Luận văn Thạc sĩ Văn học: Phong cách nghệ thuật thơ Ý Nhi

10,019
974
139
NHÀ THƠ Ý NHI VÀ CHA CA MÌNH, GS. HOÀNG CHÂU KÝ,
BNH VIN C ĐÀ NNG THÁNG 3.2005 (nh chp t báo)
NHÀ THƠ Ý NHI TI QUÊ HƯƠNG NHÀ THƠ TRANG TH HY
NHÀ THƠ Ý NHI VÀ CHA CỦA MÌNH, GS. HOÀNG CHÂU KÝ, BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG THÁNG 3.2005 (Ảnh chụp từ báo) NHÀ THƠ Ý NHI TẠI QUÊ HƯƠNG NHÀ THƠ TRANG THẾ HY
PHÚT SUY TƯ CA Ý NHI
PHÚT SUY TƯ CỦA Ý NHI
NHÀ THƠ Ý NHI V À TS. LÊ H QUANG (ĐH VINH)
NHÀ THƠ Ý NHI V À TS. LÊ HỒ QUANG (ĐH VINH)
HÌNH DÙNG LÀM NH BÌA CUN TUYN THƠ Ý NHI
HÌNH DÙNG LÀM ẢNH BÌA CUỐN TUYỂN THƠ Ý NHI
Ý NHI CA NGƯỜI ĐÀN BÀ NGỒI ĐAN
Ý NHI CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ NGỒI ĐAN
THI TR CA Ý NHI
THỜI TRẺ CỦA Ý NHI
BÌA TP THƠ “TÌNH MUN” N
BÌA TẬP THƠ “TÌNH MUỘN” VƯỜN
MT LN L HN! …
MỘT LẦN LỠ HẸN! …
BN VIT TAY BÀI PHÊ BÌNH CA CHU VĂN SƠN V TP
MƯA TUYT VÀ GƯƠNG MT (Nhà phê bình gi tng Ý Nhi)
BẢN VIẾT TAY BÀI PHÊ BÌNH CỦA CHU VĂN SƠN VỀ TẬP MƯA TUYẾT VÀ GƯƠNG MẶT (Nhà phê bình gửi tặng Ý Nhi)