Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Mỹ thuật: Ứng dụng họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm trong dạy học môn Trang trí ngành sư phạm Mỹ thuật trường Đại học Quảng Nam

2,735
311
130
34
m       
ng d
1.6.3. Thc trng dạy và học môn trang trí
1.6.3.1. Thời lượng và chương trình đào tạo
       o GV b  
SPMT t   
-
- - --  ng
i hc Quto t  sang
  theo quy nh s -  a B   

       





s  c   
phu khoa hc,


-Trang trí cơ bản  (7 LT - 
 II c c. Hc phn cung cp nhng kin th n v
 c cho phng dng.
- Trang trí ng dng 1    (9 LT - c
  III cc. Hc ph
n thng dng.
34 m        ng d 1.6.3. Thực trạng dạy và học môn trang trí 1.6.3.1. Thời lượng và chương trình đào tạo        o GV b   SPMT t    - - - --  ng i hc Quto t  sang   theo quy nh s -  a B                  s  c    phu khoa hc,   -Trang trí cơ bản  (7 LT -    II c c. Hc phn cung cp nhng kin th n v  c cho phng dng. - Trang trí ứng dụng 1    (9 LT - c   III cc. Hc ph n thng dng.
35
-Trang trí ng dng 2  ch (9 LT - c
  IV cc.
- Trang trí ng dng 3    (7 LT - c
  V c c. Hc ph ng c kin th 
 ng dng m ng cho vic dy
ht ng ph 
  
           

-




Vi p,
bt quan tr

1.6.3.2. Thc trng dạy môn Trang trí
Dy hi hc, li h n
m then cht c  n dy hc hi   n cht c i mi
y hi hc cung cp m
ti tri th  nghi
n s t c lc.
i hc ph th ca vic hi h
i tri th  nghic cung
cp my - hn s t 
c lp, t ch   ng nh  n luy c.
 c tring b i hc
35 -Trang trí ứng dụng 2  ch (9 LT - c   IV cc. - Trang trí ứng dụng 3    (7 LT - c   V c c. Hc ph ng c kin th   ng dng  m ng cho vic dy ht  ng ph                  -     Vi p, bt quan tr  1.6.3.2. Thực trạng dạy môn Trang trí Dy hi hc, li h n m then cht c  n dy hc hi   n cht c i mi y hi hc cung cp m ti tri th  nghi n s t c lc. i hc ph th ca vic hi h i tri th  nghic cung cp my - hn s t  c lp, t ch   ng nh  n luy c.  c tring b i hc
36
Qut bi  M thu c th hin qua mt s
thc trng sau:
Khi d  d  y hc, kh   dng
 n ch, chm ng dn m
phc v cho vic dy hc, t t dn s hy
 thung dp vi
ng h
B   thu  ng cung cp cho SV kin thc ph
 u v M thut p vi la tui 
em nhng  thm mng thi  bing, gi
  bo v nh   M thut truyn thng c  c, c 
loi, g      n    n cho SV.
  em nm c nhng kin thc  n v lch s M thut
Vit Nam n M thu  gii. T u bit
  c s      a M thut truyn thng
Vit Nam  t s nn M thu c.   
  bi, bo t  ngh
thut  cc ta i.
Qua khy, SV hc m i v
M thut, SV h t chc thn tn
c   a tinh
      n ch
m bo.
 i SV ph  o, s
c i GV rt quan
trm bo nc tin,
c trong trang ng thi phi nm v
36 Qut bi  M thu c th hin qua mt s thc trng sau: Khi d  d  y hc, kh   dng  n ch, chm ng dn m phc v cho vic dy hc, t t dn s hy  thung dp vi ng h B   thu  ng cung cp cho SV kin thc ph  u v M thut p vi la tui  em nhng  thm mng thi  bing, gi   bo v nh   M thut truyn thng c  c, c  loi, g      n    n cho SV.   em nm c nhng kin thc  n v lch s M thut Vit Nam n M thu  gii. T u bit   c s      a M thut truyn thng Vit Nam  t s nn M thu c.       bi, bo t  ngh thut  cc ta i. Qua khy, SV hc m i v M thut, SV h t chc thn tn c   a tinh       n ch m bo.  i SV ph  o, s c i GV rt quan trm bo nc tin, c trong trang ng thi phi nm v
37
thc bi chy, s d 
ng d c bi    i v i d
i hc v c nh truyn
 h thu
 nm bt k c, t  c mt
p theo cm nh  c
t c hiu bii vi ngh nghip,
vi sng trong sinh hot cho SV,...
c hc v c s tho
 
s    quy t  c ho  
ph bi a SV v u s   y ra
ng nht ha tit hay b c 
n b cc ging ln, nh
  i xng.
Do nhiu SV vi vi vic pha tr  t c
 no c o ra
nhi
u thc trng v dy h
  t cn thi   m cht t p ca con
 c hi cm th 
 p trong cuc sng. B   thut k ng cung cp cho
SV kin thc ph  u v m thut p vi la tui 
    ng   thm m ng thi  
em bi  ng, gi   bo v nh   M thut truyn
thng cc, ca nhi,    n 
       em nm c nhng kin thc 
37 thc bi chy, s d  ng d c bi    i v i d i hc v c nh truyn  h thu  nm bt k c, t  c mt p theo cm nh  c t c hiu bii vi ngh nghip, vi sng trong sinh hot cho SV,... c hc v c s tho   s    quy t  c ho   ph bi a SV v u s   y ra ng nht ha tit hay b c  n b cc ging ln, nh   i xng. Do nhiu SV vi vi vic pha tr  t c  no c o ra nhi u thc trng v dy h   t cn thi   m cht t p ca con  c hi cm th   p trong cuc sng. B   thut k ng cung cp cho SV kin thc ph  u v m thut p vi la tui      ng   thm m ng thi   em bi  ng, gi   bo v nh   M thut truyn thng cc, ca nhi,    n         em nm c nhng kin thc 
38
bn v lch s m thut Vit Nam n m thu
gii. T u bi c sa M thut
truyn thng Vit Nam    t s nn M thu 
c.      bi , bo t 
huy nh ngh thut  cc ta i.
Tiu kết
i hc Qu c cht
     a sc th hi  
khiu cng thc t hoc s ng
  thut cao. T o
u ki  c s c  tt c 
t h .
 u thc trng c     ng M
thut ti hc Qun thy hc ph
thing v th loin viu
a tit c c c t 
n th t s c vic
gi   ngh thur c
GV M thut cng.
i hc Qu
y vi o tn di s 
ngh   n thi  i s    
   a
tin v ng
n thi
cm b sung nhng kin thc vn c c h
tr  h     tinh hoa ca lo  thut
n th
38 bn v lch s m thut Vit Nam n m thu gii. T u bi c sa M thut truyn thng Vit Nam    t s nn M thu  c.       bi , bo t  huy nh ngh thut  cc ta i. Tiểu kết i hc Qu c cht      a sc th hi   khiu cng thc t hoc s ng   thut cao. T o u ki  c s c  tt c  t h .  u thc trng c     ng M thut ti hc Qun thy hc ph thing v th loin viu a tit c c c t  n th t s c vic gi   ngh thur c GV M thut cng. i hc Qu y vi o tn di s  ngh   n thi  i s        a tin v ng n thi cm b sung nhng kin thc vn c c h tr  h     tinh hoa ca lo  thut n th
39
 bo t  thuc
n ph tham gia ca tt c mnhi
hoc ngh thut phi thc s 
t ch thuu qu.
39  bo t  thuc n ph tham gia ca tt c mnhi hoc ngh thut phi thc s  t ch thuu qu.
40

BIA TIC
 Y HC M
2.1. Ngh thu 
Ngh thun lin vi nhi
i ch y mt s 
phm n ngh thu
i k, ngh thu
Kii nh k VII, thi k  thut phong
 c th hi   i qua m 
 trin vi nhi  i ngh  
mt thng n lc ph
mng v nh cao ca ngh thu    n.  u
ng:
Ngh thuth hi
thn thoc h hin
  o trong cuc sng. Ngh
thung ca
24, tr.145].
Ngh thu   i nhi
n vi sinh hom
ng bt g ng tc, y phc, trang s  n vi
 thc nh thu
th hit ht sn
nh         c c    
ng t   a h  t c nh  m kh i
dc t
ro r v 
40  BIA TIC  Y HC M 2.1. Ngh thu  Ngh thun lin vi nhi i ch y mt s  phm  n ngh thu i k, ngh thu Kii nh k VII, thi k  thut phong  c th hi   i qua m   trin vi nhi  i ngh   mt thng n lc ph mng v nh cao ca ngh thu    n.  u ng: Ngh thuth hi thn thoc h hin   o trong cuc sng. Ngh thung ca 24, tr.145]. Ngh thu   i nhi n vi sinh hom ng bt g ng tc, y phc, trang s  n vi  thc nh thu th hit ht sn nh         c c     ng t   a h  t c nh  m kh i dc t ro r v 
41
  n thi ca
ngh thut java. M      t cc
    ng b   t
xung quanh
2.2. Mt s ha tit  u cc kh
M 
Ha ti   s
d o thm m c
r  ng ha ti
ng dng trong cuc s
M    ngh thut t 
c bia tiu t t
  th i hn ca lu
 t s ha ti u c
M        s dng trong nh c

2.2.1. Hoa sen
Ngh thung ki 
 ng thy  ng nhiu ha ti n
n, ch y S na tic sp xp xen k rt
ng dc
uyn chuy
ng quanh
nhng ng i cao. Ngh thu nh
 nh
u. V cnh to
n nh phng thy n

41   n thi ca ngh thut java. M      t cc     ng b   t xung quanh 2.2. Mt s ha tit  u cc kh M  Ha ti   s d o thm m c r  ng ha ti ng dng trong cuc s M    ngh thut t  c bia tiu t t   th i hn ca lu  t s ha ti u c M        s dng trong nh c  2.2.1. Hoa sen Ngh thung ki   ng thy   ng nhiu ha ti n n, ch y S na tic sp xp xen k rt ng dc uyn chuy ng quanh nhng ng i cao. Ngh thu nh  nh u. V cnh to  n nh  phng thy  n 
42
i hiu thc l mi, tc
sp xp nhiu ha tic xp nhc l
 theo li xen k o ra nhiu l yu
     c sp xp
i d  c l    i ti, ch y 
bng th t phong  ha tit
 
Ha tiết hoa lửa Nóc tháp Chiên Đàn
Ha tiết hoa sen Nóc tháp Mỹ Sơn
  a
     ng gia nh dn 
i.
42 i hiu thc l mi, tc sp xp nhiu ha tic xp nhc l  theo li xen k o ra nhiu l yu      c sp xp i d  c l    i ti, ch y  bng th t phong  ha tit   Họa tiết hoa lửa Nóc tháp Chiên Đàn Họa tiết hoa sen Nóc tháp Mỹ Sơn   a      ng  gia nh dn  i.
43
a ha ti
cu        3 tng c i
ng ca
mt khi ki c nng n, nhng ha ti  i s  m
m mi, huya v  
    ng gch
cm ngh thuc gch 
th  a, ca gia tit hoa sen,
u trong ngh thu
u ca gi i xng nhau, gi
i chp t ng th
r         thn Vishu,
u ha ti thn
 
H
a tiết lá nhĩ trang trí trên vòm cửa tháp
a ti  a tit dng
p li t u th hi
ca ta tit.
43 a ha ti cu        3 tng c i ng ca mt khi ki c nng n, nhng ha ti  i s  m m mi, huya v       ng gch cm ngh thuc gch  th  a, ca gia tit hoa sen, u trong ngh thu u ca gi i xng nhau,  gi i chp t ng th r         thn Vishu, u ha ti thn   H ọa tiết lá nhĩ trang trí trên vòm cửa tháp a ti  a tit dng p li t u th hi ca ta tit.