực trạng .......................................................................... 81
2.6.1. Điểm mnh ca thc trng ...................................................................... 81
2.6.2. Điểm yếu ca thc trng ......................................................................... 82
2.6.3. Nguyên nhân ca đim yếu .................................................................... 83
Tiu kết chương 2 ................................................................................................... 85
2.3.1. Những chủ trương chính sách của địa phương và ngành giáo dục đối với hoạt động XHHGD trường tiểu học. ......................................... 43 2.3.2. Mục tiêu hoạt động XHHGD tại trường tiểu học. ................................. 45 2.3.3. Những nguyên tắc cơ bản của hoạt động XHHGD tại trường tiểu học ......................................................................................................... 46 2.3.4. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhân dân và cán bộ quản lý giáo dục đối với hoạt động XHHGD........................................................................................ 49 2.3.5. Vai trò của phòng giáo dục trong công tác XHHGD. ........................... 51 2.4. Thực trạng quản lý hoạt động XHHGD tại các trường tiểu học Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. .................................................................... 54 2.4.1. Thực trạng về tổ chức bộ máy quản lý hoạt động XHHGD ở trường tiểu học. ..................................................................................... 55 2.4.2. Thực trạng quản lý hoạt động xây dựng kế hoạch xã hội hóa giáo dục ................................................................................................. 57 2.4.3. Thực trạng quản lý việc tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động XHHGD ................................................................................................. 60 2.4.4. Thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD. ................................. 66 2.4.5. Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD. ................. 72 2.5. Thực trạng mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động XHHGD .............................................................................................. 78 2.5.1. Các yếu tố khách quan ............................................................................ 78 2.5.2. Các yếu tố chủ quan ................................................................................ 80 2.6. Đánh giá chung về thực trạng .......................................................................... 81 2.6.1. Điểm mạnh của thực trạng ...................................................................... 81 2.6.2. Điểm yếu của thực trạng ......................................................................... 82 2.6.3. Nguyên nhân của điểm yếu .................................................................... 83 Tiểu kết chương 2 ................................................................................................... 85
Chương 3. BIN PHÁP QUN HOẠT ĐỘNG HI HÓA
GIÁO DC CÁC TRƯỜNG TIU HC QUN 3,
THÀNH PH H CHÍ MINH ........................................................ 86
3.1. Cơ sở và nguyên tc đ xut các bin pháp ..................................................... 86
3.1.1. Cơ sở đề xut bin pháp ......................................................................... 86
3.1.2. Nguyên tc đ xut bin pháp ................................................................ 87
3.2. Nhóm các bin pháp nhằm năng cao hoạt động qun công tác
XHHGD. ........................................................................................................ 89
3.2.1. Bin pháp 1: Nâng cao nhn thức cho các đối tượng tham gia công
tác XHHGD ........................................................................................... 89
3.2.2. Bin pháp 2: Nâng cao vai trò ca phòng giáo dục đối vi công
tác XHHGD ........................................................................................... 92
3.2.3. Bin pháp 3: T chc hp lí b máy vận động công tác XHHGD. ...... 94
3.2.4. Biện pháp 4: Tăng cường công tác điều hành ca các cp qun
v hot đng XHHGD ........................................................................... 96
3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết qu hot
động XHHGD của trường ..................................................................... 98
3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường quản các điều kin ảnh hưởng đến
công tác XHHGD của trường .............................................................. 100
3.3. Kho nghim tính cn thiết và tính kh thi ca các biện pháp đề xut ......... 101
3.3.1. Quy ước x lí s liu ............................................................................ 101
3.3.2. Kết qu kho cu .................................................................................. 102
Kết luận chương 3 ................................................................................................. 121
KT LUN VÀ KHUYN NGH ..................................................................... 122
TÀI LIU THAM KHO .................................................................................. 127
PH LC
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ........................................................ 86 3.1. Cơ sở và nguyên tắc đề xuất các biện pháp ..................................................... 86 3.1.1. Cơ sở đề xuất biện pháp ......................................................................... 86 3.1.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp ................................................................ 87 3.2. Nhóm các biện pháp nhằm năng cao hoạt động quản lý công tác XHHGD. ........................................................................................................ 89 3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho các đối tượng tham gia công tác XHHGD ........................................................................................... 89 3.2.2. Biện pháp 2: Nâng cao vai trò của phòng giáo dục đối với công tác XHHGD ........................................................................................... 92 3.2.3. Biện pháp 3: Tổ chức hợp lí bộ máy vận động công tác XHHGD. ...... 94 3.2.4. Biện pháp 4: Tăng cường công tác điều hành của các cấp quản lí về hoạt động XHHGD ........................................................................... 96 3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động XHHGD của trường ..................................................................... 98 3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường quản lí các điều kiện ảnh hưởng đến công tác XHHGD của trường .............................................................. 100 3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất ......... 101 3.3.1. Quy ước xử lí số liệu ............................................................................ 101 3.3.2. Kết quả khảo cứu .................................................................................. 102 Kết luận chương 3 ................................................................................................. 121 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ..................................................................... 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 127 PHỤ LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt
Viết đầy đủ
BCHTW
CBQL
CNH
ĐCSVN
GD
GD&ĐT
GDTH
HĐH
HĐND
KT-XH
PCGD
QLGD
TH
TW
UBND
XHCN
XHH
XHHGD
Ban chấp hành Trung ương
Cán bộ quản lý
Công nghiệp hóa
Đảng Cộng sản Việt Nam
Giáo dục
Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục tiểu học
Hiện đại hóa
Hội đồng nhân dân
Kinh tế xã hội
Phổ cập giáo dục
Quản lý giáo dục
Tiểu học
Trung ương
Ủy ban nhân dân
Xã hội chủ nghĩa
Xã hội hóa
XHHGD
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BCHTW CBQL CNH ĐCSVN GD GD&ĐT GDTH HĐH HĐND KT-XH PCGD QLGD TH TW UBND XHCN XHH XHHGD Ban chấp hành Trung ương Cán bộ quản lý Công nghiệp hóa Đảng Cộng sản Việt Nam Giáo dục Giáo dục và Đào tạo Giáo dục tiểu học Hiện đại hóa Hội đồng nhân dân Kinh tế xã hội Phổ cập giáo dục Quản lý giáo dục Tiểu học Trung ương Ủy ban nhân dân Xã hội chủ nghĩa Xã hội hóa XHHGD
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1. Quy ước khoảng điểm số và mã hóa số liệu ....................................... 42
Bảng 2.2. Nhận định của phụ huynh về những chủ trương chính sách của địa
phương và ngành giáo dục đối với hoạt động XHHGD ..................... 43
Bảng 2.3. Đánh giá về nhận thức của CBQLG GV về mục tiêu hoạt XHHGD
............................................................................................................. 45
Bng 2.4. Đánh giá về mức độ thc hin và hiu qu thc hin nhng nguyên
tắc cơ bản ca hoạt động XHHGD ti trưng tiu hc ....................... 47
Bng 2.5. Đánh giá nhận thức tổ chức hoạt động của các cấp ủy Đảng,
chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhân dân về hoạt
động XHHGD ..................................................................................... 50
Bảng 2.6. Đánh giá mức độ thc hin vai trò ca phòng giáo dc trong công
tác XHHGD tại các trường tiu hc hin nay ..................................... 52
Bảng 2.7. Đánh giá về mức độ t chc b máy qun lý hoạt động XHHGD
trưng tiu hc ................................................................................. 55
Bng 2.8. Đánh giá thực trng công tác qun lý hoạt động xây dng kế hoch
XHHGD .............................................................................................. 57
Bảng 2.9. Đánh giá của phụ huynh về thực trạng quản lý việc tổ chức thực
hiện, điều hành hoạt động XHHGD .................................................... 60
Bảng 2.10. Đánh giá của cán bộ quản giáo viên hực trạng quản lý việc tổ
chức thực hiện, điều hành hoạt động XHHGD ................................... 63
Bảng 2.11. Phụ huynh đánh giá thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động
XHHGD .............................................................................................. 66
Bảng 2.12. CBQL, GV đánh giá thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động
XHHGD .............................................................................................. 69
Bảng 2.13. Phụ huynh đánh giá thực trạng quản kiểm tra, đánh giá hoạt
động XHHGD ..................................................................................... 72
Bảng 2.14. Cán bộ quản lí, giáo viên đánh giá thực trạng quản kiểm tra,
đánh giá hoạt động XHHGD .............................................................. 75
Bảng 2.15. Các yếu tố khách quan có ảnh hưởng đến công tác quản lí ................ 78
DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Quy ước khoảng điểm số và mã hóa số liệu ....................................... 42 Bảng 2.2. Nhận định của phụ huynh về những chủ trương chính sách của địa phương và ngành giáo dục đối với hoạt động XHHGD ..................... 43 Bảng 2.3. Đánh giá về nhận thức của CBQLG GV về mục tiêu hoạt XHHGD ............................................................................................................. 45 Bảng 2.4. Đánh giá về mức độ thực hiện và hiệu quả thực hiện những nguyên tắc cơ bản của hoạt động XHHGD tại trường tiểu học ....................... 47 Bảng 2.5. Đánh giá nhận thức và tổ chức hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhân dân về hoạt động XHHGD ..................................................................................... 50 Bảng 2.6. Đánh giá mức độ thực hiện vai trò của phòng giáo dục trong công tác XHHGD tại các trường tiểu học hiện nay ..................................... 52 Bảng 2.7. Đánh giá về mức độ tổ chức bộ máy quản lý hoạt động XHHGD ở trường tiểu học ................................................................................. 55 Bảng 2.8. Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động xây dựng kế hoạch XHHGD .............................................................................................. 57 Bảng 2.9. Đánh giá của phụ huynh về thực trạng quản lý việc tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động XHHGD .................................................... 60 Bảng 2.10. Đánh giá của cán bộ quản lí giáo viên hực trạng quản lý việc tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động XHHGD ................................... 63 Bảng 2.11. Phụ huynh đánh giá thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD .............................................................................................. 66 Bảng 2.12. CBQL, GV đánh giá thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD .............................................................................................. 69 Bảng 2.13. Phụ huynh đánh giá thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD ..................................................................................... 72 Bảng 2.14. Cán bộ quản lí, giáo viên đánh giá thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD .............................................................. 75 Bảng 2.15. Các yếu tố khách quan có ảnh hưởng đến công tác quản lí ................ 78