Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao khả năng cạnh tranh của Chi nhánh Viettel Bắc Kạn

4,880
850
107
 
41
- 







 , 

 2011 2015 

 28,67%. 


 ,  








, 
















. 

,



  . 

2015 

 


 ,


 201,2  4,4 


(45,7  ) 30 

 (6,7 ).
, 










 140.000 , 
 


77.371  ,  53.129  . Doanh thu
2,6 
1,8 , 






.












, 
2011 - 2015 




95% 96% . 2011, 




 145,14 ,  2015  185,29  (



1,28 ).














, 





 , 






 . 




44% 53% 





, 


















 , 






  41 -               ,       2011  2015      28,67%.       ,                     ,                                   .     ,         .    2015             ,      201,2  4,4      (45,7  ) 30      (6,7 ). ,                       140.000 ,          77.371  ,  53.129  . Doanh thu 2,6   1,8 ,              .                        ,   2011 - 2015          95% 96% . 2011,             145,14 ,  2015  185,29  (       1,28 ).                             ,             ,                .           44% 53%            ,                                      ,             
 
42
- ,   . 














, 




(


).



 






, 









 , 











 . 

 , 








:  2011 
 613,73 

/
/
 2015 
 2,5 
 2011.










  






 


,  , 





 , 



, 







.


2011 2015 













,










 , 
 





, 








, 









.
3.3.  
3.3.1. 





 1994, 
 
 . 1995, 





 . 1997, 




 , 
1995 1997 




















 


Nam. 

 , 







  42 - ,   .                               ,           (      ).                       ,                     ,                         .      ,                  :  2011    613,73    /  /   2015    2,5    2011.                                          ,  ,              ,        ,                 .     2011  2015                               ,                      ,              ,                  ,                     . 3.3.   3.3.1.             1994,     . 1995,             . 1997,           ,   1995  1997                                               Nam.      ,              
 
43
 




. 




















 : 


 ;



; internet; 3G.






: 
2010 2014, 

















. 

2006 2008, 




, 
3 
/.



2010 2014,  



3

2010 (2009); 2011 

4



10,17 
. 2012, 










2010 2011. Tuy nh4
4 


, 








, 
















(


), 

















 . 
, 
 









.
  43           .                                           :        ;       ; internet; 3G.             :   2010  2014,                                    .      2006  2008,          ,   3   /.       2010  2014,          3   2010 (2009); 2011     4       10,17   . 2012,                      2010 2011. Tuy nh4 4      ,                  ,                                  (      ),                                    .  ,                      .
 
44


3.1. 




2010 - 2014
: 




/100 n





,  /100 





, 


,  . 

 /100 







 . , 
nhanh. 




 /100 




/100 








 (
4 
 ). 
,  /100 








, 

























, 



 , 

























[1].


3.2. 



/100 



: 
  44     3.1.           2010 - 2014 :          /100 n           ,  /100              ,      ,  .     /100                 . ,  nhanh.            /100          /100                    ( 4    ).   ,  /100                  ,                                                    ,          ,                                                  [1].     3.2.         /100          : 
 
45


3.3. 

: 



: 
2010 2014 






; 



4. 10% 





. Trong 6 
















. , 










.
  45     3.3.   :       :   2010  2014              ;        4. 10%            . Trong 6                                 . ,                      .
 
46
3.1. 














Doanh

2010
2011
2012
2013
2014


(%)






(%)






(%)






(%)






(%)




Viettel
27,44
4.052.237
35,94
6.263.395
25,75
3.701.418
30,19
3.071.787
22,96
2.174.646
VNPT
71,55
10.566.239
63,18
11.010.609
72,94
10.484.715
68,0
6.918.897
75,54
7.154.736
SPT
1,01
149.153
0,88
153.361
1,08
155.244
1,54
156.693
1,21
114.605
VTC
-
-
-
-
0,12
17.249
0,05
5.087
0,06
5.683
FPT Telecom
-
-
-
-
0,1
14.374
0,21
21.367
0,23
21.784


100
14.767.629
100
17.427.365
100
14.374.438
100
10.174.849
100
9.471.453
: 







46
  46 3.1.                                Doanh    2010 2011 2012 2013 2014     (%)           (%)           (%)           (%)           (%)       Viettel 27,44 4.052.237 35,94 6.263.395 25,75 3.701.418 30,19 3.071.787 22,96 2.174.646 VNPT 71,55 10.566.239 63,18 11.010.609 72,94 10.484.715 68,0 6.918.897 75,54 7.154.736 SPT 1,01 149.153 0,88 153.361 1,08 155.244 1,54 156.693 1,21 114.605 VTC - - - - 0,12 17.249 0,05 5.087 0,06 5.683 FPT Telecom - - - - 0,1 14.374 0,21 21.367 0,23 21.784    100 14.767.629 100 17.427.365 100 14.374.438 100 10.174.849 100 9.471.453 :                 46
 
47
 : 




 ,
 (


 ) 

 2010 2014. 















, 





 . 















, 






 /

 






 . , 



















3.4. 



2010 - 2014
: 










/100 





, 



. 
2007 2009,  /100 








 











. 

 2009
2011,  /100 









, 



. 
, 
  47  :            ,  (       )     2010  2014.                                 ,             .                                ,               /                  . ,                                          3.4.         2010 - 2014 :                     /100             ,        .   2007  2009,  /100                                           .      2009  2011,  /100                    ,         .   , 
 
48








, 

















.


3.5. 
: 
Qua ngh
, 












, 
 
. 
















.
  48                 ,                                     .     3.5.  :  Qua ngh  ,                          ,    .                                  .
 
49
3.2. 














2010
2011
2012
2013
2014








(%)








(%)







(%)






p
(%)







(%)
Viettel
27.103.776
36,2
34.103.366
34,72
42.742.544
38,31
51.983.599
40,67
61.031.495
44,05
Vinaphone
21.188.864
28,3
26.707.100
27,19
32.031.805
28,71
38.434.886
30,07
27.543.839
19,88
VMS Mobiphone
21.712.970
29
26.667.811
27,15
32.478.086
29,11
22.879.430
17,9
29.649.807
21,4
S-Fone
4.866.700
6,5
4.587.060
4,67
-
-
-
-
13.855
0,01
VietnamMobile
-
0
4.037.006
4,11
3.547.932
3,18
10.276.571
8,04
14.880.324
10,74
Gtel
-
0
2.121.638
2,16
189.669
0,17
4.102.959
3,21
5.445.035
3,93
SPT
-
-
-
-
591.322
0,53
127.818
0,1
-
-


74.872.310
100
98.223.980
100
111.570.201
100
127.818.045
100
138.550.500
100
: 
49
  49 3.2.                                 2010 2011 2012 2013 2014              (%)              (%)             (%)          p   (%)             (%) Viettel 27.103.776 36,2 34.103.366 34,72 42.742.544 38,31 51.983.599 40,67 61.031.495 44,05 Vinaphone 21.188.864 28,3 26.707.100 27,19 32.031.805 28,71 38.434.886 30,07 27.543.839 19,88 VMS Mobiphone 21.712.970 29 26.667.811 27,15 32.478.086 29,11 22.879.430 17,9 29.649.807 21,4 S-Fone 4.866.700 6,5 4.587.060 4,67 - - - - 13.855 0,01 VietnamMobile - 0 4.037.006 4,11 3.547.932 3,18 10.276.571 8,04 14.880.324 10,74 Gtel - 0 2.121.638 2,16 189.669 0,17 4.102.959 3,21 5.445.035 3,93 SPT - - - - 591.322 0,53 127.818 0,1 - -    74.872.310 100 98.223.980 100 111.570.201 100 127.818.045 100 138.550.500 100 :  49
 
50


: 

3.2 , 


 

 10 36,2% ,
2014 44,05%  9,15% 

34.901.059 

. 
Viettel, Vinaphone   4  84,33%  ). Trong ba










, sau 6 



 . 
 





, 








.
ternet: 
2010 2014, 

 ,  . 





 , 









/100 


 22,78 

 2010 (



 /100 

26,55%)  31,3 

 2014 (
/100 

37%).
3.3. 





2010 2014





(
)






(%)
12/2010
22.779.887
26,55
12/2011
26.784.035
30,65
12/2012
30.552.417
35,07
12/2013
31.367.900
35,3
12/2104
33.191.166
37
Ng: 


























, 

.
  50    :     3.2 ,            10 36,2% , 2014 44,05%  9,15%     34.901.059    .  Viettel, Vinaphone   4  84,33%  ). Trong ba                    , sau 6          .                ,                 . ternet:   2010  2014,     ,  .             ,                     /100        22,78      2010 (        /100      26,55%)  31,3      2014 ( /100     37%). 3.3.             2010  2014         (  )           (%) 12/2010 22.779.887 26,55 12/2011 26.784.035 30,65 12/2012 30.552.417 35,07 12/2013 31.367.900 35,3 12/2104 33.191.166 37 Ng:                                                    ,     .