Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và xây dựng một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao - Trung tâm đào tạo Tài năng & chất lượng cao – Trường đại học Bách khoa Hà Nội

354
968
126
Lun văn Thc s QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Ni
Lê Th Thanh Minh (Cao hc 2008 – 2010) 120 Khoa Kinh tế và Qun lý
6 Ý kiến khác ( xin ghi rõ) …………......................................................................................
III. Đánh giá v mc độ đảm bo
STT
Phát biu
Hoàn
toàn
phn
đối
Không đồng ý cũng
không phn đối
Hoàn
toàn
đồng
ý
1
Ban lãnh đạo CT KSCLC luôn có thái độ nhã nhn,
ân cn lch s vi giáo viên ging dy cho CT
KSCLC
1 2 3 4 5
2
Cán b giáo v luôn có thái độ nhã nhn, ân cn lch
s vi giáo viên
1 2 3 4 5
3
Trình độ ca sinh viên CT KSCLC có đáp ng được
yêu cu ca môn hc
1 2 3 4 5
4
Trình độ nghip v ca cán b CT KSCLC ( kh
năng truyn đạt) đáp ng được yêu cu ca giáo
viên
1 2 3 4 5
5
Kinh nghim thc tế qun lý ca CT KSCLC tt, h
tr được cho quá trình ging dy
1 2 3 4 5
6
Không khí hc tp, nghiên cu khoa hc ca sinh
viên CT KSCLC có đáp ng được vi yêu cu ca
giáo viên
1 2 3 4 5
7 Ý kiến khác (xin ghi rõ) …………......................................................................................
IV. Đánh giá v mc độ cm thông và thu hiu
STT
Phát biu
Hoàn
toàn
phn
đối
Không đồng ý cũng
không phn đối
Hoàn
toàn
đồng
ý
1
Sinh viên CT KSCLC rt quan tâm đến vic hc tp,
nghiên cu khoa hc mà giáo viên đề ra
1 2 3 4 5
2
Sinh viên CT KSCLC có thái độ ân cn, l phép vi
giáo viên tham gia ging dy
1 2 3 4 5
3
Sinh viên CT KSCLC thu hiu được nhu cu ca
giáo viên đưa ra
1 2 3 4 5
4
Cán b giáo v có thái độ ân cn vi giáo viên tham
gia ging dy
1 2 3 4 5
5
Các cán b giáo v ca CT KSCLC nm bt được
nhu cu ca giáo viên
1 2 3 4 5
6
Gi hc tp ging dy chính khoá thun tin cho
giáo viên
1 2 3 4 5
7 Gi thc hành thun tin cho giáo viên 1 2 3 4 5
8 Ý kiến khác (xin ghi rõ) …………......................................................................................
V. Đánh giá v các yếu t hu hình
Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Lê Thị Thanh Minh (Cao học 2008 – 2010) 120 Khoa Kinh tế và Quản lý 6 Ý kiến khác ( xin ghi rõ) …………...................................................................................... III. Đánh giá về mức độ đảm bảo STT Phát biểu Hoàn toàn phản đối Không đồng ý cũng không phản đối Hoàn toàn đồng ý 1 Ban lãnh đạo CT KSCLC luôn có thái độ nhã nhặn, ân cần lịch sự với giáo viên giảng dạy cho CT KSCLC 1 2 3 4 5 2 Cán bộ giáo vụ luôn có thái độ nhã nhặn, ân cần lịch sự với giáo viên 1 2 3 4 5 3 Trình độ của sinh viên CT KSCLC có đáp ứng được yêu cầu của môn học 1 2 3 4 5 4 Trình độ nghiệp vụ của cán bộ CT KSCLC ( khả năng truyền đạt) đáp ứng được yêu cầu của giáo viên 1 2 3 4 5 5 Kinh nghiệm thực tế quản lý của CT KSCLC tốt, hỗ trợ được cho quá trình giảng dạy 1 2 3 4 5 6 Không khí học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên CT KSCLC có đáp ứng được với yêu cầu của giáo viên 1 2 3 4 5 7 Ý kiến khác (xin ghi rõ) …………...................................................................................... IV. Đánh giá về mức độ cảm thông và thấu hiểu STT Phát biểu Hoàn toàn phản đối Không đồng ý cũng không phản đối Hoàn toàn đồng ý 1 Sinh viên CT KSCLC rất quan tâm đến việc học tập, nghiên cứu khoa học mà giáo viên đề ra 1 2 3 4 5 2 Sinh viên CT KSCLC có thái độ ân cần, lễ phép với giáo viên tham gia giảng dạy 1 2 3 4 5 3 Sinh viên CT KSCLC thấu hiểu được nhu cầu của giáo viên đưa ra 1 2 3 4 5 4 Cán bộ giáo vụ có thái độ ân cần với giáo viên tham gia giảng dạy 1 2 3 4 5 5 Các cán bộ giáo vụ của CT KSCLC nắm bắt được nhu cầu của giáo viên 1 2 3 4 5 6 Giờ học tập giảng dạy chính khoá thuận tiện cho giáo viên 1 2 3 4 5 7 Giờ thực hành thuận tiện cho giáo viên 1 2 3 4 5 8 Ý kiến khác (xin ghi rõ) …………...................................................................................... V. Đánh giá về các yếu tố hữu hình
Lun văn Thc s QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Ni
Lê Th Thanh Minh (Cao hc 2008 – 2010) 121 Khoa Kinh tế và Qun lý
STT
Phát biu
Hoàn
toàn
phn
đối
Không đồng ý cũng
không phn đối
Hoàn
toàn
đồng
ý
1
Trang thiết b h tr cho vic ging dy đầy đủ (máy
chiếu, loa đài …)
1 2 3 4 5
2
Các ging đường đáp ng được điu kin hc tp
thoi mái cho giáo viên tham gia ging dy (bàn
ghế, ánh sáng, điu hoà nhit độ…)
1 2 3 4 5
3
Phòng máy tính ca khoa (Tng 4 – D6) đáp ng
được nhu cu ging dy ca giáo viên và nhu cu
hc ca sinh viên khi đến đây thc hành
1 2 3 4 5
4
Tài liu ca CT KSCLC ( Tp chí khoa hc, sách,
giáo trình…) đáp ng được nhu cu tìm hiu ca
giáo viên
1 2 3 4 5
5
CT KSCLC cung cp đầy đủ tài liu giáo trình cho
ging viên tham kho
1 2 3 4 5
6 Văn phòng CT KSCLC được b trí khoa hc 1 2 3 4 5
7 Trang phc ca sinh viên lch s gn gàng 1 2 3 4 5
8 Trang phc ca cán b lch s gn gàng 1 2 3 4 5
9 Ý kiến khác (xin ghi rõ) …………......................................................................................
VI. Hình nh ca CT KSCLC và s hài lòng ca giáo viên
a. Đánh giá v hình nh ca CT KSCLC
STT
Phát biu
Hoàn
toàn
phn
đối
Không đồng ý cũng
không phn đối
Hoàn
toàn
đồng
ý
1
CT KSCLC là chương trình có danh tiếng trong
trường
1 2 3 4 5
2 CT KSCLC có mô hình đào to hay 1 2 3 4 5
3 CT KSCLC có chuyên ngành đào to mi 1 2 3 4 5
4
CT KSCLC là nơi có nhng chuyên ngành đào to
phù hp vi yêu cu ca xã hi
1 2 3 4 5
5
CT KSCLC h tr rt tích cc cho các hot động
ca sinh viên, đoàn th
1 2 3 4 5
6
CT KSCLC có mi quan h tt vi các doanh
nghip
1 2 3 4 5
7
Thường xuyên nghe thy tên tui ca CT KSCLC
trên các phương tin thông tin đại chúng
1 2 3 4 5
8
CT KSCLC so vi các chương trình đào to quc tế
khác hơn hn v cht lượng đào to
1 2 3 4 5
9 Ý kiến khác ( xin ghi rõ) …………......................................................................................
b. Đánh giá v mc độ hài lòng ca sinh viên
STT
Phát biu
Hoàn
toàn
phn
đối
Không đồng ý cũng
không phn đối
Hoàn
toàn
đồng
ý
Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Lê Thị Thanh Minh (Cao học 2008 – 2010) 121 Khoa Kinh tế và Quản lý STT Phát biểu Hoàn toàn phản đối Không đồng ý cũng không phản đối Hoàn toàn đồng ý 1 Trang thiết bị hỗ trợ cho việc giảng dạy đầy đủ (máy chiếu, loa đài …) 1 2 3 4 5 2 Các giảng đường đáp ứng được điều kiện học tập thoải mái cho giáo viên tham gia giảng dạy (bàn ghế, ánh sáng, điều hoà nhiệt độ…) 1 2 3 4 5 3 Phòng máy tính của khoa (Tầng 4 – D6) đáp ứng được nhu cầu giảng dạy của giáo viên và nhu cầu học của sinh viên khi đến đây thực hành 1 2 3 4 5 4 Tài liệu của CT KSCLC ( Tạp chí khoa học, sách, giáo trình…) đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của giáo viên 1 2 3 4 5 5 CT KSCLC cung cấp đầy đủ tài liệu giáo trình cho giảng viên tham khảo 1 2 3 4 5 6 Văn phòng CT KSCLC được bố trí khoa học 1 2 3 4 5 7 Trang phục của sinh viên lịch sự gọn gàng 1 2 3 4 5 8 Trang phục của cán bộ lịch sự gọn gàng 1 2 3 4 5 9 Ý kiến khác (xin ghi rõ) …………...................................................................................... VI. Hình ảnh của CT KSCLC và sự hài lòng của giáo viên a. Đánh giá về hình ảnh của CT KSCLC STT Phát biểu Hoàn toàn phản đối Không đồng ý cũng không phản đối Hoàn toàn đồng ý 1 CT KSCLC là chương trình có danh tiếng trong trường 1 2 3 4 5 2 CT KSCLC có mô hình đào tạo hay 1 2 3 4 5 3 CT KSCLC có chuyên ngành đào tạo mới 1 2 3 4 5 4 CT KSCLC là nơi có những chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của xã hội 1 2 3 4 5 5 CT KSCLC hỗ trợ rất tích cực cho các hoạt động của sinh viên, đoàn thể 1 2 3 4 5 6 CT KSCLC có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp 1 2 3 4 5 7 Thường xuyên nghe thấy tên tuổi của CT KSCLC trên các phương tiện thông tin đại chúng 1 2 3 4 5 8 CT KSCLC so với các chương trình đào tạo quốc tế khác hơn hẳn về chất lượng đào tạo 1 2 3 4 5 9 Ý kiến khác ( xin ghi rõ) …………...................................................................................... b. Đánh giá về mức độ hài lòng của sinh viên STT Phát biểu Hoàn toàn phản đối Không đồng ý cũng không phản đối Hoàn toàn đồng ý
Lun văn Thc s QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Ni
Lê Th Thanh Minh (Cao hc 2008 – 2010) 122 Khoa Kinh tế và Qun lý
1
Nhìn chung tôi cm thy hài lòng v cht lượng đào
to ca CT KSCLC
1 2 3 4 5
2
Tôi cm thy s hài lòng vi mc độ tiếp thu ca
sinh viên CT KSCLC
1 2 3 4 5
3
Tôin cm thy hài lòng vi điu kin làm vic hin
ti
1 2 3 4 5
4
Tôi cm thy hài lòng vi chương trình đào to ti
CT KSCLC
1 2 3 4 5
5 Ý kiến khác ( xin ghi rõ) …………......................................................................................
c. Mt s ý kiến và góp ý hoàn thin cho chương trình
C1: Cm nhn ca quý ông (bà) như thế nào v cht lượng tng chuyên ngành đang
được đào to ti CT KSCLC? Khoanh tròn vào con s tương ng: 1: Cht lượng rt thp; 5: cht
lượng rt cao; 0: không ý kiến.
Chuyên ngành
Cht
lượng
rt
thp
Cht lượng không
thp, không cao.
Cht lượng rt cao
Không ý kiến
1. HTTT & TT 1 2 3 4 5
2. THCN 1 2 3 4 5
3. HK 1 2 3 4 5
C2: Quý ông (bà) hãy xếp tên 3 chuyên ngành hc ti CT KSCLC theo th t ưu tiên
mà bn cho là chuyên ngành b ích nht?
Chương trình b ích nht
1……………………………………………..
2……………………………………………..
3………………………………………………
C3: Quý ông (bà) có góp ý gì thêm để nâng cao hơn cht lượng đào to ca CT KSCLC
(chương trình, ging viên, cơ s vt cht…?)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
C4: Quý ông (bà) có th đặt câu hi nào v nguyn vng, ý kiến liên quan đến cht lượng
đào to ca CT KSCLC ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Lê Thị Thanh Minh (Cao học 2008 – 2010) 122 Khoa Kinh tế và Quản lý 1 Nhìn chung tôi cảm thấy hài lòng về chất lượng đào tạo của CT KSCLC 1 2 3 4 5 2 Tôi cảm thấy sự hài lòng với mức độ tiếp thu của sinh viên CT KSCLC 1 2 3 4 5 3 Tôin cảm thấy hài lòng với điều kiện làm việc hiện tại 1 2 3 4 5 4 Tôi cảm thấy hài lòng với chương trình đào tạo tại CT KSCLC 1 2 3 4 5 5 Ý kiến khác ( xin ghi rõ) …………...................................................................................... c. Một số ý kiến và góp ý hoàn thiện cho chương trình C1: Cảm nhận của quý ông (bà) như thế nào về chất lượng từng chuyên ngành đang được đào tạo tại CT KSCLC? Khoanh tròn vào con số tương ứng: 1: Chất lượng rất thấp; 5: chất lượng rất cao; 0: không ý kiến. Chuyên ngành Chất lượng rất thấp Chất lượng không thấp, không cao. Chất lượng rất cao Không ý kiến 1. HTTT & TT 1 2 3 4 5 2. THCN 1 2 3 4 5 3. HK 1 2 3 4 5 C2: Quý ông (bà) hãy xếp tên 3 chuyên ngành học tại CT KSCLC theo thứ tự ưu tiên mà bạn cho là chuyên ngành bổ ích nhất? Chương trình bổ ích nhất 1…………………………………………….. 2…………………………………………….. 3……………………………………………… C3: Quý ông (bà) có góp ý gì thêm để nâng cao hơn chất lượng đào tạo của CT KSCLC (chương trình, giảng viên, cơ sở vật chất…?) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… C4: Quý ông (bà) có thể đặt câu hỏi nào về nguyện vọng, ý kiến liên quan đến chất lượng đào tạo của CT KSCLC ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
Lun văn Thc s QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Ni
Lê Th Thanh Minh (Cao hc 2008 – 2010) 123 Khoa Kinh tế và Qun lý
THÔNG TIN CÁ NHÂN CA NGƯỜI THAM GIA KHO SÁT
Xin vui lòng cho biết thêm mt s thông tin cá nhân ca ông (bà):
H và tên:
Chc danh: GS: PGS: Khác:
Hc v: TS: Thc s:
K sư c nhân: K sư thc hành:
Năm sinh:
Gii tính Nam N
Chc danh chuyên môn:
Nơi công tác:
Thi gian công tác: …….năm
Ngày tháng năm
( ký, ghi rõ h tên)
PHIU KHO SÁT CHT LƯỢNG ĐÀO TO SINH VIÊN
Kính gi: Ông (bà)
……………………………………………………………………………………………………………
Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………
Để phc v cho vic nghiên cu đánh giá cht lượng đào to ca chương trình
đào
to K sư cht lượng cao trường ĐHBK HN (PFIEV - IPH)
t đó tìm ra mt s gii pháp nâng
cao cht lượng ca chương trình nói riêng, nâng cao cht lượng ngun nhân lc ca Vit
Nam nói chung trong điu kin hi nhp quc tế, xin ông (bà) vui lòng tr li mt s câu
hi được nêu trong phiếu kho sát được gi kèm theo.
Ý kiến ca ông (bà) s là s đóng góp hết sc quý báu cho chúng tôi để hoàn thành
chương trình kho sát ca mình.
Rt cm ơn s c
ng tác ca quý ông (bà)!
1. T ÊN CÔNG TY/ CƠ S
2. ĐỊA CH:
S nhà và tên đường: …………………………………………………………
Phường /Xã: ……………………………………………………………….…
Qun /huyn:……………………………………………………………….
Thành ph / Tnh: ……………………………………………………………..
S đin thoi: …………………………………………………………………
S Fax: ………………………………………………………………………..
Địa ch Email: ………………………………………………………………..
3. TÊN GIAO DCH:………………………………………………………………...
4. H TÊN CA NGƯỜI PHNG VN: …………………………………………….
5. CHC DANH CA NGƯỜI PHNG VN:………………………………………
NI DUNG PHIU ĐIU TRA
Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Lê Thị Thanh Minh (Cao học 2008 – 2010) 123 Khoa Kinh tế và Quản lý THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI THAM GIA KHẢO SÁT Xin vui lòng cho biết thêm một số thông tin cá nhân của ông (bà): Họ và tên: Chức danh: GS: PGS: Khác: Học vị: TS: Thạc sỹ: Kỹ sư cử nhân: Kỹ sư thực hành: Năm sinh: Giới tính Nam Nữ Chức danh chuyên môn: Nơi công tác: Thời gian công tác: …….năm Ngày tháng năm ( ký, ghi rõ họ tên) PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SINH VIÊN Kính gửi: Ông (bà) …………………………………………………………………………………………………………… Cơ quan: ……………………………………………………………………………………………… Để phục vụ cho việc nghiên cứu đánh giá chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao trường ĐHBK HN (PFIEV - IPH) từ đó tìm ra một số giải pháp nâng cao chất lượng của chương trình nói riêng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam nói chung trong điều kiện hội nhập quốc tế, xin ông (bà) vui lòng trả lời một số câu hỏi được nêu trong phiếu khảo sát được gửi kèm theo. Ý kiến của ông (bà) sẽ là sự đóng góp hết sức quý báu cho chúng tôi để hoàn thành chương trình khảo sát của mình. Rất cảm ơn sự c ộng tác của quý ông (bà)! 1. T ÊN CÔNG TY/ CƠ SỞ 2. ĐỊA CHỈ: Số nhà và tên đường: ………………………………………………………… Phường /Xã: ……………………………………………………………….… Quận /huyện:………………………………………………………………. Thành phố / Tỉnh: …………………………………………………………….. Số điện thoại: ………………………………………………………………… Số Fax: ……………………………………………………………………….. Địa chỉ Email: ……………………………………………………………….. 3. TÊN GIAO DỊCH:………………………………………………………………... 4. HỌ TÊN CỦA NGƯỜI PHỎNG VẤN: ……………………………………………. 5. CHỨC DANH CỦA NGƯỜI PHỎNG VẤN:……………………………………… NỘI DUNG PHIẾU ĐIỀU TRA
Lun văn Thc s QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Ni
Lê Th Thanh Minh (Cao hc 2008 – 2010) 124 Khoa Kinh tế và Qun lý
1. Cht lượng v k năng, kiến thc chuyên ngành ca sinh viên CT KSCLC
Ý kiến tr li
Rt thp Thp TB Cao Rt cao
STT Tiêu chí đánh giá
1 2 3 4 5
1 Kiến thc chuyên môn
2 K năng tng hp
3 K năng phân tích
4 K năng khác
2. Cht lượng v ngoi ng ca sinh viên
CT KSCLC
Ý kiến tr li
Rt thp Thp TB Cao Rt cao
STT Tiêu chí đánh giá
1 2 3 4 5
1 K năng nghe
2 K năng nói
3 K năng viết
4 K năng tng hp
5 K năng khác
3. Cht lượng v tin hc ca sinh viên
CT KSCLC
Ý kiến tr li
Rt thp Thp TB Cao Rt cao
STT Tiêu chí đánh giá
1 2 3 4 5
1 Kh năng lp trình
2 Tin hc chuyên ngành
3 Phn mm chuyên ngành
4 Giao tiếp mng
5 Tin hc tng hp
4. Cht lượng trong kh năng công tác thc tế ti DN ca sinh viên
CT KSCLC
Ý kiến tr li
Rt thp Thp TB Cao Rt cao
STT Tiêu chí đánh giá
1 2 3 4 5
1
Làm vic độc lp
2
Làm vic theo nhóm
3
Kh năng hoà nhp
4
Kh năng vn dng sáng to
5
K năng giao tiếp, đàm phán
6
Tư duy tng hp
5. Cht lượng toàn din ca sinh viên CT KSCLC
Ý kiến tr li
STT Tiêu chí đánh giá
Rt thp Thp TB Cao Rt cao
Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Lê Thị Thanh Minh (Cao học 2008 – 2010) 124 Khoa Kinh tế và Quản lý 1. Chất lượng về kỹ năng, kiến thức chuyên ngành của sinh viên CT KSCLC Ý kiến trả lời Rất thấp Thấp TB Cao Rất cao STT Tiêu chí đánh giá 1 2 3 4 5 1 Kiến thức chuyên môn 2 Kỹ năng tổng hợp 3 Kỹ năng phân tích 4 Kỹ năng khác 2. Chất lượng về ngoại ngữ của sinh viên CT KSCLC Ý kiến trả lời Rất thấp Thấp TB Cao Rất cao STT Tiêu chí đánh giá 1 2 3 4 5 1 Kỹ năng nghe 2 Kỹ năng nói 3 Kỹ năng viết 4 Kỹ năng tổng hợp 5 Kỹ năng khác 3. Chất lượng về tin học của sinh viên CT KSCLC Ý kiến trả lời Rất thấp Thấp TB Cao Rất cao STT Tiêu chí đánh giá 1 2 3 4 5 1 Khả năng lập trình 2 Tin học chuyên ngành 3 Phần mềm chuyên ngành 4 Giao tiếp mạng 5 Tin học tổng hợp 4. Chất lượng trong khả năng công tác thực tế tại DN của sinh viên CT KSCLC Ý kiến trả lời Rất thấp Thấp TB Cao Rất cao STT Tiêu chí đánh giá 1 2 3 4 5 1 Làm việc độc lập 2 Làm việc theo nhóm 3 Khả năng hoà nhập 4 Khả năng vận dụng sáng tạo 5 Kỹ năng giao tiếp, đàm phán 6 Tư duy tổng hợp 5. Chất lượng toàn diện của sinh viên CT KSCLC Ý kiến trả lời STT Tiêu chí đánh giá Rất thấp Thấp TB Cao Rất cao
Lun văn Thc s QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Ni
Lê Th Thanh Minh (Cao hc 2008 – 2010) 125 Khoa Kinh tế và Qun lý
1 2 3 4 5
1
Kiến thc lý thuyết v công ngh được s
dng trong cơ s sn sut
2
K năng thc hành liên quan ti công ngh
được s dng trong cơ s sn xut
3
K năng k thut liên quan ti tng công
vic c th.
4 K năng đọc và viết báo cáo k thut
5 Kh năng s dng ngoi ng, vi tính
6 Ch động sáng to trong công vic
7 Biết lng nghe và hc hi người khác
8
Biết cách phi hp vi đồng nghip trong
công vic
9
Biết cách din đạt ý kiến ca mình cho
người khác hiu và chp nhn
10
Có tính trung thc và tinh thn trách nhim
hay không
11 K lut lao động tt, làm vic cn cù
12 Có th làm vic vi cường độ cao
13 K năng khác ( ghi c th )
6. Nhng ý kiến đóng góp ca ông (bà) cho trương trình đào to
KSCLC để nâng cao
cht lượng đào to
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Xin chân thành cm ơn s cng tác ca ông (bà)!
Phn dành cho điu tra viên
Ngày phng vn đầu tiên: ………………………………………………………….
Ngày phng vn li: ………………………………………………………………..
Phiếu đã được hoàn thin chưa: ……………………………………………………
Người tr li phng vn Điu tra viên ký tên
Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Lê Thị Thanh Minh (Cao học 2008 – 2010) 125 Khoa Kinh tế và Quản lý 1 2 3 4 5 1 Kiến thức lý thuyết về công nghệ được sử dụng trong cơ sở sản suất 2 Kỹ năng thực hành liên quan tới công nghệ được sử dụng trong cơ sở sản xuất 3 Kỹ năng kỹ thuật liên quan tới từng công việc cụ thể. 4 Kỹ năng đọc và viết báo cáo kỹ thuật 5 Khả năng sử dụng ngoại ngữ, vi tính 6 Chủ động sáng tạo trong công việc 7 Biết lắng nghe và học hỏi ở người khác 8 Biết cách phối hợp với đồng nghiệp trong công việc 9 Biết cách diễn đạt ý kiến của mình cho người khác hiểu và chấp nhận 10 Có tính trung thực và tinh thần trách nhiệm hay không 11 Kỷ luật lao động tốt, làm việc cần cù 12 Có thể làm việc với cường độ cao 13 Kỹ năng khác ( ghi cụ thể ) 6. Những ý kiến đóng góp của ông (bà) cho trương trình đào tạo KSCLC để nâng cao chất lượng đào tạo ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của ông (bà)! Phần dành cho điều tra viên Ngày phỏng vấn đầu tiên: …………………………………………………………. Ngày phỏng vấn lại: ……………………………………………………………….. Phiếu đã được hoàn thiện chưa: …………………………………………………… Người trả lời phỏng vấn Điều tra viên ký tên