Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Mỹ thuật: Ứng dụng họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm trong dạy học môn Trang trí ngành sư phạm Mỹ thuật trường Đại học Quảng Nam

2,738
311
130
94
PH LC 3
K HOCH DY HC
 Nga
NG DIM
Th
Lp: CT14SMT01
I. M
1. Kiến thc
- ng dim,nm
 vn
dn quan.
- SV hit hp thun th t
li
2. Kĩ năng
- Vn dn th  ng
dim
-
-
3. Thái độ:
- Cm nhc nhi s
- Thc hich s.
 y hc
1. Giảng viên:
- 
- 
2. Sinh viên:
- 
-  c tc
94 PH LC 3 K HOCH DY HC  Nga NG DIM Th Lp: CT14SMT01 I. M 1. Kiến thức - ng dim,nm  vn dn quan. - SV hit hp thun th t li 2. Kĩ năng - Vn dn th  ng dim - - 3. Thái độ: - Cm nhc nhi s - Thc hich s.  y hc 1. Giảng viên: -  -  2. Sinh viên: -  -  c tc
95
y hc
-
- Trc quan.
-
- Th
ng dy hc
Thi
gian
Ni dung
Hong ca GV
Ho ng ca
SV
4

Ho ng 1:
Ki  
  

GV ki  c li kin th
hc v  n thc v   
n.
   

  n
thhc.

Ho ng 2:
Gii thi
GV gii thi
ng dim.
   nh m   i
dung ca tit hc

 nh nhim
v hc tp ca
tit hc.
40

Ho ng 3:
ng d
c ti 
 ng
dim
ng dn SV thc hi  
ng dim


 
- ng b cc d  
thc b cc.
- 
s chuyng.
L

95 y hc - - Trc quan. - - Th ng dy hc Thi gian Ni dung Hong ca GV Ho ng ca SV 4  Ho ng 1: Ki       GV ki  c li kin th hc v  n thc v    n.        n thhc.  Ho ng 2: Gii thi GV gii thi ng dim.    nh m   i dung ca tit hc   nh nhim v hc tp ca tit hc. 40  Ho ng 3: ng d c ti   ng dim ng dn SV thc hi   ng dim     - ng b cc d   thc b cc. -  s chuyng. L 
96
* V ha ti   
l, s sp x.
m nht:
m nh c tr


ng, ti
 chn
t
ng t l tht,
s    ng to, nh m,
nht  t
c 3: thc hi
-
    


Hong 4:
SV th 
 c theo
u SV:
-
- Thc hing ha ti
SV thc hi
  ng
96 * V ha ti    l, s sp x. m nht: m nh c tr   ng, ti  chn t ng t l tht, s    ng to, nh m, nht  t c 3: thc hi -        Hong 4: SV th   c theo u SV: - - Thc hing ha ti SV thc hi   ng
97
 ra
o.
-      hin
c tr
dim

Hong 5:
K  
ti  n

sn phm
- SV ti.
- Nha sv (mi sv t 

-  
   
 ra mt s a SV)
- 
-
  

V. D
97  ra o. -      hin c tr dim  Hong 5: K   ti  n  sn phm - SV ti. - Nha sv (mi sv t   -        ra mt s a SV) -  -     V. D
98
K HOCH DY HC
GV:  Nga
I HOA
Th
Lp: CT14SMT01
I. M
1. Kiến thc
- ng dng vi hoa,n
quy t     t ch   vn
d
-SV hit hp thun th t
li
2. Kĩ năng
- Vn dn thi hoa
-
-ng dng
3. Thái độ:
- Cm nhi s
- Thc hich s.
n y hc
1. Giảng viên:
- 
-  mu
2. Sinh viên:
- 
-  c tc
98 K HOCH DY HC GV:  Nga I HOA Th Lp: CT14SMT01 I. M 1. Kiến thức - ng dng vi hoa,n quy t      t ch   vn d -SV hit hp thun th t li 2. Kĩ năng - Vn dn thi hoa - -ng dng 3. Thái độ: - Cm nhi s - Thc hich s. n y hc 1. Giảng viên: -  -  mu 2. Sinh viên: -  -  c tc
99
y hc
-
- Trc quan.
-
- Th
ng dy hc
Thi
gian
Ni dung
Hong ca GV
Ho ng ca
SV
4

Ho ng 1:
Ki  

GV ki  c li kin thc
c v n thc v 
       ng
dng
  
   n
 n th 
hc.

t
Ho ng 2:
Gii thi
GV gii thic, cho SV quan
i hoa
   nh m   i
dung ca tit hc

 nh nhim
v hc tp ca tit
hc.
40

Ho ng 3:
ng d 
c ti 
i hoa
ng dn SV thc hi 
i hoa
o
Gc:
 
- ng b cc d
thc b cc.
- 
 chuyng.
L   

99 y hc - - Trc quan. - - Th ng dy hc Thi gian Ni dung Hong ca GV Ho ng ca SV 4  Ho ng 1: Ki    GV ki  c li kin thc c v n thc v         ng dng       n  n th  hc.  t Ho ng 2: Gii thi GV gii thic, cho SV quan i hoa    nh m   i dung ca tit hc   nh nhim v hc tp ca tit hc. 40  Ho ng 3: ng d  c ti  i hoa ng dn SV thc hi  i hoa o Gc:   - ng b cc d thc b cc. -   chuyng. L    
100
+ V ha ti  
t l, s sp x   
ph.
m nht:
- i bt tr
ng ph

ng, ti
v  chn
t
    ng t l
tht, s    ng to, nh,
m, nht  t
c 3: Thc hi
100 + V ha ti   t l, s sp x    ph. m nht: - i bt tr ng ph  ng, ti v  chn t     ng t l tht, s    ng to, nh, m, nht  t c 3: Thc hi
101
-     
     


Hong 4:
SV th 

c ra
u SV:
-
ci hoa
- Thc hi ng ha tit
o.
- hin
c tr
SV thc hi 
i hoa

Hong 5:
K  
ti  n
  
sn phm
- SV t   
loi.
- Nh  a sv (mi sv t

- GV nht qu,(ch
ra mt s      
c)
- SV nh
-     
ki  i vi
   
hc
V. D
101 -              Hong 4: SV th   c ra u SV: - ci hoa - Thc hi ng ha tit o. - hin c tr SV thc hi  i hoa  Hong 5: K   ti  n    sn phm - SV t    loi. - Nh  a sv (mi sv t  - GV nht qu,(ch ra mt s       c) - SV nh -      ki  i vi     hc V. D
102
102
103
Ph lc 4
P THC NGHIM
ng dim
 c
 i, ha ti
(ha ti  M 
103 Ph lc 4 P THC NGHIM ng dim  c  i, ha ti (ha ti  M 