Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Mỹ thuật: Ứng dụng họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm trong dạy học môn Trang trí ngành sư phạm Mỹ thuật trường Đại học Quảng Nam

2,732
311
130
84
 m)
1.11. ha tit con ng m)
1.12. Ha ti chp 5/9/2016)
84  m) 1.11. ha tit con ng m) 1.12. Ha ti chp 5/9/2016)
85
1.13. ha ti chp 5/9/2016)
1.14. ha ti  chp 5/9/2016)
85 1.13. ha ti chp 5/9/2016) 1.14. ha ti  chp 5/9/2016)
86
1.15. Ha ti  m)
1.16. ha ti m)
86 1.15. Ha ti  m) 1.16. ha ti m)
87
1.17. Ha ti  tm)
 m
87 1.17. Ha ti  tm)  m
88
1.19. Ha ti  m)
1.20. Ha ti m)
88 1.19. Ha ti  m) 1.20. Ha ti m)
89
1.21. Ha ti m)
PH LC 2
MT S NH V I HC QUNG NAM
89 1.21. Ha ti m) PH LC 2 MT S NH V I HC QUNG NAM
90
i hc Qung Nam
(nh ngui hc Qung Nam)
i hc Qung Nam
( m)
90 i hc Qung Nam (nh ngui hc Qung Nam) i hc Qung Nam ( m)
91
2.3. SV th ha tit vn c
(Ảnh do tác giả chụp tháng 11/2016)
2.4. Gi hc v a SV khoa Ngh thut ti hc Qung Nam
(Ảnh do tác giả chụp tháng 9/2016)
91 2.3. SV th ha tit vn c (Ảnh do tác giả chụp tháng 11/2016) 2.4. Gi hc v a SV khoa Ngh thut ti hc Qung Nam (Ảnh do tác giả chụp tháng 9/2016)
92
2.5. Gi hc v a SV khoa Ngh thut ti hc Qung Nam
(Ảnh do tác giả chụp tháng 9/2016)
2.6. SV lp M thut K14 th u ha ti (ảnh tác
gi chụp 23 tháng 5/2017)
92 2.5. Gi hc v a SV khoa Ngh thut ti hc Qung Nam (Ảnh do tác giả chụp tháng 9/2016) 2.6. SV lp M thut K14 th u ha ti (ảnh tác giả chụp 23 tháng 5/2017)
93
2.7. SV lp M thut K14 thu ha ti (ảnh tác
gi chp 13/5/2017
93 2.7. SV lp M thut K14 thu ha ti (ảnh tác giả chụp 13/5/2017