Luận văn tốt nghiệp "Đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam theo quan điểm Marketing-mix"

5,320
934
105
4
LI NÓI ĐẦU
1. Tính cp thiết ca đề tài
Qua 15 năm thc hin công cuc đổi mi, nn kinh tế nước ta đã có
nhng thay đổi tích cc, làm thay đổi đến mi khía cnh ca đời sng xã
hi. Chúng ta đã đạt được mt s thành tu đáng k trong Ngoi thương, đặc
bit trong xut khu go. Nhng con s báo cáo hàng năm là kết qu tht
đáng t
hào ca ngành nông nghip nước ta, th hin quyết tâm ca nhân
dân và đường li ch đạo đúng đắn ca Đảng và Nhà nước. V thế ca Vit
Nam đã được nâng lên, sánh vai cùng các nước xut khu go ln trên thế
gii.
Tuy nhiên, do nhng yếu t ch quan và khách quan, thc tin ti Vit
Nam trong thi gian qua cho thy, hot động xut khu go nước ta vn
còn nhi
u bt cp, tn ti nhiu vn đề bc xúc trước nhng biến động tht
thường ca tình hình chính tr và th trường thế gii như định hướng, t chc
qun lý, tìm đầu ra cho sn phm, nâng cao giá và kh năng cnh tranh... Kết
qu là, tuy khi lượng và kim ngch xut khu có tăng nhưng nhìn chung
tim năng vn chưa được khai thác mt cách t
i ưu, mang li hiu qu cao
nht.
Trong tình hình đó, nghiên cu Marketing để tìm ra các gii pháp nhm
nâng cao hot động xut khu go là mt đòi hi cp thiết và đáng quan tâm
nhm đẩy mnh hơn na sn xut và xut khu go ca Vit Nam.
2. Đối tượng và phm vi nghiên cu
Đề tài đi sâu vào phân tích đặc đim, tình hình xut khu go caVit
Nam hin nay theo quan đim Marketing-mix đồng thi nêu lên các đim
mnh, đim yếu theo mô hình SWOT. Qua thc tin hot động xut khu
go ca Vit Nam, đề tài đưa ra gii pháp dưới góc độ vĩ mô và theo quan
đim Marketing-mix nhm thúc đẩy vic xut khu go, phù hp vi tiến
trình phát trin kinh tế ca nước ta.
3. Phương pháp nghiên cu
Đề tài s dng nhng kiế
n thc đã tích lu trong sut quá trình hc tp
vi nhng quan sát, thu thp trong thc tế, kết hp gia vic tng hp sách
báo, tài liu vi vic đi sâu vào phân tích thc tin, tham kho ý kiến nhm
tìm ra hướng đi hp lý nht.
4. Mc đích, ni dung nghiên cu
Trên cơ s tp trung phân tích, đánh giá thc trng sn xut và xut
khu ca mt hàng g
o, khoá lun đưa ra mt s định hung phát trin cho
4 LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Qua 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có những thay đổi tích cực, làm thay đổi đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Chúng ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong Ngoại thương, đặc biệt trong xuất khẩu gạo. Những con số báo cáo hàng năm là kết quả thật đáng tự hào của ngành nông nghiệp nước ta, thể hiện quyết tâm của nhân dân và đường lối chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Vị thế của Việt Nam đã được nâng lên, sánh vai cùng các nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới. Tuy nhiên, do những yếu tố chủ quan và khách quan, thực tiễn tại Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, hoạt động xuất khẩu gạo ở nước ta vẫn còn nhi ều bất cập, tồn tại nhiều vấn đề bức xúc trước những biến động thất thường của tình hình chính trị và thị trường thế giới như định hướng, tổ chức quản lý, tìm đầu ra cho sản phẩm, nâng cao giá và khả năng cạnh tranh... Kết quả là, tuy khối lượng và kim ngạch xuất khẩu có tăng nhưng nhìn chung tiềm năng vẫn chưa được khai thác một cách tố i ưu, mang lại hiệu quả cao nhất. Trong tình hình đó, nghiên cứu Marketing để tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất khẩu gạo là một đòi hỏi cấp thiết và đáng quan tâm nhằm đẩy mạnh hơn nữa sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài đi sâu vào phân tích đặc điểm, tình hình xuất khẩu gạo củaViệt Nam hiện nay theo quan điểm Marketing-mix đồng thời nêu lên các điểm mạnh, điểm yếu theo mô hình SWOT. Qua thực tiễn hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam, đề tài đưa ra giải pháp dưới góc độ vĩ mô và theo quan điểm Marketing-mix nhằm thúc đẩy việc xuất khẩu gạo, phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế của nước ta. 3. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng những kiế n thức đã tích luỹ trong suốt quá trình học tập với những quan sát, thu thập trong thực tế, kết hợp giữa việc tổng hợp sách báo, tài liệu với việc đi sâu vào phân tích thực tiễn, tham khảo ý kiến nhằm tìm ra hướng đi hợp lý nhất. 4. Mục đích, nội dung nghiên cứu Trên cơ sở tập trung phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất và xuất khẩu của mặt hàng gạ o, khoá luận đưa ra một số định huớng phát triển cho
5
giai đon tiếp theo, đồng thi tìm mt s gii pháp v Marketing nhm cng
c, đẩy mnh và phát trin mt hàng xut khu ch lc này. Để đạt được
mc đích trên, v mt lý lun, khoá lun đã tng hp, thng nht, đúc kết và
phát trin nhng vn đề đã và đang được nghiên cu, đồng thi xem xét trên
cơ s th
c tin hot động xut khu go ca Vit Nam theo quan đim ca
Marketing để tìm ra hướng đi đúng đắn trong thi gian ti.
Tên đề tài: Đẩy mnh xut khu go ca Vit Nam theo quan đim
Marketing-mix
Chương 1: Tng quan v go xut khu trên thế gii và ti Vit
Nam.
Chương 2: Thc trng xut khu go Vit Nam theo quan đim
Marketing-mix.
Chương 3: Chiến lược đẩy mnh xut khu go.
Trong khuôn kh ca khoá lun tt nghip ca sinh viên, đề tài nhm:
Khng định li vai trò ca xut khu go đố
i vi s phát trin ca
nn kinh tế Vit Nam
Phân tích thc trng xut khu go ca Vit Nam
Nêu ra mt s định hướng và gii pháp nhm đẩy mnh hot động
xut khu go ca Vit Nam.
Em xin chân thành cm ơn thy giáo hướng dn Nguyn Văn Thoan,
các cô chú cán b ca V Xut nhp khu - B Thương m
i cùng các thy
cô và bn bè đã giúp đỡ em hoàn thành khoá lun này.
5 giai đoạn tiếp theo, đồng thời tìm một số giải pháp về Marketing nhằm củng cố, đẩy mạnh và phát triển mặt hàng xuất khẩu chủ lực này. Để đạt được mục đích trên, về mặt lý luận, khoá luận đã tổng hợp, thống nhất, đúc kết và phát triển những vấn đề đã và đang được nghiên cứu, đồng thời xem xét trên cơ sở th ực tiễn hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam theo quan điểm của Marketing để tìm ra hướng đi đúng đắn trong thời gian tới. Tên đề tài: Đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam theo quan điểm Marketing-mix  Chương 1: Tổng quan về gạo xuất khẩu trên thế giới và tại Việt Nam.  Chương 2: Thực trạng xuất khẩu gạo Việt Nam theo quan điểm Marketing-mix.  Chương 3: Chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu gạo. Trong khuôn khổ của khoá luận tốt nghiệp của sinh viên, đề tài nhằm:  Khẳng định lại vai trò của xuất khẩu gạo đố i với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam  Phân tích thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam  Nêu ra một số định hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Văn Thoan, các cô chú cán bộ của Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương m ại cùng các thầy cô và bạn bè đã giúp đỡ em hoàn thành khoá luận này.
6
CHƯƠNG 1. TNG QUAN V GO XUT KHU TRÊN TH
GII VÀ TI VIT NAM
1.1. Tng quan v th trường go thế gii
Vn đề tp trung ca đề tài này là hot động xut khu go ca Vit
Nam ra th trường thế gii. Xét theo quan đim Marketing là có tính hướng
ngoi. Để đẩy mnh xut khu, Vit Nam phi luôn hướng ra môi trường
kinh doanh và ly th trường làm cơ s định hướng. Th trường đây
được
hiu là tp hp nhng nhà nhp khu go hin ti và tim năng. Mt khác,
nhu cu ca th trường go li chu nh hưởng ca nhiu yếu t bên ngoài.
Chính vì vy, các nhà xut khu go Vit Nam không ch tp trung vào các
nhà nhp khu go mà còn phi hướng vào các đối th khác để đánh giá kp
thi kh năng cnh tranh ca h
. Nghiên cu th trường go quc tế, nghiên
cu các nước xut, nhp khu go ch yếu trên th trường là mt đòi hi cp
thiết để ng dng vào tình hình c th ca Vit Nam, nhm nâng cao năng
lc cnh tranh ca go xut khu nước ta trên th trường thế gii.
1.1.1. Các yếu t nh hưởng đến cung cu g
o thế gii
Trong s các loi lương thc bao gm go, lúa mì, ngô, kê, lúa mch...
thì go và lúa mì là hai loi thc phm chiếm v trí quan trng trong khu
phn ăn hàng ngày ca con người. Theo thng kê ca T chc Lương thc
và Nông nghip Liên hp quc (FAO), sn xut lúa go và lúa mì đạt mc
tương đương nhau. Nhìn chung, sn lượng lúa go có th duy trì s sng cho
hơn 53% tng s dân trên thế gi
i. Qua đó cho thy tm quan trng ca go
đối vi vn đề an ninh lương thc ca loài người, đặc bit khi đặt trong bi
cnh biến động ca yếu t nhân khu hc.
1.1.1.1. Vn đề sn xut go trên thế gii
Ngành sn xut lúa go b ph thuc vào các điu kin t nhiên như
đất, nước, khí hu... Sau nhiu n
ăm liên tc tăng trưởng, vào năm 1995, sn
xut go trên thế gii gim nh vi din tích sn xut khong 146 nghìn ha,
sn lượng thóc toàn thế gii đạt 553 triu tn, tương đương khong 360 triu
tn go. Nhng thành công trong sn xut go là kết qu đạt được do cuc
Cách mng xanh đem li cùng vi vic áp dng các tiến b khoa hc và
đổi
mi chiến lược kinh tế xã hi ca Chính ph các nước sn xut go ch yếu.
Theo s liu ca V Xut nhp khu - B Thương mi, d đoán din
tích sn xut lúa toàn thế gii năm 2001 là 151,9 nghìn ha. Năng sut lúa
năm 2000 đạt 3,92 tn/ ha, gp 1,6 ln so vi năng sut lúa năm 1974 là 2,45
6 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ GẠO XUẤT KHẨU TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 1.1. Tổng quan về thị trường gạo thế giới Vấn đề tập trung của đề tài này là hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam ra thị trường thế giới. Xét theo quan điểm Marketing là có tính hướng ngoại. Để đẩy mạnh xuất khẩu, Việt Nam phải luôn hướng ra môi trường kinh doanh và lấy thị trường làm cơ sở định hướng. Thị trường ở đây được hiểu là tập hợp những nhà nhập khẩu gạo hiện tại và tiềm năng. Mặt khác, nhu cầu của thị trường gạo lại chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên ngoài. Chính vì vậy, các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam không chỉ tập trung vào các nhà nhập khẩu gạo mà còn phải hướng vào các đối thủ khác để đánh giá kịp thời khả năng cạnh tranh của h ọ. Nghiên cứu thị trường gạo quốc tế, nghiên cứu các nước xuất, nhập khẩu gạo chủ yếu trên thị trường là một đòi hỏi cấp thiết để ứng dụng vào tình hình cụ thể của Việt Nam, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của gạo xuất khẩu nước ta trên thị trường thế giới. 1.1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến cung cầu gạ o thế giới Trong số các loại lương thực bao gồm gạo, lúa mì, ngô, kê, lúa mạch... thì gạo và lúa mì là hai loại thực phẩm chiếm vị trí quan trọng trong khẩu phần ăn hàng ngày của con người. Theo thống kê của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sản xuất lúa gạo và lúa mì đạt mức tương đương nhau. Nhìn chung, sản lượng lúa gạo có thể duy trì sự sống cho hơn 53% tổng số dân trên thế gi ới. Qua đó cho thấy tầm quan trọng của gạo đối với vấn đề an ninh lương thực của loài người, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh biến động của yếu tố nhân khẩu học. 1.1.1.1. Vấn đề sản xuất gạo trên thế giới Ngành sản xuất lúa gạo bị phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên như đất, nước, khí hậu... Sau nhiều n ăm liên tục tăng trưởng, vào năm 1995, sản xuất gạo trên thế giới giảm nhẹ với diện tích sản xuất khoảng 146 nghìn ha, sản lượng thóc toàn thế giới đạt 553 triệu tấn, tương đương khoảng 360 triệu tấn gạo. Những thành công trong sản xuất gạo là kết quả đạt được do cuộc Cách mạng xanh đem lại cùng với việc áp dụng các tiến bộ khoa học và đổi mới chiến lược kinh tế xã hội của Chính phủ các nước sản xuất gạo chủ yếu. Theo số liệu của Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương mại, dự đoán diện tích sản xuất lúa toàn thế giới năm 2001 là 151,9 nghìn ha. Năng suất lúa năm 2000 đạt 3,92 tấn/ ha, gấp 1,6 lần so với năng suất lúa năm 1974 là 2,45
7
tn/ha. Đây là mt tiến b vượt bc, nh s dng nhng thành tu công ngh
hin đại vào sn xut, đồng thi áp dng nhng loi ging lúa mi cho năng
sut cao. Năm 2000 cũng là năm k lc v năng sut và sn lượng lúa toàn
cu là 607,4 triu tn so vi 333,8 triu tn năm 1974, tăng 1,8 ln. Qua đó
cho ta thy sn l
ượng lúa tăng ch yếu do năng sut tăng, là kết qu đáng
khích l cho sn xut lúa toàn thế gii, đảm bo tt nhu cu v lương thc
nói chung và lúa go nói riêng ca loài người.
Bng 1.1. Tình hình sn xut go ca thế gii (1998-2001)
Đơn v tính: 1000 tn
Sn xut 1998 1999 2000 2001(ước)
Bc M 8.747 8.836 9.795 9.062
M Latinh 17.225 22.165 21.229 20.204
EU 2.701 2.694 2.637 2.462
Liên Xô cũ 1.108 1.124 1.189 1.026
Đông Âu 56.000 52.000 56.000 56.000
Trung Đông 3.048 3.370 2.905 2.279
Bc Phi 5.463 4.261 5.889 6.063
Châu Phi còn li 10.540 10.845 10.950 11.481
Nam Á 165.170 172.526 183.311 179.426
Châu Á còn li 358.864 358.485 36.281 354.965
Châu Đại Dương 1.324 1.362 1.101 1.761
Ngun: V Xut nhp khu – B Thương mi
1.1.1.2. Vn đề tiêu dùng go trên thế gii
Trên thế gii, phn ln go được sn xut nhm phc v nhu cu tiêu
th trong nước, ch 4% sn lượng toàn cu được đem ra buôn bán, trao đổi
gia các nước vi nhau. Lúa go được sn xut tp trung hoá cao độ, trong
đó châu Á chiếm ti 90% tng lượng s
n xut, 50% lượng nhp khu và
72% lượng xut khu.
Mc tiêu th go toàn cu hin nay luôn ph thuc vào tình hình canh
tác và kh năng cung cp ca các nước sn xut lúa go. Trên quy mô toàn
thế gii, lượng go tiêu dùng tăng đáng k t 222,4 triu tn năm 1974 lên
398,6 triu tn năm 2000, tăng 180% và d đoán năm 2001 là 400,8 triu
tn. Để đảm bo tiêu th
n định cn đạt mc sn xut hàng năm gp 1,5 đến
2 ln mc tăng dân s. Như vy, mc tiêu th go luôn b khng chế bi kh
7 tấn/ha. Đây là một tiến bộ vượt bậc, nhờ sử dụng những thành tựu công nghệ hiện đại vào sản xuất, đồng thời áp dụng những loại giống lúa mới cho năng suất cao. Năm 2000 cũng là năm kỉ lục về năng suất và sản lượng lúa toàn cầu là 607,4 triệu tấn so với 333,8 triệu tấn năm 1974, tăng 1,8 lần. Qua đó cho ta thấy sản l ượng lúa tăng chủ yếu do năng suất tăng, là kết quả đáng khích lệ cho sản xuất lúa toàn thế giới, đảm bảo tốt nhu cầu về lương thực nói chung và lúa gạo nói riêng của loài người. Bảng 1.1. Tình hình sản xuất gạo của thế giới (1998-2001) Đơn vị tính: 1000 tấn Sản xuất 1998 1999 2000 2001(ước) Bắc Mỹ 8.747 8.836 9.795 9.062 Mỹ Latinh 17.225 22.165 21.229 20.204 EU 2.701 2.694 2.637 2.462 Liên Xô cũ 1.108 1.124 1.189 1.026 Đông Âu 56.000 52.000 56.000 56.000 Trung Đông 3.048 3.370 2.905 2.279 Bắc Phi 5.463 4.261 5.889 6.063 Châu Phi còn lại 10.540 10.845 10.950 11.481 Nam Á 165.170 172.526 183.311 179.426 Châu Á còn lại 358.864 358.485 36.281 354.965 Châu Đại Dương 1.324 1.362 1.101 1.761 Nguồn: Vụ Xuất nhập khẩu – Bộ Thương mại 1.1.1.2. Vấn đề tiêu dùng gạo trên thế giới Trên thế giới, phần lớn gạo được sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước, chỉ 4% sản lượng toàn cầu được đem ra buôn bán, trao đổi giữa các nước với nhau. Lúa gạo được sản xuất tập trung hoá cao độ, trong đó châu Á chiếm tới 90% tổng lượng s ản xuất, 50% lượng nhập khẩu và 72% lượng xuất khẩu. Mức tiêu thụ gạo toàn cầu hiện nay luôn phụ thuộc vào tình hình canh tác và khả năng cung cấp của các nước sản xuất lúa gạo. Trên quy mô toàn thế giới, lượng gạo tiêu dùng tăng đáng kể từ 222,4 triệu tấn năm 1974 lên 398,6 triệu tấn năm 2000, tăng 180% và dự đoán năm 2001 là 400,8 triệu tấn. Để đảm bảo tiêu thụ ổ n định cần đạt mức sản xuất hàng năm gấp 1,5 đến 2 lần mức tăng dân số. Như vậy, mức tiêu thụ gạo luôn bị khống chế bởi khả
8
năng sn xut và ph thuc vào s dân toàn cu nên nhìn chung nếu tính
theo đầu người thì không tăng.
Trên thế gii, châu Á là khu vc tiêu th go nhiu nht vi 362,1 triu
tn, tc 90% so vi lượng tiêu dùng toàn cu vào năm 2001 (403 triu tn).
Điu này được gii thích bng tp quán coi go là lương thc chính yếu
châu Á, nơi tp trung trên 60% dân s toàn thế gii. Tuy nhiên, trong nhng
năm gn, dân s
các nước này tăng mnh trong khi din tích trng lúa gim
đáng k do quá trình đô th và công nghip hoá. Thêm vào na, các thiên tai
như lt, bão, hn hán... thường hay xy ra nên các nước này cũng phi nhp
khu go phc v cho nhu cu trong nước. Các châu lc khác tiêu th 10%
s lượng go còn li. Ti châu M, châu Âu và khu vc Trung Đông, tiêu
th go đã tăng đáng k trong nhng năm gn đây. C th
năm 2000, Bc
M tiêu th 4,1 triu tn, M Latinh 14,3 triu tn, EU 2 triu tn. D đoán
năm 2001, các khu vc này ln lượt tiêu th 4,7 triu tn, 14,7 triu tn và
2,1 triu tn. Qua đó, có th thy rng lượng go tiêu th phân b không
đồng đều và ph thuc nhiu vào các nước châu Á.
Bng 1.2. Tình hình tiêu th go ca thế gii (1998-2001)
Đơn v tính: 1000 tn
Nhp khu 1998 1999 2000 2001(ước)
Bc M 4,108 4,439 4,718 4,747
M Latinh 13,778 14,085 14,272 14,661
EU 2,012 2,066 2,131 2,079
Tây Âu còn li 48,000 50,000 53,000 55,000
Liên Xô cũ 1,130 1,119 1,136 1,311
Đông Âu 344,000 382,000 360,000 386,000
Trung Đông 5,779 6,159 6,499 6,435
Bc Phi 2,982 2,984 3,097 3,177
Châu Phi còn li 10,412 10,973 11,563 12,155
Nam Á 104,835 110,412 113,711 114,989
Châu Á còn li 234,508 236,025 241,852 238,692
Châu Đại Dương 563,000 608,000 670,000 706,000
Ngun: V Xut nhp khu – B Thương mi
8 năng sản xuất và phụ thuộc vào số dân toàn cầu nên nhìn chung nếu tính theo đầu người thì không tăng. Trên thế giới, châu Á là khu vực tiêu thụ gạo nhiều nhất với 362,1 triệu tấn, tức 90% so với lượng tiêu dùng toàn cầu vào năm 2001 (403 triệu tấn). Điều này được giải thích bằng tập quán coi gạo là lương thực chính yếu ở châu Á, nơi tập trung trên 60% dân số toàn thế giới. Tuy nhiên, trong những năm gần, dân số các nước này tăng mạnh trong khi diện tích trồng lúa giảm đáng kể do quá trình đô thị và công nghiệp hoá. Thêm vào nữa, các thiên tai như lụt, bão, hạn hán... thường hay xảy ra nên các nước này cũng phải nhập khẩu gạo phục vụ cho nhu cầu trong nước. Các châu lục khác tiêu thụ 10% số lượng gạo còn lại. Tại châu Mỹ, châu Âu và khu vực Trung Đông, tiêu thụ gạo đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Cụ th ể năm 2000, Bắc Mỹ tiêu thụ 4,1 triệu tấn, Mỹ Latinh 14,3 triệu tấn, EU 2 triệu tấn. Dự đoán năm 2001, các khu vực này lần lượt tiêu thụ 4,7 triệu tấn, 14,7 triệu tấn và 2,1 triệu tấn. Qua đó, có thể thấy rằng lượng gạo tiêu thụ phân bố không đồng đều và phụ thuộc nhiều vào các nước châu Á. Bảng 1.2. Tình hình tiêu thụ gạo của thế giới (1998-2001) Đơn vị tính: 1000 tấn Nhập khẩu 1998 1999 2000 2001(ước) Bắc Mỹ 4,108 4,439 4,718 4,747 Mỹ Latinh 13,778 14,085 14,272 14,661 EU 2,012 2,066 2,131 2,079 Tây Âu còn lại 48,000 50,000 53,000 55,000 Liên Xô cũ 1,130 1,119 1,136 1,311 Đông Âu 344,000 382,000 360,000 386,000 Trung Đông 5,779 6,159 6,499 6,435 Bắc Phi 2,982 2,984 3,097 3,177 Châu Phi còn lại 10,412 10,973 11,563 12,155 Nam Á 104,835 110,412 113,711 114,989 Châu Á còn lại 234,508 236,025 241,852 238,692 Châu Đại Dương 563,000 608,000 670,000 706,000 Nguồn: Vụ Xuất nhập khẩu – Bộ Thương mại
9
1.1.1.3. Nhng nước sn xut và tiêu th go chính trên thế gii
* Trung Quc
Vi s dân đông nht thế gii (1,26 t người và d kiến lên ti 1,6 t
năm 2030) và din tích lúa trên 30 triu ha, Trung Quc là quc gia có ch
trương đẩy mnh sn xut lúa go nhm đáp ng nhu cu v lương thc
trong nước ca mình. Đảm bo an toàn lương thc quc gia là chiến lược
hàng đầu ca chính ph nước này. Trái vi mt s nướ
c khác chú trng ti
các d án phát trin cây trng bng cách tăng cường s dng có hiu qu
hơn đất trng và các ngun tài nguyên khác như ngun nước, khí hu…
Trung Quc tp trung ch yếu vào công ngh và khoa hc. Trung Quc đã
đang đi tiên phong trong các ging lúa lai mi và đang dn đầu v th
nghim lúa biến đổi gien. Tuy din tích trng lúa ca Trung Quc my năm
gn
đây liên tiếp gim do nhu cu go cht lượng thp gim và li nhun t
nhng loi cây khác tăng lên, sn lượng go Trung Quc năm 2001 d kiến
đạt 136,40 triu tn, tăng so vi 130,9 triu tn năm 2000 nh năng sut
tăng.
T năm 1992-1993, cùng vi công cuc đổi mi, hin đại hoá đất nước,
Trung Quc đã có nhiu c g
ng đẩy mnh sn xut lúa. Đến năm 2000, tiêu
th go trung bình tính theo đầu người vn bình n (96 kg/người/năm) mc
dù tng tiêu th tăng do dân s tăng. Nhu cu v cht lượng cũng ngày càng
tăng. Go cht lượng cao như Japonica được trng ch yếu min Bc đã
ngày càng tr nên ph biến hơn. Tiêu th go nói riêng và lương thc nói
chung s tă
ng theo xu hướng ca nn kinh tế. Go cht lượng kém ngày càng
được chuyn sang dùng trong công nghip hoc cho nhng người có thu
nhp thp. Mt trong nhng chiến lược ca Trung Quc là phát trin ngành
chăn nuôi và go v sm s là thc ăn tt cho gia cm vì cht lượng phù hp
và giá thành r.
Theo s liu ca B Thương mi, năm 2000 Trung Quc tiêu th 137,3
triu tn go chiế
m 34% tng lượng go tiêu th toàn cu. Ước tính năm
2001 lượng tiêu th là 134,3 triu tn. Con s này nói chung không thay đổi
nhiu so vi các năm trước. Vi d kiến nhu cu tiêu th s đạt được 220
triu tn go vào năm 2010 và 260 triu tn vào năm 2030, Trung Quc đặt
mc tiêu phát trin các ging lúa mi, năng sut cao để đạt trung bình 8
tn/ha so vi 6,5 tn/ha hin nay.
* n
Độ
9 1.1.1.3. Những nước sản xuất và tiêu thụ gạo chính trên thế giới * Trung Quốc Với số dân đông nhất thế giới (1,26 tỷ người và dự kiến lên tới 1,6 tỷ năm 2030) và diện tích lúa trên 30 triệu ha, Trung Quốc là quốc gia có chủ trương đẩy mạnh sản xuất lúa gạo nhằm đáp ứng nhu cầu về lương thực trong nước của mình. Đảm bảo an toàn lương thực quốc gia là chiến lược hàng đầu của chính phủ nước này. Trái với một số nướ c khác chú trọng tới các dự án phát triển cây trồng bằng cách tăng cường sử dụng có hiệu quả hơn đất trồng và các nguồn tài nguyên khác như nguồn nước, khí hậu… Trung Quốc tập trung chủ yếu vào công nghệ và khoa học. Trung Quốc đã và đang đi tiên phong trong các giống lúa lai mới và đang dẫn đầu về thử nghiệm lúa biến đổi gien. Tuy diện tích trồng lúa của Trung Quốc mấy năm gần đây liên tiếp giảm do nhu cầu gạo chất lượng thấp giảm và lợi nhuận từ những loại cây khác tăng lên, sản lượng gạo Trung Quốc năm 2001 dự kiến đạt 136,40 triệu tấn, tăng so với 130,9 triệu tấn năm 2000 nhờ năng suất tăng. Từ năm 1992-1993, cùng với công cuộc đổi mới, hiện đại hoá đất nước, Trung Quốc đã có nhiều cố gắ ng đẩy mạnh sản xuất lúa. Đến năm 2000, tiêu thụ gạo trung bình tính theo đầu người vẫn bình ổn (96 kg/người/năm) mặc dù tổng tiêu thụ tăng do dân số tăng. Nhu cầu về chất lượng cũng ngày càng tăng. Gạo chất lượng cao như Japonica được trồng chủ yếu ở miền Bắc đã ngày càng trở nên phổ biến hơn. Tiêu thụ gạo nói riêng và lương thực nói chung sẽ tă ng theo xu hướng của nền kinh tế. Gạo chất lượng kém ngày càng được chuyển sang dùng trong công nghiệp hoặc cho những người có thu nhập thấp. Một trong những chiến lược của Trung Quốc là phát triển ngành chăn nuôi và gạo vụ sớm sẽ là thức ăn tốt cho gia cầm vì chất lượng phù hợp và giá thành rẻ. Theo số liệu của Bộ Thương mại, năm 2000 Trung Quốc tiêu thụ 137,3 triệu tấn gạo chiế m 34% tổng lượng gạo tiêu thụ toàn cầu. Ước tính năm 2001 lượng tiêu thụ là 134,3 triệu tấn. Con số này nói chung không thay đổi nhiều so với các năm trước. Với dự kiến nhu cầu tiêu thụ sẽ đạt được 220 triệu tấn gạo vào năm 2010 và 260 triệu tấn vào năm 2030, Trung Quốc đặt mục tiêu phát triển các giống lúa mới, năng suất cao để đạt trung bình 8 tấn/ha so với 6,5 tấn/ha hiện nay. * Ấn Độ
10
Là nước đông dân th hai trên thế gii, n Độ cũng là nước sn xut
go ln th hai trên thế gii. Năm 1994, sn lượng lúa ca n Độ đạt mc
tăng k lc (2,8%) so vi các nước khác. n Độ là nước đứng đầu trên thế
gii v din tích trng lúa và đang chiếm hơn 22% tng sn lượng lúa go
toàn cu. Sn l
ượng go ca n Độ niên v 1999/2000 đạt 88,55 triu tn so
vi 406,57 triu tn ca thế gii và d đoán niên v 2000/2001 đạt 87,30
triu tn so vi 396 triu tn ca thế gii. Cui năm 2000, Chính ph n Độ
có kế hoch gii to 3 triu tn go d tr để ly ch cha go mi, gây sc
ép t
i th trường go thế gii. Bên cnh đó, n Độ là mt trong nhng nước
đi đầu trong cuc Cách mng xanh, ch yếu v ging lúa. Hin nay, B
Thương mi n Độ thông báo s tiến hành th nghim ADN để bo đảm s
thun chng cho ging go mi, khuyến khích sn xut và xut khu các loi
go cao cp.
V
tiêu th, n Độ cũng là quc gia tiêu th go ln th hai trên thế
gii vi lượng tiêu th là 78,2 triu tn (năm 1998), 81,2 triu tn (năm
1999), 82,5 triu tn (năm 2000) và ước tính năm 2001 là 83,5 triu tn,
chiếm 20,8% so vi tng lượng tiêu th toàn thế gii .
* Inđônêxia
Vi sn lượng go năm 1999/2000 là 34,08 triu tn, d đoán năm
2000/2001 là 34,80 triu tn, Inđônêxia hin đang xếp th ba trên toàn thế
gii v nước có sn lượng go cao nht. Năm 2001, nh trin vng đạt sn
lượng cao nên nhu cu v nhp khu ca nước này có th gim 40% so vi
năm trước. Điu đó chng t
Inđônêxia đã tích cc hơn trong vic sn xut
lúa go nhm đáp ng ti đa nhu cu trong nước, tránh b ph thuc vào s
lượng go nhp khu t các nước bên ngoài.
Inđônêxia cũng là nước tiêu th go ln th ba trên thế gii. Năm 2000,
quc gia này s dng hết 35,9 triu tn go, chiếm 9% lượng tiêu th toàn
cu. D tính tiêu th
năm 2001 có gim nhưng không đáng k là 35,8 triu
tn. Năm 2002, Inđônêxia có kế hoch nhp khu 700 ngàn tn, trong đó s
nhp khu khong 500 ngàn tn t Vit Nam để có ngun go đáp ng đủ
nhu cu trong nước. Chính ph Inđônêxia đang d kiến vay Ngân hàng phát
trin Hi giáo 102,5 triu USD để nhp khu s go trên.
10 Là nước đông dân thứ hai trên thế giới, Ấn Độ cũng là nước sản xuất gạo lớn thứ hai trên thế giới. Năm 1994, sản lượng lúa của Ấn Độ đạt mức tăng kỷ lục (2,8%) so với các nước khác. Ấn Độ là nước đứng đầu trên thế giới về diện tích trồng lúa và đang chiếm hơn 22% tổng sản lượng lúa gạo toàn cầu. Sản l ượng gạo của Ấn Độ niên vụ 1999/2000 đạt 88,55 triệu tấn so với 406,57 triệu tấn của thế giới và dự đoán niên vụ 2000/2001 đạt 87,30 triệu tấn so với 396 triệu tấn của thế giới. Cuối năm 2000, Chính phủ Ấn Độ có kế hoạch giải toả 3 triệu tấn gạo dự trữ để lấy chỗ chứa gạo mới, gây sức ép tớ i thị trường gạo thế giới. Bên cạnh đó, Ấn Độ là một trong những nước đi đầu trong cuộc Cách mạng xanh, chủ yếu về giống lúa. Hiện nay, Bộ Thương mại Ấn Độ thông báo sẽ tiến hành thử nghiệm ADN để bảo đảm sự thuần chủng cho giống gạo mới, khuyến khích sản xuất và xuất khẩu các loại gạo cao cấp. V ề tiêu thụ, Ấn Độ cũng là quốc gia tiêu thụ gạo lớn thứ hai trên thế giới với lượng tiêu thụ là 78,2 triệu tấn (năm 1998), 81,2 triệu tấn (năm 1999), 82,5 triệu tấn (năm 2000) và ước tính năm 2001 là 83,5 triệu tấn, chiếm 20,8% so với tổng lượng tiêu thụ toàn thế giới . * Inđônêxia Với sản lượng gạo năm 1999/2000 là 34,08 triệu tấn, dự đoán năm 2000/2001 là 34,80 triệu tấn, Inđônêxia hiện đang xếp thứ ba trên toàn thế giới về nước có sản lượng gạo cao nhất. Năm 2001, nhờ triển vọng đạt sản lượng cao nên nhu cầu về nhập khẩu của nước này có thể giảm 40% so với năm trước. Điều đó chứng tỏ Inđônêxia đã tích cực hơn trong việc sản xuất lúa gạo nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước, tránh bị phụ thuộc vào số lượng gạo nhập khẩu từ các nước bên ngoài. Inđônêxia cũng là nước tiêu thụ gạo lớn thứ ba trên thế giới. Năm 2000, quốc gia này sử dụng hết 35,9 triệu tấn gạo, chiếm 9% lượng tiêu thụ toàn cầu. Dự tính tiêu thụ năm 2001 có giảm nhưng không đáng kể là 35,8 triệu tấn. Năm 2002, Inđônêxia có kế hoạch nhập khẩu 700 ngàn tấn, trong đó sẽ nhập khẩu khoảng 500 ngàn tấn từ Việt Nam để có nguồn gạo đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. Chính phủ Inđônêxia đang dự kiến vay Ngân hàng phát triển Hồi giáo 102,5 triệu USD để nhập khẩu số gạo trên.
11
Biu đồ 1.1. Dân s và tiêu th go ca 3 nước tiêu th ln nht
4%
16%
22%
58%
Dân s
9%
22%
33%
36%
Indonªxia
Ên §é
Trung Quèc
Kh¸c
Tiêu th go
1.1.2. Cơ cu ca th trường go thế gii
1.1.2.1. Đặc đim và trin vng ca th trường go thế gii
* Đặc đim ca th trường go thế gii
- Go là loi lương thc ch yếu để nuôi sng hơn 50% dân s toàn
cu, tp trung nhiu nht châu Á. Chính vì vy, th trường go thế gii
mang đặc tính nhy bén vì mi khi có s biến động v nhu cu nhng
nước tiêu th go chính như Trung Quc, n Độ, Inđônêxia, Bănglađét,
Pakistan... thì cung cu và giá go trên th trường thế gii l
i thay đổi. Vic
Chính ph n Độ có kế hoch gii to 3 triu tn go vào cui năm 2001 là
mt ví d để gây sc ép vi th trường go thế gii. Cui tháng 3/2000,
Inđônêxia đã quyết định ngng nhp khu go chính ngch cũng to nhng
biến động không nh ti giá go nói chung. Tuy nhiên, độ nhy cm ca th
trườ
ng go còn phi ph thuc vào lượng d tr toàn cu và ca tng nước
cũng như t giá gia go và loi lương thc thay thế go như lúa m, ngô...
- Go không nhng được buôn bán đơn thun như mt hàng hoá gia
các nước khác nhau mà còn là mt trong nhng mt hàng chiến lược thc
hin chính sách đối ngoi ca các Chính ph thông qua hình thc vin tr.
M là nướ
c đã s dng hình thc này như mt chiến lược ngoi giao nhm
tăng cường s ph thuc ca các nước khác vào nước mình trong các quan
h kinh tế quc tế. Tương t như vy, EU thường nhp khu go để cung
cp min phí cho các nước châu Phi để đổi li các điu kin khác v kinh tế.
11 Biểu đồ 1.1. Dân số và tiêu thụ gạo của 3 nước tiêu thụ lớn nhất 4% 16% 22% 58% Dân số 9% 22% 33% 36% Indonªxia Ên §é Trung Quèc Kh¸c Tiêu thụ gạo 1.1.2. Cơ cấu của thị trường gạo thế giới 1.1.2.1. Đặc điểm và triển vọng của thị trường gạo thế giới * Đặc điểm của thị trường gạo thế giới - Gạo là loại lương thực chủ yếu để nuôi sống hơn 50% dân số toàn cầu, tập trung nhiều nhất ở châu Á. Chính vì vậy, thị trường gạo thế giới mang đặc tính nhạy bén vì mỗi khi có sự biến động về nhu cầu ở những nước tiêu thụ gạo chính như Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia, Bănglađét, Pakistan... thì cung cầu và giá gạo trên thị trường thế giới lạ i thay đổi. Việc Chính phủ Ấn Độ có kế hoạch giải toả 3 triệu tấn gạo vào cuối năm 2001 là một ví dụ để gây sức ép với thị trường gạo thế giới. Cuối tháng 3/2000, Inđônêxia đã quyết định ngừng nhập khẩu gạo chính ngạch cũng tạo những biến động không nhỏ tới giá gạo nói chung. Tuy nhiên, độ nhạy cảm của thị trườ ng gạo còn phải phụ thuộc vào lượng dự trữ toàn cầu và của từng nước cũng như tỷ giá giữa gạo và loại lương thực thay thế gạo như lúa mỳ, ngô... - Gạo không những được buôn bán đơn thuần như một hàng hoá giữa các nước khác nhau mà còn là một trong những mặt hàng chiến lược thực hiện chính sách đối ngoại của các Chính phủ thông qua hình thức viện trợ. Mỹ là nướ c đã sử dụng hình thức này như một chiến lược ngoại giao nhằm tăng cường sự phụ thuộc của các nước khác vào nước mình trong các quan hệ kinh tế quốc tế. Tương tự như vậy, EU thường nhập khẩu gạo để cung cấp miễn phí cho các nước châu Phi để đổi lại các điều kiện khác về kinh tế.
12
- Trên thế gii có rt nhiu loi go mu dch phân loi theo các cách
khác nhau. S phong phú v chng loi to nên s đa dng cho th trường
go thế gii. Tương ng vi mi loi go khác nhau, tu thuc cht lượng
phm cp khác nhau li hình thành mt mc giá c th. Tính đa dng và
phc tp ca giá c go là biu hin sinh
động trong buôn bán quc tế trong
sut nhiu năm qua.
* Trin vng ca th trường go thế gii
Trong nhng năm gn đây, th trường go thế gii có nhiu biến động
phc tp, c th là nhu cu ca các nước v go đặc bit thp. Mc dù các
nước xut khu không ngng n lc tìm kiếm th trường nhưng giá go ca
tt c các xut x đều gim. Nhu cu go ca các nước nhp kh
u ln như
Bănglađét, Inđônêxia, Braxin... hn chế do s phc hi sn lượng sau 12
năm mt mùa. Theo d báo ca FAO và B Nông nghip M, sn lượng go
thế gii đến năm 2005 s có chiu hướng tăng chm hơn so vi nhng năm
trước, mc tiêu th tăng chm. Do đó, tc độ tăng ca lượng go giao d
ch
toàn thế gii cũng s gim. D đoán trong tương lai, châu Phi s tham gia
tích cc hơn vào th trường go, đặc bit là nhp khu. Châu Á vn s luôn
là khu vc đứng đầu v sn xut, tiêu th và xut khu vi nhiu thay đổi v
cơ chế chính sách. Xut khu go t châu Âu và châu M có xu hướng gim
do vic tht cht các quy định ca thươ
ng mi thế gii làm hn chế chính
sách tr giá xut khu.
Xu hướng trong nhng năm ti s có nhiu nước tham gia vào xut
khu lúa go, to s sôi động và cnh tranh gay gt trên th trường lúa go
thế gii, đặc bit châu Á, do chính sách ca nhiu nước cho phép khu vc
tư nhân tham gia vào xut nhp khu go. Ngoài ra, trong nhng năm ti,
giao dch các loi go có cht l
ượng cao có xu hướng tăng mnh trong khi
giao dch go phm cp thp s gim dn.
Go mt mt là hàng hoá thiết yếu đối vi đời sng và sn xut, mt
khác là hàng hoá nhy cm và xut khu có tính chiến lược mt s nước,
có xu hướng cnh tranh ngày càng tr nên gay gt gia các nước tham gia
xut khu. Các nước xut khu luôn luôn tăng sn lượng lúa g
o không ch
để tho mãn cho nhu cu tăng dân s mà còn nhm mang li ngun ngoi t
đáng k. Vì vy, trong tình hình hin nay, các nước đều đẩy mnh các hot
động xut khu để gim hao phí và hư hao, đầu tư chiu sâu để tăng nhanh
năng sut và sn lượng. Để tăng kh năng cnh tranh trên th trường, các
nước trang b ngày càng tt hơn t vic ch
n ging, thu hoch, bo qun,
12 - Trên thế giới có rất nhiều loại gạo mậu dịch phân loại theo các cách khác nhau. Sự phong phú về chủng loại tạo nên sự đa dạng cho thị trường gạo thế giới. Tương ứng với mỗi loại gạo khác nhau, tuỳ thuộc chất lượng phẩm cấp khác nhau lại hình thành một mức giá cụ thể. Tính đa dạng và phức tạp của giá cả gạo là biểu hiện sinh động trong buôn bán quốc tế trong suốt nhiều năm qua. * Triển vọng của thị trường gạo thế giới Trong những năm gần đây, thị trường gạo thế giới có nhiều biến động phức tạp, cụ thể là nhu cầu của các nước về gạo đặc biệt thấp. Mặc dù các nước xuất khẩu không ngừng nỗ lực tìm kiếm thị trường nhưng giá gạo của tất cả các xuất xứ đều giảm. Nhu cầu gạo của các nước nhập kh ẩu lớn như Bănglađét, Inđônêxia, Braxin... hạn chế do sự phục hồi sản lượng sau 12 năm mất mùa. Theo dự báo của FAO và Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng gạo thế giới đến năm 2005 sẽ có chiều hướng tăng chậm hơn so với những năm trước, mức tiêu thụ tăng chậm. Do đó, tốc độ tăng của lượng gạo giao dị ch toàn thế giới cũng sẽ giảm. Dự đoán trong tương lai, châu Phi sẽ tham gia tích cực hơn vào thị trường gạo, đặc biệt là nhập khẩu. Châu Á vẫn sẽ luôn là khu vực đứng đầu về sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu với nhiều thay đổi về cơ chế chính sách. Xuất khẩu gạo từ châu Âu và châu Mỹ có xu hướng giảm do việc thắt chặt các quy định của thươ ng mại thế giới làm hạn chế chính sách trợ giá xuất khẩu. Xu hướng trong những năm tới sẽ có nhiều nước tham gia vào xuất khẩu lúa gạo, tạo sự sôi động và cạnh tranh gay gắt trên thị trường lúa gạo thế giới, đặc biệt ở châu Á, do chính sách của nhiều nước cho phép khu vực tư nhân tham gia vào xuất nhập khẩu gạo. Ngoài ra, trong những năm tới, giao dịch các loại gạo có chất l ượng cao có xu hướng tăng mạnh trong khi giao dịch gạo phẩm cấp thấp sẽ giảm dần. Gạo một mặt là hàng hoá thiết yếu đối với đời sống và sản xuất, mặt khác là hàng hoá nhạy cảm và xuất khẩu có tính chiến lược ở một số nước, có xu hướng cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt giữa các nước tham gia xuất khẩu. Các nước xuất khẩu luôn luôn tăng sản lượng lúa g ạo không chỉ để thoả mãn cho nhu cầu tăng dân số mà còn nhằm mang lại nguồn ngoại tệ đáng kể. Vì vậy, trong tình hình hiện nay, các nước đều đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu để giảm hao phí và hư hao, đầu tư chiều sâu để tăng nhanh năng suất và sản lượng. Để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, các nước trang bị ngày càng tốt hơn từ việc chọ n giống, thu hoạch, bảo quản,
13
chế biến, vn ti, bao gói và điu kin giao hàng thích hp vi đòi hi ca
th trường thế gii.
1.1.2.2. Tình hình nhp khu go
* Tình hình chung
Nhp khu go ca thế gii nhìn chung có xu hướng tăng lên nhưng
không n định trong nhng năm gn đây, tu thuc vào sn lượng lương
thc trong năm và kh năng thanh toán ca nhng nước nhp khu. Đa s
các nước xut khu go đạt sn lượng cao k lc đã làm gim mnh giá go
trên th trường thế gi
i.
Lượng nhp khu go ca toàn thế gii cũng như tng nước thường
xuyên biến động và mang tính thi v rõ rt. Vì sn xut go ph thuc vào
điu kin thiên nhiên, t l d tr, tn kho lương thc nên thường bt n.
Năm mt mùa, các nước thường cn gp, nên nhp khu nhiu nhưng năm
khác li gim s
n lượng nhp đáng k. Khi giá go tăng cao, các nước có th
chuyn sang nhp khu hàng thay thế cho go như lúa mì hoc các ngũ cc
khác, gây biến động không nh cho sn lượng nhp khu go ca toàn thế
gii.
Trong hơn 10 năm qua, sn lượng nhp khu tăng do nhu cu tăng, đặc
bit là năm 1998 lên ti 27,67 triu tn. Nhng năm sau đó có gim nh
được mùa các nước nhp khu. Ước tính toàn năm 2001, thế gii nhp
khu 22,30 triu tn go.
Bng 1.3. Tình hình nhp khu go ca thế gii (1998-2001)
Đơn v: 1000 tn
Nhp khu 1998 1999 2000 2001(ước)
Bc M 840 4.439 4.718 4.744
M Latinh 3.357 14.085 14.272 14.661
EU 787 2.066 2.131 2.079
Tây Âu còn li 60 50 53 55
Liên Xô cũ 321 1.191 1.346 1.311
Đông Âu 313 382 360 386
Trung Đông 3.224 6.159 6.499 6.435
Bc Phi 188 2.984 3.097 3.177
Châu Phi còn li 4.188 10.973 11.563 12.155
13 chế biến, vận tải, bao gói và điều kiện giao hàng thích hợp với đòi hỏi của thị trường thế giới. 1.1.2.2. Tình hình nhập khẩu gạo * Tình hình chung Nhập khẩu gạo của thế giới nhìn chung có xu hướng tăng lên nhưng không ổn định trong những năm gần đây, tuỳ thuộc vào sản lượng lương thực trong năm và khả năng thanh toán của những nước nhập khẩu. Đa số các nước xuất khẩu gạo đạt sản lượng cao kỷ lục đã làm giảm mạnh giá gạo trên thị trường thế giớ i. Lượng nhập khẩu gạo của toàn thế giới cũng như từng nước thường xuyên biến động và mang tính thời vụ rõ rệt. Vì sản xuất gạo phụ thuộc vào điều kiện thiên nhiên, tỷ lệ dự trữ, tồn kho lương thực nên thường bất ổn. Năm mất mùa, các nước thường cần gấp, nên nhập khẩu nhiều nhưng năm khác lại giảm s ản lượng nhập đáng kể. Khi giá gạo tăng cao, các nước có thể chuyển sang nhập khẩu hàng thay thế cho gạo như lúa mì hoặc các ngũ cốc khác, gây biến động không nhỏ cho sản lượng nhập khẩu gạo của toàn thế giới. Trong hơn 10 năm qua, sản lượng nhập khẩu tăng do nhu cầu tăng, đặc biệt là năm 1998 lên tới 27,67 triệu tấn. Những năm sau đó có giảm nh ẹ vì được mùa ở các nước nhập khẩu. Ước tính toàn năm 2001, thế giới nhập khẩu 22,30 triệu tấn gạo. Bảng 1.3. Tình hình nhập khẩu gạo của thế giới (1998-2001) Đơn vị: 1000 tấn Nhập khẩu 1998 1999 2000 2001(ước) Bắc Mỹ 840 4.439 4.718 4.744 Mỹ Latinh 3.357 14.085 14.272 14.661 EU 787 2.066 2.131 2.079 Tây Âu còn lại 60 50 53 55 Liên Xô cũ 321 1.191 1.346 1.311 Đông Âu 313 382 360 386 Trung Đông 3.224 6.159 6.499 6.435 Bắc Phi 188 2.984 3.097 3.177 Châu Phi còn lại 4.188 10.973 11.563 12.155