Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Mỹ thuật: Ứng dụng họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm trong dạy học môn Trang trí ngành sư phạm Mỹ thuật trường Đại học Quảng Nam

2,737
311
130
4
- n c Dung, Ngh thuật điêu khắctrang trí qua
mt s pho tượng chùa Dâu.
- n cHo tiết hoa sen trong các công
trình kiến trúc cổ Vit Nam thi phong kiến.
- Phan Quc Anh (2001), Đôi nét ảnh hưng ca tôn giáo Ấn Độ đối vi
văn hóa Chăm Bà la môn Ninh Thuận, t thut, s 6.
- Ph Tính đa dạng của văn hóa Chăm, tạp chí
khoa học xã hội, s 4.
- Văn hóa c Champac.
- Trn Th Hng, Cách tạo ha tiết giúp SV học tốt môn Trang trí .
ng u c tin
mt s i hc, Cng trong vic ging dT
   a ti    ng th   c mt s
i m 
SV M thu y, nhu khoa
hc c th, nhng hi th T a tit hoa
i hc Qun
nay v
T thc t  ng dng ha tiết trang trí của
điêu khắc Chăm trong dạy học môn Trang trí ngành phm M thut
Trường Đại hc Qung Nam  u trong lu
 mong mun t phu c
cao chng dTa tia ngh
thu thut ti hc Qung Nam trong
n hin nay.
3. Mm v u
3.1. Mục đích nghiên cứu
T nh  u v thc trng d   
    mt s bi     t
4 - n c Dung, Nghệ thuật điêu khắc và trang trí qua một số pho tượng ở chùa Dâu. - n cHoạ tiết hoa sen trong các công trình kiến trúc cổ Việt Nam thời phong kiến. - Phan Quc Anh (2001), Đôi nét ảnh hưởng của tôn giáo Ấn Độ đối với văn hóa Chăm Bà la môn Ninh Thuận, t thut, s 6. - Ph Tính đa dạng của văn hóa Chăm, tạp chí khoa học xã hội, s 4. - Văn hóa cổ Champac. - Trn Th Hng, Cách tạo họa tiết giúp SV học tốt môn Trang trí . ng u c tin  mt s i hc, Cng trong vic ging dT    a ti    ng th   c mt s i m  SV M thu y, nhu khoa hc c th, nhng hi th T a tit hoa i hc Qun nay v T thc t  Ứng dụng họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm trong dạy học môn Trang trí ngành Sư phạm Mỹ thuật Trường Đại học Quảng Nam  u trong lu  mong mun t phu c cao chng dTa tia ngh thu thut ti hc Qung Nam trong n hin nay. 3. Mm v u 3.1. Mục đích nghiên cứu T nh  u v thc trng d        mt s bi     t
5
ng dy hc M thuTM
thut ca ti hc Qung Nam. T c trang b nhng kin
thc v ha tiTt 
tt nhng d
3.2. Nhim v nghiên cứu
  c th hin ha
ti  
ng i hc Qung Nam.
4. u
4.1. Đối tượng nghiên cứu
u c a ti
M nh Qung Nam trong dy hT
4.2. Phạm vi nghiên cứu
 c u trong phm vi ha tia
 nh Qung Nam.
Kho cu gi h   thut - hc ph   a SV
SPMT, i hc Qung Nam.
u
  dng mt s u sau:
ng h
  thi. Tng h t qu 
p.
n tp.
u thc t: c t,minh ha,
bn dp, phng vn, chp nh
6. Nha lu
Lup nhng v  thc
trng vic ging dy b  a tit hoa 
khi hc Qung Nam.
5 ng dy hc M thuTM thut ca ti hc Qung Nam. T c trang b nhng kin thc v ha tiTt  tt nhng d 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu   c th hin ha ti   ng i hc Qung Nam. 4. u 4.1. Đối tượng nghiên cứu u c a ti M nh Qung Nam trong dy hT 4.2. Phạm vi nghiên cứu  c u trong phm vi ha tia  nh Qung Nam. Kho cu gi h   thut - hc ph   a SV SPMT, i hc Qung Nam. u   dng mt s u sau: ng h   thi. Tng h t qu  p. n tp. u thc t: c t,minh ha, bn dp, phng vn, chp nh 6. Nha lu Lup nhng v  thc trng vic ging dy b  a tit hoa  khi hc Qung Nam.
6
Luu tham khc ging dy hc phn Trang
  ng SPMT   
nhng nghin v 
7. B cc ca lu
n M u, Kt luu tham kho, Ph lc, lu
g th 
 c trng dy h
m M thut.
 Bi  ha ti   
M y hT
6 Luu tham khc ging dy hc phn Trang   ng SPMT      nhng nghin v  7. B cc ca lu n M u, Kt luu tham kho, Ph lc, lu g th   c trng dy h m M thut.  Bi  ha ti    M y hT
7

 C TRNG DY H
M M THUT
1.1. 
1.1.1. Trang trí
  thut g g i.
n M thu
cc bng trong vic tp.
t nhu cu thit yu ci, c
chim mt v n tri sng. T , 
gi si, bt k  ging
t, mang du n bn sc c
o nhm phc v cuc
si si tr 
V thu
c s
p, mong mun ti trong m
n cho rng:
 thut sp xng, ha ti khi,
m nh tt sn php vi ni dung
c nhu cu th17, tr.57.
y,  t lo thui rt sm
so vi nhiu lo thu t  t
 ch 
 tn ti cng
m m c h sn xun phng
i mi nhn thc v 
7   C TRNG DY H M M THUT 1.1.  1.1.1. Trang trí   thut g g i. n M thu cc bng trong vic tp. t nhu cu thit yu ci, c chim mt v n tri sng. T ,  gi si, bt k  ging t, mang du n bn sc c o nhm phc v cuc si si tr  V thu c s p, mong mun ti trong m n cho rng:  thut sp xng, ha ti khi, m nh tt sn php vi ni dung c nhu cu th17, tr.57. y,  t lo thui rt sm so vi nhiu lo thu t  t  ch   tn ti cng m m c h sn xun phng i mi nhn thc v 
8
  thui, 
ng nhu cp, nhu cu v thm m ci.
1.1.2. Đặc điểm và ngh thut Trang trí với đời sống xã hi
Macxim Goorki tng i vn b t c
c s
Ngh thu   thu
ng trc ti i, m thu
n ph
thc dm my, ngh thu
ng trc tii v
ving thun l
p mt, gp s i
ng khin h u qu c li nc
tm m 
lot s dn ti, hn ch t chng
u qu.
Cuc sng hi, vi nhng phn nghch
vng s bc b d 
vng sinh ra, th hiu thm m  
Mt lp ha
SV, hay nhng b 
sc thc chn s 
by, ngh thung li vi
i si, qua nhng sn phi ngh thut trang
  phng th hiu tht cho
ng tht li s
Ch ct hng
8   thui,  ng nhu cp, nhu cu v thm m ci. 1.1.2. Đặc điểm và nghệ thuật Trang trí với đời sống xã hội Macxim Goorki tng i vn b t c  c s Ngh thu   thu ng trc ti i, m thu n ph thc dm my, ngh thu ng trc tii v ving thun l p mt, gp s i ng khin h u qu c li nc tm m  lot s dn ti, hn ch t chng u qu. Cuc sng hi, vi nhng phn nghch vng s bc b d  vng sinh ra, th hiu thm m   Mt lp ha SV, hay nhng b  sc thc chn s  by, ngh thung li vi i si, qua nhng sn phi ngh thut trang   phng th hiu tht cho ng tht li s Ch ct hng
9
ng s bi hic
s
Nhu cng tp cng
i cn php "c t, c qu 
-      i vi nhng ho ng c th ca
n phi "theo quy lut c
quyn tuyi tn ti   n m 
ng th bin trong mi
c sng c  t p
i ta m ph  thut, 
p hin ra n, rc r s n.
1.1.3. Nội dung cơ bản môn Trang trí
 uy c
 hin ca t
ng rt ln ti cuc st c t dng hng
c sng tr ng.
C c thu
dc hic, n
3 h th th
-   n: bao g   
nim v ngh thuu vn c
c b c
n d
cht ch khi v ng, v ha ti i hc tp ngh thut
 cp hu khi
u hc t c 
 nh. ng thi
vn dn thc hc tp trong b cc k 
9 ng s bi hic s Nhu cng tp cng i cn php "c t, c qu  -      i vi nhng ho ng c th ca n phi "theo quy lut c quyn tuyi tn ti   n m  ng th bin trong mi c sng c  t p i ta m ph  thut,  p hin ra n, rc r s n. 1.1.3. Nội dung cơ bản môn Trang trí  uy c  hin ca t ng rt ln ti cuc st c t dng hng c sng tr ng. C c thu dc hic, n 3 h th th -   n: bao g    nim v ngh thuu vn c c b c n d cht ch khi v ng, v ha ti i hc tp ngh thut  cp hu khi u hc t c   nh. ng thi vn dn thc hc tp trong b cc k 
10
c thc hin d
  ng, di ng,
thm n. Vy vic ng dng ha tip,
 c vn dng trong tt c c
t, loc bi
t ca dic vn dng s n dng
s i chc s nm phn ch o. Vy khi ng
da tia tit mt c 
SV hc tp cn phm...
-  ng d      
minh  thum m c kt hp cht ch 
tn ti trong nhau m u s
du v mc v p 
  u cn to
t li   dng thun tin b p. Thun
tin sinh hot c n,... Tt
c     i s    ng dng ph  ng.
Nhi h i vi mi sn ph
 hai mng, gi sng tinh tht
cht ci.
- Tn kt hp t ng d
 ng, di ng, vi hoa, tranh c ng   ng d 
i c thn dt chung
 thum c
vng d
Trong h thc ci tr 
hc thui tt c u kt hp cht ch gi
ng dn th
10 c thc hin d   ng, di ng, thm n. Vy vic ng dng ha tip,  c vn dng trong tt c c t, loc bi t ca dic vn dng s n dng s i chc s nm phn ch o. Vy khi ng da tia tit mt c  SV hc tp cn phm... -  ng d       minh  thum m c kt hp cht ch  tn ti trong nhau m u s du v mc v p     u cn to t li   dng thun tin b p. Thun tin sinh hot c n,... Tt c     i s    ng dng ph  ng. Nhi h i vi mi sn ph  hai mng, gi sng tinh tht cht ci. - Tn kt hp t ng d  ng, di ng, vi hoa, tranh c ng   ng d  i c thn dt chung  thum c vng d Trong h thc ci tr  hc thui tt c u kt hp cht ch gi ng dn th
11
1.1.4. Mục đích yêu cầu b môn Trang trí
  o ngh thut t
t quan trng, ma b 
- p, trang b nhng kin thn v ngh thu
c hc h trung hc M thut.
- Vic hc t           m
 m quan trng trong ging dy b 

-    c th     hiu th 
ca SV.
-      bo tn, tip thu vn truyn
thng ngh thuc.
       
lc ca b vn dng hiu bit c h tr 

1.1.5. Phương pháp dạy hc M thuật và phân môn vẽ trang trí
dy hc M thu
c ng ph 
 y, muc m y
hc cy hn tng, so vi nhng
y hc c 
y hc hong c
hi ch o, t chng dc,
hi t chc, ch ng hc tp nhm
y - h5,tr.185].
y hc t chc thc hin mt
hong theo chi c nh t hiu qu cao nh t
c hiu qu, hoc s dng nhi
11 1.1.4. Mục đích yêu cầu bộ môn Trang trí   o ngh thut t t quan trng, ma b  - p, trang b nhng kin thn v ngh thu c hc  h trung hc M thut. - Vic hc t           m  m quan trng trong ging dy b   -    c th     hiu th  ca SV. -      bo tn, tip thu vn truyn thng ngh thuc.         lc ca b vn dng hiu bit c h tr   1.1.5. Phương pháp dạy học Mỹ thuật và phân môn vẽ trang trí dy hc M thu c  ng ph   y, muc m y hc cy hn tng, so vi nhng y hc c  y hc hong c hi ch o, t chng dc, hi t chc, ch ng hc tp nhm y - h5,tr.185]. y hc t chc thc hin mt hong theo chi c nh t hiu qu cao nh t c hiu qu, hoc s dng nhi
12
 y - hc M thu  a b
n vn dy - hp nh
  o ca SV.
Mt s ng dy truyn thng, ph bic hu
h  ng rt nhi ng dy b m thu
 ng
 thuc s d linh hot
n s d yu trong dy hc cho SV.
Trong phm vi ca lu     
i m,
n tp.
* Phương pháp quan sát
c th hing dn cho
hng vi mc nh
 ng nh  Quan
  n chi tit: t    
 c, sau mt tng b ph
y, nh ng m
15, tr.22.
 vn dng:
- nh mcu, nhim v 
- ng dm c
- ng d  n chi tit
r      i chi      

* Phương pháp trực quan
 dng nhn trn
k thut dy hu mp,
cng c, h thm tra tri thc, k 
12  y - hc M thu  a b n vn dy - hp nh   o ca SV. Mt s ng dy truyn thng, ph bic hu h  ng rt nhi ng dy b m thu  ng  thuc s d linh hot n s d yu trong dy hc cho SV. Trong phm vi ca lu      i m, n tp. * Phương pháp quan sát c th hing dn cho hng vi mc nh  ng nh  Quan   n chi tit: t      c, sau mt tng b ph y, nh ng m 15, tr.22.  vn dng: - nh mcu, nhim v  - ng dm c - ng d  n chi tit r      i chi        * Phương pháp trực quan  dng nhn trn k thut dy hu mp, cng c, h thm tra tri thc, k 
13
 c quan th hi c minh
ho 
Minh ho      t
minh ho  
  ng gn lin vi vi     m,
nhng thit b k thut, chi
p dy hc trc quan nc s d
  n trn k thut dy hc t
ngun tri th  n minh ho  khnh nhng kt lu 
  n t  ng vn  
gii quyt v  y hc tr  
c nhn thc ca SV.
  y - hc M thut,   c quan
c th hi   i dung, kin th ng,
nh, vt tht, nh
* Phương pháp gợi m
i m c th hin qua nh
  c gi c th  SV
o, bng  
- GV gi m thc t  ca SV.
-  i m ph   
 nh hay mnh lnh.
* Phương pháp luyện tp
- Cung cp kin thn c thut, nhu ca mi
lo p c ng d   c hin, nh  
ng dn nh thi gian cho SV luyn tp th
n phi luyn tp. Luyn t cng c kin
thc. Vn tng hc
13  c quan th hi c minh ho  Minh ho      t minh ho     ng gn lin vi vi     m, nhng thit b k thut, chi p dy hc trc quan nc s d   n trn k thut dy hc t ngun tri th  n minh ho  khnh nhng kt lu    n t  ng vn   gii quyt v  y hc tr   c nhn thc ca SV.   y - hc M thut,   c quan c th hi   i dung, kin th ng, nh, vt tht, nh * Phương pháp gợi mở i m c th hin qua nh   c gi c th  SV o, bng   - GV gi m thc t  ca SV. -  i m ph     nh hay mnh lnh. * Phương pháp luyện tập - Cung cp kin thn c thut, nhu ca mi lo p c ng d   c hin, nh   ng dn nh thi gian cho SV luyn tp th n phi luyn tp. Luyn t cng c kin thc. Vn tng hc