Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Mỹ thuật: Ứng dụng họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm trong dạy học môn Trang trí ngành sư phạm Mỹ thuật trường Đại học Quảng Nam

2,733
311
130
24
nhi    thng ha tit hoa ng th
hi c  hi  u nht .
i nhau r
c so, tinh t tt d ng
   oc t  i ca mt tr c  
          t
 cao v ngh thut chm tr [PL1, tr.77].
1.4.4. Ho tiết hoa văn hình học
Na ti
kh nh
 hin qua nhng di
phm ng ho tit
 
c tr  n m
tng yu t ngh thu [PL1, tr.80].
1.4.5. Ha tiết hoa văn hình sóng nước hay ngn la
 h  ng cho s hy di 
a s chuy n la.
 dng ngn l
cho th , thc tnh ci si.
ng tri qua nhii
t dng xo   ng khe kho   c
gi n l   
bit, la hoc mt tr  bt g
ha ti    
ngh thum. ng th hin dng ngn l
m t, th hin sc mnh, sc s 
mnh m       c
24 nhi    thng ha tit hoa ng th hi c  hi  u nht  . i nhau r c so, tinh t tt d ng    oc t  i ca mt tr c             t  cao v ngh thut chm tr [PL1, tr.77]. 1.4.4. Hoạ tiết hoa văn hình học Na ti kh nh  hin qua nhng di phm  ng ho tit   c tr  n m tng yu t ngh thu [PL1, tr.80]. 1.4.5. Họa tiết hoa văn hình sóng nước hay ngọn lửa  h  ng cho s hy di  a s chuy n la.  dng ngn l cho th , thc tnh ci si. ng tri qua nhii t dng xo   ng khe kho   c gi n l    bit, la hoc mt tr  bt g ha ti     ngh thum. ng th hin  dng ngn l m t, th hin sc mnh, sc s  mnh m       c
25
 c bi m m     
i r 
t ngn la t
  t, th hin sc mnh, sc s
mnh m. [PL1, tr.79].
1.4.6. Ha tiết Động vt
nh ving dng ha ti
 t s ha ting
v thc s c ta ngh thut

m v 
c th hic thy vi
 thn mang li s may mn, kiu thc
ti nhiu dng ha ting.
 ng cho s may mn, v
o cho p him
thy, nhng  trong ngh thu
ng v
hin mt s ph
khc vi nhng ho tit dnh cao ca ngh thut t
n dng nh 
  ng g     
ngh thu  u   ng ho ti p
va mm mi, uyn chuyn, li va mnh m thut t
n ngh thut tc trong
khu vc.
ng ca vt linh trong  vi vic
   n ho
25  c bi m m      i r  t ngn la t   t, th hin sc mnh, sc s mnh m. [PL1, tr.79]. 1.4.6. Họa tiết Động vật nh ving dng ha ti  t s ha ting v thc s c ta ngh thut  m v  c th hic thy vi  thn mang li s may mn, kiu thc ti nhiu dng ha ting.  ng cho s may mn, v o cho p him thy, nhng  trong ngh thu ng v hin mt s ph khc vi nhng ho tit dnh cao ca ngh thut t n dng nh    ng g      ngh thu  u   ng ho ti p va mm mi, uyn chuyn, li va mnh m thut t n ngh thut tc trong khu vc. ng ca vt linh trong  vi vic    n ho
26
c th hin rt phong
ng vi nhi  th
con vt thc t ic khc t
vi th  hic lp, khi th hin tng c th 
 
th hic l [PL1,tr 81]
- Ha tiết con nga:  ng ng     
  th    mt t  
c th hing con vn
  n l  thut
ng ngc th hin nhiu, song l quan trng
u v i s thu
h[PL1, tr.81].
        
phn lu th hin nn
trong thn thoi     l   th   n thoi.
Nhng ngh  hin mt
t s c vi
nhng ho ti  t d nh cao ca ngh thut t  i
n dng nh 
 ng g    
thu   ng ho ti p va
mm mi, uyn chuyn, li va mnh m   thut t 
n ngh thut tc trong
khu v  t hc tp kinh nghi  
chn lc, h  
n vi bt k nn ngh thu trong khu v
26 c th hin rt phong ng vi nhi  th con vt thc t ic khc t vi th  hic lp, khi th hin tng c th    th hic l [PL1,tr 81] - Họa tiết con ngựa:  ng ng        th    mt t   c th hing con vn   n l  thut ng ngc th hin nhiu, song l quan trng u v i s thu h[PL1, tr.81].          phn lu th hin nn trong thn thoi     l   th   n thoi. Nhng ngh  hin mt t s c vi nhng ho ti  t d nh cao ca ngh thut t  i n dng nh   ng g     thu   ng ho ti p va mm mi, uyn chuyn, li va mnh m   thut t  n ngh thut tc trong khu v  t hc tp kinh nghi   chn lc, h   n vi bt k nn ngh thu trong khu v
27
u y ph hin bn  ca h 
thu
1.5 ngh thut
Ngh thun nhiu th
k     y rng ngh thu   c
n kt hu t  i
p nh c bi   u t   a vn
    thut
n vi nhi
 c s thm mnh cao ca
ngh thut. Ngh thu 
thc v i
  ngh thut, trong lu
  thm m  ng.
Ha ti  c
c sinh st min Trung Vit Nam.
Trong lch s n, h c m cao v t chi,
u vi nhia
 ngun gc ba, ci bin nhng yu t 
 t n  
nay, trong ngh thut t  li di sn ki n
 s  ngh thut cao.
T ngun gc ba, ci bin nhng yu t 
t n
thut t    li di sn ki   s 
nh ngh thut cao. Ngh thuc
n lin vi ki thm m
c v cho nhng th
27 u y ph hin bn  ca h  thu 1.5 ngh thut Ngh thun nhiu th k     y rng ngh thu   c n kt hu t  i p nh c bi   u t   a vn     thut n vi nhi  c s thm mnh cao ca ngh thut. Ngh thu  thc v i   ngh thut, trong lu   thm m  ng. Ha ti  c c sinh st min Trung Vit Nam. Trong lch s n, h c m cao v t chi, u vi nhia  ngun gc ba, ci bin nhng yu t   t n   nay, trong ngh thut t  li di sn ki n  s  ngh thut cao. T ngun gc ba, ci bin nhng yu t  t n thut t     li di sn ki   s  nh ngh thut cao. Ngh thuc n lin vi ki thm m c v cho nhng th
28
Nh hin
, mt s  
ly s  hin rt ngh thut
c
     thu  a ti ng
ng,... mang l rc s 
m m cc
t nhi  c v cho nhu cu cuc s
ng.
1.5.1. Tính thẩm m
c 
 t trong nhi st m cn
p trong cuc sng, ma ti
u chng nhi   u t  i m
ph thm m t vic tp x
a tic trong mt b cnh. Ngh thu
ha tic nh thm m nht
 n thn hin
  p dng m hoa tit va
phi, vi cht li
thm m cc x ng v ng
ng vt tht phong

Ngh thu ng th hi  hiu thm
m, khi ngun t thc t       
ngh thut t    
      u c      t
28 Nh hin , mt s   ly s  hin rt ngh thut c      thu  a ti ng ng,... mang l rc s  m m cc t nhi  c v cho nhu cu cuc s ng. 1.5.1. Tính thẩm mỹ c    t trong nhi st m cn p trong cuc sng, ma ti u chng nhi   u t  i m ph thm m t vic tp x a tic trong mt b cnh. Ngh thu ha tic nh thm m nht  n thn hin   p dng m hoa tit va phi, vi cht li thm m cc x ng v ng ng vt tht phong  Ngh thu ng th hi   hiu thm m, khi ngun t thc t        ngh thut t            u c      t
29
nhi ha tit c   
, b 
Trong vi 
ha ti   a tit th hic s i
xi th hia ma tit
 thm m ca mi ha tic biu hi
ti bng thn hay mh ki
 cng, vi li t
  a tit c  
 a mng
 tc sc, ph
i thng
c,ha ti
Ha tic, ki 
nhn ng n , Hoa, Vi
thung nhng ha ti thm m
t n ngh thut tm
m c       n s nh 
nh ng r 

Qua nhiu thng n
nhi M c k quan trng trong di
sn lch s  thut th gii, ki Vi
n thc r
bit ca mt n     t
Nam, vi ngh thu- ki 
vi   n th     p v nh
ng v 
29 nhi ha tit c    , b  Trong vi  ha ti   a tit th hic s i xi th hia ma tit  thm m ca mi ha tic biu hi ti bng thn hay mh ki  cng, vi li t   a tit c    a mng  tc sc, ph i thng c,ha ti Ha tic, ki  nhn ng n , Hoa, Vi thung nhng ha ti thm m t n ngh thut tm m c       n s nh  nh ng r   Qua nhiu thng n nhi  M c k quan trng trong di sn lch s  thut th gii, ki Vi n thc r bit ca mt n     t Nam, vi ngh thu- ki  vi   n th     p v nh ng v 
30

th hi a nhng lo
c s  thunh cao c
1.5.2. Giá tr văn hóa, tín ngưỡng
p thu nhng tinh hoa ca
 t hp vi bn s t
ng rt ba, r
n n s tha
ng nht hp va tt tinh
ng phn thc rc sn rc r th k 
thi k Phc th hin r Pht vi tinh
hoa y xut hin rt nhit th t th 
ng li mt s 
- ng phn th
sut thi k ng Ligga - c sc nhng
Linga ng (phi tit din
gia tit dit din tr 
- ng vi Lingga - ng bc vt th
ng nhic ph n 

hoc kt hp v
 cho rng: "Vi tt c nhng biu hin (hai tay
c hing pht
i dng n ch g ph
 hay v ca b 
    n th   
 ng phn
thc ca h.
30  th hi a nhng lo c s  thunh cao c 1.5.2. Giá trị văn hóa, tín ngưỡng p thu nhng tinh hoa ca  t hp vi bn s t ng rt ba, r n n s tha ng nht hp va tt tinh ng phn thc rc sn rc r  th k  thi k Phc th hin r Pht vi tinh hoa y xut hin rt nhit th t th  ng li mt s  - ng phn th sut thi k ng Ligga - c sc nhng Linga  ng (phi tit din gia tit dit din tr  - ng vi Lingga - ng bc vt th ng nhic ph n   hoc kt hp v  cho rng: "Vi tt c nhng biu hin (hai tay c hing pht i dng n ch g ph  hay v ca b      n th     ng phn thc ca h.
31
Ngh thuch
sng ba,
nhiu lo           ng phn
tht c n thn
c s 
i nhim ngh thu h gi gng thi
th hin s ng th ng vi t t tr
nhng, ha tic trang 
1.6. Thc trng v dy M thut ti Hc Qung Nam
1.6.1. Vài nét về Trường Đại Hc Qung Nam
1.6.1.1. Cơ cấu t chc
T       
            
-
        -
-
   

- TTg

- 
            

       
 
  
 

31 Ngh thuch sng ba, nhiu lo           ng phn tht c n thn c s  i nhim ngh thu h gi gng thi th hin s ng th ng vi t t tr nhng, ha tic trang  1.6. Thc trng v dy M thut ti Hc Qung Nam 1.6.1. Vài nét về Trường Đại Học Quảng Nam 1.6.1.1. Cơ cấu tổ chức T                     -         - -      - TTg  -                               
32
      
  


o:
- i h c tiu hc mm non,
K  Qun tr  Anh, Vit Nam h- du
lm Vm Ng 
-       i, Vit Nam h 
  n tr kinh doc
Mc th chc Tiu h- 
ph- K thum Nhc m
Ng  m m thut
- Trung cc Mc Tiu hc.
1.6.1.2. Đội ngũ Giảng viên
Pht t l: 20 SV / 01 GV.
c
v
- 
+ Th
+ Ti
-  phc v: 100.
     
c v
- 
+ Th
+ Ti
-  phc v: 150.
32             o: - i h c tiu hc mm non, K  Qun tr  Anh, Vit Nam h- du lm Vm Ng  -       i, Vit Nam h    n tr kinh doc Mc th chc Tiu h-  ph- K thum Nhc  m Ng  m m thut - Trung cc Mc Tiu hc. 1.6.1.2. Đội ngũ Giảng viên Pht t l: 20 SV / 01 GV. c v -  + Th + Ti -  phc v: 100.       c v -  + Th + Ti -  phc v: 150.
33
1.6.2. Khoa Ngh thut
Khoa g   M thu
  
. Khoa hi     
nhng SPMT. Phn ln, GV tp trung ging dy ch yu
p thu
i hc Qu  
M 
hc tuy
        
  u h t
a tnh Qu bn


Bi vy, hiu qu  ph thu
 thu t c c
ci.
V kh ng nhn thc v c ti
     ng. S tip
  n th hi   m th
c l la chi
phc ty, qua khc t v vic h
n th
 kh
n ch
c tin
cho th     thu  
33 1.6.2. Khoa Nghệ thuật Khoa g   M thu    . Khoa hi      nhng SPMT. Phn ln, GV tp trung ging dy ch yu p thu i hc Qu   M  hc tuy            u h t a tnh Qu bn   Bi vy, hiu qu  ph thu  thu t c c ci. V kh ng nhn thc v c ti      ng. S tip   n th hi   m th c l la chi phc ty, qua khc t v vic h n th  kh n ch c tin cho th     thu  