Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Mỹ thuật: Ứng dụng họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm trong dạy học môn Trang trí ngành sư phạm Mỹ thuật trường Đại học Quảng Nam

2,754
311
130
2
B O
I HM NGH THU
 NGA
NG DNG HA TIC
Y H
M M THUT
I HC QUNG NAM
LU
Y HC M THUT
- 2017)
i, 2018
2 B O I HM NGH THU  NGA NG DNG HA TIC Y H M M THUT I HC QUNG NAM LU Y HC M THUT - 2017) i, 2018
B O
I HM NGH THU
 NGA
NG DNG HA TIC
Y H
M M THUT
I HC QUNG NAM
LU
y hc M thut
: 60140111
ng dn khoa hc: TS. Phm Minh Phong
i, 2018
B O I HM NGH THU  NGA NG DNG HA TIC Y H M M THUT I HC QUNG NAM LU y hc M thut : 60140111 ng dn khoa hc: TS. Phm Minh Phong i, 2018
L
  “Ứng dng ha tiết trang trí
của điêu khắc Chăm trong dạy học môn Trang trí ngành sư phạm M thut
trường Đại hc Qung Nam u c
 lic t thc nghi
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018
 lu
Đoàn Thị Nga
L   “Ứng dụng họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm trong dạy học môn Trang trí ngành sư phạm Mỹ thuật trường Đại học Quảng Nam” u c  lic t thc nghi Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018  lu Đoàn Thị Nga
DANH M VIT TT
 o
GDTH & MN c Tiu hm non
GS.TS - Ti
GV : Gi
Nxb t bn
PGS.TS - Ti
m M thut
SV 
THCS : Trung h
DANH M VIT TT  o GDTH & MN c Tiu hm non GS.TS - Ti GV : Gi Nxb t bn PGS.TS - Ti m M thut SV  THCS : Trung h
MC LC
M U ....................................................................................................... 1
:  C TRNG DY H
M M THUT .... 7
1.1.  .......................................................................... 7
 ............................................................................................... 7
ngh thui si ........................... 8
1.1.3. N ........................................................... 9
1.1.4. Mu b  .................................................. 11
1.1.5y hc M thu tra ................ 11
1.2. Mt s m c ...................................................... 14
1.2.1. Ha ti ................................................................................ 14
 ................................................................... 16
 ...................................................................... 17
1. 3  ng Nam .................................. 17
1.3 ng Nam ................................................. 17
1.3.2.   ................................................... 18
1.3 ha ti  ........................... 20
1.4. a ti  ............................ 21
1.4.1. Ha ti ......................................................................... 22
1.4.2. Ho ti ........................................................... 23
1.4.3. Ho ti ........................................................... 23
1.4.4. Ho tic ................................................................. 24
1.4.5. Ha tic hay ngn la ................................. 24
1.4.6. Ha ting vt .............................................................................. 25
1.5 ngh thut .................................................................................. 27
1.5m m .................................................................................... 28
1.5. ng ................................................................. 30
1.6. Thc trng v dy M thut ti Hc Qung Nam ............ 31
MC LC M U ....................................................................................................... 1 :  C TRNG DY H M M THUT .... 7 1.1.  .......................................................................... 7  ............................................................................................... 7 ngh thui si ........................... 8 1.1.3. N ........................................................... 9 1.1.4. Mu b  .................................................. 11 1.1.5y hc M thu tra ................ 11 1.2. Mt s m c ...................................................... 14 1.2.1. Ha ti ................................................................................ 14  ................................................................... 16  ...................................................................... 17 1. 3  ng Nam .................................. 17 1.3 ng Nam ................................................. 17 1.3.2.   ................................................... 18 1.3 ha ti  ........................... 20 1.4. a ti  ............................ 21 1.4.1. Ha ti ......................................................................... 22 1.4.2. Ho ti ........................................................... 23 1.4.3. Ho ti ........................................................... 23 1.4.4. Ho tic ................................................................. 24 1.4.5. Ha tic hay ngn la ................................. 24 1.4.6. Ha ting vt .............................................................................. 25 1.5 ngh thut .................................................................................. 27 1.5m m .................................................................................... 28 1.5. ng ................................................................. 30 1.6. Thc trng v dy M thut ti Hc Qung Nam ............ 31
1.6. i Hc Qung Nam .......................................... 31
1.6.2. Khoa Ngh thut ............................................................................... 33
1.6.3. Thc trng d ................................................. 34
Tiu kt ........................................................................................................ 38
BIA TI
KHC  Y H ......... 40
2.1. Ngh thu  ........................... 40
2.2. Mt s ha tit  u cc kh
M  ........................................................................................................ 41
2.2.1. Hoa sen ............................................................................................... 41
2.2.2.  S .................................................................... 46
2.2.3. Yu t ta ha ti ng
dng trong ging dy ................................................................................... 48
2.3. Bing dng ha tiy
 chc d .................................................... 53
c ng dng ........................................................................ 56
2.3.2. Vn dng mt s y hc. ............................. 59
2.4. Thc nghim .......................................................................... 62
2.4.1. Mc nghim ...................................................................... 62
2.4ng thc nghim ..................................................................... 62
2.4.3. Thi gian thc nghim ...................................................................... 63
2.4.4. Ni dung thc nghim ....................................................................... 63
2.4.5. T chc thc nghim......................................................................... 63
2.4.6. Kt qu thc nghim ......................................................................... 67
Tiu kt ........................................................................................................ 70
KT LUN ................................................................................................. 72
U THAM KHO ........................................................................... 74
PH LC .................................................................................................... 74
1.6. i Hc Qung Nam .......................................... 31 1.6.2. Khoa Ngh thut ............................................................................... 33 1.6.3. Thc trng d ................................................. 34 Tiu kt ........................................................................................................ 38 BIA TI KHC  Y H ......... 40 2.1. Ngh thu  ........................... 40 2.2. Mt s ha tit  u cc kh M  ........................................................................................................ 41 2.2.1. Hoa sen ............................................................................................... 41 2.2.2.  S .................................................................... 46 2.2.3. Yu t ta ha ti ng dng trong ging dy ................................................................................... 48 2.3. Bing dng ha tiy  chc d .................................................... 53 c ng dng ........................................................................ 56 2.3.2. Vn dng mt s y hc. ............................. 59 2.4. Thc nghim .......................................................................... 62 2.4.1. Mc nghim ...................................................................... 62 2.4ng thc nghim ..................................................................... 62 2.4.3. Thi gian thc nghim ...................................................................... 63 2.4.4. Ni dung thc nghim ....................................................................... 63 2.4.5. T chc thc nghim......................................................................... 63 2.4.6. Kt qu thc nghim ......................................................................... 67 Tiu kt ........................................................................................................ 70 KT LUN ................................................................................................. 72 U THAM KHO ........................................................................... 74 PH LC .................................................................................................... 74
1
M U
1.  
Ngh thut loi t rt sm, bt ngun t
thc t i si. Mi th
cp cng thi
 u v   t nhu
cu thit yu ci, ci, ca nn kinh t qum
mt v   i sng (ki     i tht,
i thc trang, tran nh
u...).
V ng trong vi thut.
i GV M thu ng kin th    
  ,
  thm m cho SV. B 
ng M thup l
i hc M thut Vii hc Ngh thui hc M
thut H c hc tp b  t bc chun b
cho hc t
  a mt s ng M thut t
th gii, nhi tho hoc
ng rng M thut t
 vy ngh thut tc
 hin trong nhiy, vic hc
tng M thung n
m cht bn sc.
i hc Qu
ng dy M thui
p trung ch y
1 M U 1.   Ngh thut loi t rt sm, bt ngun t thc t i si. Mi th cp cng thi  u v   t nhu cu thit yu ci, ci, ca nn kinh t qum mt v   i sng (ki     i tht, i thc trang, tran nh u...). V ng trong vi thut. i GV M thu ng kin th        ,   thm m cho SV. B  ng M thup l i hc M thut Vii hc Ngh thui hc M thut H c hc tp b  t bc chun b cho hc t   a mt s ng M thut t th gii, nhi tho hoc ng rng M thut t  vy ngh thut tc  hin trong nhiy, vic hc tng M thung n m cht bn sc. i hc Qu ng dy M thui p trung ch y
2
l cc tranh trang n nay,
vi o nhng GV M thu    ng, bi h
m cho s p.
y b   
 ca ngh thut to     ng
 cc ti h
Ngh thut quan trc la chn ha ti
v c bit v ch , tinh tha mc,
tu chng
nh      n. Qung Nam, t 
ng nha ti
y, mt s ha ti ng vc
    ng th  
th, b       p th 
huyn     a ti
   ng trong ki   c c  
Nhiu qu      i d 
bi
c th hin rt nhia
ti  c th hi u hu    
ngh thu     m khc sc s   nh m,
uyn chuy v ngh thut. Th thm
m    dng ha ti   
ng dy nh  ngh thu
qua b 
i sinh sng ti Qui trc tip ging dy
b         n nh  a
2 l cc tranh trang n nay, vi o nhng GV M thu    ng, bi h m cho s p. y b     ca ngh thut to     ng  cc ti h Ngh thut quan trc la chn ha ti v c bit v ch , tinh tha mc, tu chng nh      n.  Qung Nam, t  ng nha ti y, mt s ha ti ng vc     ng th   th, b       p th  huyn     a ti    ng trong ki   c c   Nhiu qu      i d  bi c th hin rt nhia ti  c th hi u hu     ngh thu     m khc sc s   nh m, uyn chuy v ngh thut. Th thm m    dng ha ti    ng dy nh  ngh thu qua b  i sinh sng ti Qui trc tip ging dy b         n nh  a
3
  vn qa ngh thu
  y vi          thng
nhn nhng tinh hoa ca ngh thuc truyn th
 thut vin thit.
 t s y h 
a SV, t   tr  hc
M thum b
th ging dc b  thu  
 bc THCS mu qu.
T thc ti ng dng ha tiết trang trí của
điêu khắc Chăm trong dạy học môn trang trí ngành phạm M thut
Trường Đại Hc Qung Nam  u trong lu
2. Lch s u
T t s luThkn
tt nghii hc vit v thc tr  
chng dc M thu
mt s ng. Nhi u v ha ti
-   u khoa hc ca Ths. Trn Th Ci, Mt s bin
pháp nâng cao chất lượng học trang trí - b cc với sinh viên Trường
ĐHNT Trung ương.
-  u khoa hc ca Ths. Trn, Hình tượng con
ngưi trong ngh thut chm khắc Đình làng, ứng dng trong ging dy b
môn trang trí, bố cc Trường ĐHNT Trung ương.
-  u khoa hc ca Nguy, Tính cân bằng
trong ngh thuật Điêu khắc Chăm pa.
- Lua hn Th Mt s phương pháp
nâng cao hiệu qu dy hc phân môn Trang trí .
3   vn qa ngh thu   y vi          thng nhn nhng tinh hoa ca ngh thuc truyn th  thut vin thit.  t s y h  a SV, t   tr  hc M thum b th ging dc b  thu    bc THCS mu qu. T thc ti Ứng dụng họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm trong dạy học môn trang trí ngành sư phạm Mỹ thuật Trường Đại Học Quảng Nam  u trong lu 2. Lch s u T t s luThkn tt nghii hc vit v thc tr   chng dc M thu  mt s ng. Nhi u v ha ti -   u khoa hc ca Ths. Trn Th Ci, Một số biện pháp nâng cao chất lượng học trang trí - bố cục với sinh viên Trường ĐHNT Trung ương. -  u khoa hc ca Ths. Trn, Hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc Đình làng, ứng dụng trong giảng dạy bộ môn trang trí, bố cục ở Trường ĐHNT Trung ương. -  u khoa hc ca Nguy, Tính cân bằng trong nghệ thuật Điêu khắc Chăm pa. - Lua hn Th Một số phương pháp nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Trang trí .