Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh: Tạo động lực cho người lao động tại Viễn thông Bắc Ninh

8,430
747
98
51
Trảzx độtzx xuấtzx chozx ngườizx laozx động:zx Tiềnzx ơngzx bổzx sungzx củazx VTBN,zx củazx đơnzx vịzx (nếuzx có).zx
Cáczx khoảnzx tiềnzx lươngzx kháczx theozx quyzx địnhzx (nếuzx có)zx như:zx Tiềnzx lươngzx làmzx việczx
vàozx banzx đêm,zx tiềnzx lươngzx làmzx thêmzx giờ,…
Nhóm
Chczx danh
zx cuzx tinzx lương
Nhómzx I
Banzx Giámzx đốc
Khizx phòng,zx banzx
chczx năngzx Vănzx phòng
Nhómzx
II.1
Giámzx đốczx Trungzx tâmzx
ĐHTT,zx Giámzx đốczx
Trungzx tâmzx CNTT
Nhómzx
IIIzx giánzx
tiếp
Laozx độngzx tizx Trungzx
tâmzx ĐHTTzx zx Trungzx
tâmzx CNTT
Nhómzx
II.2
Giámzx đốczx cáczx Trungzx
tâmzx Vinzx thông
Nhómzx
IIIzx giánzx
tiếpzx
Phózx giámzx đốczx TTVT
Laozx độngzx tizx tzx tngzx
hpzx (Tzx trưngzx TH,zx
KT,zx NVzx hzx trzx kzx
thut)
Nhómzx
IIIzx trczx
tiếp
Khizx trczx tiếp:zx Laozx
độngzx tzx Kzx thutzx cáczx
TTVTzx (Tzx kzx thutzx
zx Tzx Hzx tng)
Hìnhzx 2.7:zx zx cấuzx tiềnzx lươngzx theozx nhómzx laozx độngzx tạizx VTBN
(Nguồn:zx Quyzx chếzx phânzx phốizx tiềnzx lương,zx phòngzx kếzx toán-kếzx hoạchzx VTBN,zx 2020)
Lương P1P2
20%
P1:
VTCV
P2:
NLTT
HS
lương
3P
Lương P1P2
= HS lương
3P x ĐG
P1P2
Lương P1P2
20%
P1: VTCV
P2:
NLTT
HS lương
3P
Lương P1P2 =
HS lương 3P x
ĐG
P1P2
Lương P3
80%
KPI 30%
Đơn giá
70%
Lương P3_KPI = HS lương 3P x
KPI x ĐG
P3
Lương đơn giá_KPI = đơn giá x
Đim NSCL
Lương P1P2
20%
P1: VTCV
P2: NLTT
HS
lương 3P
Lương P1P2 =
HS lương 3P x
ĐG
P1P2
Lương P3
80%
Đơn giá
Lương đơn giá_KPI = đơn giá x
Đim NSCL
Lương P3
80%
KPI
Lương P3 = HS lương 3P x
KPI x ĐG
P3
Lương cột cao, Lương CNTT khác
51 Trảzx độtzx xuấtzx chozx ngườizx laozx động:zx Tiềnzx lươngzx bổzx sungzx củazx VTBN,zx củazx đơnzx vịzx (nếuzx có).zx Cáczx khoảnzx tiềnzx lươngzx kháczx theozx quyzx địnhzx (nếuzx có)zx như:zx Tiềnzx lươngzx làmzx việczx vàozx banzx đêm,zx tiềnzx lươngzx làmzx thêmzx giờ,… Nhóm Chứczx danh Cơzx cấuzx tiềnzx lương Nhómzx I Banzx Giámzx đốc Khốizx phòng,zx banzx chứczx năngzx Vănzx phòng Nhómzx II.1 Giámzx đốczx Trungzx tâmzx ĐHTT,zx Giámzx đốczx Trungzx tâmzx CNTT Nhómzx IIIzx giánzx tiếp Laozx độngzx tạizx Trungzx tâmzx ĐHTTzx vàzx Trungzx tâmzx CNTT Nhómzx II.2 Giámzx đốczx cáczx Trungzx tâmzx Viễnzx thông Nhómzx IIIzx giánzx tiếpzx Phózx giámzx đốczx TTVT Laozx độngzx tạizx tổzx tổngzx hợpzx (Tổzx trưởngzx TH,zx KT,zx NVzx hỗzx trợzx kỹzx thuật) Nhómzx IIIzx trựczx tiếp Khốizx trựczx tiếp:zx Laozx độngzx tổzx Kỹzx thuậtzx cáczx TTVTzx (Tổzx kỹzx thuậtzx vàzx Tổzx Hạzx tầng) Hìnhzx 2.7:zx Cơzx cấuzx tiềnzx lươngzx theozx nhómzx laozx độngzx tạizx VTBN (Nguồn:zx Quyzx chếzx phânzx phốizx tiềnzx lương,zx phòngzx kếzx toán-kếzx hoạchzx VTBN,zx 2020) Lương P1P2 20% P1: VTCV P2: NLTT HS lương 3P Lương P1P2 = HS lương 3P x ĐG P1P2 Lương P1P2 20% P1: VTCV P2: NLTT HS lương 3P Lương P1P2 = HS lương 3P x ĐG P1P2 Lương P3 80% KPI 30% Đơn giá 70% Lương P3_KPI = HS lương 3P x KPI x ĐG P3 Lương đơn giá_KPI = đơn giá x Điểm NSCL Lương P1P2 20% P1: VTCV P2: NLTT HS lương 3P Lương P1P2 = HS lương 3P x ĐG P1P2 Lương P3 80% Đơn giá Lương đơn giá_KPI = đơn giá x Điểm NSCL Lương P3 80% KPI Lương P3 = HS lương 3P x KPI x ĐG P3 Lương cột cao, Lương CNTT khác
52
Tiềnzx lươngzx thángzx đượczx trảzx đầyzx đủ,zx đúngzx hạnzx (vàozx ngàyzx cuốizx hàngzx tháng),zx tạizx
nơizx làmzx việczx zx trựczx tiếpzx chozx ngườizx laozx động.zx Nếuzx thờizx gianzx trảzx lươngzx chậmzx từzx 15zx
ngàyzx trởzx lênzx sozx vớizx quyzx địnhzx thìzx ngườizx laozx độngzx đượczx đềnzx zx mộtzx khoảnzx tiềnzx bằngzx
sốzx tiềnzx trảzx chậmzx vớizx lãizx suấtzx tiềnzx gửizx tiếtzx kiệmzx khôngzx kỳzx hạnzx tínhzx theozx thángzx dozx
ngânzx hàngzx Nhàzx nướczx côngzx bốzx tạizx thờizx điểmzx trảzx lương.
*zx Tiềnzx lươngzx làmzx thêmzx giờ,zx làmzx việczx vàozx banzx đểm:
1.zx Ngườizx laozx độngzx làmzx thêmzx giờzx đượczx trảzx lươngzx tínhzx theozx đơnzx giázx tiềnzx lươngzx
hoặczx tiềnzx lươngzx theozx côngzx việczx đangzx làmzx nhưzx sau:
a)zx Vàozx ngàyzx thường,zx ítzx nhấtzx bằngzx 150%;
b)zx Vàozx ngàyzx nghỉzx hằngzx tuần,zx ítzx nhấtzx bằngzx 200%;
c)zx Vàozx ngàyzx nghỉzx lễ,zx ngàyzx nghỉzx z x hưởngzx lương,zx ítzx nhấtzx bằngzx 300%zx chưazx
kểzx tiềnzx lươngzx ngàyzx lễ,zx ngàyzx nghỉzx zx ởngzx lươngzx đốizx vớizx ngườizx laozx độngzx hưởngzx
lươngzx ngày.
2.zx Ngườizx laozx độngzx làmzx việczx vàozx banzx đêmzx thìzx đượczx trảzx thêmzx ítzx nhấtzx bằngzx
30%zx tiềnzx lươngzx tínhzx theozx đơnzx giázx tiềnzx lươngzx hoặczx tiềnzx lươngzx theozx côngzx việczx củazx
ngàyzx làmzx việczx bìnhzx thường.
3.zx Ngườizx laozx độngzx làmzx thêmzx gizx vàozx banzx đêmzx thìzx ngoàizx việczx trảzx lươngzx theozx quyzx
địnhzx tạizx khoảnzx 1zx zx khoảnzx 2zx Điềuzx này,zx ngườizx laozx độngzx cònzx đượczx trảzx thêmzx 20%zx tiềnzx
lươngzx tínhzx theozx đơnzx giázx tiềnzx lươngzx hoặczx tiềnzx lươngzx theozx côngzx việczx làmzx vàozx banzx ngày.
Hàngzx nămzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx thànhzx lậpzx Hộizx đồngzx nângzx lươngzx (zx gọizx tắtzx zx
Hộizx đồngzx tiềnzx lương).zx Thànhzx phầnzx Hộizx đồngzx tiềnzx lươngzx gồmzx có:zx Giámzx đốc,zx mộtzx sốzx
thànhzx viênzx kháczx dozx Giámzx đốczx chọnzx zx đạizx diệnzx Banzx chấpzx hànhzx Côngzx đoàn.
Hộizx đồngzx tiềnzx ơngzx họpzx 6zx thángzx 1zx lầnzx đểzx xétzx nângzx bậc,zx ngạchzx lươngzx chozx
nhữngzx ngườizx đủzx tiêuzx chuẩnzx nângzx bậczx vàozx 6zx thángzx sauzx đó.zx Trướczx khizx Hộizx đồngzx họp,zx
thườngzx trựczx Hộizx đồngzx tiềnzx lươngzx lậpzx danhzx sáchzx nângzx bậc,zx ngạchzx lươngzx dozx Chuyênzx
mônzx zx Côngzx đoànzx zx sởzx đềzx nghịzx đểzx trìnhzx Hộizx đồng.zx Danhzx sáchzx nângzx bậczx lươngzx
Hộizx đồngzx đãzx duyệtzx giaozx chozx thườngzx trựczx Hộizx đồngzx tiềnzx lươngzx theozx dõi,zx tổzx chứczx thizx
nângzx bậczx zx trìnhzx Giámzx đốczx razx quyếtzx địnhzx nângzx lươngzx chozx nhữngzx ngườizx đủzx tiêuzx
chuẩn,zx bảozx đảmzx nângzx bậc,zx ngạchzx lươngzx đúngzx thờizx gianzx chozx ngườizx laozx động.
52 Tiềnzx lươngzx thángzx đượczx trảzx đầyzx đủ,zx đúngzx hạnzx (vàozx ngàyzx cuốizx hàngzx tháng),zx tạizx nơizx làmzx việczx vàzx trựczx tiếpzx chozx ngườizx laozx động.zx Nếuzx thờizx gianzx trảzx lươngzx chậmzx từzx 15zx ngàyzx trởzx lênzx sozx vớizx quyzx địnhzx thìzx ngườizx laozx độngzx đượczx đềnzx bùzx mộtzx khoảnzx tiềnzx bằngzx sốzx tiềnzx trảzx chậmzx vớizx lãizx suấtzx tiềnzx gửizx tiếtzx kiệmzx khôngzx kỳzx hạnzx tínhzx theozx thángzx dozx ngânzx hàngzx Nhàzx nướczx côngzx bốzx tạizx thờizx điểmzx trảzx lương. *zx Tiềnzx lươngzx làmzx thêmzx giờ,zx làmzx việczx vàozx banzx đểm: 1.zx Ngườizx laozx độngzx làmzx thêmzx giờzx đượczx trảzx lươngzx tínhzx theozx đơnzx giázx tiềnzx lươngzx hoặczx tiềnzx lươngzx theozx côngzx việczx đangzx làmzx nhưzx sau: a)zx Vàozx ngàyzx thường,zx ítzx nhấtzx bằngzx 150%; b)zx Vàozx ngàyzx nghỉzx hằngzx tuần,zx ítzx nhấtzx bằngzx 200%; c)zx Vàozx ngàyzx nghỉzx lễ,zx ngàyzx nghỉzx cóz x hưởngzx lương,zx ítzx nhấtzx bằngzx 300%zx chưazx kểzx tiềnzx lươngzx ngàyzx lễ,zx ngàyzx nghỉzx cózx hưởngzx lươngzx đốizx vớizx ngườizx laozx độngzx hưởngzx lươngzx ngày. 2.zx Ngườizx laozx độngzx làmzx việczx vàozx banzx đêmzx thìzx đượczx trảzx thêmzx ítzx nhấtzx bằngzx 30%zx tiềnzx lươngzx tínhzx theozx đơnzx giázx tiềnzx lươngzx hoặczx tiềnzx lươngzx theozx côngzx việczx củazx ngàyzx làmzx việczx bìnhzx thường. 3.zx Ngườizx laozx độngzx làmzx thêmzx giờzx vàozx banzx đêmzx thìzx ngoàizx việczx trảzx lươngzx theozx quyzx địnhzx tạizx khoảnzx 1zx vàzx khoảnzx 2zx Điềuzx này,zx ngườizx laozx độngzx cònzx đượczx trảzx thêmzx 20%zx tiềnzx lươngzx tínhzx theozx đơnzx giázx tiềnzx lươngzx hoặczx tiềnzx lươngzx theozx côngzx việczx làmzx vàozx banzx ngày. Hàngzx nămzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx thànhzx lậpzx Hộizx đồngzx nângzx lươngzx (zx gọizx tắtzx làzx Hộizx đồngzx tiềnzx lương).zx Thànhzx phầnzx Hộizx đồngzx tiềnzx lươngzx gồmzx có:zx Giámzx đốc,zx mộtzx sốzx thànhzx viênzx kháczx dozx Giámzx đốczx chọnzx vàzx đạizx diệnzx Banzx chấpzx hànhzx Côngzx đoàn. Hộizx đồngzx tiềnzx lươngzx họpzx 6zx thángzx 1zx lầnzx đểzx xétzx nângzx bậc,zx ngạchzx lươngzx chozx nhữngzx ngườizx đủzx tiêuzx chuẩnzx nângzx bậczx vàozx 6zx thángzx sauzx đó.zx Trướczx khizx Hộizx đồngzx họp,zx thườngzx trựczx Hộizx đồngzx tiềnzx lươngzx lậpzx danhzx sáchzx nângzx bậc,zx ngạchzx lươngzx dozx Chuyênzx mônzx vàzx Côngzx đoànzx cơzx sởzx đềzx nghịzx đểzx trìnhzx Hộizx đồng.zx Danhzx sáchzx nângzx bậczx lươngzx Hộizx đồngzx đãzx duyệtzx giaozx chozx thườngzx trựczx Hộizx đồngzx tiềnzx lươngzx theozx dõi,zx tổzx chứczx thizx nângzx bậczx vàzx trìnhzx Giámzx đốczx razx quyếtzx địnhzx nângzx lươngzx chozx nhữngzx ngườizx đủzx tiêuzx chuẩn,zx bảozx đảmzx nângzx bậc,zx ngạchzx lươngzx đúngzx thờizx gianzx chozx ngườizx laozx động.
53
2.3.1.2zTiền tưởng, phúc lợi
Hàngzx năm,zx Giámzx đốczx tríchzx từzx lợizx nhuậnzx (sauzx khizx đãzx hoànzx thànhzx nghĩazx vụzx
ngânzx sáchzx Nhàzx nước)zx đểzx thưởngzx chozx ngườizx laozx độngzx đãzx làmzx việczx tạizx Viễnzx thôngzx
Bắczx Ninhzx tínhzx theozx thờizx gianzx côngzx táczx thựczx tếzx củazx ngườizx laozx động.zx Trườngzx hợpzx
ngườizx đãzx làmzx việczx tạizx đơnzx vịzx kháczx trongzx ngànhzx sauzx đózx chuyểnzx đếnzx làmzx việczx tạizx
Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx thìzx cũngzx đượczx thưởngzx theozx sốzx thángzx thựczx tếzx làmzx việczx tạizx Viễnzx
thôngzx Bắczx Ninh.
Thưởngzx cuốizx nămzx hoặczx thưởngzx thườngzx kỳzx chozx cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx trongzx
Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx bằngzx 50%zx quỹzx khenzx thưởng.zx Mứczx thưởngzx dozx Giámzx đốczx Viễnzx
thôngzx Bắczx Ninhzx quyếtzx địnhzx sauzx khizx zx ýzx kiếnzx thamzx giazx củazx Côngzx đoànzx Viễnzx thôngzx
Bắczx Ninhzx zx trênzx zx sởzx năngzx suấtzx laozx động,zx thànhzx tíchzx côngzx tác,zx zx mứczx lươngzx zx
bảnzx củazx cánzx bộzx côngzx nhânzx viên.
Đốizx vớizx cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx đizx họczx theozx kếzx hoạchzx củazx Viễnzx thôngzx Bắczx
Ninhzx (tậpzx trung,zx tạizx chức)zx zx nữzx côngzx nhânzx viênzx chứczx sinhzx conzx đúngzx kếzx hoạchzx zx
(hưởngzx trợzx cấpzx Bảozx hiểmzx zx hộizx ),zx xétzx thưởngzx cuốizx nămzx theozx cáczx mức:zx zx
Đizx họczx tậpzx trungzx bằngzx 50%zx mứczx khenzx thưởng.
Đizx họczx tạizx chứczx bằngzx 100%zx mứczx khenzx thưởng.
Nữzx sinhzx conzx đúngzx kếzx hoạchzx zx bằngzx 70zx %zx mứczx khenzx thưởng.
Khenzx thưởngzx danhzx hiệuzx thizx đua,zx thưởngzx chuyểnzx đề,zx thưởngzx độtzx xuấtzx chozx tậpzx
thể,zx zx nhânzx trongzx zx ngoàizx đơnzx vị:zx Bằngzx 40%zx tổngzx sốzx quzx khenzx thưởng:
+zx Khenzx thưởngzx laozx động,zx tậpzx thểzx laozx độngzx giỏi,zx chiếnzx zx thizx đuazx zx sở,zx tậpzx
thểzx laozx độngzx xuấtzx sắc....
+zx Thưởngzx chozx cáczx hìnhzx thứczx khenzx thưởngzx củazx cáczx tổzx chứczx đoànzx thể.zx zx zx zx zx zx zx zx zx zx zx zx zx
zx
(Đảng,zx côngzx đoàn,zx đoànzx thanhzx niên)zx củazx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx theozx đềzx nghịzx
củazx cáczx tổzx chức,zx đoànzx thểzx trongzx đơnzx vị.
+zx Khenzx thưởngzx đốizx vớizx nhữngzx zx nhân,zx tậpzx thểzx ngoàizx đơnzx vịzx zx côngzx đóngzx
gópzx chozx sựzx phátzx triểnzx củazx đơnzx vị.
Mứczx thưởngzx dozx Giámzx đốczx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx quyếtzx định.
53 2.3.1.2zTiền tưởng, phúc lợi Hàngzx năm,zx Giámzx đốczx tríchzx từzx lợizx nhuậnzx (sauzx khizx đãzx hoànzx thànhzx nghĩazx vụzx ngânzx sáchzx Nhàzx nước)zx đểzx thưởngzx chozx ngườizx laozx độngzx đãzx làmzx việczx tạizx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx tínhzx theozx thờizx gianzx côngzx táczx thựczx tếzx củazx ngườizx laozx động.zx Trườngzx hợpzx ngườizx đãzx làmzx việczx tạizx đơnzx vịzx kháczx trongzx ngànhzx sauzx đózx chuyểnzx đếnzx làmzx việczx tạizx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx thìzx cũngzx đượczx thưởngzx theozx sốzx thángzx thựczx tếzx làmzx việczx tạizx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninh. Thưởngzx cuốizx nămzx hoặczx thưởngzx thườngzx kỳzx chozx cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx trongzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx bằngzx 50%zx quỹzx khenzx thưởng.zx Mứczx thưởngzx dozx Giámzx đốczx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx quyếtzx địnhzx sauzx khizx cózx ýzx kiếnzx thamzx giazx củazx Côngzx đoànzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx vàzx trênzx cơzx sởzx năngzx suấtzx laozx động,zx thànhzx tíchzx côngzx tác,zx vàzx mứczx lươngzx cơzx bảnzx củazx cánzx bộzx côngzx nhânzx viên. Đốizx vớizx cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx đizx họczx theozx kếzx hoạchzx củazx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx (tậpzx trung,zx tạizx chức)zx vàzx nữzx côngzx nhânzx viênzx chứczx sinhzx conzx đúngzx kếzx hoạchzx zx (hưởngzx trợzx cấpzx Bảozx hiểmzx xãzx hộizx ),zx xétzx thưởngzx cuốizx nămzx theozx cáczx mức:zx zx Đizx họczx tậpzx trungzx bằngzx 50%zx mứczx khenzx thưởng. Đizx họczx tạizx chứczx bằngzx 100%zx mứczx khenzx thưởng. Nữzx sinhzx conzx đúngzx kếzx hoạchzx zx bằngzx 70zx %zx mứczx khenzx thưởng. Khenzx thưởngzx danhzx hiệuzx thizx đua,zx thưởngzx chuyểnzx đề,zx thưởngzx độtzx xuấtzx chozx tậpzx thể,zx cázx nhânzx trongzx vàzx ngoàizx đơnzx vị:zx Bằngzx 40%zx tổngzx sốzx quỹzx khenzx thưởng: +zx Khenzx thưởngzx laozx động,zx tậpzx thểzx laozx độngzx giỏi,zx chiếnzx sĩzx thizx đuazx cơzx sở,zx tậpzx thểzx laozx độngzx xuấtzx sắc.... +zx Thưởngzx chozx cáczx hìnhzx thứczx khenzx thưởngzx củazx cáczx tổzx chứczx đoànzx thể.zx zx zx zx zx zx zx zx zx zx zx zx zx zx (Đảng,zx côngzx đoàn,zx đoànzx thanhzx niên)zx củazx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx theozx đềzx nghịzx củazx cáczx tổzx chức,zx đoànzx thểzx trongzx đơnzx vị. +zx Khenzx thưởngzx đốizx vớizx nhữngzx cázx nhân,zx tậpzx thểzx ngoàizx đơnzx vịzx cózx côngzx đóngzx gópzx chozx sựzx phátzx triểnzx củazx đơnzx vị. Mứczx thưởngzx dozx Giámzx đốczx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx quyếtzx định.
54
Thưởngzx chozx cáczx hìnhzx thứczx khenzx thưởngzx dozx cáczx Bộ,zx Ngành,zx Chínhzx phủ,zx Nhàzx
nước,zx Tỉnhzx quyếtzx định.
Mứczx thưởng:zx bằngzx 50%zx mứczx thưởngzx dozx Tậpzx đoànzx quyếtzx định.
Tríchzx nộpzx quỹzx khenzx thưởngzx tậpzx trungzx củazx Tậpzx đoàn,zx tỷzx lệzx dozx Hộizx đồngzx quảnzx
trịzx Tổngzx côngzx tyzx (nayzx zx Tậpzx đoàn)zx quyzx định:zx bằngzx 3%zx tổngzx quỹzx khenzx thưởng.
Cáczx khoảnzx khác:zx 6%zx tổngzx quỹzx khenzx thưởng.
Bảngzx 2.5:zx Lươngzx zx thuzx nhậpzx bìnhzx quânzx trênzx 1zx điểmzx P1/tháng
Đơnzx vị:zx Đồng
ĐƠN VỊ
Lao
động
bình
quân
Lương bình quân trên 1
điểm P1/tháng
Thu nhập bình quân trên
1 điểm P1/tháng
2017
2018
2019
2017
2018
2019
Trung tâm VT Thành phố
42
31.201
31.507
36.400
41.863
43.324
45.723
Trung tâm VT Từ Sơn
27
29.324
30.875
39.096
41.317
42.481
46.121
Trung tâm VT Tiên Du
23
29.647
29.633
36.956
41.987
40.503
44.417
Trung tâm VT Quế
19
31.904
32.207
37.010
43.118
43.193
45.299
Trung tâm VT Gia Bình
14
27.277
28.567
32.367
36.049
39.992
41.192
Trung tâm VT Lương Tài
14
29.779
28.669
36.376
41.680
40.694
44.299
Trung tâm VT Thuận Thành
22
32.918
31.027
36.614
44.067
42.929
43.030
Trung tâm VT Yên Phong
24
31.218
29.876
34.796
42.329
40.947
44.003
Trung tâm ĐHTT
33
29.902
31.773
35.388
41.037
41.960
42.885
Trung tâm CNTT
18
35.497
31.537
40.231
44.775
44.592
46.395
Văn phòng VTBN
43
33.381
33.016
40.431
43.028
43.053
47.506
VNPT Bắc Ninh
279
31.095
30.790
36.879
41.932
42.152
44.625
(Nguồn:zx Báozx cáozx tổngzx hợpzx phòngzx kếzx toán-zx kếzx hoạchzx VNPTzx Bắczx Ninhzx 2019)
54 Thưởngzx chozx cáczx hìnhzx thứczx khenzx thưởngzx dozx cáczx Bộ,zx Ngành,zx Chínhzx phủ,zx Nhàzx nước,zx Tỉnhzx quyếtzx định. Mứczx thưởng:zx bằngzx 50%zx mứczx thưởngzx dozx Tậpzx đoànzx quyếtzx định. Tríchzx nộpzx quỹzx khenzx thưởngzx tậpzx trungzx củazx Tậpzx đoàn,zx tỷzx lệzx dozx Hộizx đồngzx quảnzx trịzx Tổngzx côngzx tyzx (nayzx làzx Tậpzx đoàn)zx quyzx định:zx bằngzx 3%zx tổngzx quỹzx khenzx thưởng. Cáczx khoảnzx khác:zx 6%zx tổngzx quỹzx khenzx thưởng. Bảngzx 2.5:zx Lươngzx vàzx thuzx nhậpzx bìnhzx quânzx trênzx 1zx điểmzx P1/tháng Đơnzx vị:zx Đồng ĐƠN VỊ Lao động bình quân Lương bình quân trên 1 điểm P1/tháng Thu nhập bình quân trên 1 điểm P1/tháng 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Trung tâm VT Thành phố 42 31.201 31.507 36.400 41.863 43.324 45.723 Trung tâm VT Từ Sơn 27 29.324 30.875 39.096 41.317 42.481 46.121 Trung tâm VT Tiên Du 23 29.647 29.633 36.956 41.987 40.503 44.417 Trung tâm VT Quế Võ 19 31.904 32.207 37.010 43.118 43.193 45.299 Trung tâm VT Gia Bình 14 27.277 28.567 32.367 36.049 39.992 41.192 Trung tâm VT Lương Tài 14 29.779 28.669 36.376 41.680 40.694 44.299 Trung tâm VT Thuận Thành 22 32.918 31.027 36.614 44.067 42.929 43.030 Trung tâm VT Yên Phong 24 31.218 29.876 34.796 42.329 40.947 44.003 Trung tâm ĐHTT 33 29.902 31.773 35.388 41.037 41.960 42.885 Trung tâm CNTT 18 35.497 31.537 40.231 44.775 44.592 46.395 Văn phòng VTBN 43 33.381 33.016 40.431 43.028 43.053 47.506 VNPT Bắc Ninh 279 31.095 30.790 36.879 41.932 42.152 44.625 (Nguồn:zx Báozx cáozx tổngzx hợpzx phòngzx kếzx toán-zx kếzx hoạchzx VNPTzx Bắczx Ninhzx 2019)
55
Hìnhzx 2.8:zx ơngzx zx thuzx nhậpzx bìnhzx quânzx trênzx 1zx điểmzx P1/thángzx VTzx Bắczx Ninh
(Nguồn:zx Báozx cáozx tổngzx hợpzx phòngzx kếzx toán-zx kếzx hoạchzx VNPTzx Bắczx Ninhzx 2019)
Xâyzx dựngzx hoặczx sửazx chữa,zx bổzx sungzx vốnzx xâyzx dựngzx cáczx côngzx trìnhzx phúczx lợizx củazx
Viễnzx thôngzx Bắczx Ninh:zx Bằngzx 15%zx tổngzx quỹzx phúczx lợi.
Chizx chozx cáczx hoạtzx độngzx vănzx hoá,zx thểzx thao,zx phúczx lợizx côngzx cộngzx củazx tậpzx thểzx cánzx
bộzx côngzx nhânzx viênzx trongzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninh:zx Bằngzx 10%zx quzx phúczx lợi.zx Trợzx cấpzx
chozx cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx đizx họczx dàizx hạn:zx Mứczx chizx 20.000đ/ngàyzx theozx bảngzx xáczx
nhậnzx ngàyzx côngzx họczx tậpzx củazx cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx tạizx trường.zx Riêngzx nữzx cánzx bộzx
côngzx nhânzx viênzx zx conzx nhỏzx (dướizx 12zx thángzx tuổi)zx đizx họczx dàizx hạnzx mứczx chizx là:zx
30.000đ/ngàyzx theozx bảngzx xáczx nhânzx ngàyzx côngzx họczx tậpzx tạizx trường.
Chizx thamzx quan,zx duzx lịch,zx nghỉzx mátzx chozx CB-CNVzx đangzx côngzx tác,zx cánzx bộzx CNVzx
Bưuzx điệnzx nghỉzx hưuzx trongzx đơnzx vịzx (30%zx tổngzx sốzx theozx cáczx đốizx tượng):zx Bằngzx 30%zx quỹzx
phúczx lợi.zx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx cấpzx kinhzx phízx thamzx quan,zx duzx lịch,zx nghỉzx mátzx chozx cáczx
đơnzx vịzx tựzx tổzx chứczx chozx cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx tạizx đơnzx vị.zx Mứczx cấpzx mỗizx xuấtzx
700.000đ/người,zx tổngzx sốzx 50%zx cánzx bộzx côngzx nhânzx viên.zx Hàngzx năm,zx Viễnzx thôngzx Bắczx
Ninhzx tổzx chứczx 01zx chuyếnzx đizx thamzx quanzx duzx lịchzx nướczx ngoàizx zx 01zx chuyếnzx đizx thamzx
quanzx duzx lịchzx xuyênzx Việtzx (từzx 10zx zx 12zx người).
+zx Đốizx tượngzx zx lãnhzx đạozx zx CB-CNVzx zx thànhzx tíchzx xuấtzx sắczx đượczx đơnzx vịzx đềzx
nghịzx zx hộizx đồngzx thizx đuazx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx xétzx duyệt.
Lương bình quân trên 1
Thu nhập bình quân
0
10000
20000
30000
40000
50000
2017
2018
2019
Lương bình quân trên 1 điểm
P1/tháng
Thu nhập bình quân trên 1
điểm P1/tháng
55 Hìnhzx 2.8:zx Lươngzx vàzx thuzx nhậpzx bìnhzx quânzx trênzx 1zx điểmzx P1/thángzx VTzx Bắczx Ninh (Nguồn:zx Báozx cáozx tổngzx hợpzx phòngzx kếzx toán-zx kếzx hoạchzx VNPTzx Bắczx Ninhzx 2019) Xâyzx dựngzx hoặczx sửazx chữa,zx bổzx sungzx vốnzx xâyzx dựngzx cáczx côngzx trìnhzx phúczx lợizx củazx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninh:zx Bằngzx 15%zx tổngzx quỹzx phúczx lợi. Chizx chozx cáczx hoạtzx độngzx vănzx hoá,zx thểzx thao,zx phúczx lợizx côngzx cộngzx củazx tậpzx thểzx cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx trongzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninh:zx Bằngzx 10%zx quỹzx phúczx lợi.zx Trợzx cấpzx chozx cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx đizx họczx dàizx hạn:zx Mứczx chizx 20.000đ/ngàyzx theozx bảngzx xáczx nhậnzx ngàyzx côngzx họczx tậpzx củazx cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx tạizx trường.zx Riêngzx nữzx cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx cózx conzx nhỏzx (dướizx 12zx thángzx tuổi)zx đizx họczx dàizx hạnzx mứczx chizx là:zx 30.000đ/ngàyzx theozx bảngzx xáczx nhânzx ngàyzx côngzx họczx tậpzx tạizx trường. Chizx thamzx quan,zx duzx lịch,zx nghỉzx mátzx chozx CB-CNVzx đangzx côngzx tác,zx cánzx bộzx CNVzx Bưuzx điệnzx nghỉzx hưuzx trongzx đơnzx vịzx (30%zx tổngzx sốzx theozx cáczx đốizx tượng):zx Bằngzx 30%zx quỹzx phúczx lợi.zx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx cấpzx kinhzx phízx thamzx quan,zx duzx lịch,zx nghỉzx mátzx chozx cáczx đơnzx vịzx tựzx tổzx chứczx chozx cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx tạizx đơnzx vị.zx Mứczx cấpzx mỗizx xuấtzx 700.000đ/người,zx tổngzx sốzx 50%zx cánzx bộzx côngzx nhânzx viên.zx Hàngzx năm,zx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx tổzx chứczx 01zx chuyếnzx đizx thamzx quanzx duzx lịchzx nướczx ngoàizx vàzx 01zx chuyếnzx đizx thamzx quanzx duzx lịchzx xuyênzx Việtzx (từzx 10zx –zx 12zx người). +zx Đốizx tượngzx làzx lãnhzx đạozx vàzx CB-CNVzx cózx thànhzx tíchzx xuấtzx sắczx đượczx đơnzx vịzx đềzx nghịzx vàzx hộizx đồngzx thizx đuazx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx xétzx duyệt. Lương bình quân trên 1 … Thu nhập bình quân … 0 10000 20000 30000 40000 50000 2017 2018 2019 Lương bình quân trên 1 điểm P1/tháng Thu nhập bình quân trên 1 điểm P1/tháng
56
+zx Đizx duzx lịchzx trongzx nước:zx tốizx đazx khôngzx quázx 8zx triệuzx đồng/người.
+zx Đizx duzx lịchzx nướczx ngoài:zx tốizx đazx khôngzx quázx 12zx triệuzx đồng/người.
Phânzx phốizx chozx cánzx bộzx côngzx nhânzx viên,zx Hợpzx đồngzx làmzx việczx tạizx cáczx đơnzx vịzx
(thuêzx khoánzx mùazx vụ,zx Bảozx vệ,zx vệzx sinhzx môizx trường,zx thửzx việc...),zx cánzx bộzx côngzx nhânzx
viênzx Bưuzx điệnzx đãzx nghỉzx hưuzx dozx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx quảnzx zx nhânzx cáczx ngàyzx lễ,zx tết,zx
ngàyzx truyềnzx thốngzx Ngànhzx bằng:zx 15%zx quỹzx phúczx lợizx (05zx ngày/năm).
-zx Tặngzx quàzx chozx CB-CNVzx khizx nghỉzx hưu:zx Mứczx chizx 500.000zx đ/người
-zx Tặngzx quàzx đầuzx nămzx (tếtzx âmzx lịch)zx chozx CBCNV:zx 200.000đ/zx người.
-zx Tặngzx quàzx chozx Lãnhzx đạozx cáczx thếzx hệzx đãzx nghỉzx hưuzx nhânzx dịpzx tếtzx nguyênzx đán:zx
mứczx chizx zx 500.000đồng/người.
-zx Chizx côngzx cụ,zx dụngzx cụ,zx đồzx dùngzx chozx bếpzx ănzx tậpzx thểzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninh.
-zx Chizx hỗzx trợzx chozx cáczx hoạtzx độngzx hưuzx trízx ngànhzx Bưuzx điện,zx quàzx chozx lãnhzx đạozx
Bưuzx điệnzx nghỉzx hưuzx nhânzx dịpzx ngàyzx truyềnzx thốngzx ngành.
-zx Hỗzx trợzx chozx czx hoạtzx độngzx phongzx tràozx củazx cáczx tổzx chứczx đoànzx thểzx phátzx động:zx
Côngzx đoàn,zx đoànzx thanhzx niên,zx cựuzx chiếnzx binh.
-zx Cáczx khoảnzx chizx khác:zx Đốizx tượngzx chizx zx mứczx chizx dozx Giámzx đốczx zx Banzx
thườngzx vụzx Côngzx đoànzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx quyếtzx định.
Tríchzx nộpzx đểzx hìnhzx thànhzx quỹzx phúczx lợizx tậpzx trungzx củazx Tậpzx đoàn,zx tỷzx lệzx dozx Hộizx
đồngzx quảnzx trịzx Tậpzx đoànzx quyếtzx định:zx bằngzx 3%zx zx quĩzx phúczx lợizx .
Cáczx khoảnzx khác:zx Đóngzx gópzx chozx quỹzx Phúczx lợizx zx hội,zx chozx hoạtzx độngzx từzx thiệnzx
zx hội,zx trợzx cấpzx thườngzx xuyênzx zx độtzx xuấtzx chozx cánzx bộzx côngzx nhânzx viên,zx trợzx cấpzx khózx
khănzx chozx ngườizx laozx độngzx củazx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx đãzx nghỉzx hưuzx lâmzx vàozx hoànzx cảnhzx
khózx khănzx khôngzx nơizx nươngzx tựa.
2.3.2zx Côngzx cụzx phizx tàizx chính
2.3.2.1zx Đặczx điểmzx côngzx việc
Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx sửzx dụngzx địnhzx mứczx laozx độngzx dozx Tậpzx đoànzx banzx hànhzx zx
zx thểzx xâyzx dựngzx địnhzx mứczx laozx độngzx nộizx bộ,zx sauzx khizx đượczx Tậpzx đoànzx thẩmzx địnhzx zx
chozx phépzx ápzx dụng.
56 +zx Đizx duzx lịchzx trongzx nước:zx tốizx đazx khôngzx quázx 8zx triệuzx đồng/người. +zx Đizx duzx lịchzx nướczx ngoài:zx tốizx đazx khôngzx quázx 12zx triệuzx đồng/người. Phânzx phốizx chozx cánzx bộzx côngzx nhânzx viên,zx Hợpzx đồngzx làmzx việczx tạizx cáczx đơnzx vịzx (thuêzx khoánzx mùazx vụ,zx Bảozx vệ,zx vệzx sinhzx môizx trường,zx thửzx việc...),zx cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx Bưuzx điệnzx đãzx nghỉzx hưuzx dozx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx quảnzx lýzx nhânzx cáczx ngàyzx lễ,zx tết,zx ngàyzx truyềnzx thốngzx Ngànhzx bằng:zx 15%zx quỹzx phúczx lợizx (05zx ngày/năm). -zx Tặngzx quàzx chozx CB-CNVzx khizx nghỉzx hưu:zx Mứczx chizx 500.000zx đ/người -zx Tặngzx quàzx đầuzx nămzx (tếtzx âmzx lịch)zx chozx CBCNV:zx 200.000đ/zx người. -zx Tặngzx quàzx chozx Lãnhzx đạozx cáczx thếzx hệzx đãzx nghỉzx hưuzx nhânzx dịpzx tếtzx nguyênzx đán:zx mứczx chizx làzx 500.000đồng/người. -zx Chizx côngzx cụ,zx dụngzx cụ,zx đồzx dùngzx chozx bếpzx ănzx tậpzx thểzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninh. -zx Chizx hỗzx trợzx chozx cáczx hoạtzx độngzx hưuzx trízx ngànhzx Bưuzx điện,zx quàzx chozx lãnhzx đạozx Bưuzx điệnzx nghỉzx hưuzx nhânzx dịpzx ngàyzx truyềnzx thốngzx ngành. -zx Hỗzx trợzx chozx cáczx hoạtzx độngzx phongzx tràozx củazx cáczx tổzx chứczx đoànzx thểzx phátzx động:zx Côngzx đoàn,zx đoànzx thanhzx niên,zx cựuzx chiếnzx binh. -zx Cáczx khoảnzx chizx khác:zx Đốizx tượngzx chizx vàzx mứczx chizx dozx Giámzx đốczx vàzx Banzx thườngzx vụzx Côngzx đoànzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx quyếtzx định. Tríchzx nộpzx đểzx hìnhzx thànhzx quỹzx phúczx lợizx tậpzx trungzx củazx Tậpzx đoàn,zx tỷzx lệzx dozx Hộizx đồngzx quảnzx trịzx Tậpzx đoànzx quyếtzx định:zx bằngzx 3%zx zx quĩzx phúczx lợizx . Cáczx khoảnzx khác:zx Đóngzx gópzx chozx quỹzx Phúczx lợizx xãzx hội,zx chozx hoạtzx độngzx từzx thiệnzx xãzx hội,zx trợzx cấpzx thườngzx xuyênzx vàzx độtzx xuấtzx chozx cánzx bộzx côngzx nhânzx viên,zx trợzx cấpzx khózx khănzx chozx ngườizx laozx độngzx củazx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx đãzx nghỉzx hưuzx lâmzx vàozx hoànzx cảnhzx khózx khănzx khôngzx nơizx nươngzx tựa. 2.3.2zx Côngzx cụzx phizx tàizx chính 2.3.2.1zx Đặczx điểmzx côngzx việc Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx sửzx dụngzx địnhzx mứczx laozx độngzx dozx Tậpzx đoànzx banzx hànhzx vàzx cózx thểzx xâyzx dựngzx địnhzx mứczx laozx độngzx nộizx bộ,zx sauzx khizx đượczx Tậpzx đoànzx thẩmzx địnhzx vàzx chozx phépzx ápzx dụng.
57
Địnhzx mứczx phụczx vụzx (hayzx tiêuzx chuẩnzx địnhzx biên)zx ápzx dụngzx chozx cáczx Trạmzx viễnzx
thông,zx cáczx zx sởzx kỹzx thuậtzx zx yêuzx cầuzx đảmzx bảozx thôngzx tinzx liênzx tụczx 24zx giờzx trongzx ngày.zx
Cáczx đơnzx vịzx zx tráchzx nhiệmzx thựczx hiệnzx cáczx địnhzx mứczx đãzx đượczx banzx hànhzx zx đềzx
nghịzx điềuzx chỉnhzx kịpzx thờizx nhữngzx địnhzx mứczx khôngzx phùzx hợp.
Thờizx giờzx làmzx việczx bìnhzx thườngzx chozx cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx trongzx Viễnzx thôngzx
Bắczx Ninhzx khôngzx quázx 8zx giờ/1zx ngàyzx zx 48zx giờ/zx tuầnzx đượczx chiazx làmzx 2zx khối:
Khốizx làmzx việczx theozx giờzx hànhzx chính: Sángzx từzx 7hzx đếnzx 11hzx 30'zx đốizx vớizx mùazx hè,zx từzx
7hzx 30’zx đếnzx 12hzx đốizx vớizx mùazx Đông; zChiềuzx từzx 13giờzx đếnzx 16h30'.
Khốizx làmzx việczx theozx cazx sảnzx xuất:zBốzx trízx làmzx việczx 3zx cazx đủzx 24zx giờzx trongzx ngày.
Khốizx laozx độngzx kỹzx thuậtzx ngoàizx thờizx gianzx làmzx việczx theozx tiêuzx chuẩnzx cònzx phảizx
thườngzx trựczx thêmzx giờzx đểzx đảmzx bảozx thôngzx tinzx liênzx tụczx 24/24zx giờzx trongzx ngày.
Thờizx giờzx làmzx việczx khôngzx quázx 06zx giờzx trongzx 01zx ngàyzx đốizx vớizx nhữngzx ngườizx làmzx
cáczx côngzx việczx đặczx biệtzx nặngzx nhọc,zx độczx hại,zx nguyzx hiểmzx theozx danhzx mụczx dozx Bộzx Laozx
độngzx -zx Thươngzx binhzx zx zx hộizx chủzx trìzx phốizx hợpzx vớizx Bộzx Yzx tếzx banzx hành.
Giờzx làmzx việczx banzx đêm:zx giờzx làmzx việczx banzx đêmđượczx tínhzx từzx 22zx giờzx đếnzx 6zx giờzx
sángzx ngàyzx hômzx sau.
Đốizx vớizx cáczx côngzx việczx nhưzx Bảozx vệ,zx Thủzx kho,zx Vănzx thư,zx zx Láizx xe,zx Nguồnzx điện,zx
Xửzx zx ứngzx cứuzx thôngzx tinzx dozx đặczx thùzx côngzx việczx ngườizx laozx độngzx zx thểzx phảizx làmzx
thêmzx ngoàizx giờzx tiêuzx chuẩnzx đểzx giảizx quyếtzx cáczx côngzx việczx phátzx sinhzx zx đượczx bốzx trízx
nghỉzx bù.zx Tổngzx thờizx gianzx làmzx việczx đảmzx bảozx khôngzx vượtzx quázx quyzx địnhzx trongzx Bộzx Luậtzx
Laozx động.
Thờizx giờzx hoạtzx độngzx côngzx táczx Đảng,zx Đoànzx thểzx củazx ngườizx làmzx côngzx táczx khôngzx
chuyểnzx tráchzx zx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx zx cáczx đơnzx vịzx thuộczx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx
đượczx sửzx dụngzx 12zx giờ/tháng.
2.3.2.2zx Tạozx zx hộizx họczx tậpzx zx phátzx triểnzx bảnzx thânzx ngườizx laozx động
VTBNzx cầnzx chuẩnzx hóazx theozx chứczx danhzx côngzx việc,zx nângzx caozx năngzx lựczx thựczx
hiệnzx nhiệmzx vụzx củazx ngườizx laozx độngzx nhằmzx thànhzx thạozx vềzx chuyênzx môn,zx nghiệpzx vụzx zx
zx năngzx lựczx làmzx việczx chuyênzx biệt,zx hiệuzx quả.zx Thiếtzx lậpzx cáczx môizx trườngzx đàozx tạozx zx
chủzx độngzx khôngzx ngừngzx họczx tậpzx đểzx phụczx vụzx mụczx tiêuzx yzx dựngzx Viễnzx thôngzx Bắczx
57 Địnhzx mứczx phụczx vụzx (hayzx tiêuzx chuẩnzx địnhzx biên)zx ápzx dụngzx chozx cáczx Trạmzx viễnzx thông,zx cáczx cơzx sởzx kỹzx thuậtzx cózx yêuzx cầuzx đảmzx bảozx thôngzx tinzx liênzx tụczx 24zx giờzx trongzx ngày.zx Cáczx đơnzx vịzx cózx tráchzx nhiệmzx thựczx hiệnzx cáczx địnhzx mứczx đãzx đượczx banzx hànhzx vàzx đềzx nghịzx điềuzx chỉnhzx kịpzx thờizx nhữngzx địnhzx mứczx khôngzx phùzx hợp. Thờizx giờzx làmzx việczx bìnhzx thườngzx chozx cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx trongzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx khôngzx quázx 8zx giờ/1zx ngàyzx vàzx 48zx giờ/zx tuầnzx đượczx chiazx làmzx 2zx khối: Khốizx làmzx việczx theozx giờzx hànhzx chính: Sángzx từzx 7hzx đếnzx 11hzx 30'zx đốizx vớizx mùazx hè,zx từzx 7hzx 30’zx đếnzx 12hzx đốizx vớizx mùazx Đông; zChiềuzx từzx 13giờzx đếnzx 16h30'. Khốizx làmzx việczx theozx cazx sảnzx xuất:zBốzx trízx làmzx việczx 3zx cazx đủzx 24zx giờzx trongzx ngày. Khốizx laozx độngzx kỹzx thuậtzx ngoàizx thờizx gianzx làmzx việczx theozx tiêuzx chuẩnzx cònzx phảizx thườngzx trựczx thêmzx giờzx đểzx đảmzx bảozx thôngzx tinzx liênzx tụczx 24/24zx giờzx trongzx ngày. Thờizx giờzx làmzx việczx khôngzx quázx 06zx giờzx trongzx 01zx ngàyzx đốizx vớizx nhữngzx ngườizx làmzx cáczx côngzx việczx đặczx biệtzx nặngzx nhọc,zx độczx hại,zx nguyzx hiểmzx theozx danhzx mụczx dozx Bộzx Laozx độngzx -zx Thươngzx binhzx vàzx Xãzx hộizx chủzx trìzx phốizx hợpzx vớizx Bộzx Yzx tếzx banzx hành. Giờzx làmzx việczx banzx đêm:zx giờzx làmzx việczx banzx đêmđượczx tínhzx từzx 22zx giờzx đếnzx 6zx giờzx sángzx ngàyzx hômzx sau. Đốizx vớizx cáczx côngzx việczx nhưzx Bảozx vệ,zx Thủzx kho,zx Vănzx thư,zx zx Láizx xe,zx Nguồnzx điện,zx Xửzx lýzx ứngzx cứuzx thôngzx tinzx dozx đặczx thùzx côngzx việczx ngườizx laozx độngzx cózx thểzx phảizx làmzx thêmzx ngoàizx giờzx tiêuzx chuẩnzx đểzx giảizx quyếtzx cáczx côngzx việczx phátzx sinhzx vàzx đượczx bốzx trízx nghỉzx bù.zx Tổngzx thờizx gianzx làmzx việczx đảmzx bảozx khôngzx vượtzx quázx quyzx địnhzx trongzx Bộzx Luậtzx Laozx động. Thờizx giờzx hoạtzx độngzx côngzx táczx Đảng,zx Đoànzx thểzx củazx ngườizx làmzx côngzx táczx khôngzx chuyểnzx tráchzx ởzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx vàzx cáczx đơnzx vịzx thuộczx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx đượczx sửzx dụngzx 12zx giờ/tháng. 2.3.2.2zx Tạozx cơzx hộizx họczx tậpzx vàzx phátzx triểnzx bảnzx thânzx ngườizx laozx động VTBNzx cầnzx chuẩnzx hóazx theozx chứczx danhzx côngzx việc,zx nângzx caozx năngzx lựczx thựczx hiệnzx nhiệmzx vụzx củazx ngườizx laozx độngzx nhằmzx thànhzx thạozx vềzx chuyênzx môn,zx nghiệpzx vụzx vàzx cózx năngzx lựczx làmzx việczx chuyênzx biệt,zx hiệuzx quả.zx Thiếtzx lậpzx cáczx môizx trườngzx đàozx tạozx vàzx chủzx độngzx khôngzx ngừngzx họczx tậpzx đểzx phụczx vụzx mụczx tiêuzx xâyzx dựngzx Viễnzx thôngzx Bắczx
58
Ninhzx zx mộtzx tổzx chứczx họczx tậpzx vớizx địnhzx ớngzx chiếnzx lượczx phátzx triểnzx củazx Tậpzx đoànzx
BCVTzx VNzx theozx hướngzx “Chuyênzx biệtzx zx Kháczx biệtzx zx Hiệuzx quả”.
Cănzx cứzx yêuzx cầuzx củazx từngzx vịzx trízx chứczx danhzx côngzx việc;zx quyzx hoạchzx cánzx bộ;zx kếzx
hoạchzx sửzx dụngzx laozx động.zx Đảmzx bảozx thựczx hiệnzx đúngzx chếzx độzx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx theozx
quyzx địnhzx củazx Bộzx luậtzx laozx độngzx hiệnzx hành,zx quyzx địnhzx vềzx tráchzx nhiệmzx củazx ngườizx sửzx
dụngzx laozx độngzx vềzx đàozx tạo,zx bồizx dưỡng,zx nângzx caozx trìnhzx độzx kỹzx năngzx nghềzx nghiệpzx zx
cáczx quyzx địnhzx kháczx zx liênzx quan.zx Đảmzx bảozx chủzx động,zx côngzx khai,zx minhzx bạch,zx hiệuzx
quảzx trongzx việczx thựczx hiệnzx côngzx táczx đàozx tạo,zx bồizx dưỡng;zx kếtzx hợpzx zx chếzx phânzx cấpzx zx
zx chếzx cạnhzx tranhzx trongzx tổzx chứczx cáczx chươngzx trình,zx cáczx khóazx đàozx tạo,zx bồizx dưỡng.
Khuyếnzx khíchzx ngườizx laozx độngzx chủzx độngzx họczx tập,zx nângzx caozx trìnhzx độzx chuyênzx
môn,zx nghiệpzx vụ,zx kỹzx năngzx làmzx việczx hiệuzx quả,zx đềzx caozx vaizx tròzx tựzx họczx tập.zx Giámzx đốczx
Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx quyếtzx địnhzx cửzx đizx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx đốizx vớizx ngườizx laozx độngzx
thuộczx thẩmzx quyềnzx quảnzx lý.
Kếzx hoạchzx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx đượczx yzx dựngzx dựazx trênzx địnhzx hướng,zx chiếnzx
lượczx phátzx triểnzx nguồnzx nhânzx lựczx củazx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhvàzx yêuzx cầuzx năngzx lựczx cầnzx
zx củazx từngzx chứczx danhzx côngzx việc,zx cáczx chỉzx sốzx KPIszx (họczx hỏizx zx phátzx triển)zx dozx Viễnzx
thôngzx Bắczx Ninhzx giaozx hàngzx nămzx zx giaozx đếnzx từngzx ngườizx laozx độngzx đểzx xáczx địnhzx nhuzx
cầuzx zx phùzx hợpzx vớizx cáczx loạizx hìnhzx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx hiệnzx hành.
Cănzx cứzx danhzx mụczx cáczx lĩnhzx vựczx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx zx nguồnzx kinhzx phízx chizx
chozx đàozx tạozx đểzx lậpzx kếzx hoạchzx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx củazx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninh gồmzx cáczx
nộizx dungzx sau:
Phânzx loạizx đốizx tượngzx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx zx khóazx họczx tươngzx ứng;
Xáczx địnhzx yêuzx cầuzx mụczx tiêuzx kiếnzx thức;zx kỹzx năngzx chozx đốizx tượng.
Lậpzx kếzx hoạchzx khung:zx Kếzx hoạchzx dựzx kiếnzx gồmzx tênzx khóazx học,zx zx quảnzx lý,zx yêuzx cầuzx
mụczx tiêuzx kiếnzx thứczx zx kỹzx năng,zx sốzx khóazx học,zx sốzx họczx viên,zx thờizx lượngzx đàozx tạo,zx đơnzx giázx zx
kinhzx phízx đàozx tạo,zx hìnhzx thứczx đạozx tạozx zx cáczx thôngzx tinzx cầnzx thiếtzx khác.
Trìnhzx kếzx hoạchzx khungzx tớizx cấpzx zx thẩmzx quyềnzx đểzx xinzx ýzx kiếnzx chỉzx đạo,zx phêzx duyệt.
Căn cứzx kếzx hoạchzx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx đãzx đượczx cấpzx zx thẩmzx quyềnzx phêzx duyệt,zx
cáczx đơnzx vịzx tiếnzx hànhzx triểnzx khaizx nhưzx sau:
58 Ninhzx làzx mộtzx tổzx chứczx họczx tậpzx vớizx địnhzx hướngzx chiếnzx lượczx phátzx triểnzx củazx Tậpzx đoànzx BCVTzx VNzx theozx hướngzx “Chuyênzx biệtzx –zx Kháczx biệtzx –zx Hiệuzx quả”. Cănzx cứzx yêuzx cầuzx củazx từngzx vịzx trízx chứczx danhzx côngzx việc;zx quyzx hoạchzx cánzx bộ;zx kếzx hoạchzx sửzx dụngzx laozx động.zx Đảmzx bảozx thựczx hiệnzx đúngzx chếzx độzx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx theozx quyzx địnhzx củazx Bộzx luậtzx laozx độngzx hiệnzx hành,zx quyzx địnhzx vềzx tráchzx nhiệmzx củazx ngườizx sửzx dụngzx laozx độngzx vềzx đàozx tạo,zx bồizx dưỡng,zx nângzx caozx trìnhzx độzx kỹzx năngzx nghềzx nghiệpzx vàzx cáczx quyzx địnhzx kháczx cózx liênzx quan.zx Đảmzx bảozx chủzx động,zx côngzx khai,zx minhzx bạch,zx hiệuzx quảzx trongzx việczx thựczx hiệnzx côngzx táczx đàozx tạo,zx bồizx dưỡng;zx kếtzx hợpzx cơzx chếzx phânzx cấpzx vàzx cơzx chếzx cạnhzx tranhzx trongzx tổzx chứczx cáczx chươngzx trình,zx cáczx khóazx đàozx tạo,zx bồizx dưỡng. Khuyếnzx khíchzx ngườizx laozx độngzx chủzx độngzx họczx tập,zx nângzx caozx trìnhzx độzx chuyênzx môn,zx nghiệpzx vụ,zx kỹzx năngzx làmzx việczx hiệuzx quả,zx đềzx caozx vaizx tròzx tựzx họczx tập.zx Giámzx đốczx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx quyếtzx địnhzx cửzx đizx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx đốizx vớizx ngườizx laozx độngzx thuộczx thẩmzx quyềnzx quảnzx lý. Kếzx hoạchzx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx đượczx xâyzx dựngzx dựazx trênzx địnhzx hướng,zx chiếnzx lượczx phátzx triểnzx nguồnzx nhânzx lựczx củazx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhvàzx yêuzx cầuzx năngzx lựczx cầnzx cózx củazx từngzx chứczx danhzx côngzx việc,zx cáczx chỉzx sốzx KPIszx (họczx hỏizx vàzx phátzx triển)zx dozx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx giaozx hàngzx nămzx vàzx giaozx đếnzx từngzx ngườizx laozx độngzx đểzx xáczx địnhzx nhuzx cầuzx vàzx phùzx hợpzx vớizx cáczx loạizx hìnhzx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx hiệnzx hành. Cănzx cứzx danhzx mụczx cáczx lĩnhzx vựczx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx vàzx nguồnzx kinhzx phízx chizx chozx đàozx tạozx đểzx lậpzx kếzx hoạchzx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx củazx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninh gồmzx cáczx nộizx dungzx sau: Phânzx loạizx đốizx tượngzx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx vàzx khóazx họczx tươngzx ứng; Xáczx địnhzx yêuzx cầuzx mụczx tiêuzx kiếnzx thức;zx kỹzx năngzx chozx đốizx tượng. Lậpzx kếzx hoạchzx khung:zx Kếzx hoạchzx dựzx kiếnzx gồmzx tênzx khóazx học,zx mãzx quảnzx lý,zx yêuzx cầuzx mụczx tiêuzx kiếnzx thứczx vàzx kỹzx năng,zx sốzx khóazx học,zx sốzx họczx viên,zx thờizx lượngzx đàozx tạo,zx đơnzx giázx vàzx kinhzx phízx đàozx tạo,zx hìnhzx thứczx đạozx tạozx vàzx cáczx thôngzx tinzx cầnzx thiếtzx khác. Trìnhzx kếzx hoạchzx khungzx tớizx cấpzx cózx thẩmzx quyềnzx đểzx xinzx ýzx kiếnzx chỉzx đạo,zx phêzx duyệt. Căn cứzx kếzx hoạchzx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx đãzx đượczx cấpzx cózx thẩmzx quyềnzx phêzx duyệt,zx cáczx đơnzx vịzx tiếnzx hànhzx triểnzx khaizx nhưzx sau:
59
Lựazx chọnzx zx sởzx đàozx tạo:zx Cănzx cứzx nộizx dungzx đặczx thùzx củazx từngzx khóazx đàozx tạo,zx
bồizx dưỡngzx zx năngzx lựczx đàozx tạozx củazx zx sởzx đàozx tạo,zx Phòngzx NSTHzx đềzx xuấtzx Lãnhzx đạozx
Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx zx Hợpzx đồngzx cungzx cấpzx dịchzx vụzx đàozx tạozx vớizx zx sởzx đàozx tạozx củazx
Tậpzx đoànzx BCVTzx VNzx thựczx hiệnzx hoặczx lựazx chọnzx zx sởzx đàozx tạozx ngoàizx Tậpzx đoànzx (tổzx
chứczx lựazx chọnzx theozx quyzx địnhzx củazx Nhàzx nướczx vềzx đấuzx thầu,zx chàozx hàngzx cạnhzx tranhzx
hoặczx cáczx hìnhzx thứczx lựazx chọnzx khác).
Trìnhzx cấpzx zx thẩmzx quyềnzx phêzx duyệtzx kếzx hoạchzx triểnzx khai,zx zx kếtzx Hợpzx đồngzx
cungzx cấpzx dịchzx vụzx đàozx tạozx vớizx cáczx zx sởzx đàozx tạozx đãzx đượczx lựazx chọnzx theozx thẩmzx quyền.
Tổzx chứczx cáczx khóazx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx theozx kếzx hoạchzx đãzx đượczx phêzx duyệtzx zx
theozx tiếnzx độzx củazx Hợpzx đồngzx cungzx cấpzx dịchzx vụzx đàozx tạozx đãzx zx kết:zx triệuzx tập,zx tổngzx hợpzx
danhzx sáchzx ngườizx laozx độngzx thamzx dựzx khóazx đàozx tạo,zx bồizx dưỡng;zx phốizx hợpzx vớizx zx sởzx
đàozx tạozx chuẩnzx bịzx tàizx liệuzx giảngzx dạy,zx cáczx điềuzx kiệnzx zx sởzx vậtzx chấtzx chozx khóazx đàozx tạo,zx
bồizx dưỡng;zx mờizx giảngzx viên,zx tổzx chứczx khaizx giảng,zx bếzx giảng;zx làmzx cáczx thủzx tụczx tạmzx ứngzx
(nếuzx có),zx nghiệmzx thu,zx thanhzx quyếtzx toánzx Hợpzx đồngzx cungzx cấpzx dịchzx vụzx đàozx tạo.zx
Phốizx hợpzx vớizx zx sởzx đàozx tạozx đãzx zx Hợpzx đồngzx cungzx cấpzx dịchzx vụzx đàozx tạozx đểzx
theozx dõi,zx giámzx sátzx quázx trìnhzx giảngzx dạy,zx đánhzx giázx chấtzx ợngzx ngườizx laozx độngzx thamzx
giazx khóazx đàozx tạo,zx bồizx dưỡng,zx đánhzx giázx chấtzx lượngzx giảngzx viên,zx tổngzx hợpzx sốzx liệuzx đểzx
lưuzx trữ,zx quảnzx zx thôngzx tinzx liênzx quanzx đếnzx khoázx đàozx tạo,zx bồizx dưỡng.
2.3.2.3zx Môizx trườngzx zx điềuzx kiệnzx làmzx việc
Chấpzx hànhzx mệnhzx lệnhzx sảnzx xuấtzx kinhzx doanhzx đốizx vớizx ngườizx laozx độngzx trongzx
toànzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx đượczx quyzx địnhzx nhưzx sau:
-zx Ngườizx laozx độngzx trongzx toànzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx zx tránhzx nhiệmzx hoànzx
thànhzx khốizx lượngzx côngzx việczx sảnzx xuất,zx quảnzx zx theozx địnhzx mức,zx địnhzx biênzx laozx động.
-zx Tùyzx từngzx vịzx trízx côngzx táczx ngườizx laozx độngzx phảizx nghiêmzx chỉnhzx chấpzx hànhzx quyzx
trìnhzx côngzx nghệzx trongzx dâyzx truyềnzx sảnzx xuất.
-zx Cấpzx dướizx phụczx tùngzx cấpzx trên,zx cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx trongzx Viễnzx thôngzx Bắczx
Ninhzx phảizx nghiêmzx chỉnhzx chấpzx hànhzx sựzx phânzx côngzx laozx độngzx theozx chứczx danhzx zx
nhữngzx nộizx dungzx côngzx việczx đãzx đượczx ghizx trongzx hợpzx đồngzx laozx động.
59 Lựazx chọnzx cơzx sởzx đàozx tạo:zx Cănzx cứzx nộizx dungzx đặczx thùzx củazx từngzx khóazx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx vàzx năngzx lựczx đàozx tạozx củazx cơzx sởzx đàozx tạo,zx Phòngzx NSTHzx đềzx xuấtzx Lãnhzx đạozx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx kýzx Hợpzx đồngzx cungzx cấpzx dịchzx vụzx đàozx tạozx vớizx cơzx sởzx đàozx tạozx củazx Tậpzx đoànzx BCVTzx VNzx thựczx hiệnzx hoặczx lựazx chọnzx cơzx sởzx đàozx tạozx ngoàizx Tậpzx đoànzx (tổzx chứczx lựazx chọnzx theozx quyzx địnhzx củazx Nhàzx nướczx vềzx đấuzx thầu,zx chàozx hàngzx cạnhzx tranhzx hoặczx cáczx hìnhzx thứczx lựazx chọnzx khác). Trìnhzx cấpzx cózx thẩmzx quyềnzx phêzx duyệtzx kếzx hoạchzx triểnzx khai,zx kýzx kếtzx Hợpzx đồngzx cungzx cấpzx dịchzx vụzx đàozx tạozx vớizx cáczx cơzx sởzx đàozx tạozx đãzx đượczx lựazx chọnzx theozx thẩmzx quyền. Tổzx chứczx cáczx khóazx đàozx tạo,zx bồizx dưỡngzx theozx kếzx hoạchzx đãzx đượczx phêzx duyệtzx vàzx theozx tiếnzx độzx củazx Hợpzx đồngzx cungzx cấpzx dịchzx vụzx đàozx tạozx đãzx kýzx kết:zx triệuzx tập,zx tổngzx hợpzx danhzx sáchzx ngườizx laozx độngzx thamzx dựzx khóazx đàozx tạo,zx bồizx dưỡng;zx phốizx hợpzx vớizx cơzx sởzx đàozx tạozx chuẩnzx bịzx tàizx liệuzx giảngzx dạy,zx cáczx điềuzx kiệnzx cơzx sởzx vậtzx chấtzx chozx khóazx đàozx tạo,zx bồizx dưỡng;zx mờizx giảngzx viên,zx tổzx chứczx khaizx giảng,zx bếzx giảng;zx làmzx cáczx thủzx tụczx tạmzx ứngzx (nếuzx có),zx nghiệmzx thu,zx thanhzx quyếtzx toánzx Hợpzx đồngzx cungzx cấpzx dịchzx vụzx đàozx tạo.zx Phốizx hợpzx vớizx cơzx sởzx đàozx tạozx đãzx kýzx Hợpzx đồngzx cungzx cấpzx dịchzx vụzx đàozx tạozx đểzx theozx dõi,zx giámzx sátzx quázx trìnhzx giảngzx dạy,zx đánhzx giázx chấtzx lượngzx ngườizx laozx độngzx thamzx giazx khóazx đàozx tạo,zx bồizx dưỡng,zx đánhzx giázx chấtzx lượngzx giảngzx viên,zx tổngzx hợpzx sốzx liệuzx đểzx lưuzx trữ,zx quảnzx lýzx thôngzx tinzx liênzx quanzx đếnzx khoázx đàozx tạo,zx bồizx dưỡng. 2.3.2.3zx Môizx trườngzx vàzx điềuzx kiệnzx làmzx việc Chấpzx hànhzx mệnhzx lệnhzx sảnzx xuấtzx kinhzx doanhzx đốizx vớizx ngườizx laozx độngzx trongzx toànzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx đượczx quyzx địnhzx nhưzx sau: -zx Ngườizx laozx độngzx trongzx toànzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx cózx tránhzx nhiệmzx hoànzx thànhzx khốizx lượngzx côngzx việczx sảnzx xuất,zx quảnzx lýzx theozx địnhzx mức,zx địnhzx biênzx laozx động. -zx Tùyzx từngzx vịzx trízx côngzx táczx ngườizx laozx độngzx phảizx nghiêmzx chỉnhzx chấpzx hànhzx quyzx trìnhzx côngzx nghệzx trongzx dâyzx truyềnzx sảnzx xuất. -zx Cấpzx dướizx phụczx tùngzx cấpzx trên,zx cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx trongzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx phảizx nghiêmzx chỉnhzx chấpzx hànhzx sựzx phânzx côngzx laozx độngzx theozx chứczx danhzx vàzx nhữngzx nộizx dungzx côngzx việczx đãzx đượczx ghizx trongzx hợpzx đồngzx laozx động.
60
Cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx trongzx toànzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx phảizx nghiêmzx chỉnhzx
chấpzx hànhzx cáczx quyzx địnhzx vềzx giữzx gìnzx trậtzx tựzx nơizx làmzx việczx cụzx thểzx là:
-zx Phảizx zx tháizx độzx làmzx việczx vănzx minh,zx lịchzx sựzx vớizx nhânzx dânzx zx đồngzx nghiệp.
-zx Khôngzx đượczx đùazx nghịch,zx gâyzx gổ,zx lớnzx tiếngzx làmzx mấtzx trậtzx tựzx nơizx làmzx việczx
hoặczx xúczx phạmzx danhzx dựzx ngườizx khác.zx Nơizx làmzx việczx phảizx sắpzx xếpzx gọnzx gàng,zx ngănzx
nắp,zx khoazx học,zx sạchzx sẽ.zx
-zx Cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx đếnzx làmzx việczx phảizx đeozx thẻ,zx zx dánzx ảnh,zx mặczx đồngzx
phụczx trangzx bịzx theozx chứczx danhzx quyzx định.zx Ngườizx nhàzx hoặczx ngườizx thân,zx kháchzx đếnzx zx
quanzx khôngzx đượczx trựczx tiếpzx vàozx phòngzx máy,zx phảizx xuấtzx trìnhzx giấyzx tờzx vớizx Bảozx vệzx zx
đượczx hướngzx dẫnzx đizx lại,zx quanzx hệzx làmzx việczx đúngzx quyzx định.
-zx Khôngzx đượczx uốngzx rượu,zx biazx hoặczx chấtzx kíchzx thíchzx tươngzx tựzx trongzx giờzx làmzx
việczx zx khôngzx đếnzx nơizx làmzx việczx khizx sayzx rượu,zx khôngzx gâyzx mấtzx trậtzx tự,zx mấtzx đoànzx kết,zx
chơizx cờzx bạczx zx vizx phạmzx cáczx tệzx nạnzx zx hội.
-zx Khôngzx đượczx nóizx chuyệnzx riêng,zx khôngzx đượczx làmzx việczx riêngzx trongzx giờzx làmzx
việc.zx Đặczx biệtzx zx khôngzx đượczx dùngzx cáczx phươngzx tiệnzx thôngzx tinzx đểzx nóizx chuyệnzx riêngzx
làmzx ảnhzx hưởngzx đếnzx việczx lưuzx thoátzx khốizx lượngzx thôngzx tin.
-zx Khôngzx đượczx đếnzx nơizx làmzx việczx củazx bộzx phậnzx kháczx khizx khôngzx zx nhuzx cầuzx
côngzx táczx trongzx giờzx làmzx việc.
-zx Khôngzx đượczx tựzx ýzx bỏzx vịzx trízx côngzx táczx khizx khôngzx zx lệnhzx củazx ngườizx zx thẩmzx
quyềnzx hoặczx làmzx việczx kháczx khizx chưazx đượczx sựzx phânzx công.
Anzx toànzx vệzx sinhzx laozx động: Giámzx đốczx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx zx tráchzx nhiệmzx
trangzx bịzx đầyzx đủzx phươngzx tiệnzx bảozx hộzx laozx động,zx bảozx đảmzx anzx toànzx laozx động,zx vệzx sinhzx
laozx độngzx zx cảizx thiệnzx điềuzx kiệnzx làmzx việczx chozx ngườizx laozx độngzx theozx quyzx địnhzx củazx
Nhàzx nước.zx Ngườizx laozx độngzx phảizx sửzx dụngzx zx bảozx quảnzx cáczx phươngzx tiệnzx bảozx vệzx zx
nhân,zx cáczx thiếtzx bịzx anzx toàn,zx vệzx sinhzx nơizx làmzx việc.zx Nếuzx làmzx mấtzx hayzx zx hỏngzx thìzx phảizx
bồizx thườngzx theozx quyzx địnhzx hiệnzx hành.
Tấtzx cảzx mọizx địazx điểmzx sảnzx xuấtzx zx tiếpzx xúczx vớizx yzx móc,zx côngzx cụzx laozx độngzx
đềuzx phảizx đảmzx bảozx anzx toànzx laozx động,zx vệzx sinhzx laozx động.
60 Cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx trongzx toànzx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx phảizx nghiêmzx chỉnhzx chấpzx hànhzx cáczx quyzx địnhzx vềzx giữzx gìnzx trậtzx tựzx nơizx làmzx việczx cụzx thểzx là: -zx Phảizx cózx tháizx độzx làmzx việczx vănzx minh,zx lịchzx sựzx vớizx nhânzx dânzx vàzx đồngzx nghiệp. -zx Khôngzx đượczx đùazx nghịch,zx gâyzx gổ,zx lớnzx tiếngzx làmzx mấtzx trậtzx tựzx nơizx làmzx việczx hoặczx xúczx phạmzx danhzx dựzx ngườizx khác.zx Nơizx làmzx việczx phảizx sắpzx xếpzx gọnzx gàng,zx ngănzx nắp,zx khoazx học,zx sạchzx sẽ.zx -zx Cánzx bộzx côngzx nhânzx viênzx đếnzx làmzx việczx phảizx đeozx thẻ,zx cózx dánzx ảnh,zx mặczx đồngzx phụczx trangzx bịzx theozx chứczx danhzx quyzx định.zx Ngườizx nhàzx hoặczx ngườizx thân,zx kháchzx đếnzx cơzx quanzx khôngzx đượczx trựczx tiếpzx vàozx phòngzx máy,zx phảizx xuấtzx trìnhzx giấyzx tờzx vớizx Bảozx vệzx vàzx đượczx hướngzx dẫnzx đizx lại,zx quanzx hệzx làmzx việczx đúngzx quyzx định. -zx Khôngzx đượczx uốngzx rượu,zx biazx hoặczx chấtzx kíchzx thíchzx tươngzx tựzx trongzx giờzx làmzx việczx vàzx khôngzx đếnzx nơizx làmzx việczx khizx sayzx rượu,zx khôngzx gâyzx mấtzx trậtzx tự,zx mấtzx đoànzx kết,zx chơizx cờzx bạczx vàzx vizx phạmzx cáczx tệzx nạnzx xãzx hội. -zx Khôngzx đượczx nóizx chuyệnzx riêng,zx khôngzx đượczx làmzx việczx riêngzx trongzx giờzx làmzx việc.zx Đặczx biệtzx làzx khôngzx đượczx dùngzx cáczx phươngzx tiệnzx thôngzx tinzx đểzx nóizx chuyệnzx riêngzx làmzx ảnhzx hưởngzx đếnzx việczx lưuzx thoátzx khốizx lượngzx thôngzx tin. -zx Khôngzx đượczx đếnzx nơizx làmzx việczx củazx bộzx phậnzx kháczx khizx khôngzx cózx nhuzx cầuzx côngzx táczx trongzx giờzx làmzx việc. -zx Khôngzx đượczx tựzx ýzx bỏzx vịzx trízx côngzx táczx khizx khôngzx cózx lệnhzx củazx ngườizx cózx thẩmzx quyềnzx hoặczx làmzx việczx kháczx khizx chưazx đượczx sựzx phânzx công. Anzx toànzx vệzx sinhzx laozx động: Giámzx đốczx Viễnzx thôngzx Bắczx Ninhzx cózx tráchzx nhiệmzx trangzx bịzx đầyzx đủzx phươngzx tiệnzx bảozx hộzx laozx động,zx bảozx đảmzx anzx toànzx laozx động,zx vệzx sinhzx laozx độngzx vàzx cảizx thiệnzx điềuzx kiệnzx làmzx việczx chozx ngườizx laozx độngzx theozx quyzx địnhzx củazx Nhàzx nước.zx Ngườizx laozx độngzx phảizx sửzx dụngzx vàzx bảozx quảnzx cáczx phươngzx tiệnzx bảozx vệzx cázx nhân,zx cáczx thiếtzx bịzx anzx toàn,zx vệzx sinhzx nơizx làmzx việc.zx Nếuzx làmzx mấtzx hayzx hưzx hỏngzx thìzx phảizx bồizx thườngzx theozx quyzx địnhzx hiệnzx hành. Tấtzx cảzx mọizx địazx điểmzx sảnzx xuấtzx cózx tiếpzx xúczx vớizx máyzx móc,zx côngzx cụzx laozx độngzx đềuzx phảizx đảmzx bảozx anzx toànzx laozx động,zx vệzx sinhzx laozx động.