Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và xây dựng một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao - Trung tâm đào tạo Tài năng & chất lượng cao – Trường đại học Bách khoa Hà Nội

304
968
126
Lun văn Thc s QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Ni
Lê Th Thanh Minh (Cao hc 2008 – 2010) 70 Khoa Kinh tế và Qun lý
trình, cũng vi thang đo 5 đim (1 là cht lượng rt thp, 5 là cht lượng rt cao).
Nhìn chung, tt c các chương trình đều được sinh viên đánh giá trên mc trung
bình 3 đim ca thang đo 5 đim. Chuyên ngành H thng thông tin & TT đánh giá
cao nht (xp x 4/5 đim ), tiếp đến là chuyên ngành Tin hc công nghip c th
bng 2.14
Bng 2.23: Kết qu đánh giá v c
m nhn ca sinh viên v các chuyên ngành
đào to ca CT ĐT KSCLC
STT Chương trình Kết qu đánh giá
1 H thng thông tin & TT 3,99
2 Tin hc công nghip 3,91
3 Cơ khí Hàng không 3,6
Trong bng kho sát v cht lượng đào to ca CT KSCLC và s hài lòng
ca sinh viên khi hc tp ti CT KSCLC, mi khía cnh c th ca quá trình giáo
dc được sinh viên đánh giá khác nhau theo mi thang đim c th. T cách thc
này có th biết được khía cnh c th nào là quan trng, và mc độ hài lòng v khía
cnh đó như thế nào. Biết được mc độ quan trng ca t
ng nhân t nh hưởng đến
s hài lòng ca sinh viên v mc độ đào to, biết được mc độ hài lòng ca sinh
viên v nhân t đó s giúp cho CT KSCLC có bin pháp c th để nâng cao s hài
lòng ca sinh viên v cht lượng đào to ca CT KSCLC.
Nhng thông tin thu được trong nhng câu hi ca phiếu kho sát, trong
phn câu hi m rng cung cp mt s thông tin đáng l
ưu ý như sau: Sinh viên cho
rng cht lượng đào to ti CT KSCLC tương đối tt và hin đại nhưng mc độ
chưa cao. Sinh viên đề ngh được có nhiu cơ hi hơn na để rèn luyn k năng
thc hành, t chc các hot động đội – nhóm hc thut và tham gia công tác xã hi
nhiu hơn, nht là s giao lưu gia các sinh viên trong khuôn kh PFIEV để sinh
viên có th
mnh dn hơn, thu thp thông tin kinh tế xã hi b xung cho kiến thc
chung ca sinh viên.
Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Lê Thị Thanh Minh (Cao học 2008 – 2010) 70 Khoa Kinh tế và Quản lý trình, cũng với thang đo 5 điểm (1 là chất lượng rất thấp, 5 là chất lượng rất cao). Nhìn chung, tất cả các chương trình đều được sinh viên đánh giá trên mức trung bình 3 điểm của thang đo 5 điểm. Chuyên ngành Hệ thống thông tin & TT đánh giá cao nhất (xấp xỉ 4/5 điểm ), tiếp đến là chuyên ngành Tin học công nghiệp cụ thể ở bảng 2.14 Bảng 2.23: Kết quả đánh giá về cả m nhận của sinh viên về các chuyên ngành đào tạo của CT ĐT KSCLC STT Chương trình Kết quả đánh giá 1 Hệ thống thông tin & TT 3,99 2 Tin học công nghiệp 3,91 3 Cơ khí Hàng không 3,6 Trong bảng khảo sát về chất lượng đào tạo của CT KSCLC và sự hài lòng của sinh viên khi học tập tại CT KSCLC, mỗi khía cạnh cụ thể của quá trình giáo dục được sinh viên đánh giá khác nhau theo mỗi thang điểm cụ thể. Từ cách thức này có thể biết được khía cạnh cụ thể nào là quan trọng, và mức độ hài lòng về khía cạnh đó như thế nào. Biết được mức độ quan trọng của t ừng nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về mức độ đào tạo, biết được mức độ hài lòng của sinh viên về nhân tố đó sẽ giúp cho CT KSCLC có biện pháp cụ thể để nâng cao sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo của CT KSCLC. Những thông tin thu được trong những câu hỏi của phiếu khảo sát, trong phần câu hỏi mở rộng cung cấp một số thông tin đáng l ưu ý như sau: Sinh viên cho rằng chất lượng đào tạo tại CT KSCLC tương đối tốt và hiện đại nhưng ở mức độ chưa cao. Sinh viên đề nghị được có nhiều cơ hội hơn nữa để rèn luyện kỹ năng thực hành, tổ chức các hoạt động đội – nhóm học thuật và tham gia công tác xã hội nhiều hơn, nhất là sự giao lưu giữa các sinh viên trong khuôn khổ PFIEV để sinh viên có thể mạnh dạn hơn, thu thập thông tin kinh tế xã hội bổ xung cho kiến thức chung của sinh viên.
Lun văn Thc s QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Ni
Lê Th Thanh Minh (Cao hc 2008 – 2010) 71 Khoa Kinh tế và Qun lý
Đó là nhng thông tin phn hi hu ích cho c các trưởng d án, tr lý d
án, trưởng ngành ti CT KSCLC để điu chnh công vic liên quan nhm đảm bo
cht lượng đào to, đáp ng và tho mãn nhu cu ca người hc.
Vic thu thp ý kiến sinh viên hc trong quá trình đào to là mt vic làm
không có gì là mi m trong ngành giáo dc, là vic làm không quá khó khăn, tn
kém nhưng l
i tác động đến vic nâng cao cht lượng đào to s ngày càng mnh.
T phía đội ngũ qun lý, ging dy
Ni dung đánh giá
Vic đánh giá cht lượng đào to t phía cán b ging dy cho sinh viên CT
KSCLC là vic hết sc quan trng trong quá trình đánh giá cht lượng đào to
chung ca CT KSCLC. Trong quá trình làm phiếu điu tra kho sát đánh giá cht
lượng c
a CT KSCLC, tác gi đã phát phiếu điu tra đến 30 các cán b làm vic
cho CT KSCLC, nhng giáo viên ging dy. Vi tng s phiếu thu li được là 30
phiếu, đạt 100% t l người tham gia tr li.
Cũng da trên nhng ni dung kho sát cht lượng đào to ca CT KSCLC
dưới s nhìn nhn ca sinh viên. Tác gi cho kho sát đánh giá cht lượng đào to
ca CT KSCLC t phía
đội ngũ qun lý ging dy ti CT KSCLC. Ni dung ca
phiếu kho sát ý kiến đánh giá v cht lượng đào to ca CT KSCLC t phía đội
ngũ cán b qun lý, ging dy.
9 Đánh giá v mc độ tin cy
9 Đánh giá v kh năng đáp ng yêu cu ca giáo viên
9 Đánh giá v mc độ đảm bo
9 Đánh giá v
mc độ cm thông và thu hiu
9 Đánh giá v các yếu t hu hình
9 Đánh giá v hình nh ca CT KSCLC và s hài lòng ca người được kho
sát
Kết qu đánh giá
9 Đánh giá v mc độ tin cy
Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Lê Thị Thanh Minh (Cao học 2008 – 2010) 71 Khoa Kinh tế và Quản lý Đó là những thông tin phản hồi hữu ích cho cả các trưởng dự án, trợ lý dự án, trưởng ngành tại CT KSCLC để điều chỉnh công việc liên quan nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng và thoả mãn nhu cầu của người học. Việc thu thập ý kiến sinh viên học trong quá trình đào tạo là một việc làm không có gì là mới mẻ trong ngành giáo dục, là việc làm không quá khó khăn, tốn kém nhưng lạ i tác động đến việc nâng cao chất lượng đào tạo sẽ ngày càng mạnh.  Từ phía đội ngũ quản lý, giảng dạy  Nội dung đánh giá Việc đánh giá chất lượng đào tạo từ phía cán bộ giảng dạy cho sinh viên CT KSCLC là việc hết sức quan trọng trong quá trình đánh giá chất lượng đào tạo chung của CT KSCLC. Trong quá trình làm phiếu điều tra khảo sát đánh giá chất lượng c ủa CT KSCLC, tác giả đã phát phiếu điều tra đến 30 các cán bộ làm việc cho CT KSCLC, những giáo viên giảng dạy. Với tổng số phiếu thu lại được là 30 phiếu, đạt 100% tỷ lệ người tham gia trả lời. Cũng dựa trên những nội dung khảo sát chất lượng đào tạo của CT KSCLC dưới sự nhìn nhận của sinh viên. Tác giả cho khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo của CT KSCLC từ phía đội ngũ quản lý giảng dạy tại CT KSCLC. Nội dung của phiếu khảo sát ý kiến đánh giá về chất lượng đào tạo của CT KSCLC từ phía đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy. 9 Đánh giá về mức độ tin cậy 9 Đánh giá về khả năng đáp ứng yêu cầu của giáo viên 9 Đánh giá về mức độ đảm bảo 9 Đánh giá về mức độ cảm thông và thấu hiểu 9 Đánh giá về các yếu tố hữu hình 9 Đánh giá về hình ảnh của CT KSCLC và sự hài lòng của người được khảo sát  Kết quả đánh giá 9 Đánh giá về mức độ tin cậy
Lun văn Thc s QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Ni
Lê Th Thanh Minh (Cao hc 2008 – 2010) 72 Khoa Kinh tế và Qun lý
Bng 2.24: Kết qu đánh giá v mc độ tin cy ca CT ĐT KSCLC t
phía cán b qun lý giáo viên
STT Tiêu chí đánh giá kết qu
Kết qu
kho sát
1
CT KSCLC cung cp đầy đủ các khung chương trình đào to,
hc phn ging dy cho giáo viên
3,96
2 Sinh viên CT KSCLC lên lp theo đúng thi gian quy định 3,73
3
Cung cp cho ging viên đầy đủ ni dung các yêu cu cn thiết
theo yêu cu ca tng hc phn.
3,84
4
S lượng phân loi các môn hc ti CT KSCLC đáp ng được
nhu cu ging dy ca giáo viên
3,65
5
Nhìn chung, thi lượng ging dy tng hc phn là đủ để
th lĩnh hi kiến thc ca hc phn đó
3,05
6
Nhìn chung, th t các hc phn đào to trong khung chương
trình đào to ti CT KSCLC là hp lý
3,58
7
Cht lượng đầu vào ca CT KSCLC có đáp ng được vi
chương trình ging dy ca giáo viên.
4.02
8
Khung chương trình đào to ti CT KSCLC tt, đáp ng được
yêu cu ca giáo viên ging dy
3,93
Có th nói thu thp nhng phiếu tham kho đánh giá v cht lượng đào to t
phía đội ngũ cán b qun lý, ging dy ti CT KSCLC là vic làm không có gì mi
m.
Nhìn chung vi mc độ tin cy, đội ngũ cán b qun lý giáo viên đánh giá
tương đối cao. Có 8 tiêu chí đánh giá vi thang đim thp nht là 1 và cao nht là 5.
Nhìn chungvi kết qu trung bình v vic đánh giá mc độ
tin cy đạt 3.72 đim
trên thang đim 5. Tuy nhiên có tiêu chí đánh giá thp nht trong các tiêu chí trên là
đánh giá v thi lượng ging dy tng hc phn
ca CT KSCLC đạt 3.05 đim.
9 Đánh giá v kh năng đáp ng các yêu cu
Bng 2.25: Kết qu đánh giá kh năng đáp ng các yêu cu t phía cán b
qun lý, giáo viên
STT Tiêu chí đánh giá kho sát
Kết qu
kho sát
1
CT KSCLC luôn thc hin tt công tác thông báo lch ging
dy cho giáo viên theo đúng quy định
3,88
2
CT KSCLC luôn sn sàng gii đáp nhng băn khoăn, thc mc
giáo viên trong quá trình tham gia ging dy
4,26
3
Các cán b giáo v CT KSCLC luôn sn sàng phc v, x
các vn đề xy ra trong quá trình tham gia ging dy
4,11
4
Ban lãnh đạo CT KSCLC luôn kp thi có nhng động viên,
khuyến khích giáo viên khi tham gia công tác ging dy có
3,02
Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Lê Thị Thanh Minh (Cao học 2008 – 2010) 72 Khoa Kinh tế và Quản lý Bảng 2.24: Kết quả đánh giá về mức độ tin cậy của CT ĐT KSCLC từ phía cán bộ quản lý giáo viên STT Tiêu chí đánh giá kết quả Kết quả khảo sát 1 CT KSCLC cung cấp đầy đủ các khung chương trình đào tạo, học phần giảng dạy cho giáo viên 3,96 2 Sinh viên CT KSCLC lên lớp theo đúng thời gian quy định 3,73 3 Cung cấp cho giảng viên đầy đủ nội dung các yêu cầu cần thiết theo yêu cầu của từng học phần. 3,84 4 Số lượng phân loại các môn học tại CT KSCLC đáp ứng được nhu cầu giảng dạy của giáo viên 3,65 5 Nhìn chung, thời lượng giảng dạy từng học phần là đủ để có thể lĩnh hội kiến thức của học phần đó 3,05 6 Nhìn chung, thứ tự các học phần đào tạo trong khung chương trình đào tạo tại CT KSCLC là hợp lý 3,58 7 Chất lượng đầu vào của CT KSCLC có đáp ứng được với chương trình giảng dạy của giáo viên. 4.02 8 Khung chương trình đào tạo tại CT KSCLC tốt, đáp ứng được yêu cầu của giáo viên giảng dạy 3,93 Có thể nói thu thập những phiếu tham khảo đánh giá về chất lượng đào tạo từ phía đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy tại CT KSCLC là việc làm không có gì mới mẻ. Nhìn chung với mức độ tin cậy, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên đánh giá tương đối cao. Có 8 tiêu chí đánh giá với thang điểm thấp nhất là 1 và cao nhất là 5. Nhìn chungvới kết quả trung bình về việc đánh giá mức độ tin cậy đạt 3.72 điểm trên thang điểm 5. Tuy nhiên có tiêu chí đánh giá thấp nhất trong các tiêu chí trên là đánh giá về thời lượng giảng dạy từng học phần của CT KSCLC đạt 3.05 điểm. 9 Đánh giá về khả năng đáp ứng các yêu cầu Bảng 2.25: Kết quả đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu từ phía cán bộ quản lý, giáo viên STT Tiêu chí đánh giá khảo sát Kết quả khảo sát 1 CT KSCLC luôn thực hiện tốt công tác thông báo lịch giảng dạy cho giáo viên theo đúng quy định 3,88 2 CT KSCLC luôn sẵn sàng giải đáp những băn khoăn, thắc mắc giáo viên trong quá trình tham gia giảng dạy 4,26 3 Các cán bộ giáo vụ CT KSCLC luôn sẵn sàng phục vụ, xử lý các vấn đề xảy ra trong quá trình tham gia giảng dạy 4,11 4 Ban lãnh đạo CT KSCLC luôn kịp thời có những động viên, khuyến khích giáo viên khi tham gia công tác giảng dạy có 3,02
Lun văn Thc s QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Ni
Lê Th Thanh Minh (Cao hc 2008 – 2010) 73 Khoa Kinh tế và Qun lý
nhng thành tích cao
5
CT KSCLC có chính sách, chế độ ưu đãi vi giáo viên và cán
b giáo v trong quá trình tham gia làm vic
3,04
Trên bng 2.16, ta thy đội ngũ giáo viên đánh giá rt cao v kh năng đáp
ng yêu cu. Có th k đến nhng tiêu chí, c th là 2 đạt mt s đim rt cao t
4.11 tr lên đến 4.26 như CT KSCLC luôn sn sàng gii đáp nhng băn khoăn, thc
mc, sn sàng phc v, x lý các vn đề ca giáo viên khi tham gia ging dy ti
CT KSCLC (3.66/5). Nhưng CT KSCLC chưa có chính sách, chế
độ ưu đãi vi giáo
viên và cán b giáo v trong quá trình tham gia làm vic. Vn đề này cn được các
cp lãnh đạo xem xét.
9 Đánh giá v mc độ bo đảm
Bng 2.26: Kết qu đánh giá v mc độ đảm bo
STT Tiêu chí đánh giá kho sát
Kết qu
kho sát
1
Ban lãnh đạo CT KSCLC luôn có thái độ nhã nhn, ân cn lch
s vi giáo viên ging dy cho CT KSCLC
4,02
2
Cán b giáo v luôn có thái độ nhã nhn, ân cn lch s vi
giáo viên
4,14
3
Trình độ ca sinh viên CT KSCLC có đáp ng được yêu cu
ca môn hc
4,07
4
Trình độ nghip v ca cán b CT KSCLC ( kh năng truyn
đạt ) đáp ng được yêu cu ca giáo viên
3,89
5
Kinh nghim thc tế qun lý ca CT KSCLC tt, h tr được
cho quá trình ging dy
3,92
6
Không khí hc tp, nghiên cu khoa hc ca sinh viên CT
KSCLC có đáp ng được vi yêu cu ca giáo viên
3,68
Vi 6 tiêu chí trong phn đánh giá mc độ bo đảm cht lượng đào to ca
CT KSCLC, và cũng vi mc thang đim cao nht là 5 tc là hoàn toàn đồng ý vi
quan đim mà tác gi đưa ra. Qua bng cho đim trên chúng ta thy các đội ngũ cán
b qun lý giáo viên đánh giá rt cao các tiêu chí và cho đim cao vi nhng tiêu
chí c th như t ban lãnh đạo đến các cán b giáo v CT KSCLC luôn có thái độ
nhã nhn, ân cn, lch s vi giáo viên ging dy ti CT KSCLC. Ngoài ra các tiêu
chí khác cũng được đánh giá cao vi mc đim trên 3.5 tr lên (3.95/5). Như vy có
th nói vi mc độ đảm bo cht lượng đào to ca CT KSCLC v yếu t trên là hết
Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Lê Thị Thanh Minh (Cao học 2008 – 2010) 73 Khoa Kinh tế và Quản lý những thành tích cao 5 CT KSCLC có chính sách, chế độ ưu đãi với giáo viên và cán bộ giáo vụ trong quá trình tham gia làm việc 3,04 Trên bảng 2.16, ta thấy đội ngũ giáo viên đánh giá rất cao về khả năng đáp ứng yêu cầu. Có thể kể đến những tiêu chí, cụ thể là 2 đạt một số điểm rất cao từ 4.11 trở lên đến 4.26 như CT KSCLC luôn sẵn sàng giải đáp những băn khoăn, thắc mắc, sẵn sàng phục vụ, xử lý các vấn đề của giáo viên khi tham gia giảng dạy tại CT KSCLC (3.66/5). Nhưng CT KSCLC chưa có chính sách, chế độ ưu đãi với giáo viên và cán bộ giáo vụ trong quá trình tham gia làm việc. Vấn đề này cần được các cấp lãnh đạo xem xét. 9 Đánh giá về mức độ bảo đảm Bảng 2.26: Kết quả đánh giá về mức độ đảm bảo STT Tiêu chí đánh giá khảo sát Kết quả khảo sát 1 Ban lãnh đạo CT KSCLC luôn có thái độ nhã nhặn, ân cần lịch sự với giáo viên giảng dạy cho CT KSCLC 4,02 2 Cán bộ giáo vụ luôn có thái độ nhã nhặn, ân cần lịch sự với giáo viên 4,14 3 Trình độ của sinh viên CT KSCLC có đáp ứng được yêu cầu của môn học 4,07 4 Trình độ nghiệp vụ của cán bộ CT KSCLC ( khả năng truyền đạt ) đáp ứng được yêu cầu của giáo viên 3,89 5 Kinh nghiệm thực tế quản lý của CT KSCLC tốt, hỗ trợ được cho quá trình giảng dạy 3,92 6 Không khí học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên CT KSCLC có đáp ứng được với yêu cầu của giáo viên 3,68 Với 6 tiêu chí trong phần đánh giá mức độ bảo đảm chất lượng đào tạo của CT KSCLC, và cũng với mức thang điểm cao nhất là 5 tức là hoàn toàn đồng ý với quan điểm mà tác giả đưa ra. Qua bảng cho điểm trên chúng ta thấy các đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên đánh giá rất cao các tiêu chí và cho điểm cao với những tiêu chí cụ thể như từ ban lãnh đạo đến các cán bộ giáo vụ CT KSCLC luôn có thái độ nhã nhặn, ân cần, lịch sự với giáo viên giảng dạy tại CT KSCLC. Ngoài ra các tiêu chí khác cũng được đánh giá cao với mức điểm trên 3.5 trở lên (3.95/5). Như vậy có thể nói với mức độ đảm bảo chất lượng đào tạo của CT KSCLC về yếu tố trên là hết
Lun văn Thc s QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Ni
Lê Th Thanh Minh (Cao hc 2008 – 2010) 74 Khoa Kinh tế và Qun lý
sc cn thiết và quan trng vì như vy nó s to động lc cho s phát trin v sau.
Có th nói các tiêu chí trên được đánh giá vi s đim tương đối cao, đạt mc khá.
Tuy nhiên để đảm bo cht lượng v mc độ này tt hơn na. CT KSCLC phi t
chc, thc hin qun lý sinh viên tt hơn, cht ch hơn và nâng cao tinh thn h
c
tp, to điu kin và tin đề cho sinh viên nghiên cu khoa hc mt cách có hiu
qu.
9 Đánh giá v mc độ cm thông và thu hiu
Bng 2.27: Kết qu đánh giá v mc độ cm thông và thu hiu
STT Tiêu chí đánh giá kho sát
Kết qu
kho sát
1
Sinh viên CT KSCLC rt quan tâm đến vic hc tp, nghiên cu khoa hc
mà giáo viên đề ra
3,92
2
Sinh viên CT KSCLC có thái độ ân cn, l phép vi giáo viên tham gia
ging dy
4,01
3 Sinh viên CT KSCLC thu hiu được nhu cu ca giáo viên đưa ra 4,08
4 Cán b giáo v có thái độ ân cn vi giáo viên tham gia ging dy 4,02
5 Các cán b giáo v ca CT KSCLC nm bt được nhu cu ca giáo viên 4,03
6 Gi hc tp ging dy chính khoá thun tin cho giáo viên 3,78
7 Gi thc hành thun tin cho giáo viên 3,71
Để nhìn nhn mt cách khách quan, v s cm thông và thu hiu, tác gi đã
đưa ra 7 tiêu chí để cho các đội ngũ cán b qun lý ging viên đánh giá v mc độ
cm thông và thu hiu. Vi thang đim là 5 như trên cho ta thy kết qu được đánh
giá rt tt v sinh viên CT KSCLC nói riêng và v các chương trình đào to ca CT
KSCLC nói chung như sau: Sinh viên CT KSCLC luôn có thái độ ân cn, l phép
vi giáo viên, vi s
đim trung bình đạt trên 4 đim. Các tiêu chí khác như vic
sinh viên CT KSCLC rt quan tâm đến vic hc tp, nghiên cu khoa hc mà giáo
viên đề ra, gi hc tp, thc hành và gi ging dy chính khoá bên CT KSCLC
thun tin cho giáo viên và sinh viên ca CT KSCLC được đánh giá thp hơn
nhưng vn mc đim tương đối khá trung bình trên 3.93 đim.
9 Đánh giá v các yếu t hu hình
Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Lê Thị Thanh Minh (Cao học 2008 – 2010) 74 Khoa Kinh tế và Quản lý sức cần thiết và quan trọng vì như vậy nó sẽ tạo động lực cho sự phát triển về sau. Có thể nói các tiêu chí trên được đánh giá với số điểm tương đối cao, đạt mức khá. Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng về mức độ này tốt hơn nữa. CT KSCLC phải tổ chức, thực hiện quản lý sinh viên tốt hơn, chặt chẽ hơn và nâng cao tinh thần họ c tập, tạo điều kiện và tiền đề cho sinh viên nghiên cứu khoa học một cách có hiệu quả. 9 Đánh giá về mức độ cảm thông và thấu hiểu Bảng 2.27: Kết quả đánh giá về mức độ cảm thông và thấu hiểu STT Tiêu chí đánh giá khảo sát Kết quả khảo sát 1 Sinh viên CT KSCLC rất quan tâm đến việc học tập, nghiên cứu khoa học mà giáo viên đề ra 3,92 2 Sinh viên CT KSCLC có thái độ ân cần, lễ phép với giáo viên tham gia giảng dạy 4,01 3 Sinh viên CT KSCLC thấu hiểu được nhu cầu của giáo viên đưa ra 4,08 4 Cán bộ giáo vụ có thái độ ân cần với giáo viên tham gia giảng dạy 4,02 5 Các cán bộ giáo vụ của CT KSCLC nắm bắt được nhu cầu của giáo viên 4,03 6 Giờ học tập giảng dạy chính khoá thuận tiện cho giáo viên 3,78 7 Giờ thực hành thuận tiện cho giáo viên 3,71 Để nhìn nhận một cách khách quan, về sự cảm thông và thấu hiểu, tác giả đã đưa ra 7 tiêu chí để cho các đội ngũ cán bộ quản lý giảng viên đánh giá về mức độ cảm thông và thấu hiểu. Với thang điểm là 5 như trên cho ta thấy kết quả được đánh giá rất tốt về sinh viên CT KSCLC nói riêng và về các chương trình đào tạo của CT KSCLC nói chung như sau: Sinh viên CT KSCLC luôn có thái độ ân cần, lễ phép với giáo viên, với số điểm trung bình đạt trên 4 điểm. Các tiêu chí khác như việc sinh viên CT KSCLC rất quan tâm đến việc học tập, nghiên cứu khoa học mà giáo viên đề ra, giờ học tập, thực hành và giờ giảng dạy chính khoá bên CT KSCLC thuận tiện cho giáo viên và sinh viên của CT KSCLC được đánh giá thấp hơn nhưng vẫn ở mức điểm tương đối khá trung bình trên 3.93 điểm. 9 Đánh giá về các yếu tố hữu hình
Lun văn Thc s QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Ni
Lê Th Thanh Minh (Cao hc 2008 – 2010) 75 Khoa Kinh tế và Qun lý
Bng 2.28: Kết qu đánh giá v các yếu t hu hình t phía ĐNQL GV
STT Tiêu chí đánh giá kho sát
Kết qu
kho sát
1
Trang thiết b h tr cho vic ging dy đầy đủ (máy chiếu, loa
đài …)
4,06
2
Các ging đường đáp ng được điu kin hc tp thoi mái cho
giáo viên tham gia ging dy (bàn ghế, ánh sáng, điu hoà nhit
độ…)
4,16
3
Phòng máy tính ca khoa (Tng 4 – D6) đáp ng được nhu cu
ging dy ca giáo viên và nhu cu hc ca sinh viên khi đến
đây thc hành
4,12
4
Tài liu ca CT KSCLC ( Tp chí khoa hc, sách, giáo trình…)
đáp ng được nhu cu tìm hiu ca giáo viên
3,66
5
CT KSCLC cung cp đầy đủ tài liu giáo trình cho ging viên
tham kho
3,62
6 Văn phòng CT KSCLC được b trí khoa hc 4,24
7 Trang phc ca sinh viên lch s gn gàng 4,16
8 Trang phc ca cán b lch s gn gàng 4,07
Để đánh giá các tiêu chí v yếu t hu hình, tác gi đưa ra 8 tiêu chí cũng vi
mc thang đim là 5. T bng 2.19, ta thy vic đánh giá v nhng tiêu chí đó là
khá cao, vi tng s đim thng kê xp x gn 4.01 đim vi mc cao nht ca
thang đim là 5, yếu t hu hình ca CT KSCLC th hin qua các tiêu chí c th
như các trang thiết b
h tr ging dy, cơ s vt cht, tài liu phc v cho quá trình
nghiên cu hc tp, ging dy, các yếu t như cách b trí khoa hc ca văn phòng
CT KSCLC và trang phc ca các cán b giáo v ca sinh viên CT KSCLC được
đánh giá tt. Có th nói tt đây là vì CT KSCLC ngoài vic được nhà trường trang
b v cơ s vt cht ban đầu, ban lãnh đạo chương trình cũng
đã chú trng đến vic
mua sm thiết b tt phc v ging dy. Ngoài ra CT KSCLC được h tr v cơ s
vt cht như phòng máy vi tính, trang thiết b nghiên cu khoa hc phc v cho quá
trình hc tp và nghiên cu.
9 Hình nh ca CT KSCLC và s hài lòng ca người được kho sát
¾ Đánh giá v hình nh ca CT KSCLC
Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Lê Thị Thanh Minh (Cao học 2008 – 2010) 75 Khoa Kinh tế và Quản lý Bảng 2.28: Kết quả đánh giá về các yếu tố hữu hình từ phía ĐNQL GV STT Tiêu chí đánh giá khảo sát Kết quả khảo sát 1 Trang thiết bị hỗ trợ cho việc giảng dạy đầy đủ (máy chiếu, loa đài …) 4,06 2 Các giảng đường đáp ứng được điều kiện học tập thoải mái cho giáo viên tham gia giảng dạy (bàn ghế, ánh sáng, điều hoà nhiệt độ…) 4,16 3 Phòng máy tính của khoa (Tầng 4 – D6) đáp ứng được nhu cầu giảng dạy của giáo viên và nhu cầu học của sinh viên khi đến đây thực hành 4,12 4 Tài liệu của CT KSCLC ( Tạp chí khoa học, sách, giáo trình…) đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của giáo viên 3,66 5 CT KSCLC cung cấp đầy đủ tài liệu giáo trình cho giảng viên tham khảo 3,62 6 Văn phòng CT KSCLC được bố trí khoa học 4,24 7 Trang phục của sinh viên lịch sự gọn gàng 4,16 8 Trang phục của cán bộ lịch sự gọn gàng 4,07 Để đánh giá các tiêu chí về yếu tố hữu hình, tác giả đưa ra 8 tiêu chí cũng với mức thang điểm là 5. Từ bảng 2.19, ta thấy việc đánh giá về những tiêu chí đó là khá cao, với tổng số điểm thống kê xấp xỉ gần 4.01 điểm với mức cao nhất của thang điểm là 5, yếu tố hữu hình của CT KSCLC thể hiện qua các tiêu chí cụ thể như các trang thiết b ị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu học tập, giảng dạy, các yếu tố như cách bố trí khoa học của văn phòng CT KSCLC và trang phục của các cán bộ giáo vụ của sinh viên CT KSCLC được đánh giá tốt. Có thể nói tốt ở đây là vì CT KSCLC ngoài việc được nhà trường trang bị về cơ sở vật chất ban đầu, ban lãnh đạo chương trình cũng đã chú trọng đến việc mua sắm thiết bị tốt phục vụ giảng dạy. Ngoài ra CT KSCLC được hỗ trợ về cơ sở vật chất như phòng máy vi tính, trang thiết bị nghiên cứu khoa học phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu. 9 Hình ảnh của CT KSCLC và sự hài lòng của người được khảo sát ¾ Đánh giá về hình ảnh của CT KSCLC
Lun văn Thc s QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Ni
Lê Th Thanh Minh (Cao hc 2008 – 2010) 76 Khoa Kinh tế và Qun lý
Bng 2.29: Kết qu đánh giá v hình nh ca CT ĐT KSCLC
STT Tiêu chí đánh giá kho sát
Kết qu
kho sát
1 CT KSCLC là chương trình có danh tiếng trong trường 4,06
2 CT KSCLC có mô hình đào to hay 4,25
3 CT KSCLC có chuyên ngành đào to mi 4,04
4
CT KSCLC là nơi có nhng chuyên ngành đào to phù hp vi
yêu cu ca xã hi
4,03
5
CT KSCLC h tr rt tích cc cho các hot động ca sinh viên,
đoàn th
4,16
6 CT KSCLC có mi quan h tt vi các doanh nghip 4,02
7
Thường xuyên nghe thy tên tui ca CT KSCLC trên các
phương tin thông tin đại chúng
3,91
8
CT KSCLC so vi các chương trình đào to quc tế khác hơn
hn v cht lượng đào to
4,02
Cùng vi các tiêu chí trên tác gi đưa ra cho sinh viên và các cán b đánh giá
chung v hình nh ca CT KSCLC. Có th nhn thy t kết qu đánh giá trên nói
chung CT KSCLC là chương trình được đánh giá tương đối tt vi nhng chuyên
ngành đào to phù hp vi nhu cu ca xã hi hin nay, như CT KSCLC h tr mt
cách tích cc đến các hot động đoàn th, các hot động liên quan đến sinh viên và
có mi quan h rt t
t vi các doanh nghip. Điu này th hin rõ c th như sau:
Có th thy CT KSCLC hin nay hp tác và đào to vi nhng trường ĐH có danh
tiếng ca Pháp và đặc bit vi nhng chuyên ngành phù hp vi nhu cu ca xã hi
cn hin nay như: Nhng chuyên ngành đó cũng là mt li thế cho vic tuyn sinh
và thu hút sinh viên đăng kí d thi vào CT KSCLC (4.06/5).
¾ Đánh giá v mc độ hài lòng
Bng 2.30: Kết qu đánh giá v mc độ hài lòng qua đánh giá ca giáo viên
STT Tiêu chí đánh giá kho sát
Kết qu
kho sát
1 Nhìn chung tôi cm thy hài lòng v cht lượng đào to ca CT KSCLC 3,92
2 Tôi cm thy s hài lòng vi mc độ tiếp thu ca sinh viên CT KSCLC 3,69
Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Lê Thị Thanh Minh (Cao học 2008 – 2010) 76 Khoa Kinh tế và Quản lý Bảng 2.29: Kết quả đánh giá về hình ảnh của CT ĐT KSCLC STT Tiêu chí đánh giá khảo sát Kết quả khảo sát 1 CT KSCLC là chương trình có danh tiếng trong trường 4,06 2 CT KSCLC có mô hình đào tạo hay 4,25 3 CT KSCLC có chuyên ngành đào tạo mới 4,04 4 CT KSCLC là nơi có những chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của xã hội 4,03 5 CT KSCLC hỗ trợ rất tích cực cho các hoạt động của sinh viên, đoàn thể 4,16 6 CT KSCLC có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp 4,02 7 Thường xuyên nghe thấy tên tuổi của CT KSCLC trên các phương tiện thông tin đại chúng 3,91 8 CT KSCLC so với các chương trình đào tạo quốc tế khác hơn hẳn về chất lượng đào tạo 4,02 Cùng với các tiêu chí trên tác giả đưa ra cho sinh viên và các cán bộ đánh giá chung về hình ảnh của CT KSCLC. Có thể nhận thấy từ kết quả đánh giá trên nói chung CT KSCLC là chương trình được đánh giá tương đối tốt với những chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện nay, như CT KSCLC hỗ trợ một cách tích cực đến các hoạt động đoàn thể, các hoạt động liên quan đến sinh viên và có mối quan hệ rất tố t với các doanh nghiệp. Điều này thể hiện rõ cụ thể như sau: Có thể thấy CT KSCLC hiện nay hợp tác và đào tạo với những trường ĐH có danh tiếng của Pháp và đặc biệt với những chuyên ngành phù hợp với nhu cầu của xã hội cần hiện nay như: Những chuyên ngành đó cũng là một lợi thế cho việc tuyển sinh và thu hút sinh viên đăng kí dự thi vào CT KSCLC (4.06/5). ¾ Đánh giá về mức độ hài lòng Bảng 2.30: Kết quả đánh giá về mức độ hài lòng qua đánh giá của giáo viên STT Tiêu chí đánh giá khảo sát Kết quả khảo sát 1 Nhìn chung tôi cảm thấy hài lòng về chất lượng đào tạo của CT KSCLC 3,92 2 Tôi cảm thấy sự hài lòng với mức độ tiếp thu của sinh viên CT KSCLC 3,69
Lun văn Thc s QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Ni
Lê Th Thanh Minh (Cao hc 2008 – 2010) 77 Khoa Kinh tế và Qun lý
3 Tôi cm thy hài lòng vi điu kin làm vic hin ti 4,02
4 Tôi cm thy hài lòng vi chương trình đào to ti CT KSCLC 3,96
Mc độ hài lòng ca các cán b qun lý giáo viên làm vic ti CT KSCLC.
T bng 2.21, cũng vi thang đim 5 trong 4 tiêu chí để đánh giá mc độ hài lòng.
Có 1 tiêu chí được đánh giá cao nht đó là các cán b qun lý thy hài lòng vi điu
kin làm vic ti đây. Nguyên nhân khách quan cho thy môi trường làm vic ti
CT KSCLC là mt môi trường tt, cách làm vic, hc tp ca sinh viên cũng theo
mt mc độ chun chung theo hai bên tho
thun hp tác đào to.
Vi các tiêu chí khác đánh giá mc độ hài lòng ca các cán b giáo viên v
cht lượng ca CT KSCLC cũng khá, trung bình trên 3.89 đim. Nhìn chung mc
đánh giá như vy có th nói nhng người được kho sát nhn định tương đối và hài
lòng vi điu kin ca CT KSCLC.
¾ Đánh giá cht lượng đào to tng chuyên ngành ti CT KSCLC
Bng 2.31: Kết qu đánh giá v
CLĐT tng chuyên ngành ti CT KSCLC
STT Chương trình Kết qu đánh giá
1 H thng thông tin & TT 4.08
2 Tin hc công nghip 4.06
3 Cơ khí Hàng không 4.01
Bng 2.31 là bng lit kê các chương trình đào to ti CT KSCLC hin nay.
Vi 3 chuyên ngành đào to và có sinh viên đang theo hc cũng vi mc thang
đim là 5, mc đim cao nht hoàn toàn đồng ý và 1 là hoàn toàn phn đối. Nhìn
chung các chương trình trên được đội ngũ cán b giáo viên đánh giá vi mc đim
trung bình là 4.05 đim.
Nguyên nhân:
Qua s liu tng hp và thng kê công tác đánh giá cht lượng đào to t
i CT
KSCLC, các ging viên đều đánh giá cao cht lượng đào to ti đây, và đây là mt
môi trường rt tt cho các em sinh viên có nhu cu hc và du hc tiếp sang Pháp và
các nước Châu Âu. V cơ s vt cht đảm bo, đội ngũ giáo viên, cán b qun lý ti
CT KSCLC nhit tình vi công vic, sn sàng đáp ng nhng yêu cu thc mc ca
Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Lê Thị Thanh Minh (Cao học 2008 – 2010) 77 Khoa Kinh tế và Quản lý 3 Tôi cảm thấy hài lòng với điều kiện làm việc hiện tại 4,02 4 Tôi cảm thấy hài lòng với chương trình đào tạo tại CT KSCLC 3,96 Mức độ hài lòng của các cán bộ quản lý giáo viên làm việc tại CT KSCLC. Từ bảng 2.21, cũng với thang điểm 5 trong 4 tiêu chí để đánh giá mức độ hài lòng. Có 1 tiêu chí được đánh giá cao nhất đó là các cán bộ quản lý thấy hài lòng với điều kiện làm việc tại đây. Nguyên nhân khách quan cho thấy môi trường làm việc tại CT KSCLC là một môi trường tốt, cách làm việc, học tập của sinh viên cũng theo một mức độ chuẩn chung theo hai bên tho ả thuận hợp tác đào tạo. Với các tiêu chí khác đánh giá mức độ hài lòng của các cán bộ giáo viên về chất lượng của CT KSCLC cũng khá, trung bình trên 3.89 điểm. Nhìn chung mức đánh giá như vậy có thể nói những người được khảo sát nhận định tương đối và hài lòng với điều kiện của CT KSCLC. ¾ Đánh giá chất lượng đào tạo từng chuyên ngành tại CT KSCLC Bảng 2.31: Kết quả đánh giá v ề CLĐT từng chuyên ngành tại CT KSCLC STT Chương trình Kết quả đánh giá 1 Hệ thống thông tin & TT 4.08 2 Tin học công nghiệp 4.06 3 Cơ khí Hàng không 4.01 Bảng 2.31 là bảng liệt kê các chương trình đào tạo tại CT KSCLC hiện nay. Với 3 chuyên ngành đào tạo và có sinh viên đang theo học cũng với mức thang điểm là 5, mức điểm cao nhất hoàn toàn đồng ý và 1 là hoàn toàn phản đối. Nhìn chung các chương trình trên được đội ngũ cán bộ giáo viên đánh giá với mức điểm trung bình là 4.05 điểm. Nguyên nhân: Qua số liệu tổng hợp và thống kê công tác đánh giá chất lượng đào tạo tạ i CT KSCLC, các giảng viên đều đánh giá cao chất lượng đào tạo tại đây, và đây là một môi trường rất tốt cho các em sinh viên có nhu cầu học và du học tiếp sang Pháp và các nước Châu Âu. Về cơ sở vật chất đảm bảo, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tại CT KSCLC nhiệt tình với công việc, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu thắc mắc của
Lun văn Thc s QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Ni
Lê Th Thanh Minh (Cao hc 2008 – 2010) 78 Khoa Kinh tế và Qun lý
sinh viên. Tuy nhiên chương trình hc khá nng đối vi các em sinh viên còn chưa
ch động trong quá trình hc tp cũng như nghiên cu, khiến các em hc đui dn,
không theo kp chương trình ri sinh ra chán nn. Có mt s giáo viên đánh giá thi
lượng lên lp các môn không đủ, thù lao ging dy chưa thc s tha đáng so vi
công sc các thy b ra son bài và đây cũng là s nhìn nhn, đánh giá chung c
a
ban lãnh đạo CT KSCLC.
2.2.4.2. Đánh giá
cht lượng đào to t phía người s dng lao động
- Qua các cuc kho sát hoc phng vn trc tiếp đại din các doanh nghip
ti các cuc hi tho, hu hết đều đánh giá rt cao hiu qu công vic và trình độ
chuyên môn ca k sư tôt nghip Chương trình, đặc bit kh năng thích ng và hoà
nhp rt nhanh vi công vic thc tế
. Bên cnh đó, doanh nghip cũng nhn mnh
ưu đim ngoi ng ca sinh viên giúp doanh nghip nâng cao quan h vi các đối
tác quc tế, đồng thi tiết kim cho doanh nghip chi phí đào to ngoi ng. Điu
này đã to ra mt s khác bit tích cc so vi các chương trình đào to khác ti Vit
nam, qua đó khng định được cht lượng đào t
o và định hướng đúng đắn ca
chương trình KSCLC. T l 100% sinh viên tt nghip ra trường có vic làm ngay
vi mc lương cao ti các doanh nghip trong nước, liên doanh hoc quc tế đã th
hin uy tín và s coi trng ca xã hi đối vi ngun nhân lc cht lượng cao này.
- Theo phn hi ca sinh viên, vì đã được đào to tt và có kiến thc khá
toàn din, khi ra làm vic sinh viên có thi gian t
p trung phát trin ngh nghip, ci
thin v trí trong công ty thay vì phi hc li, đào to li để hoà nhp vi môi trung
thc tế ca doanh nghip.
- Phương pháp đánh giá cht lượng đào to dưới góc độ người s dng lao
động nhìn nhn v cht lượng đào to ti CT KSCLC là nhm mc đích thu hp
khong cách chênh lch đó, đồng thi ph
ương pháp này s cung cp được các thông
tin đáng tin cy và cũng giúp cho vic nhìn nhn kết qu đánh giá ca các phương
pháp trước.
- Nét chính ca phương pháp đánh giá cht lượng đào to dưới góc độ người
s dng lao động là nhm đánh giá mc độ hài lòng ca các doanh nghip v nhng
Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Lê Thị Thanh Minh (Cao học 2008 – 2010) 78 Khoa Kinh tế và Quản lý sinh viên. Tuy nhiên chương trình học khá nặng đối với các em sinh viên còn chưa chủ động trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu, khiến các em học đuối dần, không theo kịp chương trình rồi sinh ra chán nản. Có một số giáo viên đánh giá thời lượng lên lớp các môn không đủ, thù lao giảng dạy chưa thực sự thỏa đáng so với công sức các thầy bỏ ra soạn bài và đây cũng là sự nhìn nhận, đánh giá chung củ a ban lãnh đạo CT KSCLC. 2.2.4.2. Đánh giá chất lượng đào tạo từ phía người sử dụng lao động - Qua các cuộc khảo sát hoặc phỏng vấn trực tiếp đại diện các doanh nghiệp tại các cuộc hội thảo, hầu hết đều đánh giá rất cao hiệu quả công việc và trình độ chuyên môn của kỹ sư tôt nghiệp Chương trình, đặc biệt khả năng thích ứng và hoà nhập rất nhanh với công việc thực tế . Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhấn mạnh ưu điểm ngoại ngữ của sinh viên giúp doanh nghiệp nâng cao quan hệ với các đối tác quốc tế, đồng thời tiết kiệm cho doanh nghiệp chi phí đào tạo ngoại ngữ. Điều này đã tạo ra một sự khác biệt tích cực so với các chương trình đào tạo khác tại Việt nam, qua đó khẳng định được chất lượng đào tạ o và định hướng đúng đắn của chương trình KSCLC. Tỉ lệ 100% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm ngay với mức lương cao tại các doanh nghiệp trong nước, liên doanh hoặc quốc tế đã thể hiện uy tín và sự coi trọng của xã hội đối với nguồn nhân lực chất lượng cao này. - Theo phản hồi của sinh viên, vì đã được đào tạo tốt và có kiến thức khá toàn diện, khi ra làm việc sinh viên có thời gian tậ p trung phát triển nghề nghiệp, cải thiện vị trí trong công ty thay vì phải học lại, đào tạo lại để hoà nhập với môi truờng thực tế của doanh nghiệp. - Phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo dưới góc độ người sử dụng lao động nhìn nhận về chất lượng đào tạo tại CT KSCLC là nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách chênh lệch đó, đồng thời ph ương pháp này sẽ cung cấp được các thông tin đáng tin cậy và cũng giúp cho việc nhìn nhận kết quả đánh giá của các phương pháp trước. - Nét chính của phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo dưới góc độ người sử dụng lao động là nhằm đánh giá mức độ hài lòng của các doanh nghiệp về những
Lun văn Thc s QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Ni
Lê Th Thanh Minh (Cao hc 2008 – 2010) 79 Khoa Kinh tế và Qun lý
sinh viên được đào to ti CT KSCLC. Đợt điu tra thăm dò này, tác gi đề tài gi
phiếu điu tra đến 24 doanh nghip. Có 20 doanh nghip phúc đáp tr li phiếu
đánh giá.
- Theo kết qu thng kê ca cuc điu tra, thang đo mc độ quan trng ca
các tiêu chí đánh giá k năng người lao động được các nhà qun lý doanh nghip
đánh giá như sau:
9 Cht lượng v
k năng, kiến thc chuyên ngành ca sinh viên CT KSCLC
Bng 2.32: Đánh giá v kết qu kiến thc chuyên ngành ca sinh viên
STT Tiêu chí đánh giá kho sát Kết qu kho sát
1 Kiến thc chuyên môn 4,01
2 K năng tng hp 4,40
3 K năng phân tích 4,05
4 K năng khác 4
Nhìn vào s liu bng 2.23, ta thy mc độ hài lòng ca các doanh nghip
vi snh viên CT KSCLC c th như sau:
K năng được đánh giá cao nht trong 4 k năng trên là k năng tng hp
được
4.40 s đim vi thang đim đánh giá như sau:
2.4 Rt thp; 2. Thp; 3. Trung bình; 4. Cao; 5. Rt cao.
Căn c vi thang đim như vy, ta thy đim trung bình ca k năng này
được các nhà doanh nghip đánh giá đạt mc đim là 4.11 đim, như vy k năng
này đạt mc cao. Các k năng khác v chuyên ngành được đào to t
i CT KSCLC
được các doanh nghip đánh giá đạt mc đim cao. Như vy có th nói vi mc
đim đạt được như vy cht lượng đào to ca CT KSCLC hin nay được các nhà
doanh nghip đánh giá cao v chuyên ngành các em đang tham gia hc tp và làm
vic ti các doanh nghip. Và đó cũng là tín hiu đáng mng cho thy chúng ta
đang đi đúng hướng nên cn tìm ra các gii pháp phù hp để duy trì và nâng ch
t
lượng ca sinh viên CT KSCLC được cao hơn na.
9 Cht lượng v ngoi ng ca sinh viên CT KSCLC
Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Lê Thị Thanh Minh (Cao học 2008 – 2010) 79 Khoa Kinh tế và Quản lý sinh viên được đào tạo tại CT KSCLC. Đợt điều tra thăm dò này, tác giả đề tài gửi phiếu điều tra đến 24 doanh nghiệp. Có 20 doanh nghiệp phúc đáp trả lời phiếu đánh giá. - Theo kết quả thống kê của cuộc điều tra, thang đo mức độ quan trọng của các tiêu chí đánh giá kỹ năng người lao động được các nhà quản lý doanh nghiệp đánh giá như sau: 9 Chất lượng v ề kỹ năng, kiến thức chuyên ngành của sinh viên CT KSCLC Bảng 2.32: Đánh giá về kết quả kiến thức chuyên ngành của sinh viên STT Tiêu chí đánh giá khảo sát Kết quả khảo sát 1 Kiến thức chuyên môn 4,01 2 Kỹ năng tổng hợp 4,40 3 Kỹ năng phân tích 4,05 4 Kỹ năng khác 4 Nhìn vào số liệu bảng 2.23, ta thấy mức độ hài lòng của các doanh nghiệp với sịnh viên CT KSCLC cụ thể như sau: Kỹ năng được đánh giá cao nhất trong 4 kỹ năng trên là kỹ năng tổng hợp được 4.40 số điểm với thang điểm đánh giá như sau: 2.4 Rất thấp; 2. Thấp; 3. Trung bình; 4. Cao; 5. Rất cao. Căn cứ với thang điểm như vậy, ta thấy điểm trung bình của kỹ năng này được các nhà doanh nghiệp đánh giá đạt mức điểm là 4.11 điểm, như vậy kỹ năng này đạt mức cao. Các kỹ năng khác về chuyên ngành được đào tạo t ại CT KSCLC được các doanh nghiệp đánh giá đạt mức điểm cao. Như vậy có thể nói với mức điểm đạt được như vậy chất lượng đào tạo của CT KSCLC hiện nay được các nhà doanh nghiệp đánh giá cao về chuyên ngành các em đang tham gia học tập và làm việc tại các doanh nghiệp. Và đó cũng là tín hiệu đáng mừng cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng nên cần tìm ra các giải pháp phù hợp để duy trì và nâng chấ t lượng của sinh viên CT KSCLC được cao hơn nữa. 9 Chất lượng về ngoại ngữ của sinh viên CT KSCLC