Luận án Tiến sĩ: Đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp bằng truyền thông giáo dục dinh dưỡng và bổ sung viên sắt trên phụ nữ độ tuổi 20 đến 35 tuổi người dân tộc Tày tại một số xã huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

1,916
590
153
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO B Y T
TRƢỜNG ĐẠI HC Y HÀ NI
TRN TH HNG VÂN
§¸NH GI¸ HIÖU QU¶ GI¶I PH¸P CAN THIÖP B»NG TRUYÒN TH¤NG
GI¸O DôC DINH D¦ìNG Vµ Bæ SUNG VI£N S¾T TR£N PHô N÷
§é TUæI 20 §ÕN 35 TUæI NG¦êI D¢N TéC TµY T¹I MéT Sè
X· HUYÖN PHó L¦¥NG TØNH TH¸I NGUY£N
LUN ÁN TIẾN SĨ
HÀ NI - 2020
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ HỒNG VÂN §¸NH GI¸ HIÖU QU¶ GI¶I PH¸P CAN THIÖP B»NG TRUYÒN TH¤NG GI¸O DôC DINH D¦ìNG Vµ Bæ SUNG VI£N S¾T TR£N PHô N÷ §é TUæI 20 §ÕN 35 TUæI NG¦êI D¢N TéC TµY T¹I MéT Sè X· HUYÖN PHó L¦¥NG TØNH TH¸I NGUY£N LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ NỘI - 2020
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO B Y T
TRƢỜNG ĐẠI HC Y HÀ NI
TRN TH HNG VÂN
§¸NH GI¸ HIÖU QU¶ GI¶I PH¸P CAN THIÖP B»NG TRUYÒN TH¤NG
GI¸O DôC DINH D¦ìNG Vµ Bæ SUNG VI£N S¾T TR£N PHô N÷
§é TUæI 20 §ÕN 35 TUæI NG¦êI D¢N TéC TµY T¹I MéT Sè
X· HUYÖN PHó L¦¥NG TØNH TH¸I NGUY£N
Chuyên ngành: Dinh dƣỡng
Mã s: 62.72.03.03
LUN ÁN TIẾN SĨ
NGƢỜI HƢỚNG DN KHOA HC
GS.TS. LÊ TH HƢƠNG
HÀ NI - 2021
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ HỒNG VÂN §¸NH GI¸ HIÖU QU¶ GI¶I PH¸P CAN THIÖP B»NG TRUYÒN TH¤NG GI¸O DôC DINH D¦ìNG Vµ Bæ SUNG VI£N S¾T TR£N PHô N÷ §é TUæI 20 §ÕN 35 TUæI NG¦êI D¢N TéC TµY T¹I MéT Sè X· HUYÖN PHó L¦¥NG TØNH TH¸I NGUY£N Chuyên ngành: Dinh dƣỡng Mã số: 62.72.03.03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS. LÊ THỊ HƢƠNG HÀ NỘI - 2021
LỜI CAM ĐOAN
Tôi là Trn Th Hng Vân, là hc viên nghiên cứu sinh khóa 35, Trường
Đại hc Y Hà Nội, chuyên ngành Dinh dưỡng, xin cam đoan:
1. Đây là luận án do bn thân tôi trc tiếp thc hiện dưới s ng dn
ca GS.TS. Lê Th Hương.
2. Công trình này không trùng lp vi bt k nghiên cứu nào khác đã
đưc công b ti Vit Nam.
3. Các s liu và thông tin trong nghiên cu là hoàn toàn chính xác, trung
thực và khách quan, đã đưc xác nhn và chp nhn của sở i nghiên cu.
Tôi xin hoàn toàn chu trách nhiệm trước pháp lut v nhng cam kết này.
Hà Ni, tháng 01 năm 2021
Ngƣời viết cam đoan
Trn Th Hng Vân
LỜI CAM ĐOAN Tôi là Trần Thị Hồng Vân, là học viên nghiên cứu sinh khóa 35, Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Dinh dưỡng, xin cam đoan: 1. Đây là luận án do bản thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Lê Thị Hương. 2. Công trình này không trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu nào khác đã được công bố tại Việt Nam. 3. Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác, trung thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp nhận của cơ sở nơi nghiên cứu. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết này. Hà Nội, tháng 01 năm 2021 Ngƣời viết cam đoan Trần Thị Hồng Vân
LI CẢM ƠN
Tôi xin gi li cảm ơn chân thành ti các thy cô giáo trong Ban Giám
Hiu, phòng quản đào tạo Sau Đại hc trường Đại hc Y Ni, các
thy cô giáo Viện đào tạo Y hc d phòng và Y tế công cng đã tạo điều kin
giúp đỡ tôi trong sut quá trình hc tp và nghiên cu.
Tôi xin bày t lòng biết ơn chân thành sâu sắc ti GS.TS Th
Hương, người thy tâm huyết đã tận tình hướng dẫn, động viên khích l, dành
nhiu thời gian trao đổi và định hướng cho tôi trong sut quá trình hc tp và
thc hin lun án.
Tôi xin gi li cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Trung tâm y tế huyn Phú
Lương, Ủy ban nhân dân, trm Y tế, các ban ngành đoàn thể Hp Thành
và xã Ph lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã giúp đỡ và tạo điều kin
cho tôi tiến hành nghiên cu.
Tôi xin gi li cm ơn chân thành tới Ban Giám Hiu, thy giáo
các cán b đồng nghip ca tôi ti trường Đại học Y Dược, Đại hc Thái
Nguyên đã h tr, giúp đỡ tạo điều kin cho tôi trong sut quá trình hc
tp, thc hin và hoàn thành lun án.
Cui cùng, tôi xin bày t lòng biết ơn sâu sắc tới: Gia đình bạn ,
những người luôn sát cánh, giúp đỡ và động viên tôi trong sut quá trình hc
tp và nghiên cu để tôi có th hoàn thành khóa học đạt kết qu tt.
Tôi xin trân trng cảm ơn!
c gi
Trn Th Hng Vân
LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong Ban Giám Hiệu, phòng quản lý đào tạo Sau Đại học – trường Đại học Y Hà Nội, các thầy cô giáo Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới GS.TS Lê Thị Hương, người thầy tâm huyết đã tận tình hướng dẫn, động viên khích lệ, dành nhiều thời gian trao đổi và định hướng cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận án. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Phú Lương, Ủy ban nhân dân, trạm Y tế, các ban ngành đoàn thể xã Hợp Thành và xã Phủ lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi tiến hành nghiên cứu. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám Hiệu, thầy cô giáo và các cán bộ đồng nghiệp của tôi tại trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập, thực hiện và hoàn thành luận án. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Gia đình và bạn bè, những người luôn sát cánh, giúp đỡ và động viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu để tôi có thể hoàn thành khóa học đạt kết quả tốt. Tôi xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Trần Thị Hồng Vân
MC LC
ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................. 1
Chƣơng 1: TNG QUAN TÀI LIU ............................................................ 4
1.1. Tng quan tình trng thiếu năng lượng trường din và thiếu máu ph
n tuổi sinh đẻ ti Vit Nam ................................................................... 4
1.1.1. Thiếu năng lượng trường diễn ở phụ nữ tuổi sinh đẻ ....................... 4
1.1.2. Thiếu máu dinh dưỡng ở phụ nữ tuổi sinh đẻ ................................... 8
1.2. Vai trò ca truyn thông giáo dc sc khỏe đến ci thin tình trng
dinh ng và thiếu máu ph n tuổi sinh đẻ ................................... 17
1.2.1. Khái niệm, vai trò của truyền thông giáo dục sức khỏe ................. 17
1.2.2. Mô hình khuynh hướng hành vi, yếu tố có thế tác động đến thay đổi
hành vi và ứng dụng mô hình vào truyền thong giáo dục dinh dưỡng25
1.2.3. Tổng quan một số kết quả nghiên cứu về hiệu quả truyền thông giáo
dục sức khỏe đến cải thiện tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu ở phụ
nữ tuổi sinh đẻ .................................................................................. 26
1.3. Hiu qu các chương trình bổ sung viên sắt đối vi vic ci thin tình
trng thiếu máu thiếu st ph n tuổi sinh đẻ .................................... 30
1.3.1. Các giải pháp can thiệp để cải thiện tình trạng thiếu máu thiếu sắt ở
phụ nữ tuổi sinh đẻ trên thế giới và ở Việt Nam ............................... 30
1.3.2. Hiệu quả của các chương trình bổ sung viên sắt đối với việc cải
thiện tình trạng thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ tuổi sinh đẻ ............... 34
1.4. Mt vài nét v người dân tc Tày và địa bàn nghiên cu .................... 40
1.4.1. Một vài nét về người dân tộc Tày ................................................... 40
1.4.2. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .......................................................... 41
Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............. 43
2.1. Đối tượng, địa điểm và thi gian nghiên cu ...................................... 43
MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................. 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................ 4 1.1. Tổng quan tình trạng thiếu năng lượng trường diễn và thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tại Việt Nam ................................................................... 4 1.1.1. Thiếu năng lượng trường diễn ở phụ nữ tuổi sinh đẻ ....................... 4 1.1.2. Thiếu máu dinh dưỡng ở phụ nữ tuổi sinh đẻ ................................... 8 1.2. Vai trò của truyền thông giáo dục sức khỏe đến cải thiện tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ ................................... 17 1.2.1. Khái niệm, vai trò của truyền thông giáo dục sức khỏe ................. 17 1.2.2. Mô hình khuynh hướng hành vi, yếu tố có thế tác động đến thay đổi hành vi và ứng dụng mô hình vào truyền thong giáo dục dinh dưỡng25 1.2.3. Tổng quan một số kết quả nghiên cứu về hiệu quả truyền thông giáo dục sức khỏe đến cải thiện tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ .................................................................................. 26 1.3. Hiệu quả các chương trình bổ sung viên sắt đối với việc cải thiện tình trạng thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ tuổi sinh đẻ .................................... 30 1.3.1. Các giải pháp can thiệp để cải thiện tình trạng thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ tuổi sinh đẻ trên thế giới và ở Việt Nam ............................... 30 1.3.2. Hiệu quả của các chương trình bổ sung viên sắt đối với việc cải thiện tình trạng thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ tuổi sinh đẻ ............... 34 1.4. Một vài nét về người dân tộc Tày và địa bàn nghiên cứu .................... 40 1.4.1. Một vài nét về người dân tộc Tày ................................................... 40 1.4.2. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .......................................................... 41 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............. 43 2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu ...................................... 43
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................... 43
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu ....................................................................... 44
2.1.3. Thời gian nghiên cứu ...................................................................... 44
2.2. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 45
2.2.1. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu ............................................... 46
2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu ................................................ 46
2.2.3. Các bước tiến hành nghiên cứu ....................................................... 52
2.3. Các ch tiêu nghiên cu, phương pháp thu thập và tiêu chuẩn đánh giá .... 57
2.3.1. Thông tin chung, kiến thức, thực hành của đối tượng nghiên cứu . 57
2.3.2. Các chỉ số nhân trắc ........................................................................ 58
2.3.3. Khẩu phần 24 giờ ............................................................................ 59
2.3.4. Các xét nghiệm ................................................................................ 59
2.4. X lý và phân tích s liu .................................................................... 60
2.5. Sai s và các bin pháp khng chế sai s............................................. 61
2.5.1. Sai số ............................................................................................... 61
2.5.2. Các biện pháp khống chế sai số ...................................................... 62
2.6. Đạo đức nghiên cu ............................................................................. 63
Chƣơng 3: KT QU NGHIÊN CU ........................................................ 65
3.1. T l thiếu năng lượng trường din, thiếu máu thiếu st ph n 20
35 tuổi người dân tc Tày ti Hp Thành Ph Lý, huyn Phú
Lương tỉnh Thái Nguyên ....................................................................... 65
3.2. Xác định gii pháp truyn thông giáo dc và b sung viên st phù hp
nht cho ph n trong độ tui 20 35 người dân tc Tày .................... 70
3.2.1. Kiến thức – thực hành, khẩu phần thực tế của đối tượng trên địa bàn
nghiên cứu về thiếu máu và tiếp cận các nguồn thông tin ................ 70
3.2.2. Giải pháp can thiệp truyền thông giáo dục dinh dưỡng bổ sung
viên sắt/acid folic phù hợp cho đối tượng nghiên cứu ...................... 77
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................... 43 2.1.2. Địa điểm nghiên cứu ....................................................................... 44 2.1.3. Thời gian nghiên cứu ...................................................................... 44 2.2. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 45 2.2.1. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu ............................................... 46 2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu ................................................ 46 2.2.3. Các bước tiến hành nghiên cứu ....................................................... 52 2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu, phương pháp thu thập và tiêu chuẩn đánh giá .... 57 2.3.1. Thông tin chung, kiến thức, thực hành của đối tượng nghiên cứu . 57 2.3.2. Các chỉ số nhân trắc ........................................................................ 58 2.3.3. Khẩu phần 24 giờ ............................................................................ 59 2.3.4. Các xét nghiệm ................................................................................ 59 2.4. Xử lý và phân tích số liệu .................................................................... 60 2.5. Sai số và các biện pháp khống chế sai số............................................. 61 2.5.1. Sai số ............................................................................................... 61 2.5.2. Các biện pháp khống chế sai số ...................................................... 62 2.6. Đạo đức nghiên cứu ............................................................................. 63 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................ 65 3.1. Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn, thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ 20 – 35 tuổi người dân tộc Tày tại xã Hợp Thành và Phủ Lý, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên ....................................................................... 65 3.2. Xác định giải pháp truyền thông giáo dục và bổ sung viên sắt phù hợp nhất cho phụ nữ trong độ tuổi 20 – 35 người dân tộc Tày .................... 70 3.2.1. Kiến thức – thực hành, khẩu phần thực tế của đối tượng trên địa bàn nghiên cứu về thiếu máu và tiếp cận các nguồn thông tin ................ 70 3.2.2. Giải pháp can thiệp truyền thông giáo dục dinh dưỡng và bổ sung viên sắt/acid folic phù hợp cho đối tượng nghiên cứu ...................... 77
3.3. Hiu qu can thip bng truyn thông giáo dục dinh dưỡng và b sung
viên st trên ph n 20 35 tui ti xã Hp Thành huyện Phú lương ..... 83
3.3.1. Đặc điểm về kiến thức, thực hành, tình trạng thiếu năng lượng
trường diễn, thiếu máu của đối tượng nghiên cứu trước can thiệp ... 83
3.3.2. Hiệu quả can thiệp........................................................................... 90
Chƣơng 4: BÀN LUN ............................................................................... 102
4.1. Tình trng thiếu năng lượng trường din, thiếu máu thiếu st ph n
20 35 tuổi người dân tc Tày ti hai xã Hp Thành và Ph Lý, huyn
Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ............................................................ 102
4.2. Gii pháp truyn thông giáo dc và b sung viên st phù hp cho ph
n trong độ tui 20 35 người dân tc Tày ....................................... 109
4.3. Hiu qu can thip bng truyn thông giáo dục dinh dưng và b sung
viên st trên ph n 20 35 tuổi người dân tc Tày ti xã Hp Thành,
huyện Phú Lương ................................................................................ 114
4.4. Mt s hn chế của đề tài ................................................................... 123
4.5. Những đóng góp mới của đề tài ......................................................... 124
KT LUN .................................................................................................. 125
KHUYN NGH .......................................................................................... 127
DANH MC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CU KHOA HC ĐÃ
ĐƢC CÔNG B LIÊN QUAN ĐẾN LUN ÁN ................................... 128
TÀI LIU THAM KHO
PH LC
3.3. Hiệu quả can thiệp bằng truyền thông giáo dục dinh dưỡng và bổ sung viên sắt trên phụ nữ 20 – 35 tuổi tại xã Hợp Thành huyện Phú lương ..... 83 3.3.1. Đặc điểm về kiến thức, thực hành, tình trạng thiếu năng lượng trường diễn, thiếu máu của đối tượng nghiên cứu trước can thiệp ... 83 3.3.2. Hiệu quả can thiệp........................................................................... 90 Chƣơng 4: BÀN LUẬN ............................................................................... 102 4.1. Tình trạng thiếu năng lượng trường diễn, thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ 20 – 35 tuổi người dân tộc Tày tại hai xã Hợp Thành và Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ............................................................ 102 4.2. Giải pháp truyền thông giáo dục và bổ sung viên sắt phù hợp cho phụ nữ trong độ tuổi 20 – 35 người dân tộc Tày ....................................... 109 4.3. Hiệu quả can thiệp bằng truyền thông giáo dục dinh dưỡng và bổ sung viên sắt trên phụ nữ 20 – 35 tuổi người dân tộc Tày tại xã Hợp Thành, huyện Phú Lương ................................................................................ 114 4.4. Một số hạn chế của đề tài ................................................................... 123 4.5. Những đóng góp mới của đề tài ......................................................... 124 KẾT LUẬN .................................................................................................. 125 KHUYẾN NGHỊ .......................................................................................... 127 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ................................... 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
DANH MC CÁC T VIT TT
ACC/SCN Administrative Committee on Coordination/Subcommittee on
Nutrition (Ủy ban hành chính phi hp/Tiu ban v Dinh dưỡng
ca Liên hp quc)
BMI Body Mass Index (Ch s khối cơ thể)
CED Chronic Energy Deficiency (Thiếu năng lượng trường din)
CI Confidence Interval (Khong tin cy)
CSHQ Ch s hiu qu
Hb Hemoglobin
HQCT Hiu qu can thip
KP Knowledge, Practice (Kiến thc, Thc hành)
KST Ký sinh trùng
PNTSĐ Ph n tuổi sinh đẻ
TMDD Thiếu máu dinh dưỡng
TTGDDD Truyn thông giáo dc dinh dưỡng
WHO World Health Orgnization (T chc Y tế thế gii)
YNSKCĐ Ý nghĩa sức khe cộng đồng
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACC/SCN Administrative Committee on Coordination/Subcommittee on Nutrition (Ủy ban hành chính phối hợp/Tiểu ban về Dinh dưỡng của Liên hợp quốc) BMI Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể) CED Chronic Energy Deficiency (Thiếu năng lượng trường diễn) CI Confidence Interval (Khoảng tin cậy) CSHQ Chỉ số hiệu quả Hb Hemoglobin HQCT Hiệu quả can thiệp KP Knowledge, Practice (Kiến thức, Thực hành) KST Ký sinh trùng PNTSĐ Phụ nữ tuổi sinh đẻ TMDD Thiếu máu dinh dưỡng TTGDDD Truyền thông giáo dục dinh dưỡng WHO World Health Orgnization (Tổ chức Y tế thế giới) YNSKCĐ Ý nghĩa sức khỏe cộng đồng
DANH MC BNG
Bng 1.1. Liu b sung sắt axit folic để d phòng thiếu máu dinh
ng ...................................................................................... 33
Bng 3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cu ....................................... 65
Bng 3.2. Mt s ch s nhân trc của đối tượng nghiên cu ................. 66
Bng 3.3. Phân loi mức độ thiếu năng lượng trường din theo nhóm tui
của đối tượng nghiên cu ....................................................... 67
Bng 3.4. Nồng đ Hemoglobin Feritin huyết thanh trung bình ca
đối tượng nghiên cu .............................................................. 67
Bng 3.5. T l thiếu máu theo nhóm tui của đối tượng nghiên cu ... 68
Bng 3.6. Phân loi mức độ thiếu máu theo nhóm tui của đối tượng
nghiên cu ............................................................................... 68
Bng 3.7. Tình trng thiếu máu những đối tượng nghiên cu thiếu năng
ợng trường din ................................................................... 69
Bng 3.8. Phân loi mức độ thiếu máu những đối tượng nghiên cu
thiếu năng lượng trường din ................................................. 70
Bng 3.9. Kiến thc v thiếu máu dinh dưỡng của đối tượng nghiên cu70
Bng 3.10. Kiến thc v nhng loi thc phm giàu st, thc phẩm tăng
ng và c chế hp thu st của đối tượng nghiên cu ......... 72
Bng 3.11. Kiến thc v các bin pháp d phòng thiếu máu dinh của đối
ng nghiên cu .................................................................... 73
Bng 3.12. Thc hành các bin pháp d phòng thiếu máu dinh dưỡng ca
đối tượng nghiên cu .............................................................. 74
Bng 3.13. Giá tr dinh dưỡng trung bình khu phn của đối tượng nghiên
cu nhóm can thip .............................................................. 75
Bng 3.14. Đặc điểm cân đối khu phn của đối tượng nghiên cu nhóm
can thip .................................................................................. 76
DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Liều bổ sung sắt và axit folic để dự phòng thiếu máu dinh dưỡng ...................................................................................... 33 Bảng 3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu ....................................... 65 Bảng 3.2. Một số chỉ số nhân trắc của đối tượng nghiên cứu ................. 66 Bảng 3.3. Phân loại mức độ thiếu năng lượng trường diễn theo nhóm tuổi của đối tượng nghiên cứu ....................................................... 67 Bảng 3.4. Nồng độ Hemoglobin và Feritin huyết thanh trung bình của đối tượng nghiên cứu .............................................................. 67 Bảng 3.5. Tỷ lệ thiếu máu theo nhóm tuổi của đối tượng nghiên cứu ... 68 Bảng 3.6. Phân loại mức độ thiếu máu theo nhóm tuổi của đối tượng nghiên cứu ............................................................................... 68 Bảng 3.7. Tình trạng thiếu máu ở những đối tượng nghiên cứu thiếu năng lượng trường diễn ................................................................... 69 Bảng 3.8. Phân loại mức độ thiếu máu ở những đối tượng nghiên cứu thiếu năng lượng trường diễn ................................................. 70 Bảng 3.9. Kiến thức về thiếu máu dinh dưỡng của đối tượng nghiên cứu70 Bảng 3.10. Kiến thức về những loại thực phẩm giàu sắt, thực phẩm tăng cường và ức chế hấp thu sắt của đối tượng nghiên cứu ......... 72 Bảng 3.11. Kiến thức về các biện pháp dự phòng thiếu máu dinh của đối tượng nghiên cứu .................................................................... 73 Bảng 3.12. Thực hành các biện pháp dự phòng thiếu máu dinh dưỡng của đối tượng nghiên cứu .............................................................. 74 Bảng 3.13. Giá trị dinh dưỡng trung bình khẩu phần của đối tượng nghiên cứu ở nhóm can thiệp .............................................................. 75 Bảng 3.14. Đặc điểm cân đối khẩu phần của đối tượng nghiên cứu ở nhóm can thiệp .................................................................................. 76
Bng 3.15. Đặc điểm ngun truyn thông các thông tin v y tế đến đối
ng nghiên cu .................................................................... 77
Bng 3.16. Đặc điểm của đối tượng nghiên cu ....................................... 83
Bng 3.17. Kiến thức đúng về thiếu máu thiếu st của đối tượng nghiên
cứu trước can thip ................................................................. 84
Bng 3.18. Thc hành đúng về d phòng thiếu máu thiếu st của đối
ng nghiên cứu trước can thip ........................................... 85
Bng 3.19. Mc tiêu th lương thc thc phm cho mỗi đối tượng nghiên
cu ti thời điểm trước can thip ............................................ 86
Bng 3.20. Giá tr dinh dưỡng ca khu phần đối tượng nghiên cu ti
thời điểm trước can thip ........................................................ 87
Bng 3.21. Đặc điểm cân đối khu phn của đối tượng nghiên cứu trước
can thip .................................................................................. 88
Bng 3.22. T l thiếu năng lượng trường din của đối tượng nghiên cu
ti thời điểm trước can thip ................................................... 88
Bng 3.23. Nồng độ Hemoglobin, Ferritin huyết thanh trung bình của đối
ng nghiên cứu trước can thip ........................................... 89
Bng 3.24. Tình trng thiếu máu d tr st cn kit của đối tượng
nghiên cu ti thời điểm trước can thip ................................ 89
Bng 3.25. Thay đổi v kiến thc của đối tượng nghiên cu sau 6 tháng
can thip .................................................................................. 90
Bng 3.26. Thay đi v thc hành của đối tượng nghiên cu sau 6 tháng
can thip .................................................................................. 92
Bng 3.27. Giá tr dinh dưỡng khu phn của đối tượng nghiên cu sau 6
tháng can thip ........................................................................ 94
Bng 3.28. Thay đổi v đặc điểm cân đi khu phn của đối tượng nghiên
cu sau 6 tháng can thip ........................................................ 96
Bảng 3.15. Đặc điểm nguồn truyền thông các thông tin về y tế đến đối tượng nghiên cứu .................................................................... 77 Bảng 3.16. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu ....................................... 83 Bảng 3.17. Kiến thức đúng về thiếu máu thiếu sắt của đối tượng nghiên cứu trước can thiệp ................................................................. 84 Bảng 3.18. Thực hành đúng về dự phòng thiếu máu thiếu sắt của đối tượng nghiên cứu trước can thiệp ........................................... 85 Bảng 3.19. Mức tiêu thụ lương thực thực phẩm cho mỗi đối tượng nghiên cứu tại thời điểm trước can thiệp ............................................ 86 Bảng 3.20. Giá trị dinh dưỡng của khẩu phần đối tượng nghiên cứu tại thời điểm trước can thiệp ........................................................ 87 Bảng 3.21. Đặc điểm cân đối khẩu phần của đối tượng nghiên cứu trước can thiệp .................................................................................. 88 Bảng 3.22. Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn của đối tượng nghiên cứu tại thời điểm trước can thiệp ................................................... 88 Bảng 3.23. Nồng độ Hemoglobin, Ferritin huyết thanh trung bình của đối tượng nghiên cứu trước can thiệp ........................................... 89 Bảng 3.24. Tình trạng thiếu máu và dự trữ sắt cạn kiệt của đối tượng nghiên cứu tại thời điểm trước can thiệp ................................ 89 Bảng 3.25. Thay đổi về kiến thức của đối tượng nghiên cứu sau 6 tháng can thiệp .................................................................................. 90 Bảng 3.26. Thay đổi về thực hành của đối tượng nghiên cứu sau 6 tháng can thiệp .................................................................................. 92 Bảng 3.27. Giá trị dinh dưỡng khẩu phần của đối tượng nghiên cứu sau 6 tháng can thiệp ........................................................................ 94 Bảng 3.28. Thay đổi về đặc điểm cân đối khẩu phần của đối tượng nghiên cứu sau 6 tháng can thiệp ........................................................ 96