Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Mỹ thuật: Ứng dụng họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm trong dạy học môn Trang trí ngành sư phạm Mỹ thuật trường Đại học Quảng Nam

2,842
311
130
64
- Nm vng nc hong dy hc c
      kin ti   ng trong tit dy thc
nghim.
-
D kin nhu kin cn thi tit thc nghim
th c thc hin mu qu n dy
hc (video ho c quan (tranh

c 2: i lp thc nghim.
- Xc chn lp vu kic
a lp hp.
- p thc nghi 
- GV thc hin tit dc thm ti thc
nghi n b.
c 3: Vn d t k  thit k ng trong
tit thc nghim.
- Vn d    ho  
nhy trong tit thc nghim.
- Mng th ct trong tit dy thc nghim.
- Trin ra tit dy thc nghi dng
u, la chi dung dy hp.
- Kt ni giy hc vi ni dung tit dy li vi nhau
m
- La chp vi tng tit dy thc nghim.
Chun b nhng ha tii
thc t  chc thp cc
 vo vng cho SV tip tc tp trung
c mu qu.
c 4: Tic hin tit dy.
64 - Nm vng nc hong dy hc c       kin ti   ng trong tit dy thc nghim. - D kin nhu kin cn thi tit thc nghim th c thc hin mu qu n dy hc (video ho c quan (tranh  Bước 2: i lp thc nghim. - Xc chn lp vu kic a lp hp. - p thc nghi  - GV thc hin tit dc thm ti thc nghi n b. Bước 3: Vn d t k  thit k ng trong tit thc nghim. - Vn d    ho   nhy trong tit thc nghim. - Mng th ct trong tit dy thc nghim. - Trin ra tit dy thc nghi dng u, la chi dung dy hp. - Kt ni giy hc vi ni dung tit dy li vi nhau m - La chp vi tng tit dy thc nghim. Chun b nhng ha tii thc t  chc thp cc  vo vng cho SV tip tc tp trung c mu qu. c 4: Tic hin tit dy.
65
   chc, ti  t dy GV ph  
 o  p thu kin thc c
 cho vit qu.
c 5: Kit qu thc nghim.
  t qu c   t thc nghim kt

 n ca GV d gi    it thc
nghim k ng hp x  
ra kt qu cu
*Ni dung tiy hc c th ng di
Hoạt động 1: Kim tra kin th
Hoạt đng 2: Gii thiy. 
- Hoạt động 3
t ca vi hoa.
:
- c nhc li
- c xen k
- i xng
- i
- 
- i
+ 
             u,
p xp b c l o.
 ha tiu
-
- 
65    chc, ti  t dy GV ph    o  p thu kin thc c  cho vit qu. Bước 5: Kit qu thc nghim.   t qu c   t thc nghim kt   n ca GV d gi    it thc nghim k ng hp x   ra kt qu cu *Ni dung tiy hc c th ng di Hoạt động 1: Kim tra kin th Hoạt động 2: Gii thiy.  - Hoạt động 3 t ca vi hoa. : - c nhc li - c xen k - i xng - i -  - i +               u, p xp b c l o.  ha tiu - - 
66
- o,
c s dng t ng.
nh snh
c hin
- Hong 4: SV thc hip ng dng

, chng bt

Trong tit hc, GV s d 
ma), thn tp.
K   c nh  

2:
NG DIM - S DNG HA TIA
KH 
- GV: n dy li chng v
- GV :  Nga dy lp thc nghim vi s dng
ha ti
 tic nghiu quc hi c:
Hoạt động 1: Kim tra kin th
Hoạt động 2: Gii thiy

Hoạt động 3
i sng

c nhc li
+ c xen k
i xng
66 - o, c s dng t ng. nh snh c hin - Hong 4: SV thc hip ng dng  , chng bt  Trong tit hc, GV s d  ma), thn tp. K   c nh    2: NG DIM - S DNG HA TIA KH  - GV: n dy li chng v - GV :  Nga dy lp thc nghim vi s dng ha ti  tic nghiu quc hi c: Hoạt động 1: Kim tra kin th Hoạt động 2: Gii thiy  Hoạt động 3 i sng  c nhc li + c xen k i xng
67
i

i



-
-
-
-


Hoạt động 4
p ng d

+ Kc nh

+ Trong tit h   d   
vic theo cy hc M thut, i m trong
dy, huy   n t    
a), thn tp.
2.4.6. Kết qu thc nghim
Trong khi thc nghit qu khng 2

a. S dng kt qu c ph a
hai lp thc nghii chng.
67 i  i    - - - -   Hoạt động 4 p ng d  + Kc nh  + Trong tit h   d    vic theo cy hc M thut, i m trong dy, huy   n t     a), thn tp. 2.4.6. Kết quả thực nghiệm Trong khi thc nghit qu khng 2  a. S dng kt qu c ph a hai lp thc nghii chng.
68
Bng 1. Bng t l m ki i hoa
c
nghim
SL
(SV)
Kt qu kim tra
Gii

Yu
SL
(SV)
T l
(%)
SL
(SV)
T l
(%)
SL
(SV)
T l
(%)
SL
(SV)
T
l
(%)
Lp thc
nghim
25
6
24
13
52
5
20
0
0
Li
chng
21
3
14,3
10
47,7
8
38
0
0
V kt qu a lkh
c tp CT14SMT02 ta thy t l v m s i
m ca hai lp.
  
 bi 
v   

Bng 2. Bng t l m ki ng
dim
c
nghim
SL
(SV)
Kt qu kim tra
Gii


Yu
SL
(SV)
T l
(%)
SL
(SV)
T l
(%)
SL
(SV)
T l
(%)
SL
(SV)
T
l
(%)
Lp thc
nghim
25
7
28
10
40
8
32
0
0
Li
chng
21
3
14,3
7
33,3
11
52,4
0
0
68 Bảng 1. Bng t l m ki i hoa c nghim SL (SV) Kt qu kim tra Gii   Yu SL (SV) T l (%) SL (SV) T l (%) SL (SV) T l (%) SL (SV) T l (%) Lp thc nghim 25 6 24 13 52 5 20 0 0 Li chng 21 3 14,3 10 47,7 8 38 0 0 V kt qu a lkh c tp CT14SMT02 ta thy t l v m s i m ca hai lp.     bi  v     Bảng 2. Bng t l m ki ng dim c nghim SL (SV) Kt qu kim tra Gii   Yu SL (SV) T l (%) SL (SV) T l (%) SL (SV) T l (%) SL (SV) T l (%) Lp thc nghim 25 7 28 10 40 8 32 0 0 Li chng 21 3 14,3 7 33,3 11 52,4 0 0
69
Qua bng t l m ki p ng d 
th ng dng ha ti     
 p x
th ra.
Kt qu bm y kt qu ca lp thc nghim cao
i chc nghi ng
a ha tit qu cho th 
        

b. n ca GV ging d t lun.
Bng 3. Nhận định ca SV v tính ứng dng của đề tài
S 
Lp CT14SMT01
Lp CT14SMT02


T l,
%


T l,
%
ng d hi
ng dp
21
84
16
76
ng d

hc tp
20
80
17
81


23
92
15
71
T

20
80
16
76
c. Dt qu  b thy: kt
qu   
c
69 Qua bng t l m ki p ng d  th ng dng ha ti       p x th ra. Kt qu  bm y kt qu ca lp thc nghim cao i chc nghi ng a ha tit qu cho th            b. n ca GV ging d t lun. Bảng 3. Nhận định của SV về tính ứng dụng của đề tài S  Lp CT14SMT01 Lp CT14SMT02   T l, %   T l, % ng d hi ng dp 21 84 16 76 ng d  hc tp 20 80 17 81   23 92 15 71 T  20 80 16 76 c. Dt qu  b thy: kt qu    c
70

GV       

SV o trong hc tu mi m
t mu, nhng
  cng.
Sau khi thc nghi   a ti  
khc mc
chuyn mi l  
         


c su ht quan trng trong vi

Kt qu thc nghing minh lu
thc t.
Tiu kết
Ha ti 
ng dng dy h thu
chi tr hip trong ngh thut
 n v thu
V n ngh thua tit c c
   ca s bo t   nh 
chm kh ng du cn thit.
Vic da tiu qut
t v l i s a v 
s, lnng dc bii s
n lc t i hc. Via ti
70  GV         SV o trong hc tu mi m t mu, nhng   cng. Sau khi thc nghi   a ti   khc mc chuyn mi l               c su ht quan trng trong vi  Kt qu thc nghing minh lu thc t. Tiểu kết Ha ti  ng dng dy h thu chi tr hip trong ngh thut  n v thu V n ngh thua tit c c    ca s bo t   nh  chm kh ng du cn thit. Vic da tiu qut t v l i s a v  s, lnng dc bii s n lc t i hc. Via ti
71

cc bit quan trng cn phc tt. i GV M
thut cn cung cp mt s kin th  dp ca
ha tim ng dy
c nhng k   tc sn phng
 ngh thut truyn thng c li.
 ra k hoch t chc hin ng dng ha tia
 
khn cng trong vi thut
a tit cy hc cho SV M thut. Kt
qu  i nhng n
Nc tric hin tt, chc chn s
 trong thc hi thut trang
 a ti          y h  

71  cc bit quan trng cn phc tt. i GV M thut cn cung cp mt s kin th  dp ca ha tim ng dy c nhng k   tc sn phng  ngh thut truyn thng c li.  ra k hoch t chc hin ng dng ha tia   khn cng trong vi thut a tit cy hc cho SV M thut. Kt qu  i nhng n Nc tric hin tt, chc chn s  trong thc hi thut trang  a ti          y h   
72
KT LUN
c hi  
lun ca mt s u khoa ht hp vi vic
u h  i hc Qu  
thc t tnh Qung Nam , t  t
lu
Ngh thu  a tit c   ng
n rc r t th. Mng
bing lch s i qua chia tic
 n gi  thu
c i qua nhi  m lch s    
nhng ki c M ng Nam vn c ng tn
a ngh thuc sc. Ngh thut trang
a tit ci s
ng c   c
sc c
Vi nguyn v  c bo tn di s n
 ha ti
a tic
Trang i hc Qung Nam. Bng nhic, ha
tii thiu nhp trong
lo thu cao cho th h tr hi 
v c. V a ti thut truyn
thng hc hi
th hic cng ha ti 
M  n lc rt quan try cn ph
 truyn dy cho th h tr nh       ngh thut
truyn thng.
72 KT LUN c hi   lun ca mt s u khoa ht hp vi vic u h  i hc Qu   thc t tnh Qung Nam , t  t lu Ngh thu  a tit c   ng n rc r t th. Mng bing lch s i qua chia tic  n gi  thu c i qua nhi  m lch s     nhng ki c M ng Nam vn c ng tn a ngh thuc sc. Ngh thut trang a tit ci s ng c   c sc c Vi nguyn v  c bo tn di s n  ha ti a tic Trang i hc Qung Nam. Bng nhic, ha tii thiu nhp trong lo thu cao cho th h tr hi  v c. V a ti thut truyn thng hc hi th hic cng ha ti  M  n lc rt quan try cn ph  truyn dy cho th h tr nh       ngh thut truyn thng.
73
Kt qu  c quan trn
bo t ngh thun c cc ca c 
nh Qu.
Nhim v quan trng hic
i mi n    ng mt s 
ging dt vit th  c so v
cu thc t ci hc Qu c
tin ca vi    ng ging dy b    cho SV
 SPMT ti hc Qung Nam.
ng h th ng d  n
trong vic ng d  n mhp cho
vic dy hc b .
73 Kt qu  c quan trn bo t ngh thun c cc ca c  nh Qu. Nhim v quan trng hic i mi n    ng mt s  ging dt vit th  c so v cu thc t ci hc Qu c tin ca vi    ng ging dy b    cho SV  SPMT ti hc Qung Nam. ng h th ng d  n trong vic ng d  n mhp cho vic dy hc b .