Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT đến năm 2020

5,289
166
107
35
- Doanh nghip và chính ph.
- Người dân.
4. Đào to k sư CNTT nm được các k thut công ngh Cloud Computing
để phc v cho chính FPT và nhng t chc, doanh nghip ti Vit Nam.
5. Áp dng công ngh Cloud Computing vào lĩnh vc bt động sn mà FPT
đang hot động, bao gm xây dng h tng k thut, dch v cho người dùng đầu
cui.
Hin FPT đang đầu tư v tài chính và ngu
n lc để thc hin chương trình
này, đồng thi, đẩy mnh hp tác vi các đối tác cung cp gii pháp đin toán đám
mây như Microsoft, Trend Micro. T nay đến năm 2015, FPT mong mun tr thành
mt trong nhng doanh nghip Vit Nam đi đầu trong lĩnh vc Cloud Computing
ti th trường trong nước.
4. Tích hp h thng
FPT IS là nhà tích hp h thng nhiu năm lin gi v trí dn
đầu Vit Nam
c v quy mô doanh s, s lượng khách hàng và giá tr các hp đồng. Chúng tôi đa
thiết kế, cung cp và trin khai nhng h thng công ngh thông tin tng th cho
các t chc gi vai trò xương sng ca nn kinh tế Vit Nam.
Các dch v tích hp h thng và thiết b mà FPT IS cung cp bao gm: Dch
v h tng CNTT, thiết kế và xây dng cơ s d
liu doanh nghip, bo mt h
thng, dch v mng, lưu tr, máy ch, dch v trin khai các gii pháp ngân hàng,
chng khoán và vin thông, các h thng thanh toán, giám sát v.v…
5. Dch v gia công quy trình doanh nghip (BPO)
Đi tiên phong cung cp dch v BPO ti Vit Nam, FPT IS thiết kế và cung
cp nhng dch v: Kế toán tài chính, x lý d liu, dch v khách hàng, qun tr
ngun lc, cung cp tri thc, vv...
FPT IS đang cung cp dch v kế toán tài chính cho th trường Nht Bn,
đồng thi cung cp dch v x d liu cho d án ng dng công ngh thông tin
đáp ng Thuế thu nhp cá nhân.
35 - Doanh nghiệp và chính phủ. - Người dân. 4. Đào tạo kỹ sư CNTT nắm được các kỹ thuật công nghệ Cloud Computing để phục vụ cho chính FPT và những tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. 5. Áp dụng công nghệ Cloud Computing vào lĩnh vực bất động sản mà FPT đang hoạt động, bao gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ cho người dùng đầu cuối. Hiện FPT đang đầu tư về tài chính và nguồ n lực để thực hiện chương trình này, đồng thời, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác cung cấp giải pháp điện toán đám mây như Microsoft, Trend Micro. Từ nay đến năm 2015, FPT mong muốn trở thành một trong những doanh nghiệp Việt Nam đi đầu trong lĩnh vực Cloud Computing tại thị trường trong nước. 4. Tích hợp hệ thống FPT IS là nhà tích hợp hệ thống nhiều năm liền giữ vị trí dẫn đầu Việt Nam cả về quy mô doanh số, số lượng khách hàng và giá trị các hợp đồng. Chúng tôi đa thiết kế, cung cấp và triển khai những hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho các tổ chức giữ vai trò xương sống của nền kinh tế Việt Nam. Các dịch vụ tích hợp hệ thống và thiết bị mà FPT IS cung cấp bao gồm: Dịch vụ hạ tầng CNTT, thiết kế và xây dựng cơ sở d ữ liệu doanh nghiệp, bảo mật hệ thống, dịch vụ mạng, lưu trữ, máy chủ, dịch vụ triển khai các giải pháp ngân hàng, chứng khoán và viễn thông, các hệ thống thanh toán, giám sát v.v… 5. Dịch vụ gia công quy trình doanh nghiệp (BPO) Đi tiên phong cung cấp dịch vụ BPO tại Việt Nam, FPT IS thiết kế và cung cấp những dịch vụ: Kế toán tài chính, xử lý dữ liệu, dịch vụ khách hàng, quản trị nguồn lực, cung cấp tri thức, vv... FPT IS đang cung cấp dịch vụ kế toán tài chính cho thị trường Nhật Bản, đồng thời cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cho dự án Ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng Thuế thu nhập cá nhân.
36
6. Dch v đin t
FPT IS định hướng cung cp các dch v đin t cho giao dch gia chính
ph vi người dân và doanh nghip như chđin t,thu h ngân sách qua ngân
hàng, dch v thông quan đin t, dch v thuế đin t, dch v x lý và quyết toán
t khai thuế.Vi định hướng này, FPT IS nhm ti th
trường tiêu dùng cá nhân, vi
mc đích là cu ni mang li tin ích cho các cá nhân khi s dng dch v công.
Dch v chng thc ch ký s FPT-CA (Certification Authority) mà FPT IS
cung cp đảm bo được giá tr pháp lý, độ an toàn bo mtcao, thao tác đăng ký đơn
gin, nhanh chóng. FPT-CA là mt h thng hin đại, có tính m cao, có kh năng
cp phát, x lý hàng triu chng thư s, và đa được áp dng cho các h
thng CA
ln trên thế gii như các h thng ca B Tài chính & B Quc phòng Pháp, h
thng e-Passport cho chính ph các nước Châu Âu...
2.1.3. 2 Sn phm, dch v và gii pháp theo nghành ca công ty
Sau gn 20 năm phát trin, FPT IS có các sn phm, gii pháp t phát trin
và các gii pháp tích hp, đa được ng dng đa dng trong các ngành:
1. Vin Thông
Nhiu năm tích lũy và song hành cùng các mng vin thông, chúng tôi đa
xây dng nhng s
n phm phn mm đáp ng ti đa nhu cu ca các nhà cung cp
dch v vin thông. Tiêu biu trong s đó bao gm:
• FPT.BCCS - H thng phn mm tính cước và chăm sóc khách hàng.
• FPT.ePOS - H thng qun lý bán hàng và marketing tp trung đa dch v
cho các công ty kinh doanh dch v Vin thông.
• FPT.TDW - Telco Data Warehouse - H thng kho d liu cho các công ty
kinh doanh dch v vin thông.
• FPT.IRBS - H thng tính cước roaming quc tế.
• FPT.ICBS - H
thng đối soát cước.
• FPT.HLR/INGATEWAY - H thng cng giao tiếp các tng đài vin
thông.
36 6. Dịch vụ điện tử FPT IS định hướng cung cấp các dịch vụ điện tử cho giao dịch giữa chính phủ với người dân và doanh nghiệp như chữ ký điện tử,thu hộ ngân sách qua ngân hàng, dịch vụ thông quan điện tử, dịch vụ thuế điện tử, dịch vụ xử lý và quyết toán tờ khai thuế.Với định hướng này, FPT IS nhắm tới thị trường tiêu dùng cá nhân, với mục đích là cầu nối mang lại tiện ích cho các cá nhân khi sử dụng dịch vụ công. Dịch vụ chứng thực chữ ký số FPT-CA (Certification Authority) mà FPT IS cung cấp đảm bảo được giá trị pháp lý, độ an toàn bảo mậtcao, thao tác đăng ký đơn giản, nhanh chóng. FPT-CA là một hệ thống hiện đại, có tính mở cao, có khả năng cấp phát, xử lý hàng triệu chứng thư số, và đa được áp dụng cho các hệ thống CA lớn trên thế giới như các hệ thống của Bộ Tài chính & Bộ Quốc phòng Pháp, hệ thống e-Passport cho chính phủ các nước Châu Âu... 2.1.3. 2 Sản phẩm, dịch vụ và giải pháp theo nghành của công ty Sau gần 20 năm phát triển, FPT IS có các sản phẩm, giải pháp tự phát triển và các giải pháp tích hợp, đa được ứng dụng đa dạng trong các ngành: 1. Viễn Thông Nhiều năm tích lũy và song hành cùng các mạng viễn thông, chúng tôi đa xây dựng những s ản phẩm phần mềm đáp ứng tối đa nhu cầu của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Tiêu biểu trong số đó bao gồm: • FPT.BCCS - Hệ thống phần mềm tính cước và chăm sóc khách hàng. • FPT.ePOS - Hệ thống quản lý bán hàng và marketing tập trung đa dịch vụ cho các công ty kinh doanh dịch vụ Viễn thông. • FPT.TDW - Telco Data Warehouse - Hệ thống kho dữ liệu cho các công ty kinh doanh dịch vụ viễn thông. • FPT.IRBS - Hệ thống tính cước roaming quốc tế. • FPT.ICBS - Hệ thống đối soát cước. • FPT.HLR/INGATEWAY - Hệ thống cổng giao tiếp các tổng đài viễn thông.
37
• FPT.mTopup - H thng qun lý np tin không dùng th. H thng phn
mm tính cước và chăm sóc khách hàng (FPT.BCCS) là phn mm tiêu biu phc
v ngành vin thông. FPT.BCCS được thiết kế vi đầy đủ các chc năng giúp đơn
gin hóa toàn b thao tác nghip v tính cước và chăm sóc khách hàng. Các thao tác
như đăng ký/hy dch v; tính cước và thu cước s dng; tiếp nhn/x lý khiếu ni;
ti
ếp nhn/x lý yêu cu h tr và chăm sóc khách hàng… đều được thc hin theo
mt quy trình chun, thun tin, nhanh chóng và chính xác. Được xây dng trên nn
gii pháp k thut và công ngh tiên tiến, FPT.BCCS cùng vi FPT.ePOS là tin đề
thành công cho các nhà cung cp dch v vin thông
Gii pháp tích hp
Không gii hn vi các phn mm t phát trin, chúng tôi cung cp các gii
pháp tích hp tt nht để phc v
hot động kinh doanh ca khách hàng. Tháng
5/2011, FPT IS đã phi hp vi Alcatel Lucent đã cung cp thiết b và dch v vin
thông cho GTel Mobile, lp đặt 416 trm thu phát sóng di động, 616 cp viba ti
min Bc và min Trung Vit Nam trong thi gian 6 tháng và s tiếp tc phát trin
thêm hàng nghìn trm BTS cho GTel trên toàn quc. FPT IS không ngng phát
trin lĩnh vc tích hp h thng vin thông, tiến ti thâm nhp th trường khu vc
bng vi
c thc hin nhng d án tích hp vin thông ln.
2. Ngân hàng - Tài chính
FPT IS đa thiết kế, phát trin các sn phm phn mm phc v cho hot động
ca ngành tài chính – ngân hàng như:
• Smartbank – H thng phn mm ngân hàng lõi.
• FPT.SBRS – H thng báo cáo ngân hàng nhà nước.
• FPT.UTS – H thng phn mm lõi cho công ty chng khoán.
• FPT.Smartconnect – Phn mm kết ni ngân hàng và công ty chng khoán.
• FPT.Smartfinance – Phn mm nghip v công ty tài chính.
• ATM Monitoring – Gii pháp kết ni ATM.
• FPT.STS – Phn mm sàn giao dch chng khoán.
37 • FPT.mTopup - Hệ thống quản lý nạp tiền không dùng thẻ. Hệ thống phần mềm tính cước và chăm sóc khách hàng (FPT.BCCS) là phần mềm tiêu biểu phục vụ ngành viễn thông. FPT.BCCS được thiết kế với đầy đủ các chức năng giúp đơn giản hóa toàn bộ thao tác nghiệp vụ tính cước và chăm sóc khách hàng. Các thao tác như đăng ký/hủy dịch vụ; tính cước và thu cước sử dụng; tiếp nhận/xử lý khiếu nại; ti ếp nhận/xử lý yêu cầu hỗ trợ và chăm sóc khách hàng… đều được thực hiện theo một quy trình chuẩn, thuận tiện, nhanh chóng và chính xác. Được xây dựng trên nền giải pháp kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, FPT.BCCS cùng với FPT.ePOS là tiền đề thành công cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông  Giải pháp tích hợp Không giới hạn với các phần mềm tự phát triển, chúng tôi cung cấp các giải pháp tích hợp tốt nhất để phục v ụ hoạt động kinh doanh của khách hàng. Tháng 5/2011, FPT IS đã phối hợp với Alcatel Lucent đã cung cấp thiết bị và dịch vụ viễn thông cho GTel Mobile, lắp đặt 416 trạm thu phát sóng di động, 616 cặp viba tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam trong thời gian 6 tháng và sẽ tiếp tục phát triển thêm hàng nghìn trạm BTS cho GTel trên toàn quốc. FPT IS không ngừng phát triển lĩnh vực tích hợp hệ thống viễn thông, tiến tới thâm nhập thị trường khu vực bằng việ c thực hiện những dự án tích hợp viễn thông lớn. 2. Ngân hàng - Tài chính FPT IS đa thiết kế, phát triển các sản phẩm phần mềm phục vụ cho hoạt động của ngành tài chính – ngân hàng như: • Smartbank – Hệ thống phần mềm ngân hàng lõi. • FPT.SBRS – Hệ thống báo cáo ngân hàng nhà nước. • FPT.UTS – Hệ thống phần mềm lõi cho công ty chứng khoán. • FPT.Smartconnect – Phần mềm kết nối ngân hàng và công ty chứng khoán. • FPT.Smartfinance – Phần mềm nghiệp vụ công ty tài chính. • ATM Monitoring – Giải pháp kết nối ATM. • FPT.STS – Phần mềm sàn giao dịch chứng khoán.
38
• Mobile Banking, Phone Banking, Internet Banking.
H thng phn mm ngân hàng lõi (core banking) Smartbank do FPT IS phát
trin đang được s dng ti các ngân hàng Vit Nam và các nước. Smartbank xây
dng t năm 1999 trên cơ s tuân th theo các tiêu chun quc tế. Liên tc được
nâng cp, Smartbank được áp dng để qun lý hot động và nghip v ca ngân
hàng vi các tính năng: x lý tp trung và trc tuyến; kh năng mm do, tham s
hóa và t động cao; tính b
o mt cao; giao din thân thin vi người s dng; cho
phép xđa tin t; cho phép gi rút nhiu nơi; d dàng kết ni vi các h thng
bên ngoài và các kênh dch v.
Gii pháp tích hp
FPT IS cung cp gii pháp tích hp cho s lượng ln ngân hàng trong nước
và khu vc. Chúng tôi am hiu sâu v nghip v ngân hàng tài chính, có kinh
nghim bn địa hóa và tùy chnh sn phm phù hp vi hot
động kinh doanh ca
tng khách hàng. Các gii pháp tích hp: gii pháp ngân hàng lõi, tài tr thương
mi, qun lý ri ro, qun tr khách hàng, internet banking, mobile banking, phone
banking... Cung cp lp đặt, bo hành bo trì các h thng thanh toán: ATM, POS,
Switching, th thông minh..
3. Tài chính công
Hơn 15 năm sát cánh cùng ngành tài chính công, FPT IS đa thiết kế, xây
dng và trin khai hu hết các phn mm cho ngành Thuế cùng các phn mm khác
cho khi Tài chính công, bao gm:
• H thng qun lý thuế
• H thng qun lý thuế thu nh
p cá nhân
• H thng nghip v hi quan tích hp
• H thng qun lý sau thông quan
• H thng đăng ký và cp mã s thuế
• H thng kết ni Thuế - Kho bc - B Tài chính - Hi quan
• H thng qun lý hi quan đin t
38 • Mobile Banking, Phone Banking, Internet Banking. Hệ thống phần mềm ngân hàng lõi (core banking) Smartbank do FPT IS phát triển đang được sử dụng tại các ngân hàng Việt Nam và các nước. Smartbank xây dựng từ năm 1999 trên cơ sở tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế. Liên tục được nâng cấp, Smartbank được áp dụng để quản lý hoạt động và nghiệp vụ của ngân hàng với các tính năng: xử lý tập trung và trực tuyến; khả năng mềm dẻo, tham số hóa và tự động cao; tính b ảo mật cao; giao diện thân thiện với người sử dụng; cho phép xử lý đa tiền tệ; cho phép gửi rút nhiều nơi; dễ dàng kết nối với các hệ thống bên ngoài và các kênh dịch vụ.  Giải pháp tích hợp FPT IS cung cấp giải pháp tích hợp cho số lượng lớn ngân hàng trong nước và khu vực. Chúng tôi am hiểu sâu về nghiệp vụ ngân hàng tài chính, có kinh nghiệm bản địa hóa và tùy chỉnh sản phẩm phù hợp với hoạt động kinh doanh của từng khách hàng. Các giải pháp tích hợp: giải pháp ngân hàng lõi, tài trợ thương mại, quản lý rủi ro, quản trị khách hàng, internet banking, mobile banking, phone banking... Cung cấp lắp đặt, bảo hành bảo trì các hệ thống thanh toán: ATM, POS, Switching, thẻ thông minh.. 3. Tài chính công Hơn 15 năm sát cánh cùng ngành tài chính công, FPT IS đa thiết kế, xây dựng và triển khai hầu hết các phần mềm cho ngành Thuế cùng các phần mềm khác cho khối Tài chính công, bao gồm: • Hệ thống quản lý thuế • Hệ thống quản lý thuế thu nh ập cá nhân • Hệ thống nghiệp vụ hải quan tích hợp • Hệ thống quản lý sau thông quan • Hệ thống đăng ký và cấp mã số thuế • Hệ thống kết nối Thuế - Kho bạc - Bộ Tài chính - Hải quan • Hệ thống quản lý hải quan điện tử
39
• H thng qun lý ngân sách nhà nước
• H thng qun lý thu ngân sách
• H thng qun lý thu n thuế
• H thng h tr thanh tra thuế
• H thng thanh toán đin t
• H thng qun lý thông tin giá tính thuế
H thng qun lý thuế là h thng tác nghip lõi ca ngành thuế Vit Nam.
Được xây dng t 1998 và nâng cp thường xuyên, h thng s dng các công ngh
tiên tiế
n nht như ORACLE Database, ORACLE Form, Websphere Application
server, Websphere MQ. Vi nhiu thay đổi v lut Thuế giá tr gia tăng, Thuế Thu
nhp doanh nghip và các loi thuế khác, h thng Qun lý Thuếđối tượng np
thuế đa được FPT IS cp nht để h tr cán b thuế ti 63 tnh thành và Tng cc
Thuế tác nghip hàng ngày.
Trong lĩnh vc Hi quan, FPT IS đa phát trin các h thng cho ngành Hi
quan trong hơ
n 10 năm qua, các h thng do FPT IS xây dng đa bao trùm rt nhiu
các lĩnh vc nghip v trng yếu, trin khai trên toàn ngành Hi quan.
Gii pháp tích hp
Liên tiếp trong nhiu năm FPT IS gi vng v trí dn đầu Vit Nam vi các
gii pháp tích hp. Đin hình là d án “ng dng công ngh thông tin đáp ng thuế
Thu nhp cá nhân” do FPT IS làm tng thu vi các nhà thu ph Accenture, SAP
Consulting và Enst & Young.. S dng gi
i pháp qun lý thuế và thu nhp ca SAP,
d án qun lý thuế thu nhp cá nhân được trin khai s to ra nhng thay đổi cơ bn
trong cách thc qun lý thuế ti Vit Nam, trong đó phi k đến các kh năng như:
Qun lý người np thuế vi 15 triu cá nhân đăng ký thuế; x lý t khai và chng t
thuế, kế toán thuế cho hàng triu cá nhân mi năm, qun lý tuân th
. D án cũng ln
đầu tiên gii thiu ra công chúng các kênh dch v đin t, giúp t chc, cá nhân d
dàng hơn rt nhiu trong vic thc hin các nghĩa v thuế và nhn s h tr t
ngành Thuế.
39 • Hệ thống quản lý ngân sách nhà nước • Hệ thống quản lý thu ngân sách • Hệ thống quản lý thu nợ thuế • Hệ thống hỗ trợ thanh tra thuế • Hệ thống thanh toán điện tử • Hệ thống quản lý thông tin giá tính thuế Hệ thống quản lý thuế là hệ thống tác nghiệp lõi của ngành thuế Việt Nam. Được xây dựng từ 1998 và nâng cấp thường xuyên, hệ thống sử dụng các công nghệ tiên tiế n nhất như ORACLE Database, ORACLE Form, Websphere Application server, Websphere MQ. Với nhiều thay đổi về luật Thuế giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác, hệ thống Quản lý Thuế và đối tượng nộp thuế đa được FPT IS cập nhật để hỗ trợ cán bộ thuế tại 63 tỉnh thành và Tổng cục Thuế tác nghiệp hàng ngày. Trong lĩnh vực Hải quan, FPT IS đa phát triển các hệ thống cho ngành Hải quan trong hơ n 10 năm qua, các hệ thống do FPT IS xây dựng đa bao trùm rất nhiều các lĩnh vực nghiệp vụ trọng yếu, triển khai trên toàn ngành Hải quan.  Giải pháp tích hợp Liên tiếp trong nhiều năm FPT IS giữ vững vị trí dẫn đầu Việt Nam với các giải pháp tích hợp. Điển hình là dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng thuế Thu nhập cá nhân” do FPT IS làm tổng thầu với các nhà thầu phụ Accenture, SAP Consulting và Enst & Young.. Sử dụng gi ải pháp quản lý thuế và thu nhập của SAP, dự án quản lý thuế thu nhập cá nhân được triển khai sẽ tạo ra những thay đổi cơ bản trong cách thức quản lý thuế tại Việt Nam, trong đó phải kể đến các khả năng như: Quản lý người nộp thuế với 15 triệu cá nhân đăng ký thuế; xử lý tờ khai và chứng từ thuế, kế toán thuế cho hàng triệu cá nhân mỗi năm, quản lý tuân thủ . Dự án cũng lần đầu tiên giới thiệu ra công chúng các kênh dịch vụ điện tử, giúp tổ chức, cá nhân dễ dàng hơn rất nhiều trong việc thực hiện các nghĩa vụ thuế và nhận sự hỗ trợ từ ngành Thuế.
40
4 Dch v ERP và GIS
FPT IS có đội ngũ chuyên gia nhiu năm kinh nghim và nm vng nghip
v ca tng lĩnh vc, đem đến li thế cho vic tư vn và trin khai ERP ti tng
khách hàng c th. Hin ti FPT IS đang cung cp dch v ERP ti nhiu khách
hàng M, Nht Bn và ASEAN. Ti Vit Nam, FPT IS là nhà cung cp dch v
ERP có s lượng khách hàng ln nht, s
d án đa nghim thu nhiu nht trên th
trường. Nhm đáp ng toàn din nhu cu ca khách hàng thuc mi quy mô và
ngành ngh kinh doanh, FPT IS xây dng mt danh mc các sn phm và gii pháp
vi s góp mt ca c sn phm Vit Nam và thế gii, bao gm:
Oracle Application Suite – B sn phm ca Oracle, PeopleSoft, SIEBEL,…
SAP Suite- B sn phm ca SAP.
Các sn phm khác:
• Gii pháp ng dng ERP cho doanh nghi
p – ERP Application
• Gii pháp qun tr quan h khách hàng – CRM Application
• Gii pháp qun tr quan h nhà cung cp – SRM Application
• Gii pháp báo cáo qun tr và phân tích thông minh – Business Intelligence
Application
• Gii pháp qun lý vòng đời sn phm – PLM Application
• Gii pháp qun lý chui cung ng – SCM Application
• Gii pháp qun lý ngun nhân lc – HCM Application
• Các gii pháp ng dng đặc thù cho các ngành – Industries Solution
Application
Gii pháp H thng Thông tin Địa lý - GIS
FPT IS hin là đại lý phân phi các sn phm GIS ca ESRI – Công ty GIS
hàng đầu thế gii – như
ArcGIS, ArcView, MapObject. FPT IS cũng là nhà cung
cp, tích hp và phát trin ng dng cho nhiu sn phm GIS khác gm: MapInfo,
Leica-ERDAS, TRIMBLE NAVIGATION, ArcFM, Microstation, PlantSpace,
AutoPlant, AutoCAD, v.v...
40 4 Dịch vụ ERP và GIS FPT IS có đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm và nắm vững nghiệp vụ của từng lĩnh vực, đem đến lợi thế cho việc tư vấn và triển khai ERP tại từng khách hàng cụ thể. Hiện tại FPT IS đang cung cấp dịch vụ ERP tới nhiều khách hàng Mỹ, Nhật Bản và ASEAN. Tại Việt Nam, FPT IS là nhà cung cấp dịch vụ ERP có số lượng khách hàng lớn nhất, s ố dự án đa nghiệm thu nhiều nhất trên thị trường. Nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu của khách hàng thuộc mọi quy mô và ngành nghề kinh doanh, FPT IS xây dựng một danh mục các sản phẩm và giải pháp với sự góp mặt của cả sản phẩm Việt Nam và thế giới, bao gồm: Oracle Application Suite – Bộ sản phẩm của Oracle, PeopleSoft, SIEBEL,… SAP Suite- Bộ sản phẩm của SAP. Các sản phẩm khác: • Giải pháp ứng dụng ERP cho doanh nghi ệp – ERP Application • Giải pháp quản trị quan hệ khách hàng – CRM Application • Giải pháp quản trị quan hệ nhà cung cấp – SRM Application • Giải pháp báo cáo quản trị và phân tích thông minh – Business Intelligence Application • Giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm – PLM Application • Giải pháp quản lý chuỗi cung ứng – SCM Application • Giải pháp quản lý nguồn nhân lực – HCM Application • Các giải pháp ứng dụng đặc thù cho các ngành – Industries Solution Application Giải pháp Hệ thống Thông tin Địa lý - GIS FPT IS hiện là đại lý phân phối các sản phẩm GIS của ESRI – Công ty GIS hàng đầu thế giới – như ArcGIS, ArcView, MapObject. FPT IS cũng là nhà cung cấp, tích hợp và phát triển ứng dụng cho nhiều sản phầm GIS khác gồm: MapInfo, Leica-ERDAS, TRIMBLE NAVIGATION, ArcFM, Microstation, PlantSpace, AutoPlant, AutoCAD, v.v...
41
Công ty cũng cung cp nhng gii pháp tng th cho khách hàng bao gm t
khâu tư vn, chun b d án, đào to, cài đặt, xây dng CSDL đến phát trin ng
dng GIS .
Mt s sn phm GIS đa ng dng ti các khách hàng
• H thng thông tin qun lý mng lưới giao thông đường b - D án
giaothông nông thôn Vit Nam
• H thng thông tin qun lý mng lưới cp nước và khách hàng - Công ty
cp nướ
c Hi Phòng
• H thng thông tin qun lý đất đai - Tng cc Địa chính, S Tài nguyên
Môi trường Bến Tre, Qun Đống Đa
• H thng thông tin qun lý thiết b lưới đin trên bn đồ - đin lc Hi
Dương
• H thng thông tin qun lý bo trì thiết b trên bn đồ - tp đoàn FPT
2.1.4. Đánh giá kết qu sn xut kinh doanh ca công ty công ty C
phn H thng Thông tin FPT trong thi gian qua.
2.1.4.1. Kết qu đạt được.
Trong nhng năm gn đây công ty C phn H thng Thông tin FPT đã vn
dng mt cách sáng to các đường li ch trương ca Đảng và Nhà nước và chn
cho mình mt hướng đi đúng đắn phù hp chính vì vy công ty có nhng bước phát
trin vượt bc v mi phương din.
Vi chiế
n lược đầu tư đúng đắn Công ty đã nâng cao được cht lượng sn
phm, dch v ca công ty. Các dch v giá tr gia tăng ca công ty C phn H
thng Thông tin FPT luôn đáp ng ca nhu cu khách hàng và đối tác, công ty C
phn H thng Thông tin FPT đã giành được nim tin ca hàng nghìn doanh nghip
và hàng triu người tiêu dùng. Nh đó FPT IS đã đạt tc độ tăng trưởng trung bình
hàng nă
m là 40%. D kiến đến hết năm 2020, FPT IS s vươn ti đỉnh cao là
20.000 t đồng doanh thu vi lc lượng gm 6.000 thành viên.
41 Công ty cũng cung cấp những giải pháp tổng thể cho khách hàng bao gồm từ khâu tư vấn, chuẩn bị dự án, đào tạo, cài đặt, xây dựng CSDL đến phát triển ứng dụng GIS . Một số sản phẩm GIS đa ứng dụng tại các khách hàng • Hệ thống thông tin quản lý mạng lưới giao thông đường bộ - Dự án giaothông nông thôn Việt Nam • Hệ thống thông tin quản lý mạng lưới cấp nước và khách hàng - Công ty cấp nướ c Hải Phòng • Hệ thống thông tin quản lý đất đai - Tổng cục Địa chính, Sở Tài nguyên Môi trường Bến Tre, Quận Đống Đa • Hệ thống thông tin quản lý thiết bị lưới điện trên bản đồ - điện lực Hải Dương • Hệ thống thông tin quản lý bảo trì thiết bị trên bản đồ - tập đoàn FPT 2.1.4. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT trong thời gian qua. 2.1.4.1. Kết quả đạt được. Trong những năm gần đây công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT đã vận dụng một cách sáng tạo các đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước và chọn cho mình một hướng đi đúng đắn phù hợp chính vì vậy công ty có những bước phát triển vượt bậc về mọi phương diện. Với chiế n lược đầu tư đúng đắn Công ty đã nâng cao được chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty. Các dịch vụ giá trị gia tăng của công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT luôn đáp ứng của nhu cầu khách hàng và đối tác, công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT đã giành được niềm tin của hàng nghìn doanh nghiệp và hàng triệu người tiêu dùng. Nhờ đó FPT IS đã đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng nă m là 40%. Dự kiến đến hết năm 2020, FPT IS sẽ vươn tới đỉnh cao là 20.000 tỷ đồng doanh thu với lực lượng gồm 6.000 thành viên.
42
Năm 2010, doanh s toàn công ty C phn H thng Thông tin FPT đạt 3244
t đồng, tăng trưởng 16% so vi năm 2009. S tăng trưởng ca công ty được th
hin qua biu đồ tăng trưởng doanh s :
Biu 2.1.Biu đồ tăng trưởng doanh s FPT IS
Ta thy t năm 2000 đến 2010 giá tr tng doanh s ca công ty đã tăng rt
nhanh điu này mt phn là do trong khong thi gian qua vi định hướng m rng
th trường trong và ngoài nước, công ty đã chú trng hp tác sn xut kinh doanh
vi nước ngoài.
T trng doanh s gia các năm :
Lĩnh vc Thc hin
2008
Thc hin
2009
Thc hin
2010
D kiến
2011
Phn mm 9.7 % 13.7 % 12.6 % 13.5%
Dch v 5.2 % 5.4 % 5.7 % 6.3 %
Tích hp h
thng
85.1 % 80.9 % 81.7 % 81.2 %
Tng cng 100 % 100% 100% 100 %
Qua thng kê cho thy doanh s ch yếu là trong lĩnh vc tích hp h thng
vi t trng luôn trên 80 %, doanh s v dch v công ngh thông tin có xu hướng
tăng. Các năm gn đây tình hình kinh tế đất nước có nhiu khó khăn cũng như biến
42 Năm 2010, doanh số toàn công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT đạt 3244 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2009. Sự tăng trưởng của công ty được thể hiện qua biểu đồ tăng trưởng doanh số : Biểu 2.1.Biểu đồ tăng trưởng doanh số FPT IS Ta thấy từ năm 2000 đến 2010 giá trị tổng doanh số của công ty đã tăng rất nhanh điều này một phần là do trong khoảng thời gian qua với định hướng mở rộng thị trường trong và ngoài nước, công ty đã chú trọng hợp tác sản xuất kinh doanh với nước ngoài. Tỷ trọng doanh số giữa các năm : Lĩnh vực Thực hiện 2008 Thực hiện 2009 Thực hiện 2010 Dự kiến 2011 Phần mềm 9.7 % 13.7 % 12.6 % 13.5% Dịch vụ 5.2 % 5.4 % 5.7 % 6.3 % Tích hợp hệ thống 85.1 % 80.9 % 81.7 % 81.2 % Tổng cộng 100 % 100% 100% 100 % Qua thống kê cho thấy doanh số chủ yếu là trong lĩnh vực tích hợp hệ thống với tỷ trọng luôn trên 80 %, doanh số về dịch vụ công nghệ thông tin có xu hướng tăng. Các năm gần đây tình hình kinh tế đất nước có nhiều khó khăn cũng như biến
43
đổi do đó vic các lĩnh vc hot động ca công ty cũng có nhng biến đổi nht
định, điu đó được th hin qua t trng doanh s ca công ty không có xu hướng
tăng gim rõ ràng mà có s biến đổi qua tng năm.
Như vy trong thi gian qua, công ty C phn H thng Thông tin FPT (FIS)
đã không ngng ln mnh v mi mt. Điu này chng t
hướng đi ca công ty thi
k đổi mi là mt hướng đi đúng. Trong sut nhng năm qua FIS luôn dn đầu các
doanhnghip CNTT Vit Nam v hu hết các lĩnh vc công ngh: Phát trin phn
mm ng dng, Dch v ERP, Tích hp h thng và Dch v CNTT…. Vi tm c
và quy mô như vy, FIS đa vượt ra ngoài biên gii Vit Nam, tr thành công ty
Tích hp h
thng,Phát trin phn mm và Dch v CNTT có quy mô hàng đầu khu
vc Đông Nam.
Vi nhng đóng góp cho s phát trin công ngh thông tin cũng như nn
kinh tế đất nước, công ty đã nhn được nhiu gii thưởng t nhng t chc công
ngh thông tin uy tin trong nước.Nhng gii thưởng mà công ty đã đạt được:
Gii thưởng ca B Thông tin và truyn thông
Gii thưởng CNTT - TT Vi
t Nam (Vietnam ICT Awards) 2010 cho
Doanh nghip tích hp h thng CNTT xut sc nht và Doanh nghip
phn mm có sn phm và dch v ni địa tt nht
Gii thưởng ICT Awards cho Doanh nghip tích hp H thng xut sc
nht trong năm 2009.
Bng khen dành cho doanh nghip cung cp dch v CNTT tt nht ti
Vit Nam năm 2008.
Bng khen vì thành tích xut sc trong lĩnh vc CNTT-TT n
ăm 2007.
Gii thưởng Sao khuê
Sn phm ca FPT IS đạt danh hiu Phn mm ưu vit (Hai phn mm
ca FPT IS đã được Hip hi Doanh nghip Phn mm Vit Nam
43 đổi do đó việc các lĩnh vực hoạt động của công ty cũng có những biến đổi nhất định, điều đó được thể hiện qua tỷ trọng doanh số của công ty không có xu hướng tăng giảm rõ ràng mà có sự biến đổi qua từng năm. Như vậy trong thời gian qua, công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FIS) đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Điều này chứng tỏ hướng đi của công ty thời kỳ đổi mới là một hướng đi đúng. Trong suốt những năm qua FIS luôn dẫn đầu các doanhnghiệp CNTT Việt Nam về hầu hết các lĩnh vực công nghệ: Phát triển phần mềm ứng dụng, Dịch vụ ERP, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT…. Với tầm cỡ và quy mô như vậy, FIS đa vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, trở thành công ty Tích hợp hệ thống,Phát triển phần mềm và Dịch vụ CNTT có quy mô hàng đầu khu vực Đông Nam. Với những đóng góp cho sự phát triển công nghệ thông tin cũng như nền kinh tế đất nước, công ty đã nhận được nhiều giải thưởng từ những tổ chức công nghệ thông tin uy tin trong nước.Những giải thưởng mà công ty đã đạt được: Giải thưởng của Bộ Thông tin và truyền thông • Giải thưởng CNTT - TT Vi ệt Nam (Vietnam ICT Awards) 2010 cho Doanh nghiệp tích hợp hệ thống CNTT xuất sắc nhất và Doanh nghiệp phần mềm có sản phẩm và dịch vụ nội địa tốt nhất • Giải thưởng ICT Awards cho Doanh nghiệp tích hợp Hệ thống xuất sắc nhất trong năm 2009. • Bằng khen dành cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT tốt nhất tại Việt Nam năm 2008. • Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong lĩnh vực CNTT-TT n ăm 2007. Giải thưởng Sao khuê • Sản phẩm của FPT IS đạt danh hiệu Phần mềm ưu việt (Hai phần mềm của FPT IS đã được Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam
44
(Vinasa) bình chn danh hiu Sao Khuê 2011 và được trao danh hiu
Phn mm ưu vit và xếp hng 4 sao)
H thng phn mm tng th qun lý bnh vin FPT.eHospital và H
thng thông tin chính quyn đin t FPT.eGov ca FPT IS giành gii
thưởng Sao Khuê 2009.
Sn phm “Phn mm Kết ni Ngân hàng – Chng khoán –
FPT.SmartConnect” nhn gii thưởng Sao khuê 2008.
Phn mm qun lý ngân hàng Smartbank và h thng tích h
p tính cước
FPT BIS nhn gii thưởng Sao khuê 2005.
Gii thưởng ca Hi Tin hc TP.HCM
Đơn v có sn phm và gii pháp phn mm tiêu biu vi “sn phm phn
mm tiêu biu năm 2010” là Phn mm qun lý bnh vin FPT.eHospital
Huy chương Vàng đơn v phn mm năm 2007, 2008.
Cúp Đơn v Phn mm Vit Nam hàng đầu 2008.
Top 5 đơn v Ph
n mm có doanh s cao ca năm 2007.
Huy chương Vàng cho Phn mm Qun lý h tch, Qun tr Nhân s tin
lương FPT.iHRP năm 2007.
3 Huy chương Vàng sn phm phn mm ti Trin lãm “Toàn cnh
CNTT Vit Nam 2006” năm 2006.
Công ty C phn H thng Thông tin FPT hin nay đang là công ty tích hp
h thng s 1 Vit Nam vi hơn 2.000 nhân viên, gn 1800 chng ch công ngh
quc t
ế. Trong nhng năm qua, công ty luôn được bình cn là công ty Công ngh
Thông tin uy tín nht ca nước ta, hot động trong lĩnh vc tin hc và công ngh -
là lĩnh vc có tc độ phát trin rt mnh hin nay Ngoài ra công ty C phn H
thng Thông tin luôn là công ty có tc độ phát trin, mang li doanh thu và li
nhun ln nht trong tp đoàn FPT.
44 (Vinasa) bình chọn danh hiệu Sao Khuê 2011 và được trao danh hiệu Phần mềm ưu việt và xếp hạng 4 sao) • Hệ thống phần mềm tổng thể quản lý bệnh viện FPT.eHospital và Hệ thống thông tin chính quyền điện tử FPT.eGov của FPT IS giành giải thưởng Sao Khuê 2009. • Sản phẩm “Phần mềm Kết nối Ngân hàng – Chứng khoán – FPT.SmartConnect” nhận giải thưởng Sao khuê 2008. • Phần mềm quản lý ngân hàng Smartbank và hệ thống tích hợ p tính cước FPT BIS nhận giải thưởng Sao khuê 2005. Giải thưởng của Hội Tin học TP.HCM • Đơn vị có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu với “sản phẩm phần mềm tiêu biểu năm 2010” là Phần mềm quản lý bệnh viện FPT.eHospital • Huy chương Vàng đơn vị phần mềm năm 2007, 2008. • Cúp Đơn vị Phần mềm Việt Nam hàng đầu 2008. • Top 5 đơn vị Ph ần mềm có doanh số cao của năm 2007. • Huy chương Vàng cho Phần mềm Quản lý hộ tịch, Quản trị Nhân sự tiền lương FPT.iHRP năm 2007. • 3 Huy chương Vàng sản phẩm phần mềm tại Triển lãm “Toàn cảnh CNTT Việt Nam 2006” năm 2006. Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT hiện nay đang là công ty tích hợp hệ thống số 1 Việt Nam với hơn 2.000 nhân viên, gần 1800 chứng chỉ công nghệ quốc t ế. Trong những năm qua, công ty luôn được bình cọn là công ty Công nghệ Thông tin uy tín nhất của nước ta, hoạt động trong lĩnh vực tin học và công nghệ - là lĩnh vực có tốc độ phát triển rất mạnh hiện nay Ngoài ra công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin luôn là công ty có tốc độ phát triển, mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn nhất trong tập đoàn FPT.