Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT đến năm 2020

5,292
166
107
95
- H thng hóa các vn đề lý lun cơ bn v công tác xây dng và la chn
chiến lược kinh doanh.
- Vn dng nhng lý lun cơ bn cũng như các công c phân tích hin đại
trong quy trình xây dng chiến lược kinh doanh nhm phân tích đánh giá môi
trường kinh doanh c bên ngoài và bên trong công ty, tìm ra nhng cơ hi và thách
thc ca môi trường bên ngoài đem đến cũng như nhng mt mnh và mt yếu ca
công ty FPT trong xu thế cnh tranh và hi nhp hin nay.
- Da trên cơ s lý lun khoa hc và phân tích tình hình thc tin để đưa ra
mt s mô hình chiến lược ca công ty trong thi gian ti.
- Đề xut mt s gii pháp nhm thc hin chiến lược kinh doanh ca công ty.
95 - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về công tác xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh. - Vận dụng những lý luận cơ bản cũng như các công cụ phân tích hiện đại trong quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm phân tích đánh giá môi trường kinh doanh cả bên ngoài và bên trong công ty, tìm ra những cơ hội và thách thức của môi trường bên ngoài đem đến cũng như những mặt mạnh và mặt yếu của công ty FPT trong xu thế cạnh tranh và hội nhập hiện nay. - Dựa trên cơ sở lý luận khoa học và phân tích tình hình thực tiễn để đưa ra một số mô hình chiến lược của công ty trong thời gian tới. - Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty.
DANH MC TÀI LIU THAM KHO
1. Garry D. Smith – Danny R. Arnold – Bobby G. Bzzell, chiến lược và chính sách
kinh doanh, Nhà xut bn Thng kê – 1997.
2. Michael A. Hitt – R. Duane Ireland – Robert E. hoskisson, strategic management,
Thomson – fifth edition
3. Michael E. Porter,Chiến lược cnh tranh, Nhà xut bn tr – Hà Ni, 2009
4. PGS.TS.Nguyn Th Liên Dip, Chiến lược và chính sách kinh doanh, Nhà xut
bn Thng kê – 1998.
5.PTS. Nguyn Thành Độ, giáo trình chiến lược và kế hoch phát trin doanh
nghip, Nhà xut bn Giáo dc – 1996.
6. PGS. Đào Duy Huân, Chiến lược kinh doanh ca các doanh nghip trong nn
kinh tế th trường, NXB Giáo Dc – 1996
7.GS.TS. Vũ Th Ng
c Phùng, Th.S Phan Th Nhim, Chiến lược kinh doanh –
NXB Thng kê – 2000
8. PGS. TS Lê Văn Tâm, Giáo trình Qun tr chiến lược, Nhà xut bn thng kê –
Hà Ni, 2000
9. Công ty CMC: Báo cáo kết qu kinh doanh t các năm 2005 đến 2010
10. Niên giám thng kê, Nhà xut bn Thng kê – 2010
11. Tp chí Công ngh thông tin
12. Thi báo Kinh tế Vit Nam
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Garry D. Smith – Danny R. Arnold – Bobby G. Bzzell, chiến lược và chính sách kinh doanh, Nhà xuất bản Thống kê – 1997. 2. Michael A. Hitt – R. Duane Ireland – Robert E. hoskisson, strategic management, Thomson – fifth edition 3. Michael E. Porter,Chiến lược cạnh tranh, Nhà xuất bản trẻ – Hà Nội, 2009 4. PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Diệp, Chiến lược và chính sách kinh doanh, Nhà xuất bản Thống kê – 1998. 5.PTS. Nguyễn Thành Độ, giáo trình chiến lược và kế hoạch phát triển doanh nghiệp, Nhà xuất bản Giáo dục – 1996. 6. PGS. Đào Duy Huân, Chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, NXB Giáo Dục – 1996 7.GS.TS. Vũ Thị Ngọ c Phùng, Th.S Phan Thị Nhiệm, Chiến lược kinh doanh – NXB Thống kê – 2000 8. PGS. TS Lê Văn Tâm, Giáo trình Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản thống kê – Hà Nội, 2000 9. Công ty CMC: Báo cáo kết quả kinh doanh từ các năm 2005 đến 2010 10. Niên giám thống kê, Nhà xuất bản Thống kê – 2010 11. Tạp chí Công nghệ thông tin 12. Thời báo Kinh tế Việt Nam
PH LC 01
Các mc lch s trong quá trình phát trin ca công ty FPT IS
Năm 1994
- Hình thành Trung tâm H thng Thông tin FPT vi 16 thành viên.
- Cung cp, trin khai thành công h thng máy ch và gii pháp bán l
(Retail) cho Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank).
- Chính thc ra đời sn phm SIBA cho các ngân hàng thương mi.
Năm 1995:
- Liên danh FPT - IBM Vit nam - SAGEM Morpho do FPT làm tng
thu thng thu d án “Đổi mi trang thiết b k thut qun lý và khai
thác h sơ c
nh sát nhân dân”.
- Trung tâm tích hp h thng FPT (FSI - FPT System Integration) được
thành lp và chuyên vic xây dng và h tr h thng cho d án này
trong sut giai đon 1996-2005.
- Thành lp Xí nghip Gii pháp Phn mm.
- Cung cp h tng thiết b phn cng máy tính, thiết lp h thng môi
trường mng cho B tài chính, Tng cc Thuế và Kho bc Nhà nước.
Năm 1996
- Bước vào lĩnh v
c Internet vi vic xây dng mng Trí Tu Vit Nam
vi 7.000 người s dng.
- Tiến vào th trường Campuchia vi vic trin khai phn mm cho
Campubank.
- Thiết kế và lp đặt h thng Internet Quc gia - d án Internet đầu tiên
ti Vit Nam và tin đề cho h thng Internet Vit Nam sau này
Năm 1997
PHỤ LỤC 01 Các mốc lịch sử trong quá trình phát triển của công ty FPT IS Năm 1994 - Hình thành Trung tâm Hệ thống Thông tin FPT với 16 thành viên. - Cung cấp, triển khai thành công hệ thống máy chủ và giải pháp bán lẻ (Retail) cho Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). - Chính thức ra đời sản phẩm SIBA cho các ngân hàng thương mại. Năm 1995: - Liên danh FPT - IBM Việt nam - SAGEM Morpho do FPT làm tổng thầu thắng thầu dự án “Đổi mới trang thiết bị kỹ thuật quản lý và khai thác hồ sơ cả nh sát nhân dân”. - Trung tâm tích hợp hệ thống FPT (FSI - FPT System Integration) được thành lập và chuyên việc xây dựng và hỗ trợ hệ thống cho dự án này trong suốt giai đoạn 1996-2005. - Thành lập Xí nghiệp Giải pháp Phần mềm. - Cung cấp hạ tầng thiết bị phần cứng máy tính, thiết lập hệ thống môi trường mạng cho Bộ tài chính, Tổng cục Thuế và Kho bạc Nhà nước. Năm 1996 - Bước vào lĩnh v ực Internet với việc xây dựng mạng Trí Tuệ Việt Nam với 7.000 người sử dụng. - Tiến vào thị trường Campuchia với việc triển khai phần mềm cho Campubank. - Thiết kế và lắp đặt hệ thống Internet Quốc gia - dự án Internet đầu tiên tại Việt Nam và tiền đề cho hệ thống Internet Việt Nam sau này Năm 1997
- Hp tác chiến lược vi SilverLake - Malaysia bng trin khai h thng
ngân hàng bán l cho Ngân hàng Vietcombank.
Năm 1998
- Xây dng thành công nhiu d án công ngh ln.
- Các chuyên gia ca Trung tâm đã thi đạt hàng lot chng ch chuyên gia
công ngh thuc nhiu lĩnh vc khác nhau như: MCP; CCDA; i-Series và p-
Series đầu tiên ca FPT và chng ch OCP đầu tiên ti Vit Nam.
- Thành công vang di trong lĩnh vc thuế và tài chính vi vic trin khai
thành công h thng qun lý đối tượng np thuế và qun lý thuế VAT cho 61
cc thuế ca Vit Nam.
- Tiến vào th trường Lào vi vic trin khai phn mm cho Public Bank Lào.
Năm 1999
- Bước vào th trường vin thông vi vic trin khai h thng tính cước
roaming quc tế cho Công ty Thông tin Di động VMS s 1 Vit Nam.
- Ra đời sn phm SmartBank trên môi trường Windows - Core Banking đầu
tiên ca Vit Nam
Năm 2000
- Trin khai thành công hp đồng phn mm có giá tr ln nht Vit Nam ti
thi đim đó - Phn mm Billing cho Tng công ty Đin lc Vit Nam.
- Thành công trong lĩnh vc qun lý doanh nghip vi trin khai phn mm
qun lý tài chính SOLOMON cho FPT.
Năm 2002
- Phát trin theo quy mô toàn quc cùng vi vic thành lp trung tâm dch v
công ngh FPT IS Service.
- Chinh phc được các công ngh mng tiên tiến như iSeries và pSeries
Server, ATM/ FR Switch, VPM/ Security, Voice IP, kết ni tng đài
Tandem, …
- Trin khai thành công h thng tính cước và chăm sóc khách hàng cho VMS
- Nhà cung cp dch v đin thoi di động hàng đầu Vit Nam.
- Hợp tác chiến lược với SilverLake - Malaysia bằng triển khai hệ thống ngân hàng bán lẻ cho Ngân hàng Vietcombank. Năm 1998 - Xây dựng thành công nhiều dự án công nghệ lớn. - Các chuyên gia của Trung tâm đã thi đạt hàng loạt chứng chỉ chuyên gia công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: MCP; CCDA; i-Series và p- Series đầu tiên của FPT và chứng chỉ OCP đầu tiên tại Việt Nam. - Thành công vang dội trong lĩnh vực thuế và tài chính với việc triển khai thành công hệ thống quản lý đối tượng nộp thuế và quản lý thuế VAT cho 61 cục thuế của Việt Nam. - Tiến vào thị trường Lào với việc triển khai phần mềm cho Public Bank Lào. Năm 1999 - Bước vào thị trường viễn thông với việc triển khai hệ thống tính cước roaming quốc tế cho Công ty Thông tin Di động VMS số 1 ở Việt Nam. - Ra đời sản phẩm SmartBank trên môi trường Windows - Core Banking đầu tiên của Việt Nam Năm 2000 - Triển khai thành công hợp đồng phần mềm có giá trị lớn nhất Việt Nam tại thời điểm đó - Phần mềm Billing cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam. - Thành công trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp với triển khai phần mềm quản lý tài chính SOLOMON cho FPT. Năm 2002 - Phát triển theo quy mô toàn quốc cùng với việc thành lập trung tâm dịch vụ công nghệ FPT IS Service. - Chinh phục được các công nghệ mạng tiên tiến như iSeries và pSeries Server, ATM/ FR Switch, VPM/ Security, Voice IP, kết nối tổng đài Tandem, … - Triển khai thành công hệ thống tính cước và chăm sóc khách hàng cho VMS - Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động hàng đầu Việt Nam.
- Trin khai thành công h thng phn mm cho Ngân hàng BCEL - Ngân
hàng ln nht Lào.
Năm 2003
- Trung tâm H thng Thông tin tr thành Công ty H thng Thông tin FPT, 1
trong 3 công ty chi nhánh đầu tiên ca FPT.
- Hp tác vi Silverlake trin khai thành công h thng hin đại hóa ngân hàng
cho 4 ngân hàng: Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam, Ngân hàng Đầu tư
Phát trin Vit Nam, Ngân hàng Công thương Vit Nam, Ngân hàng Hàng
hi Vit Nam.
- Trin khai H thng SmartBank cho Ngân hàng Vattanac (Campuchia).
Năm 2004
- Khai trương Chi nhánh Đà Nng, trin khai dch v trên c 3 min.
- Thành lp Công ty Gii pháp Phn mm, là 1 trong 6 Công ty chi nhánh ca
FPT.
Năm 2005
- Chuyn đổi hình thc t Công ty chi nhánh thành Công ty trách nhim hu
hn mt thành viên.
- Trin khai thành công h thng tính cước và chăm sóc khách hàng cho nhà
cung cp dch v đin thoi di động Viettel.
- Trin khai thí đim thành công h thng qun lý thuế theo mô hình t tính t
khai, bước khi đầu quan trng cho vic ci cách hành chính ngành thuế.
Năm 2006
- Khai trương hai Chi nhánh ti Nha Trang và Cn Thơ.
- Tr thành Công ty đầu tiên ca Vit Nam áp dng tiêu chun bo mt ISO
27001.
- Trin khai SmartBank cho Ngân hàng Public Bank (Lào).
Năm 2007
- Triển khai thành công hệ thống phần mềm cho Ngân hàng BCEL - Ngân hàng lớn nhất Lào. Năm 2003 - Trung tâm Hệ thống Thông tin trở thành Công ty Hệ thống Thông tin FPT, 1 trong 3 công ty chi nhánh đầu tiên của FPT. - Hợp tác với Silverlake triển khai thành công hệ thống hiện đại hóa ngân hàng cho 4 ngân hàng: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Hàng hải Việt Nam. - Triển khai Hệ thống SmartBank cho Ngân hàng Vattanac (Campuchia). Năm 2004 - Khai trương Chi nhánh Đà Nẵng, triển khai dịch vụ trên cả 3 miền. - Thành lập Công ty Giải pháp Phần mềm, là 1 trong 6 Công ty chi nhánh của FPT. Năm 2005 - Chuyển đổi hình thức từ Công ty chi nhánh thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. - Triển khai thành công hệ thống tính cước và chăm sóc khách hàng cho nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động Viettel. - Triển khai thí điểm thành công hệ thống quản lý thuế theo mô hình tự tính tự khai, bước khởi đầu quan trọng cho việc cải cách hành chính ngành thuế. Năm 2006 - Khai trương hai Chi nhánh tại Nha Trang và Cần Thơ. - Trở thành Công ty đầu tiên của Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001. - Triển khai SmartBank cho Ngân hàng Public Bank (Lào). Năm 2007
- Hp nht Công ty TNHH H thng Thông tin FPT, Công ty TNHH Gii
pháp Phn mm FPT và Trung tâm dch v ERP thành Công ty TNHH H
thng Thông tin FPT.
Năm 2008
- Tng thu d án “Qun lý thuế thu nhp cá nhân” (PIT), d án phn mm và
dch v có giá tr ln nht mà FPT tng thc hin. PIT - d án cung cp h
thng tin hc giúp ngành Thuế qun lý khong 13 -15 triu đối tượng trong
din np thuế. PIT – d án qun lý s lượng đối tượng ln nht t trước đến
nay ca khu vc Đông Nam Á. PIT là bước ngot trong lch s
FPT, đánh
du quá trình phát trin đạt ti trình độ làm tng thu các d án ln ca FPT
IS.
- Chuyn đổi mô hình thành công ty 2 cp. Thành lp 7 công ty thành viên.
- Thành lp FPT IS ITC Trung tâm Đào to Tư vn Quc tế FPT.
- Thành lp Trung tâm FPT IS BPO.
Năm 2009
- Thành lp liên doanh TELEHOUSE Vietnam vi hai đối tác là tp đoàn vin
thông hàng đầu Nht Bn KDDI và ITX, cung cp dch v Data Center tiêu
chun quc tế ti Vit Nam và khu vc vào tháng 12.
- Thành lp Công ty thành viên th 8 là Công ty TNHH H thng Thông tin
FPT Min Nam (FPT IS-South) vào tháng 12.
- Ký kết hp đồng ERP có giá tr ln nht trong lch s CNTT Vit Nam tính
đến thi đim đó (tháng 11), hp đồng ERP tr giá 12,6 triu USD vi Tng
Công ty Xăng du Vit Nam (Petrolimex).
- Chuyn đổi thành mô hình Công ty C phn vào 13/08 và chính thc hot
động t ngày 1/9.
- Chuyên gia Nguyn Mnh Cường ca FPT IS là người Vit Nam đầu tiên
đạt chng ch ITIL Service Manager vào tháng 7.
- Khai trương Văn phòng Đại din ti Singapore vào tháng 2 – đặt bước tiến
quan trng trong l trình thc hin chiến lược Toàn cu hóa.
- Hợp nhất Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT, Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm FPT và Trung tâm dịch vụ ERP thành Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT. Năm 2008 - Tổng thầu dự án “Quản lý thuế thu nhập cá nhân” (PIT), dự án phần mềm và dịch vụ có giá trị lớn nhất mà FPT từng thực hiện. PIT - dự án cung cấp hệ thống tin học giúp ngành Thuế quản lý khoảng 13 -15 triệu đối tượng trong diện nộp thuế. PIT – dự án quản lý số lượng đối tượng lớn nhất từ trước đến nay của khu vực Đông Nam Á. PIT là bước ngoặt trong lịch s ử FPT, đánh dấu quá trình phát triển đạt tới trình độ làm tổng thầu các dự án lớn của FPT IS. - Chuyển đổi mô hình thành công ty 2 cấp. Thành lập 7 công ty thành viên. - Thành lập FPT IS ITC Trung tâm Đào tạo Tư vấn Quốc tế FPT. - Thành lập Trung tâm FPT IS BPO. Năm 2009 - Thành lập liên doanh TELEHOUSE Vietnam với hai đối tác là tập đoàn viễn thông hàng đầu Nhật Bản KDDI và ITX, cung cấp dịch vụ Data Center tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam và khu vực vào tháng 12. - Thành lập Công ty thành viên thứ 8 là Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT Miền Nam (FPT IS-South) vào tháng 12. - Ký kết hợp đồng ERP có giá trị lớn nhất trong lịch sử CNTT Việt Nam tính đến thời điểm đó (tháng 11), hợp đồng ERP trị giá 12,6 triệu USD với Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). - Chuyển đổi thành mô hình Công ty Cổ phần vào 13/08 và chính thức hoạt động từ ngày 1/9. - Chuyên gia Nguyễn Mạnh Cường của FPT IS là người Việt Nam đầu tiên đạt chứng chỉ ITIL Service Manager vào tháng 7. - Khai trương Văn phòng Đại diện tại Singapore vào tháng 2 – đặt bước tiến quan trọng trong lộ trình thực hiện chiến lược Toàn cầu hóa.
Năm 2010
- Ch tch HĐQT Đỗ Cao Bo thôi kiêm nhim Tng Giám đốc FPT IS,
chuyn giao quyn điu hành cho ban điu hành mi.
- Khai trương 2 Văn phòng Đại din ti Lào và Campuchia vào tháng 5, đẩy
mnh chiến lược Toàn cu hóa, tăng cường s hin din FPT IS ti th trường
nước ngoài.
- Khai trương Văn phòng Đại din ti Đắk Lk
Năm 2010 - Chủ tịch HĐQT Đỗ Cao Bảo thôi kiêm nhiệm Tổng Giám đốc FPT IS, chuyển giao quyền điều hành cho ban điều hành mới. - Khai trương 2 Văn phòng Đại diện tại Lào và Campuchia vào tháng 5, đẩy mạnh chiến lược Toàn cầu hóa, tăng cường sự hiện diện FPT IS tại thị trường nước ngoài. - Khai trương Văn phòng Đại diện tại Đắk Lắk