Luận văn Thạc sĩ Quản trị văn phòng: Thực trạng văn hóa công sở tại Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa

971
503
89
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
64
14. Vũ Thị Phụng, 2007, Một số giải pháp nâng cao Văn hóa công sở trong các
quan Hành chính Nhà nước, Luận văn cử nhân, Học viện Chính trị Quốc gia
Nội.
15. Quốc hội khóa 12(2008), “Luật số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm
2008 về việc ban hành luật cán bộ, công chức”.
16. Lưu Kiếm Thanh. Nghi thức nhà nước. NXB Thanh niên, Hà Nội 2001.
17. Đào Thị Ái Thi (2012), Văn hóa công sở, NXB Chính trị - Hành chính Hà Nội.
18. Thủ tướng chính phủ (2006), Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày
25/9/2006 về việc ban hành quy chế quản lý công sở”.
19. Thủ tướng chính phủ (2007), “Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02
tháng 8 năm 2007 về việc ban hành quy chế văn hóa công sở tại các quan hành
chính nhà nước”.
20. Đặng Trần Nha Trang (2015), Thực trạng giải pháp xây dựng Văn hóa
công sở tại Ngân hàng TMCP An Bình, trường Đại học Nội Vụ Nội. Đào Thị Ái
Thi (2010), Vai trò của văn hóa trong hoạt động công sở, Tạp chí tổ chức Nhà nước.
21. UNESCO (1989), Tạp chí Người đưa tin UNESCO, số 11 – 1989, Hà Nội.
22. Ủy ban Nhân dân TP. Nội (2017), “Quyết định số 1665/QĐ-UBND TP
Nội ngày 10 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành Quy tắc ứng xnơi công cộng
trên địa bàn TP Hà Nội.”
23. Nguyễn Thị Thu Vân (2008), n hóa công sở giải pháp xây dựng văn
hóa công sở, Quản lý Nhà nước.
24. Đỗ Quốc Văn, 2014, văn hóa công sở, https://dqvvv. wordpress.
com/2014/12/18/van-hoa-cong-so/.
25. Viện Nghiên cứu Hành chính Học viện Hành chính Quốc gia (2002),
Thuật ngữ hành chính, Hà Nội.
26. Wikipedia, văn hóa, https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a.
27. Vũ Thị Kim Xuyến (2006), Ngục trung Nhật ký khảo sát văn bản và nghiên
cứu từ góc độ Nhật ký, NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội
28. Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển tiếng Việt của Trung tâm Ngôn ngữ
Văn hóa Việt Nam - Bộ Giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin.
29. Tài liệu nội bộ của HNP.
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D 64 14. Vũ Thị Phụng, 2007, Một số giải pháp nâng cao Văn hóa công sở trong các cơ quan Hành chính Nhà nước, Luận văn cử nhân, Học viện Chính trị Quốc gia Hà Nội. 15. Quốc hội khóa 12(2008), “Luật số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 về việc ban hành luật cán bộ, công chức”. 16. Lưu Kiếm Thanh. Nghi thức nhà nước. NXB Thanh niên, Hà Nội 2001. 17. Đào Thị Ái Thi (2012), Văn hóa công sở, NXB Chính trị - Hành chính Hà Nội. 18. Thủ tướng chính phủ (2006), “Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 về việc ban hành quy chế quản lý công sở”. 19. Thủ tướng chính phủ (2007), “Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 về việc ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước”. 20. Đặng Trần Nha Trang (2015), Thực trạng và giải pháp xây dựng Văn hóa công sở tại Ngân hàng TMCP An Bình, trường Đại học Nội Vụ Hà Nội. Đào Thị Ái Thi (2010), Vai trò của văn hóa trong hoạt động công sở, Tạp chí tổ chức Nhà nước. 21. UNESCO (1989), Tạp chí Người đưa tin UNESCO, số 11 – 1989, Hà Nội. 22. Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội (2017), “Quyết định số 1665/QĐ-UBND TP Hà Nội ngày 10 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội.” 23. Nguyễn Thị Thu Vân (2008), Văn hóa công sở và giải pháp xây dựng văn hóa công sở, Quản lý Nhà nước. 24. Đỗ Quốc Văn, 2014, văn hóa công sở, https://dqvvv. wordpress. com/2014/12/18/van-hoa-cong-so/. 25. Viện Nghiên cứu Hành chính – Học viện Hành chính Quốc gia (2002), Thuật ngữ hành chính, Hà Nội. 26. Wikipedia, văn hóa, https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a. 27. Vũ Thị Kim Xuyến (2006), Ngục trung Nhật ký khảo sát văn bản và nghiên cứu từ góc độ Nhật ký, NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội 28. Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển tiếng Việt của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam - Bộ Giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin. 29. Tài liệu nội bộ của HNP.
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
PHỤ LỤC
Phụ lục 01: Sơ đồ Cơ cấu tổ chức của HNP
Phụ lục 02: Một số hình ảnh minh họa về VHCS tại HNP
Phụ lục 03: Thông tin về nội dung phiếu khảo sát và đối tượng trả lời khảo sát
Phụ lục 04: Mẫu nội quy lao động của HNP
Phụ lục 05: Nội quy nhà máy nhựa I
Phụ lục 06: Quy trình mua bán, sử dụng và cấp phát các đồ dùng, trang thiết bị văn
phòng và các dịch vụ khác thuộc phòng tổ chức hành chính quản lý
Phụ lục 07: Quy chế tính điểm thi đua
Phụ lục 08: Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc của công ty Hanel Xốp nhựa
Phụ lục 09: Quyết định số 176/2015/QĐ-HPC
Phụ lục 10: Chương trình đào tạo cán bộ công nhân viên của công ty
Phụ lục 11: Cải tiến nhanh và dễ và phiếu đề xuất cải tiến
Phụ lục 12: Mô hình mạng lưới bán hàng và hệ thống kênh phân phối của HNP
Phụ lục 13: Bảng chi tiêu cho các hoạt động phong trào tại công ty
Phụ lục 14: Kết quả khảo sát và mẫu phiếu khảo sát về Thực trạng văn hóa công sở
tại Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D PHỤ LỤC Phụ lục 01: Sơ đồ Cơ cấu tổ chức của HNP Phụ lục 02: Một số hình ảnh minh họa về VHCS tại HNP Phụ lục 03: Thông tin về nội dung phiếu khảo sát và đối tượng trả lời khảo sát Phụ lục 04: Mẫu nội quy lao động của HNP Phụ lục 05: Nội quy nhà máy nhựa I Phụ lục 06: Quy trình mua bán, sử dụng và cấp phát các đồ dùng, trang thiết bị văn phòng và các dịch vụ khác thuộc phòng tổ chức hành chính quản lý Phụ lục 07: Quy chế tính điểm thi đua Phụ lục 08: Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc của công ty Hanel Xốp nhựa Phụ lục 09: Quyết định số 176/2015/QĐ-HPC Phụ lục 10: Chương trình đào tạo cán bộ công nhân viên của công ty Phụ lục 11: Cải tiến nhanh và dễ và phiếu đề xuất cải tiến Phụ lục 12: Mô hình mạng lưới bán hàng và hệ thống kênh phân phối của HNP Phụ lục 13: Bảng chi tiêu cho các hoạt động phong trào tại công ty Phụ lục 14: Kết quả khảo sát và mẫu phiếu khảo sát về Thực trạng văn hóa công sở tại Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
PHỤ LỤC 1:
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D PHỤ LỤC 1:
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
PHỤ LỤC 02
Ảnh 1: Nhà máy Nhựa I
Ảnh 2: Phòng bảo vệ tại Nhà máy Nhựa I
Ảnh 3: Phòng bảo vệ tại trụ sở giao dịch
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D PHỤ LỤC 02 Ảnh 1: Nhà máy Nhựa I Ảnh 2: Phòng bảo vệ tại Nhà máy Nhựa I Ảnh 3: Phòng bảo vệ tại trụ sở giao dịch
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
Ảnh 4: Nội quy ra vào của HNP
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D Ảnh 4: Nội quy ra vào của HNP
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
Ảnh 4: Nội quy phòng cháy chữa cháy của HNP
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D Ảnh 4: Nội quy phòng cháy chữa cháy của HNP
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
Ảnh 5: Cách bố trí dụng cụ cứu hỏa
Ảnh 6: Thông tin cơ bản về
phòng cháy chữa cháy
Ảnh 7: Bản quy hoạch tổng thể của HNP
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D Ảnh 5: Cách bố trí dụng cụ cứu hỏa Ảnh 6: Thông tin cơ bản về phòng cháy chữa cháy Ảnh 7: Bản quy hoạch tổng thể của HNP
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
Ảnh 8: Trụ sở HNP nhìn từ bên ngoài vào
Ảnh 9: Treo cờ trong sân của HNP
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D Ảnh 8: Trụ sở HNP nhìn từ bên ngoài vào Ảnh 9: Treo cờ trong sân của HNP
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
Ảnh 10: Logo cũ
Ảnh 11: Logo hiện tại
Ảnh 12: Bên ngoài bếp ăn
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D Ảnh 10: Logo cũ Ảnh 11: Logo hiện tại Ảnh 12: Bên ngoài bếp ăn
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
Ảnh 13: Banner trước lối ra
Ảnh 17: Mặt trước của trụ sở giao dịch
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D Ảnh 13: Banner trước lối ra Ảnh 17: Mặt trước của trụ sở giao dịch