Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Mỹ thuật: Ứng dụng họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm trong dạy học môn Trang trí ngành sư phạm Mỹ thuật trường Đại học Quảng Nam

2,734
311
130
14
tp ch y   cng c kin th p thu.
ng thn tu mi
m n thc tr n th 
15, tr.33.
c M thuc lp l
ty GV cng dn k  nhu, nh
ch cn nhc li nh i gian cho SV th
T      u k     
o c v b cng. Ra
u c SV n
  t s  y hc ch yu trong
   c rng: Nh  y hc
truyn thng s dng trong b   thu     
nh  c dy hc quen thu  c ng d    ua
nhiy h m
m b ng ci d trong thi
gian ca mt tit dy, kin thc n thng, cht ch.
1.2. Mt s đặc điểm của môn trang trí
1.2.1. Ha tiết trang trí
 
   

Vy ha ti a ti trang 
p). Ha tit trong nhng
yu t m nh cc t p sinh
ng c 
Nhng ha tic
thc hin trong nh ca tit
14 tp ch y   cng c kin th p thu. ng thn tu mi m n thc tr n th  15, tr.33. c M thuc lp l ty GV cng dn k   nhu, nh ch cn nhc li nh i gian cho SV th T      u k      o c v b cng. Ra u c SV n   t s  y hc ch yu trong    c rng: Nh  y hc truyn thng s dng trong b   thu      nh  c dy hc quen thu  c ng d    ua nhiy h m m b ng ci d trong thi gian ca mt tit dy, kin thc n thng, cht ch. 1.2. Một số đặc điểm của môn trang trí 1.2.1. Họa tiết trang trí        Vy ha ti a ti trang  p). Ha tit trong nhng yu t m nh cc t p sinh ng c  Nhng ha tic thc hin trong nh ca tit
15
 li t  v
nh  ng v
n bt k ha tiu ng d
c. Ha ti  u nhii
ng trong thc tc si h
 m thu th hi
m m    o ra nhng ha ti i cn nhiu
th
Nh ha ting v..., mang c
 thu nhn thy ca t c. Ho
ti  th, d
 o theo li v a v ha tit 
 c lp li theo p i xng
ng trc, xen k nhc l ng dim.
Ha tia tiu t 
ng vt...vv. Ha ti
nhiu loi 
Ha ti         u d i
xng, trau chut v 
ta thy r m m cao.
Mu  a tit  n
to ra nhng ha ti
. ng mm ngh thu m hoc
 thuc rt lng
   to c i ngh       
n th c rng c

 t thc t.
15  li t  v nh  ng v n bt k ha tiu ng d c. Ha ti  u nhii ng trong thc tc si h  m thu th hi m m    o ra nhng ha ti i cn nhiu th Nh ha ting v..., mang c  thu nhn thy ca t c. Ho ti   th, d  o theo li v a v ha tit   c lp li theo p i xng ng trc, xen k nhc l ng dim. Ha tia tiu t  ng vt...vv. Ha ti nhiu loi  Ha ti         u  d i xng, trau chut v  ta thy r m m cao. Mu  a tit  n to ra nhng ha ti . ng mm ngh thu m hoc  thuc rt lng    to c i ngh        n th c rng c   t thc t.
16
Trong lch s ngh thu  i nay
 a tit ph cp nha ti
ng v       m cuc
s   m   
  . N
t qu, Ni Vit N
  , rt nhiu lo        
u u trong ngh thung nhi
th   n phc tp m   
t trng t th ,    t s
d  ng.
y ving v 
tng ha ti thic s
 u thc hi , u tt y i vi
vic hc tTra
1.2.2. Cách điệu trong trang trí
Ha tic s dng ha tip,
 thup hay
c kt qu thi v phi nm v
 u ra mng c th 
  ng vt th   n th hin
c nha s vc m
u.
n sng, kinh ngim sc 
    ,  p
trong ngh thup trong cuc st
        
16 Trong lch s ngh thu  i nay  a tit ph cp nha ti ng v       m cuc s   m      . N t qu, Ni Vit N   , rt nhiu lo         u u trong ngh thung nhi th   n phc tp m    t trng t th ,    t s d  ng. y ving v  tng ha ti thic s  u thc hi , u tt y i vi vic hc tTra 1.2.2. Cách điệu trong trang trí Ha tic s dng ha tip,  thup hay c kt qu thi v phi nm v  u ra mng c th    ng vt th   n th hin c nha s vc m u. n sng, kinh ngim sc      ,  p trong ngh thup trong cuc st         
17
nh trong thc t 
ng ha ti
i bi   thc t tr a ti 
c b nhn thic v bn cht
c mi, m 
thup vi n th
c gu hay to ha ti
1.2.3. Màu sắc trong trang trí
        hin ging th  
i nhng trong thc t
m 
 to chu s ng, to xp, vt,
ch s dng th po
chn.
a, s
dng th  ci nh
o hiu qu cao nht.
1. 3  ng Nam
1.3.1. Sơ lược Chăm Mỹ Sơn Quảng Nam
 a M       nh
Qu     ng kho    
 u khong 20 km, [PL1, tr.76]  hp bao gm
nhi ta lc trong ma th
   .     
ki  a n  c kt tinh trong
nhng di chng vt chng tn, chng nh  v
lch s thuc to lp trong mt thi
17 nh trong thc t  ng ha ti i bi   thc t tr a ti  c b nhn thic v bn cht c mi, m  thup vi n th c gu hay to ha ti 1.2.3. Màu sắc trong trang trí         hin ging th   i nhng trong thc t m   to chu s ng, to xp, vt, ch s dng th po chn. a, s dng th  ci nh o hiu qu cao nht. 1. 3  ng Nam 1.3.1. Sơ lược Chăm Mỹ Sơn Quảng Nam  a M       nh Qu     ng kho      u khong 20 km, [PL1, tr.76]  hp bao gm nhi ta lc trong ma th    .      ki  a n  c kt tinh trong nhng di chng vt chng tn, chng nh  v lch s thuc to lp trong mt thi
18
 t 9 th k (t th k th  n th k c
i ting trong khu v
.
 n thng c    
    ch s c c Cu tip
thu rt nhiu ngu y n  
Ph , N  t n     ng,
cha ng lo      :  ng phn thc,
t,
Vi nhiu tng l ch s, 
ng di sng. N 
 t d    t M   ,
, t bc ngh thut
 o tn.
t, mt Qung Nam giao thoa ca nhiu nn
 n rc r trong lch s :    
i Vit. Quc bin bi 2 Di s
Th gi:  c H
 - M  - M u n ca
nt Qu
tn t         t vi ng
PL1, tr.77], ph  
 [PL1, tr.76] trm m 
1.3.2. Khái quát kiến trúc Chăm Mỹ Sơn
Kic sut t th k IV cho
n gia th k  M 
ng ca qui vua tr ng. V
th p trung th hin nhu nht, 
18  t 9 th k (t th k th  n th k c i ting trong khu v .  n thng c         ch s c c Cu tip thu rt nhiu ngu y n   Ph , N  t n     ng, cha ng lo      :  ng phn thc, t, Vi nhiu tng l ch s,  ng di sng. N   t d    t M   , , t bc ngh thut  o tn. t, mt Qung Nam giao thoa ca nhiu nn  n rc r trong lch s :     i Vit. Quc bin bi 2 Di s Th gi:  c H  - M  - M u n ca nt Qu tn t         t vi ng PL1, tr.77], ph    [PL1, tr.76] trm m  1.3.2. Khái quát kiến trúc Chăm Mỹ Sơn Kic sut t th k IV cho n gia th k  M  ng ca qui vua tr ng. V th p trung th hin nhu nht, 
19
mt trong nh   n ki  thu 
thi vi nhng dng th ki n
 M  M  li t
nht cho vic d   
thu
Trong s  ng ki     ng qun th
 c b m, t hai
hoc nhii
nhau. Mi ch
n th  m gia, m c bao quanh bi nhng
bng gc
thit k quay v ng v thn linh). M
c mn th ng
(Gopura) vi c   ca hai c  t ca v ng
t cp v
      
p nhn l v 
n cho thn nh hoc
.
     thng
ng th   yn vi t
. Tt c  m i cn th,
 ghi du nhng nghi th  
ch
Rc r i mng vt liu n, k thui.
n th ng vng theo thng cho mt giai
 n v mng kich s ng. Vic x  t
liu th hin yu t m thut, nh bn, nhng ngh 
19 mt trong nh   n ki  thu  thi vi nhng dng th ki n  M  M  li t nht cho vic d    thu Trong s  ng ki     ng qun th  c b m, t hai hoc nhii nhau. Mi ch n th  m  gia, m c bao quanh bi nhng bng gc thit k quay v ng v thn linh). M c mn th ng (Gopura) vi c   ca hai c  t ca v ng t cp v        p nhn l v  n cho thn nh hoc .      thng ng th   yn vi t . Tt c  m i cn th,  ghi du nhng nghi th   ch Rc r i mng vt liu n, k thui. n th ng vng theo thng cho mt giai  n v mng kich s ng. Vic x  t liu th hin yu t m thut, nh bn, nhng ngh 
20
cho thy k thut nung, t l i
ngh 
Vi lch s           
 nhng ki thut, nhng
 i t ca nhit c u
th hit li mnh
ca ngh thu  thuc s
 
1.3.3. Vài nét về ha tiết trên Điêu Khắc Chăm Mỹ Sơn
     thu  i ngh   
nhn i g   nht nhm th hin mt hay nhi 
m.
   t,  c  m ngh thut ba chiu
c to ra bc kt hp vt liy
tinh, hoc g. Vt li   th c s d  t may,
nh t lo thut to
i; bng nhiu cht lit,
 ng, gang, th  c g ng,
chm kh5, tr.65].
Vi nc ci Kh c c
nt trong ba nc chu ng ca n
 t ti tm c th gii. Do v  nh lch s  
khc c  chu ng nhiu t nc  c
Khu sm cui th k 
      a ngh thut n
  u cui th k X      , Java ca
 ng l   u sm. Bi  a ngh
thut by gi , mi
20 cho thy k thut nung, t l i ngh  Vi lch s             nhng ki thut, nhng  i t ca nhit c u th hit li mnh ca ngh thu  thuc s   1.3.3. Vài nét về họa tiết trên Điêu Khắc Chăm Mỹ Sơn      thu  i ngh    nhn i g   nht nhm th hin mt hay nhi  m.    t,  c  m ngh thut ba chiu c to ra bc kt hp vt liy tinh, hoc g. Vt li   th c s d  t may, nh t lo thut to i; bng nhiu cht lit,  ng, gang, th  c g ng, chm kh5, tr.65]. Vi nc ci Kh c c nt trong ba nc chu ng ca n  t ti tm c th gii. Do v  nh lch s   khc c  chu ng nhiu t nc  c Khu sm cui th k        a ngh thut n   u cui th k X      , Java ca  ng l   u sm. Bi  a ngh thut by gi , mi
21
nh   
tay uc chm n nh cao ca ngh
thu
   n mang nh     Tt c 
   m kh i d   c
 n m        
 y  u th hi 
    ngh thu  c c     ng
nhi th  m quan trng to
 a ngh thuu khc c 
u hm hay ph i
n, vi c 
hay cnh sinh hot, chi 
 c khc t   i thng nht v kiu
i l
 p th  ng ca ki PL1, tr.78]. 
kh hip k  t, nay vn
. Vic nhnh b thut ki
M        u ca
ki
1.4. a ti S
Ngh thukhng king thy
ng nhiu ha tin, ch y
 S na tic sp xp xen k r
ng dc uyn chuyn. 
 
ti nhia ting thy
 o s thun mu, mi ha tic
21 nh    tay uc chm n nh cao ca ngh thu    n mang nh     Tt c     m kh i d   c  n m          y   u th hi      ngh thu  c c     ng nhi th  m quan trng to  a ngh thuu khc c  u hm hay ph i n, vi c  hay cnh sinh hot, chi   c khc t   i thng nht v kiu i l  p th  ng ca ki PL1, tr.78].  kh hip k  t, nay vn . Vic nhnh b thut ki M        u ca ki 1.4. a ti S Ngh thukhng king thy  ng nhiu ha tin, ch y  S na tic sp xp xen k r ng dc uyn chuyn.    ti nhia ting thy  o s thun mu, mi ha tic
22
 i nhng ha ti
c tr Qung Nam
tn cho ti nay vn ti vi nhi 
a nhia ti 
 a.
Trong h tha tit hoa
   t gu ki
  th a ti ng tha th
hi u t t
p mp xp b cc h ng nht trong
t s ha ti

1.4.1. Ha tiết hình hoa cúc
Ho ti hin nhiu trong
kic, nhiu ha tit t
M  k VII - VIII), ti Bng.
 thy, tt c  ng vin chung quanh ph, b th 
nhng d      ng th
hi hoa,  u th
m khc vn th hi,
y chng t h m khc rt cn thn. 
ca mt c   k X), di
c chm khc mc s 
u mm mi xng,
 i chm li vi nhau, ging
   .    y
 c h
thp m ng dc.
22  i nhng ha ti c tr Qung Nam tn cho ti nay vn ti vi nhi  a nhia ti   a. Trong h tha tit hoa    t gu ki   th a ti ng tha th hi u t t p mp xp b cc h ng nht trong t s ha ti  1.4.1. Họa tiết hình hoa cúc Ho ti hin nhiu trong kic, nhiu ha tit t M  k VII - VIII),  ti Bng.  thy, tt c  ng vin chung quanh ph, b th  nhng d      ng th hi hoa,  u th m khc vn th hi, y chng t h m khc rt cn thn.  ca mt c   k X), di c chm khc mc s  u mm mi xng,   i chm li vi nhau, ging     .    y  c h thp m ng dc.
23
1.4.2. Ho tiết hoa văn hình hoa sen
t Nam, hoa sen xut hi
t    c th hin rt nhiu trong
 p th
  ng huyn        ng hoa sen
 - c
sinh thc; S y -   
n Thanh Quang nhnh:
p bin giao thoa c
ng mang nhi  
to trong ngh thu n ti n
thi bi
n cho nn ngh thuc [26].
Ho ti    c th hi 
kh  hu kh   thut.
u bao quanh ph  vi nh
rt lc chm sc s n   
u hoa sen lu mnh m  ng g
ln nh   i bi     
ng t    n chuyn, t t cnh
 cao v ngh thu
s a tit mang
ha ti    mu ng d
trong dy h
y ha, ha
ti i u.
1.4.3. Ho tiết hoa văn hình hoa dây
Ha tic khc chu
cht li    c nhiu ngh   hi 
23 1.4.2. Hoạ tiết hoa văn hình hoa sen t Nam, hoa sen xut hi t    c th hin rt nhiu trong  p th   ng huyn        ng hoa sen   - c sinh thc; S y -    n Thanh Quang nhnh: p bin giao thoa c ng mang nhi   to trong ngh thu n ti n thi bi n cho nn ngh thuc [26]. Ho ti    c th hi  kh  hu kh   thut. u bao quanh ph  vi nh rt lc chm sc s n    u hoa sen lu mnh m  ng g ln nh   i bi      ng t    n chuyn, t t cnh  cao v ngh thu s a tit mang ha ti    mu ng d trong dy h y ha, ha ti i u. 1.4.3. Hoạ tiết hoa văn hình hoa dây Ha tic khc chu cht li    c nhiu ngh   hi 