Luận văn Thạc sĩ Triết học: Xây dựng và phát triển nhân cách học sinh trung học phổ thông tỉnh Nam định qua giảng dạy môn Giáo dục công dân hiện nay

3,723
165
88
Các giải pháp trên đây không tính tuyệt đối, lại càng không tính đơn lẻ.
chỉ phát huy tác dụng trong hệ thống các giải pháp, cần được tổ chức thực hiện một cách
đồng bộ, nghiêm túc.
Các giải pháp trên đây không có tính tuyệt đối, lại càng không có tính đơn lẻ. Nó chỉ phát huy tác dụng trong hệ thống các giải pháp, cần được tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lương Gia Ban (2002), Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy đổi mới nội
dung chương trình của các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh,
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Nguyễn Đức Bách (200), “Giáo dục không phải hàng hóa”, Thông tin Chủ nghĩa
xã hội – lý luận và thực tiễn.
3. Hoàng Chí Bảo (2006), Văn hoá và con người Việt Nam trong tiến trình công nghiệp
hoá, hiện đại hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
4. Nguyễn Duy Bắc (2004), Một số vấn đề luận và thực tiễn về dạy và học môn học
Mác Lênin tưởng Hồ CMinh trong trường đại học, Nxb Chính tr
Quốc gia, Hà Nội.
5. Nguyễn Thị Bình (1998), “Bài phát biểu tại Hội thảo nghiên cứu phát triển tự học - tự
đào tạo”, Nghiên cứu giáo dục, (2), tr.1.
6. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ
thông, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo dục công dân 10, sách giáo viên, Nxb Giáo
dục, Hà Nội.
8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình,
sách giáo khoa lớp 11 môn Giáo dục công dân, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
9. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa
Mác – Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
10. Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Phú (2003), Mấy vấn đề đạo đức trong điều kiện
kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
11. Nguyễn Trọng Chuẩn (2004), “Hội nhập quốc tế: cơ hội và thách thức đối với các giá
trị truyền thống trong điều kiện toàn cầu hoá hiện nay”, Tạp chí Triết học, (8).
12. Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu (1979), Về đường lối giáo dục xã
hội chủ nghĩa, Nxb Sự thật, Hà Nội.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Lương Gia Ban (2002), Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới nội dung chương trình của các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2. Nguyễn Đức Bách (200), “Giáo dục không phải là hàng hóa”, Thông tin Chủ nghĩa xã hội – lý luận và thực tiễn. 3. Hoàng Chí Bảo (2006), Văn hoá và con người Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 4. Nguyễn Duy Bắc (2004), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dạy và học môn học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường đại học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 5. Nguyễn Thị Bình (1998), “Bài phát biểu tại Hội thảo nghiên cứu phát triển tự học - tự đào tạo”, Nghiên cứu giáo dục, (2), tr.1. 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo dục công dân 10, sách giáo viên, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 11 môn Giáo dục công dân, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 9. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 10. Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Phú (2003), Mấy vấn đề đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 11. Nguyễn Trọng Chuẩn (2004), “Hội nhập quốc tế: cơ hội và thách thức đối với các giá trị truyền thống trong điều kiện toàn cầu hoá hiện nay”, Tạp chí Triết học, (8). 12. Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu (1979), Về đường lối giáo dục xã hội chủ nghĩa, Nxb Sự thật, Hà Nội.
13. Phạm Khắc Chương (2003), Rèn đạo đức và ý thức công dân, Nxb Đại học Sư phạm,
Hà Nội.
14. Nguyễn Văn Cư - Nguyễn Duy Nhiên (2008), Dạy và học môn giáo dục công dân
Trường THPT - Những vấn đề luận thực tiễn, Nxb Đại học phạm,
Nội.
15. Diane Tillman (2008), Những giá trị sống cho tuổi trẻ, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ
Chí Minh.
16. Nguyễn Việt Dũng, Hồng Tiến, Nguyễn Văn Phú c(1999), Phương pháp giảng
dạy kinh tế chính trị ở các trường đại học và cao đẳng, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
17. Đảng Cộng sản Việt Nam (1993), Văn kiện Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung
ương khóa VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
18. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII,
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
19. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nxb
Chính trị quốc gia, Hà Nội.
20. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nxb
Chính trị quốc gia, Hà Nội.
21. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành
Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
22. Đoàn Nam Đàn (2008), Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, Nxb Chính tr
quốc gia, Hà Nội.
23. Vương Tất Đạt (1994), Phương pháp giảng dạy giáo dục công dân (dùng cho
PTTH), Trường Đại học sư phạm, Hà Nội I.
24. Phạm Đình Đạt (2009), “Đạo đức hội nước ta hiện nay - những vấn đề đặt ra”,
Tạp chí Khoa học chính trị, (3).
25. Hoàng Minh Đô (2006), “Quản lý nhà nước về tôn giáo trong thời kỳ đổi mới”, Tạp
chí Lịch sử Đảng, (8).
26. Hoàng Minh Đô (2007), “Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giáo dục nhân cách người
chiến sỹ cách mạng”, Tạp chí Khoa học và Giáo dục trật tự xã hội, (6).
13. Phạm Khắc Chương (2003), Rèn đạo đức và ý thức công dân, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 14. Nguyễn Văn Cư - Nguyễn Duy Nhiên (2008), Dạy và học môn giáo dục công dân ở Trường THPT - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội. 15. Diane Tillman (2008), Những giá trị sống cho tuổi trẻ, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. 16. Nguyễn Việt Dũng, Vũ Hồng Tiến, Nguyễn Văn Phú c(1999), Phương pháp giảng dạy kinh tế chính trị ở các trường đại học và cao đẳng, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 17. Đảng Cộng sản Việt Nam (1993), Văn kiện Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương khóa VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 18. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 19. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 20. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 21. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 22. Đoàn Nam Đàn (2008), Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 23. Vương Tất Đạt (1994), Phương pháp giảng dạy giáo dục công dân (dùng cho PTTH), Trường Đại học sư phạm, Hà Nội I. 24. Phạm Đình Đạt (2009), “Đạo đức xã hội ở nước ta hiện nay - những vấn đề đặt ra”, Tạp chí Khoa học chính trị, (3). 25. Hoàng Minh Đô (2006), “Quản lý nhà nước về tôn giáo trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Lịch sử Đảng, (8). 26. Hoàng Minh Đô (2007), “Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giáo dục nhân cách người chiến sỹ cách mạng”, Tạp chí Khoa học và Giáo dục trật tự xã hội, (6).
27. Vũ Văn Gầu - TS. Nguyễn Anh Quốc (2005), Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp
phát triển giáo dục, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
28. Phạm Minh Hạc (1999), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI, Nxb
Chính trị quốc gia, Hà Nội.
29. Phạm Minh Hạc (2001), Về phát triển toàn diện con người thời kỳ công nghiệp hoá,
hiện đại hoá, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
30. Phạm Minh Hạc (2008), Tâm học nghiên cứu con người trong thời đổi mới, Nxb
Giáo dục, Hà Nội.
31. Lương Khắc Hiếu (2008), Nguyên công tác tư tưởng, Tập 1, Nxb Chính trị quốc
gia, Hà Nội.
32. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện CNXHKH (2005), Đề tài đổi mới
phương pháp giảng dạy (Hướng dẫn tự nghiên cứu môn CNXHKH).
33. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học
Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình Chủ nghĩa hội khoa
học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
34. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học
Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình Triết học Mác – Lênin,
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
35. Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng (2007), Tâm lí học lứa tuổi và tâm
lí học sư phạm, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
36. Phạm Văn Hùng (1998), Hướng dẫn ôn tập triết học Mác – Lênin, Nxb Đại học Quốc
gia Hà Nội.
37. Trần Hậu Kiêm (1997), Giáo trình đạo đức học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
38. Bùi Thị Ngọc Lan (2006), “Điểm mới về phát triển nguồn nhân lực trong văn kiện
Đại hội đại biểu lần thứ X”, Tạp chí Thông tin Chủ nghĩa hội luận
thực tiễn, (12).
39. Phan Thị Lạc, Nguyễn Thanh Mai, Trần Thị Nhung, Trần Văn Thắng (2008), Giáo
dục bảo vệ môi trường trong môn Giáo dục công dân trung học phổ thông, Nxb
Giáo dục, Hà Nội.
27. Vũ Văn Gầu - TS. Nguyễn Anh Quốc (2005), Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển giáo dục, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 28. Phạm Minh Hạc (1999), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 29. Phạm Minh Hạc (2001), Về phát triển toàn diện con người thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 30. Phạm Minh Hạc (2008), Tâm lý học nghiên cứu con người trong thời đổi mới, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 31. Lương Khắc Hiếu (2008), Nguyên lý công tác tư tưởng, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 32. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện CNXHKH (2005), Đề tài đổi mới phương pháp giảng dạy (Hướng dẫn tự nghiên cứu môn CNXHKH). 33. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 34. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình Triết học Mác – Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 35. Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng (2007), Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 36. Phạm Văn Hùng (1998), Hướng dẫn ôn tập triết học Mác – Lênin, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 37. Trần Hậu Kiêm (1997), Giáo trình đạo đức học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 38. Bùi Thị Ngọc Lan (2006), “Điểm mới về phát triển nguồn nhân lực trong văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ X”, Tạp chí Thông tin Chủ nghĩa xã hội – lý luận và thực tiễn, (12). 39. Phan Thị Lạc, Nguyễn Thanh Mai, Trần Thị Nhung, Trần Văn Thắng (2008), Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Giáo dục công dân trung học phổ thông, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
40. Nguyễn Gia Linh (2007), 11 lời khuyên dành cho thế hệ trẻ của BILL GATES, Nxb
Từ điển bách khoa, Hà Nội.
41. C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, I.V.Xtalin (1978), Về thanh niên, Nxb Sự thật, Hà
Nội.
42. C.Mác, Ph.Ăngghen (1996), Toàn tập, tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
43. HChí Minh (1990), Vấn đề giáo dục con nời mới, Nxb Giáo dục, Nội.
44. Hồ Chí Minh (1995), Về xây dựng con người mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
45. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
46. Hồ Chí Minh (1999), Về đạo đức, Nxb Chính Trị quốc gia, Hà Nội.
47. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
48. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
49. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
50. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
51. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
52. Nguyễn Chí Mỳ (1999), Sự biến đổi của thang giá trị đạo đức trong nền kinh tế thị
trường với việc xây dựng đạo đức mới cho cán bộ quản nước ta hiện nay,
(sách tham khảo), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
53. Nguyễn Thị Ngân (2003), Xây dựng ý thức tình cảm dân tộc chân chính cho con người Việt
Nam trước thách thức mới, Nxb Lao động, Hà Nội.
54. Nguyễn Thị Ngân (2005), “Học tập kinh nghiệm của các quốc gia để đổi mới nền
giáo dục đào tạo Việt Nam”, Thông tin Chnghĩa hội – lý luận thực
tiễn.
55. Nhiều tác giả (2007), Những vấn đề giáo dục hiện nay, Quan điểm và giải pháp, Nxb
Tri thức, Hà Nội.
56. Đào Thị Oanh (2007), Vấn đề nhân cách tâm lí học ngày nay, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
57. Bùi Đình Phong (2009), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và văn hóa”, Tạp chí
Lý luận chính trị, (1).
58. Trần Thị Mai Phương (2007), Dạy học kinh tế chính trị theo phương pháp tích cực,
Tập bài giảng.
40. Nguyễn Gia Linh (2007), 11 lời khuyên dành cho thế hệ trẻ của BILL GATES, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội. 41. C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, I.V.Xtalin (1978), Về thanh niên, Nxb Sự thật, Hà Nội. 42. C.Mác, Ph.Ăngghen (1996), Toàn tập, tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 43. Hồ Chí Minh (1990), Vấn đề giáo dục con người mới, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 44. Hồ Chí Minh (1995), Về xây dựng con người mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 45. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 46. Hồ Chí Minh (1999), Về đạo đức, Nxb Chính Trị quốc gia, Hà Nội. 47. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 48. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 49. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 50. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 51. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 52. Nguyễn Chí Mỳ (1999), Sự biến đổi của thang giá trị đạo đức trong nền kinh tế thị trường với việc xây dựng đạo đức mới cho cán bộ quản lý ở nước ta hiện nay, (sách tham khảo), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 53. Nguyễn Thị Ngân (2003), Xây dựng ý thức tình cảm dân tộc chân chính cho con người Việt Nam trước thách thức mới, Nxb Lao động, Hà Nội. 54. Nguyễn Thị Ngân (2005), “Học tập kinh nghiệm của các quốc gia để đổi mới nền giáo dục – đào tạo Việt Nam”, Thông tin Chủ nghĩa xã hội – lý luận và thực tiễn. 55. Nhiều tác giả (2007), Những vấn đề giáo dục hiện nay, Quan điểm và giải pháp, Nxb Tri thức, Hà Nội. 56. Đào Thị Oanh (2007), Vấn đề nhân cách tâm lí học ngày nay, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 57. Bùi Đình Phong (2009), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và văn hóa”, Tạp chí Lý luận chính trị, (1). 58. Trần Thị Mai Phương (2007), Dạy học kinh tế chính trị theo phương pháp tích cực, Tập bài giảng.
59. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục , Nxb
Chính trị quốc gia, Hà Nội.
60. Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo, Trần Khắc Việt, Lê Ngọc Tòng (2008), Quá trình đổi
mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay, Nxb Chính trị Quốc gia Hà
Nội.
61. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định (2004), Giáo dục – Đào tạo Nam Định thành
tựu và đổi mới, Nxb Thống kê, Hà Nội.
62. Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định (2008), Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị
quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 khóa VIII vgiáo
dục đào tạo tỉnh Nam Định.
63. Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định (2009), Báo cáo tổng kết năm học 2007 2008
phương hướng nhiệm vụ năm học 2008 – 2009.
64. Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định (2009), Báo cáo tổng kết năm học 2008 2009,
phương hướng nhiệm vụ năm học 2009 - 2010.
65. Văn Tạo (1997), Sử học và hiện thực, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
66. Nguyễn Đức Tiến (2004), Phát triển tưởng hội chủ nghĩa cho thanh niên Việt
Nam hiện nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
67. Hoàng Đình Tỉnh (2009), “Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay theo di
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lý luận chính trị, (7).
68. Nguyễn Văn Trung (1996), Chính sách đối với thanh niên, Nxb Chính trị Quốc
gia, Hà Nội.
69. Trần Đình Tuấn (2006), “Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên”, Tạp
chí Tâm lý học, (12).
70. Nguyễn Mạnh Tường (1994), luận giáo dục châu Âu, Nxb Khoa học hội,
Nội.
71. Ulrich Lipp – Paul Schiueter ( ), Đổi mới phương pháp giảng dạy, một đóng góp của
Inwent vào quá trình cải cách hành chính tại Việt Nam.
72. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (2008), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -
hội năm 2008. Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và những giải pháp chủ yếu phát
triển kinh tế - xã hội năm 2009.
59. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 60. Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo, Trần Khắc Việt, Lê Ngọc Tòng (2008), Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội. 61. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định (2004), Giáo dục – Đào tạo Nam Định thành tựu và đổi mới, Nxb Thống kê, Hà Nội. 62. Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định (2008), Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 khóa VIII về giáo dục đào tạo tỉnh Nam Định. 63. Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định (2009), Báo cáo tổng kết năm học 2007 – 2008 phương hướng nhiệm vụ năm học 2008 – 2009. 64. Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định (2009), Báo cáo tổng kết năm học 2008 – 2009, phương hướng nhiệm vụ năm học 2009 - 2010. 65. Văn Tạo (1997), Sử học và hiện thực, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 66. Nguyễn Đức Tiến (2004), Phát triển lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho thanh niên Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 67. Hoàng Đình Tỉnh (2009), “Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lý luận chính trị, (7). 68. Nguyễn Văn Trung (1996), Chính sách đối với thanh niên, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 69. Trần Đình Tuấn (2006), “Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên”, Tạp chí Tâm lý học, (12). 70. Nguyễn Mạnh Tường (1994), Lý luận giáo dục châu Âu, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 71. Ulrich Lipp – Paul Schiueter ( ), Đổi mới phương pháp giảng dạy, một đóng góp của Inwent vào quá trình cải cách hành chính tại Việt Nam. 72. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (2008), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
73. Huỳnh Khái Vinh (2001), Một số vấn đề về lối sống, đạo đức, chuẩn giá trị hội,
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
74. Vụ Công tác lập pháp (2005), Những nội dung mới của luật giáo dục năm 2005, Nxb
Tư pháp, Hà Nội.
75. Phạm Viết Vượng (2007), Giáo dục học, Nxb Đại hhọc Quốc gia, Hà Nội.
76. Nguyễn Như Ý (1998), Từ điển tiếng Việt thông dụng, Nxb Giáo dục, Nội.
73. Huỳnh Khái Vinh (2001), Một số vấn đề về lối sống, đạo đức, chuẩn giá trị xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 74. Vụ Công tác lập pháp (2005), Những nội dung mới của luật giáo dục năm 2005, Nxb Tư pháp, Hà Nội. 75. Phạm Viết Vượng (2007), Giáo dục học, Nxb Đại hhọc Quốc gia, Hà Nội. 76. Nguyễn Như Ý (1998), Từ điển tiếng Việt thông dụng, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
PHỤ LỤC
Danh sách giáo viên GDCD tỉnh Nam Định năm học 2008 – 2009
Thống kê giáo viên môn GDCD cấp THPT tỉnh Nam Định năm học 2008 – 2009
Báo cáo tổng kết năm học 2008 – 2009
Tổng hợp số liệu học sinh giảm, bỏ học năm học 2008 – 2009
Kết quả xếp loại hạnh kiểm học lực học sinh THPT năm học 2008 - 2009
PHỤ LỤC Danh sách giáo viên GDCD tỉnh Nam Định năm học 2008 – 2009 Thống kê giáo viên môn GDCD cấp THPT tỉnh Nam Định năm học 2008 – 2009 Báo cáo tổng kết năm học 2008 – 2009 Tổng hợp số liệu học sinh giảm, bỏ học năm học 2008 – 2009 Kết quả xếp loại hạnh kiểm học lực học sinh THPT năm học 2008 - 2009