Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh: Tạo động lực cho người lao động tại Viễn thông Bắc Ninh

8,445
747
98
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
VŨ THI HỒNG NHUNG
TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
TẠI VIỄN THÔNG BẮC NINH
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
(Theo định hướng ứng dụng)
HÀ NỘI - 2020
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG --------------------------------------- VŨ THI HỒNG NHUNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI VIỄN THÔNG BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI - 2020
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
VŨ THỊ HỒNG NHUNG
TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
TẠI VIỄN THÔNG BẮC NINH
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 8.34.01.01
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THỊ MINH AN
HÀ NỘI - 2020
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG --------------------------------------- VŨ THỊ HỒNG NHUNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI VIỄN THÔNG BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THỊ MINH AN HÀ NỘI - 2020
i
BẢN CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan, đã thực hiện việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung
Luận văn này qua phần mềm DoIT một cách trung thực đạt kết quả mức độ
tương đồng 17% toàn bộ nội dung Luận văn. Bản Luận văn kiểm tra qua phần mềm
bản cứng Luận văn đã nộp để bảo vệ trước Hội đồng. Nếu sai tôi xin chịu mọi
hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành của Học viện.
Hà nội, ngày tháng năm 2020
HỌC VIÊN CAO HỌC
Vũ Thị Hồng Nhung
i BẢN CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, đã thực hiện việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung Luận văn này qua phần mềm DoIT một cách trung thực và đạt kết quả mức độ tương đồng 17% toàn bộ nội dung Luận văn. Bản Luận văn kiểm tra qua phần mềm là bản cứng Luận văn đã nộp để bảo vệ trước Hội đồng. Nếu sai tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành của Học viện. Hà nội, ngày tháng năm 2020 HỌC VIÊN CAO HỌC Vũ Thị Hồng Nhung
ii
LỜI CAM ĐOAN
Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm về sự trung thực trong học thuật.
Tôi xin cam kết nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự
trung thực trong học thuật. Các số liệu được sử dụng để phân tích trong luận văn có
nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp và trích nguồn. Các kết quả nghiên cứu trong luận
văn do bản thân tự tìm hiểu, phân tích số liệu một cách trung thực, mang tính
khách quan phù hợp với thực tiễn. Các kết quả trong Luận văn chưa từng được
công bố trong các công trình nghiên cứu khác.
HỌC VIÊN
Vũ Thị Hồng Nhung
ii LỜI CAM ĐOAN Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm về sự trung thực trong học thuật. Tôi xin cam kết nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật. Các số liệu được sử dụng để phân tích trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp và có trích nguồn. Các kết quả nghiên cứu trong luận văn là do bản thân tự tìm hiểu, phân tích số liệu một cách trung thực, mang tính khách quan và phù hợp với thực tiễn. Các kết quả trong Luận văn chưa từng được công bố trong các công trình nghiên cứu khác. HỌC VIÊN Vũ Thị Hồng Nhung
iii
LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hướng dẫn rất nhiệt tình của giảng
viên hướng dẫn PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An, cùng sự giúp đỡ của các thầy, các
cô Học viện công nghệ Bưu chính - Viễn thông lãnh đạo Viễn thông Bắc Ninh,
đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi hoàn thành Luận văn của mình.
HỌC VIÊN
Vũ Thị Hồng Nhung
iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hướng dẫn rất nhiệt tình của giảng viên hướng dẫn PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An, cùng sự giúp đỡ của các thầy, các cô Học viện công nghệ Bưu chính - Viễn thông và lãnh đạo Viễn thông Bắc Ninh, đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi hoàn thành Luận văn của mình. HỌC VIÊN Vũ Thị Hồng Nhung
iv
MỤC LỤC
BẢN CAM ĐOAN ..................................................................................................... i
LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... ii
LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU ..................................................................................... vi
DANH MỤC HÌNH VẼ ......................................................................................... vii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................ viii
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP ................................................ 5
1.1 Khái quát về động lực và tạo động lực cho người lao động ................ 5
1.1.1 Khái niệm động lực cho người lao động và tạo động lực cho người
lao động ................................................................................................................ 5
1.1.2 Vai trò tạo động lực cho người lao động ............................................ 7
1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho người lao động
.............................................................................................................................. 8
1.2 Một số học thuyết về tạo động lực ....................................................... 11
1.2.1 Thuyết “X” ....................................................................................... 11
1.2.2 Thuyết “Y ....................................................................................... 12
1.2.3 Thuyết “Z” ........................................................................................ 14
1.2.4 Thuyết bậc nhu cầu của Maslow ...................................................... 16
1.2.5 Thuyết hai nhân tố của Fredeic Herzberg ......................................... 18
1.2.6 Học thuyết thúc đẩy bằng sự tăng cường của Skinner ..................... 19
1.2.7 Thuyết công bằng của Adams .......................................................... 20
1.3 Các công cụ tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp .. 23
1.3.1 Các công cụ tài chính........................................................................ 23
1.3.2 Các công cụ phi tài chính ................................................................. 25
Kết luận chương 1: ......................................................................................... 29
iv MỤC LỤC BẢN CAM ĐOAN ..................................................................................................... i LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... ii LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... iii DANH MỤC BẢNG BIỂU ..................................................................................... vi DANH MỤC HÌNH VẼ ......................................................................................... vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................ viii PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP ................................................ 5 1.1 Khái quát về động lực và tạo động lực cho người lao động ................ 5 1.1.1 Khái niệm động lực cho người lao động và tạo động lực cho người lao động ................................................................................................................ 5 1.1.2 Vai trò tạo động lực cho người lao động ............................................ 7 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho người lao động .............................................................................................................................. 8 1.2 Một số học thuyết về tạo động lực ....................................................... 11 1.2.1 Thuyết “X” ....................................................................................... 11 1.2.2 Thuyết “Y” ....................................................................................... 12 1.2.3 Thuyết “Z” ........................................................................................ 14 1.2.4 Thuyết bậc nhu cầu của Maslow ...................................................... 16 1.2.5 Thuyết hai nhân tố của Fredeic Herzberg ......................................... 18 1.2.6 Học thuyết thúc đẩy bằng sự tăng cường của Skinner ..................... 19 1.2.7 Thuyết công bằng của Adams .......................................................... 20 1.3 Các công cụ tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp .. 23 1.3.1 Các công cụ tài chính........................................................................ 23 1.3.2 Các công cụ phi tài chính ................................................................. 25 Kết luận chương 1: ......................................................................................... 29
v
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO
ĐỘNG TẠI VIỄN THÔNG BẮC NINH. .............................................................. 31
2.1. Khái quát về Viễn thông Bắc Ninh ..................................................... 31
2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ ........................................................................ 31
2.1.2 Cơ cấu tổ chức .................................................................................. 32
2.1.3 Tình hình hoạt động của Viễn thông Bắc Ninh từ năm 2017-2019 . 37
2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề tạo động lực cho người lao động tại
Viễn thông Bắc Ninh .............................................................................................. 40
2.2.1 Các yếu tố bên trong Viễn thông Bắc Ninh ...................................... 40
2.2.2 Các nhân tố bên ngoài Viễn thông Bắc Ninh ................................... 45
2.3. Thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Viễn thông Bắc
Ninh ....................................................................................................................... 46
2.3.1 Nhóm tạo động lực về tài chính ........................................................ 46
2.3.2 Nhóm tạo động lực về phi tài chính ................................................. 56
2.3.3 Khảo sát ý kiến người lao động về công tác tạo động lực cho người lao động
tại Viễn thông Bắc Ninh ........................................................................................ 62
2.4. Đánh giá chung về tạo động lực cho người lao động tại Viễn thông
Bắc Ninh ................................................................................................................ 65
2.4.1 Những kết quả đạt được.................................................................... 65
2.4.2 Những điểm còn hạn chế và nguyên nhân ........................................ 67
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI VIỄN THÔNG BẮC NINH ..................................... 69
3.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Viễn thông Bắc Ninh .... 69
3.2. Một số giải pháp tăng cường tạo động lực cho người lao động tại Viễn
Thông Bắc Ninh .................................................................................................... 74
3.2.1 Nhóm giải pháp về tài chính ............................................................. 74
3.2.2 Nhóm giải pháp về phi tài chính ....................................................... 76
KẾT LUẬN ..................................................................................................... 83
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................... 85
v CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI VIỄN THÔNG BẮC NINH. .............................................................. 31 2.1. Khái quát về Viễn thông Bắc Ninh ..................................................... 31 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ ........................................................................ 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .................................................................................. 32 2.1.3 Tình hình hoạt động của Viễn thông Bắc Ninh từ năm 2017-2019 . 37 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề tạo động lực cho người lao động tại Viễn thông Bắc Ninh .............................................................................................. 40 2.2.1 Các yếu tố bên trong Viễn thông Bắc Ninh ...................................... 40 2.2.2 Các nhân tố bên ngoài Viễn thông Bắc Ninh ................................... 45 2.3. Thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Viễn thông Bắc Ninh ....................................................................................................................... 46 2.3.1 Nhóm tạo động lực về tài chính ........................................................ 46 2.3.2 Nhóm tạo động lực về phi tài chính ................................................. 56 2.3.3 Khảo sát ý kiến người lao động về công tác tạo động lực cho người lao động tại Viễn thông Bắc Ninh ........................................................................................ 62 2.4. Đánh giá chung về tạo động lực cho người lao động tại Viễn thông Bắc Ninh ................................................................................................................ 65 2.4.1 Những kết quả đạt được.................................................................... 65 2.4.2 Những điểm còn hạn chế và nguyên nhân ........................................ 67 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI VIỄN THÔNG BẮC NINH ..................................... 69 3.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Viễn thông Bắc Ninh .... 69 3.2. Một số giải pháp tăng cường tạo động lực cho người lao động tại Viễn Thông Bắc Ninh .................................................................................................... 74 3.2.1 Nhóm giải pháp về tài chính ............................................................. 74 3.2.2 Nhóm giải pháp về phi tài chính ....................................................... 76 KẾT LUẬN ..................................................................................................... 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................... 85
vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Doanh thu Viễn thông Bắc Ninh 2017 -2019 ........................................... 37
Bảng 2.2: Chi phí VT-CNTT và lợi nhuận của Viễn thông Bắc Ninh ..................... 38
Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo hợp đồng của Viễn thông Bắc Ninh ...................... 39
Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo trình độ của Viễn thông Bắc Ninh ......................... 39
Bảng 2.5: Lương và thu nhập bình quân trên 1 điểm P1/tháng ................................ 54
Bảng 2.6: Ý kiến của người lao động về chế độ tài chính của Viễn thông Bắc Ninh ... 63
Bảng 2.7: Ý kiến của người lao động về chế độ phi tài chính của Viễn thông Bắc
Ninh ........................................................................................................................... 64
vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Doanh thu Viễn thông Bắc Ninh 2017 -2019 ........................................... 37 Bảng 2.2: Chi phí VT-CNTT và lợi nhuận của Viễn thông Bắc Ninh ..................... 38 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo hợp đồng của Viễn thông Bắc Ninh ...................... 39 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo trình độ của Viễn thông Bắc Ninh ......................... 39 Bảng 2.5: Lương và thu nhập bình quân trên 1 điểm P1/tháng ................................ 54 Bảng 2.6: Ý kiến của người lao động về chế độ tài chính của Viễn thông Bắc Ninh ... 63 Bảng 2.7: Ý kiến của người lao động về chế độ phi tài chính của Viễn thông Bắc Ninh ........................................................................................................................... 64
vii
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1.1: Tháp nhu cầu của Maslow ........................................................................ 17
Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của VNPT Bắc Ninh ........................................................ 32
Hình 2.2: Mô hình tổ chức trung tâm Điều hành thông tin ....................................... 35
Hình 2.3: Mô hình tổ chức trung tâm Công nghệ thông tin ...................................... 36
Hình 2.4: Mô hình tổ chức các trung tâm viễn thông ............................................... 36
Hình 2.5: Biểu đồ doanh thu VNPT Bắc Ninh 2017-2019 ....................................... 38
Hình 2.6: Phân bổ tiền lương kế hoạch năm VNPT Bắc Ninh ................................. 47
Hình 2.7: Cơ cấu tiền lương theo nhóm lao động tại VTBN .................................... 51
Hình 2.8: Lương và thu nhập bình quân trên 1 điểm P1/tháng VT Bắc Ninh .......... 55
vii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Tháp nhu cầu của Maslow ........................................................................ 17 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của VNPT Bắc Ninh ........................................................ 32 Hình 2.2: Mô hình tổ chức trung tâm Điều hành thông tin ....................................... 35 Hình 2.3: Mô hình tổ chức trung tâm Công nghệ thông tin ...................................... 36 Hình 2.4: Mô hình tổ chức các trung tâm viễn thông ............................................... 36 Hình 2.5: Biểu đồ doanh thu VNPT Bắc Ninh 2017-2019 ....................................... 38 Hình 2.6: Phân bổ tiền lương kế hoạch năm VNPT Bắc Ninh ................................. 47 Hình 2.7: Cơ cấu tiền lương theo nhóm lao động tại VTBN .................................... 51 Hình 2.8: Lương và thu nhập bình quân trên 1 điểm P1/tháng VT Bắc Ninh .......... 55
viii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TỪ VIẾT TẮT
NỘI DUNG TỪ
BSC
Thẻ điểm cân bằng
DN
Doanh nghiệp
KPI
Chỉ số đánh giá thực hiện công việc
NLĐ
Người lao động
P1, P2, P3
P1 (Position): Trả lương cho vị trí công việc (bằng cấp, chức
vụ).
P2 (Person): Trả lương cho con người giữ vị trí công việc
(thâm niên, năng lực, thái độ).
P3 (Performance): Trả lương cho thành tích của người giữ vị
trí công việc (dựa vào kết quả công việc
VNPT
Vietnam Posts and Telecommunications (Tập đoàn Bưu
chính Viễn thông Việt Nam)
VTBN
Viễn thông Bắc Ninh
VTCV
Vị trí công việc
viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG TỪ BSC Thẻ điểm cân bằng DN Doanh nghiệp KPI Chỉ số đánh giá thực hiện công việc NLĐ Người lao động P1, P2, P3 P1 (Position): Trả lương cho vị trí công việc (bằng cấp, chức vụ). P2 (Person): Trả lương cho con người giữ vị trí công việc (thâm niên, năng lực, thái độ). P3 (Performance): Trả lương cho thành tích của người giữ vị trí công việc (dựa vào kết quả công việc VNPT Vietnam Posts and Telecommunications (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) VTBN Viễn thông Bắc Ninh VTCV Vị trí công việc