Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Mỹ thuật: Ứng dụng họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm trong dạy học môn Trang trí ngành sư phạm Mỹ thuật trường Đại học Quảng Nam

2,736
311
130
44
ha tiết sen trang trí ở Tháp Chiên Đàn
  yt hp t ng hoa,
i xng nhau qua tng ha
tit t  uyn chuyn, phn gia eo n     o
p sen, nhng cong lng kt
hp vi nhng ha ti 
nh
44 họa tiết sen trang trí ở Tháp Chiên Đàn   yt hp t ng hoa, i xng nhau qua tng ha tit t  uyn chuyn, phn gia eo n     o p sen, nhng cong lng kt hp vi nhng ha ti  nh
45
Trang trí đế tháp Po Nagar Trang trí đế tháp ở M Sơn
T  M ng th
dc sp xp theo dng nhc li, theo lng dim,
a tic sp xp ni tip nhau nh
a tic ph bin nhiu 
i li sp xp uyn chuyn t mm m
cng.
45 Trang trí đế tháp Po Nagar Trang trí đế tháp ở Mỹ Sơn T  M ng th dc sp xp theo dng nhc li, theo lng dim, a tic sp xp ni tip nhau nh a tic ph bin nhiu  i li sp xp uyn chuyn t mm m cng.
46
ha tiết trang trí lá nhĩ ở Tháp Chiên Đàn
Vi nhng ha ti
 vn dc trang
ng dii
n chuyn s tc nhng hiu qu 
c th
2.2.2. Hình dây lá, hình chữ S
Tra   M      
a phi, ch ya ti
cu s na ti  u
 ci.
Ha tiết trang trí tường tháp,thân tháp tại Khương Mỹ
i chp tay tr
thanh tc sp xn, n
leo, xon lm ca ngh thuc mang
46 họa tiết trang trí lá nhĩ ở Tháp Chiên Đàn Vi nhng ha ti  vn dc trang ng dii n chuyn s tc nhng hiu qu  c th 2.2.2. Hình dây lá, hình chữ S Tra   M       a phi, ch ya ti cu s na ti  u  ci. Họa tiết trang trí tường tháp,thân tháp tại Khương Mỹ i chp tay tr thanh tc sp xn, n leo, xon lm ca ngh thuc mang
47
 
         m
t c u
 t ki

Nhng ha ti  t
p, vi yu t t      nhu
    a ti c nhng ha ti 
ng di  ng dim, ho  nh
tc s  cng.
Ha tiết trang trí nội thất được tách ra
 u h  c bao ph  a tit
    c, ch yu tp trung M    

ha ti c chm kh  t li    
gi hi 
ng kh
Hu ht
nhiu ki u
u tha tit hoa
ng th 
i ha tii nhng ha ti
 ng.
47             m t c u  t ki  Nhng ha ti  t p, vi yu t t      nhu     a ti c nhng ha ti  ng di  ng dim, ho  nh tc s  cng. Họa tiết trang trí nội thất được tách ra  u h  c bao ph  a tit     c, ch yu tp trung  M      ha ti c chm kh  t li     gi hi  ng kh Hu ht nhiu ki u u tha tit hoa ng th  i ha tii nhng ha ti  ng.
48
2.2.3. Yếu t tạo hình của ha tiết trang trí điêu khắc Chăm Mỹ Sơn ứng
dng trong ging dy
2.2.3.1. Biện pháp ý tưởng vn dụng nét
Trong ngh thu    ng khi t 
mng, ha tit. Ha ti
n chuynh mc mc g
      i t makuta,  
ng nhiu ht ngu nhau,
ng t loi trang sm nhng ht ngc nh,
   c x   ng, th
ng mm mi uyn chuyn c    i din cho
 thu
tt uyn chuyc v uy nghi. Vic s
dng v  
rc ta ti
m m.
Ha ting dng trong vng
ca ha tit hoa sen t   chuy    
c nhc li hay xen k.
Ha tiết trang trí hai bên phù điêu
Ngay trong m  ng v 
c tng k  
48 2.2.3. Yếu tố tạo hình của họa tiết trang trí điêu khắc Chăm Mỹ Sơn ứng dụng trong giảng dạy 2.2.3.1. Biện pháp ý tưởng vận dụng nét Trong ngh thu    ng khi t  mng, ha tit. Ha ti n chuynh mc mc g       i Jât makuta,   ng nhiu ht ngu nhau,  ng t loi trang sm nhng ht ngc nh,    c x   ng, th ng mm mi uyn chuyn c    i din cho  thu tt uyn chuyc v uy nghi. Vic s dng v   rc ta ti m m. Ha ting dng trong vng ca ha tit hoa sen t   chuy     c nhc li hay xen k. Họa tiết trang trí hai bên phù điêu Ngay trong m  ng v  c tng k  
49
c trang u trong t 
ci nht h  
dng ca t  hi       a
 
Vi nhiu ha ti d S, ha ti
ha tip xi hu ha ti
i cng t m m trong mi
m.
49 c trang u trong t  ci nht h   dng ca t  hi       a   Vi nhiu ha ti d S, ha ti ha tip xi hu ha ti i cng t m m trong mi m.
50
Mô típ trang trí trên trụ đá
 thy r  a tit c t
ng, mang m ngh thut r
rt tng th  
n th vn dc tc ca SV.
2.2.3.2. Màu sắc
u ch yu c   xp gch m 
t gi b
  d  a ti i nhi 
t li y lo
, nhch t k
ng ci Vit.
50 Mô típ trang trí trên trụ đá  thy r  a tit c t ng, mang m ngh thut r rt tng th   n th vn dc tc ca SV. 2.2.3.2. Màu sắc u ch yu c   xp gch m  t gi b   d  a ti i nhi  t li y lo , nhch t k ng ci Vit.
51
      p ng
d  chn m s d
   d   t hp vi m a ti
u.
2.3.3.3. B cc
Ha ti   p
xp m th  hia
ng, nha tic sp
xp xen k  th  ng tha
ti c sp xp xen k chuy , uyn
chuyn t cc nh E1 M a ti
51       p ng d  chn m s d    d   t hp vi m a ti u. 2.3.3.3. Bố cục Ha ti   p xp m th  hia ng, nha tic sp xp xen k  th  ng tha ti c sp xp xen k chuy , uyn chuyn t cc nh E1 M a ti
52
c sp xi xp v

Đài thờ M Sơn E1
        trang s c xp
n nhau, ha tii xi xng, ha tic
chm khc tinh vi, ha tip, chm n
i xem m t c u ro,
i chc kh
 t t  Apsara v t
rt sng vi nhi i hai
tay dang r i la, mt ng     uyn
chuy m m   nhn thc s    t 
a ti
s sp xn thn t
mang l m  n theo tng

ng yu t c la chn ha tiy Trang
 m b ngh thup vi kh  thut ca SV,
c th hi ba sng th to
52 c sp xi xp v  Đài thờ Mỹ Sơn E1         trang s c xp n nhau, ha tii xi xng, ha tic chm khc tinh vi, ha tip, chm n i xem m t c u ro, i chc kh  t t  Apsara v t rt sng vi nhi i hai tay dang r i la, mt ng     uyn chuy m m   nhn thc s    t  a ti s sp xn thn t mang l  m  n theo tng  ng yu t c la chn ha tiy Trang  m b ngh thup vi kh  thut ca SV, c th hi ba sng th to
53
 luu nhng ha
ti S, vi m n
 SV d cm nhp thu.
2.3. Bing dng ha tiy
 chc d
Vi  u v ha ti       
trong dy hc s hiu bin
 ngh thut ta ting,
 con vu
a mi ha ti  ng cc sng
m th c v p c 
c ca m o tn   vn
dng mt s ha tic t
Vn dng ha ti
cho  t vic cn thi   c t    
    i cho SV s hiu bit v  
 p xp b c
s t nhiu
c nhc cm th v c
hc ha ngh  lc cm th
            ng
nh  lng th 
to mi m  c, t ng mi
ng ha ti  n nhic
b cc m
   ng dn ca GV, nh     
nhu v ha ti y
u kinh nghi thc hin trong
53  luu nhng ha ti S, vi m n  SV d cm nhp thu. 2.3. Bing dng ha tiy  chc d Vi  u v ha ti         trong dy hc s hiu bin  ngh thut ta ting,  con vu a mi ha ti  ng cc sng m th c v p c  c ca m o tn   vn dng mt s ha tic t Vn dng ha ti cho  t vic cn thi   c t         i cho SV s hiu bit v    p xp b c s t nhiu c nhc cm th v c hc ha ngh  lc cm th             ng nh  lng th  to mi m  c, t ng mi ng ha ti  n nhic b cc m    ng dn ca GV, nh      nhu v ha ti y u kinh nghi thc hin trong