Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT đến năm 2020

5,318
166
107
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
---------------------------------------
NGUYN GIA LI
HOCH ĐỊNH CHIN LƯỢC PHÁT TRIN KINH DOANH CA CÔNG
TY C PHN H THNG THÔNG TIN FPT ĐẾN NĂM 2020
CHUYÊN NGÀNH: QUN TR KINH DOANH
LUN VĂN THC SĨ KHOA HC
QUN TR KINH DOANH
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC :
TS. PHM TH NHUN
Hà Ni – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- NGUYỄN GIA LỢI HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT ĐẾN NĂM 2020 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS. PHẠM THỊ NHUẬN Hà Nội – 2012
MC LC
LI CAM ĐOAN
DANH MC BNG BIU
DANH MC NHNG T VIT TT
LI M ĐẦU............................................................................................................6
1. S cn thiết ca vic nghiên cu: ........................................................................1
2. Mc đích nghiên cu: ..........................................................................................2
3. Đối tượng và phm vi nghiên cu: ......................................................................2
4. Phương pháp nghiên cu: ....................................................................................2
5. Nhng đóng góp ca lun văn:............................................................................2
6. Kết cu c
a lun văn:...........................................................................................2
CHƯƠNG I: CƠ S LÝ THUYT V HOCH ĐỊNH CHIN LƯỢC KINH
DOANH......................................................................................................................4
1.1 KHÁI NIM, ĐẶC TRƯNG VÀ VAI TRÒ CA CHIN LƯỢC KINH
DOANH TRONG DOANH NGHIP.....................................................................4
1.1.1.Khái nim v chiến lược kinh doanh: .........................................................4
1.1.2 Qun lý chiến lược: .....................................................................................5
1.1.3. Đặc trưng ca chiến lược kinh doanh: ......................................................6
1.1.4. Vai trò ca chiến lược kinh doanh: ............................................................7
1.2 QUY TRÌNH HOCH ĐỊ
NH CHIN LƯỢC KINH DOANH CA CÁC
DOANH NGHIP. ..................................................................................................8
1.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH:.............................................10
1.3.1. Phân tích môi trường bên ngoài: ..............................................................10
1.3.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô : ............................................................11
1.3.1.2. Phân tích môi trường ngành..............................................................16
1.3.2. Phân tích môi trường bên trong doanh nghip.........................................20
1.3.2.1. Phân tích ngun nhân lc..................................................................21
1.3.2.2. Phân tích tài chính: ...........................................................................22
MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................6 1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu: ........................................................................1 2. Mục đích nghiên cứu: ..........................................................................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: ......................................................................2 4. Phương pháp nghiên cứu: ....................................................................................2 5. Những đóng góp của luận văn:............................................................................2 6. Kết cấu c ủa luận văn:...........................................................................................2 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH......................................................................................................................4 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP.....................................................................4 1.1.1.Khái niệm về chiến lược kinh doanh: .........................................................4 1.1.2 Quản lý chiến lược: .....................................................................................5 1.1.3. Đặc trưng của chiến lược kinh doanh: ......................................................6 1.1.4. Vai trò của chiến lược kinh doanh: ............................................................7 1.2 QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊ NH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP. ..................................................................................................8 1.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH:.............................................10 1.3.1. Phân tích môi trường bên ngoài: ..............................................................10 1.3.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô : ............................................................11 1.3.1.2. Phân tích môi trường ngành..............................................................16 1.3.2. Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp.........................................20 1.3.2.1. Phân tích nguồn nhân lực..................................................................21 1.3.2.2. Phân tích tài chính: ...........................................................................22
1.3.2.3. Phân tích trình đô côn ngh - cơ s vt cht k thut. ..........................23
1.3.2.4. Phân tích marketing...............................................................................23
CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THC TRNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH
DOANH CA CÔNG TY C PHN H THNG THÔNG TIN FPT............29
2.1. THC TRNG HOT ĐỘNG SN XUT KINH DOANH CA CÔNG
TY. .........................................................................................................................29
2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin công ty...............................................29
2.1.2. Cơ cu t chc ca công ty. .....................................................................29
2.1.3. Sn phm, dch v và gii pháp ca công ty ............................................32
2.1.3. 1 Sn phm, dch v và gii pháp ........................................................32
2.1.3. 2 Sn phm, dch v và gii pháp theo nghành ca công ty ................36
2.1.4. Đánh giá kết qu sn xut kinh doanh ca công ty công ty C phn H
thng Thông tin FPT trong thi gian qua...........................................................41
2.1.4.1. Kết qu đạt được. ..............................................................................41
2.1.4.2. Nhng tn ti. ...................................................................................47
2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CA CÔNG TY C PHN
H THNG THÔNG TIN FPT ............................................................................47
2.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô......................................................................47
2.2.2. Môi trườ
ng ngành:....................................................................................55
2.2.3. Phân tích môi trường bên trong ca công ty FPT IS................................59
2.2.3.1. Phân tích ngun lc ca FPT IS........................................................59
2.2.3.2. Tng hp kết qu phân tích môi trường ni b công ty....................69
CHƯƠNG III HOCH ĐỊNH CHIN LƯỢC PHÁT TRIN KINH DOANH
CA CÔNG TY C PHN H THNG THÔNG TIN FPT............................72
3.1. XU HƯỚNG PHÁT TRIN CÔNG NGH THÔNG TIN TRÊN TH GII.
...............................................................................................................................72
3.2. XÁC ĐỊNH MC TIÊU CHIN LƯỢC CA CÔNG TY...........................73
3.3. CÁC GII PHÁP LIN LƯỢC CA FPT IS. ..............................................76
3.3.1. Chiến lược tăng trưởng tp trung. ............................................................77
1.3.2.3. Phân tích trình đô côn nghệ - cơ sở vật chất kỹ thuật. ..........................23 1.3.2.4. Phân tích marketing...............................................................................23 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT............29 2.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. .........................................................................................................................29 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty...............................................29 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty. .....................................................................29 2.1.3. Sản phẩm, dịch vụ và giải pháp của công ty ............................................32 2.1.3. 1 Sản phẩm, dịch vụ và giải pháp ........................................................32 2.1.3. 2 Sản phẩm, dịch vụ và giải pháp theo nghành của công ty ................36 2.1.4. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT trong thời gian qua...........................................................41 2.1.4.1. Kết quả đạt được. ..............................................................................41 2.1.4.2. Những tồn tại. ...................................................................................47 2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT ............................................................................47 2.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô......................................................................47 2.2.2. Môi trườ ng ngành:....................................................................................55 2.2.3. Phân tích môi trường bên trong của công ty FPT IS................................59 2.2.3.1. Phân tích nguồn lực của FPT IS........................................................59 2.2.3.2. Tổng hợp kết quả phân tích môi trường nội bộ công ty....................69 CHƯƠNG III HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT............................72 3.1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN THẾ GIỚI. ...............................................................................................................................72 3.2. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY...........................73 3.3. CÁC GIẢI PHÁP LIẾN LƯỢC CỦA FPT IS. ..............................................76 3.3.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung. ............................................................77
3.3.2. Chiến lược liên doanh liên kết..................................................................77
3.3.3. Chiến lược đa dng hóa dch v...............................................................77
3.3.4. Chiến lược m rng th trường và đầu tư ngun lc................................77
3.4. MA TRN TH PHN TĂNG TRƯỞNG CA BOSTON CONSULTING
GROUP..................................................................................................................81
3.5. CÁC GII PHÁP THC HIN CHIN LƯỢC KINH DOANH CA
CÔNG TY FPT IS. ................................................................................................85
3.5.1. Nâng cao hiu qu công tác qun tr: .......................................................85
3.5.2. Đầu tư đổi m
i công ngh........................................................................88
3.5.3. Tăng cường hot động Marketing. ...........................................................90
3.5.4. Nâng cao kh năng huy động vn vào sn xut kinh doanh. ...................90
3.5.5. Mt s kiến ngh v qun lý nhà nước. ....................................................92
KT LUN..............................................................................................................94
DANH M C T ÀI LIU THAM KHO
PH LC 01
3.3.2. Chiến lược liên doanh liên kết..................................................................77 3.3.3. Chiến lược đa dạng hóa dịch vụ...............................................................77 3.3.4. Chiến lược mở rộng thị trường và đầu tư nguồn lực................................77 3.4. MA TRẬN THỊ PHẦN TĂNG TRƯỞNG CỦA BOSTON CONSULTING GROUP..................................................................................................................81 3.5. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY FPT IS. ................................................................................................85 3.5.1. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị: .......................................................85 3.5.2. Đầu tư đổi mớ i công nghệ........................................................................88 3.5.3. Tăng cường hoạt động Marketing. ...........................................................90 3.5.4. Nâng cao khả năng huy động vốn vào sản xuất kinh doanh. ...................90 3.5.5. Một số kiến nghị về quản lý nhà nước. ....................................................92 KẾT LUẬN..............................................................................................................94 DANH M ỤC T ÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 01
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp- T do- Hnh phúc
LI CAM ĐOAN
Kính gi:
Khoa Kinh tế và qun lý
Vin đào to sau đại hc
H và tên hc viên: Nguyn Gia Li SHHV: CB091047
Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Lp: QTKD-TT1
Tôi xin cam đoan: Tuyt đối chp hành đúng ni quy v bo v lun văn
Tôi xin đảm bo và chu trách nhim hoàn toàn v nhng gì mà tôi làm trong lun
văn tt nghip ca mình.
Hà Ni, ngày 26-03-2012
Hc viên
Nguyn Gia Li
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Kính gửi: Khoa Kinh tế và quản lý Viện đào tạo sau đại học Họ và tên học viên: Nguyễn Gia Lợi SHHV: CB091047 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Lớp: QTKD-TT1 Tôi xin cam đoan: Tuyệt đối chấp hành đúng nội quy về bảo vệ luận văn Tôi xin đảm bảo và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì mà tôi làm trong luận văn tốt nghiệp của mình. Hà Nội, ngày 26-03-2012 Học viên Nguyễn Gia Lợi
DANH MC NHNG T VIT TT
STT Ch viết tt Ni dung
1 APEC Din đàn hp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
2 ASEAN Hip hi các Quc gia Đông Nam Á
3 BGC Boston Consulting Group
4 BPO Business Processing Outsourcing
5 CNTT Công ngh thông tin
6 CSH Ch s hu
7 ERP Enterprise Resource Planning
8 FPT IS Công ty C phn H thng Thông tin FPT
9 GDP Tng sn phm quc ni
10 ITO International Trade Organization
11 ROA T s li nhun ròng trên tài sn
12 ROE T s li nhun ròng trên vn ch s hu
13 SXKD Sn xut kinh doanh
14 TSCĐ Tài sn c
định
15 TSNH Tài sn ngn hn
16 TTS Tng tài sn
17 VCB Ngân ng TMCP Ngoi Thương Vit Nam
18 VNPT Tp đoàn Bưu chính Vin Thông Vit Nam
19 WTO T chc thương mi quc tế
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nội dung 1 APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 2 ASEAN Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á 3 BGC Boston Consulting Group 4 BPO Business Processing Outsourcing 5 CNTT Công nghệ thông tin 6 CSH Chủ sở hữu 7 ERP Enterprise Resource Planning 8 FPT IS Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT 9 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 10 ITO International Trade Organization 11 ROA Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản 12 ROE Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu 13 SXKD Sản xuất kinh doanh 14 TSCĐ Tài sản c ố định 15 TSNH Tài sản ngắn hạn 16 TTS Tổng tài sản 17 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 18 VNPT Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam 19 WTO Tổ chức thương mại quốc tế
DANH MC SƠ ĐỒ, BNG BIU
Sơ đồ 1.1: Mô phng môi trường kinh doanh ca doanh nghip..............................10
Sơ đồ 1.2: Mô hình 5 áp lc cnh tranh ca Michael. Poter.....................................16
Bng 1.1. Mu bng đánh giá các yếu t chiến lược bên trong doanh nghip .........21
Sơ đồ 1.3. Ma trn SWOT (mt mnh, mt yếu, cơ hi và nguy cơ) .......................25
Sơ đồ 1.4 Ma trn BCG.............................................................................................27
Sơ đồ 2.1. Sơ đồ t chc Công ty C phn H thng Thông tin FPT ......................30
Bi
u 2.1.Biu đồ tăng trưởng doanh s FPT IS ........................................................42
Bng 2.1. Kết qu hot động sn xut kinh doanh ca Công ty FPT IS giai đon
2007 - 2010 ...............................................................................................................45
Biu 2.2. Mc tăng trưởng CNTT ca Vit Nam so vi các nước trong khu vc và
thế gii năm 2010......................................................................................................48
Bng 2.2. Tng hp nhng thi cơ và thách thc đối vi Công ty FPT IS..............54
Biu 2.3: Biu đồ tăng trưởng nhân s công ty FPT IS ............................................59
Bng 2.3. Cơ cu lao động ca công ty FPT IS. .......................................................60
Bng 2.4. Qu tin lương và thu nhp bình quân. ....................................................62
Bng 2.5. Vn c định và vn lưu động ca Công ty FPT IS...................................62
Bng 2.6. Tình hình tài chính ca Công ty FPT IS giai đon 2008 – 2010..............63
Bng 3.1: T l tăng trưởng th trường và th phn tương đối mt hàng kinh doanh
ca Công ty FPT IS...................................................................................................81
Sơ đồ 3.2. Ma trn BCG công ty FPT IS..................................................................81
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Mô phỏng môi trường kinh doanh của doanh nghiệp..............................10 Sơ đồ 1.2: Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael. Poter.....................................16 Bảng 1.1. Mẫu bảng đánh giá các yếu tố chiến lược bên trong doanh nghiệp .........21 Sơ đồ 1.3. Ma trận SWOT (mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và nguy cơ) .......................25 Sơ đồ 1.4 Ma trận BCG.............................................................................................27 Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT ......................30 Biể u 2.1.Biểu đồ tăng trưởng doanh số FPT IS ........................................................42 Bảng 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty FPT IS giai đoạn 2007 - 2010 ...............................................................................................................45 Biểu 2.2. Mức tăng trưởng CNTT của Việt Nam so với các nước trong khu vực và thế giới năm 2010......................................................................................................48 Bảng 2.2. Tổng hợp những thời cơ và thách thức đối với Công ty FPT IS..............54 Biểu 2.3: Biểu đồ tăng trưởng nhân sự công ty FPT IS ............................................59 Bảng 2.3. Cơ cấu lao động của công ty FPT IS. .......................................................60 Bảng 2.4. Quỹ tiền lương và thu nhập bình quân. ....................................................62 Bảng 2.5. Vốn cố định và vốn lưu động của Công ty FPT IS...................................62 Bảng 2.6. Tình hình tài chính của Công ty FPT IS giai đoạn 2008 – 2010..............63 Bảng 3.1: Tỷ lệ tăng trưởng thị trường và thị phần tương đối mặt hàng kinh doanh của Công ty FPT IS...................................................................................................81 Sơ đồ 3.2. Ma trận BCG công ty FPT IS..................................................................81
1
LI M ĐẦU
1. S cn thiết ca vic nghiên cu:
Trong nhng năm gn đây nh đường li đổi mi ca Đảng và Nhà nước ta,
nn kinh tế đất nước đã có nhng bước phát trin nhanh chóng. Bên cnh đó trong
bi cnh hin nay mà xu hướng quc tế hoá đang ngày càng phát trin, s khan
hiếm các ngun lc ngày càng gia tăng, nhu cu và th hiếu tiêu dùng ca xã hi
luôn biến đổ
i làm cho môi trường kinh doanh ca các doanh nghip ngày càng phc
tp và cha nhiu ri ro. Vi mt môi trường kinh doanh như vy các doanh nghip
mun tn ti và phát trin thì đòi hi phân tích, nm bt xu hướng biến động ca
môi trường kinh doanh tìm ra nhng nhân t then cht. Trên cơ s đó đề ra cho
mình nhng chiến lược kinh doanh đúng đắn thì mi có cơ hi tránh được nhng
nguy cơ, ri ro, đảm b
o được s phát trin n định và bn vng ca doanh nghip.
Thc tế trong thi gian qua đã chng minh nhng doanh nghip nào xây
dng cho mình mt chiến lược kinh doanh đúng đắn thì doanh nghip đó không
ngng phát trin. Ngược li nhng doanh nghip hot động không có chiến lược c
th hoc hoch định không đúng thì ch luôn hot động cm chng và th động
trướ
c nhng biến đổi ca môi trường kinh doanh mà không th phát trin thm chí
còn phi tr giá đắt cho nhng quyết đinh kinh doanh sai lm ca mình. Qua đó
chúng ta thy được tm quan trng ca chiến lược kinh doanh đối vi quá trình hot
động sn xut kinh doanh ca doanh nghip. S phát trin và tăng trưởng ca doanh
nghip không nm ngoài vic xây dng la chn mt chiến lược kinh doanh đúng
đắn,
đặc bit là trong điu kin nn kinh tế th trường hin nay
Công ty C phn H thng Thông tin FPT (FPT IS) là mt trong nhng công
ty tích hp h thng, phát trin phn mm và dch v Công ngh thông tin hàng đầu
Vit Nam. Để có th hi nhp vi xu thế toàn cu hoá, đứng vng trên th trường
thích ng được vi biến đổi không ngng din ra trong môi trườ
ng kinh doanh đem
li thành công đòi hi công ty phi xác định được mc tiêu, chiến lược kinh doanh
trong tng giai đon.
1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu: Trong những năm gần đây nhờ đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, nền kinh tế đất nước đã có những bước phát triển nhanh chóng. Bên cạnh đó trong bối cảnh hiện nay mà xu hướng quốc tế hoá đang ngày càng phát triển, sự khan hiếm các nguồn lực ngày càng gia tăng, nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng của xã hội luôn biến đổ i làm cho môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng phức tạp và chứa nhiều rủi ro. Với một môi trường kinh doanh như vậy các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì đòi hỏi phân tích, nắm bắt xu hướng biến động của môi trường kinh doanh tìm ra những nhân tố then chốt. Trên cơ sở đó đề ra cho mình những chiến lược kinh doanh đúng đắn thì mới có cơ hội tránh được những nguy cơ, rủi ro, đảm bả o được sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp. Thực tế trong thời gian qua đã chứng minh những doanh nghiệp nào xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh đúng đắn thì doanh nghiệp đó không ngừng phát triển. Ngược lại những doanh nghiệp hoạt động không có chiến lược cụ thể hoặc hoạch định không đúng thì chỉ luôn hoạt động cầm chừng và thụ động trướ c những biến đổi của môi trường kinh doanh mà không thể phát triển thậm chí còn phải trả giá đắt cho những quyết đinh kinh doanh sai lầm của mình. Qua đó chúng ta thấy được tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sự phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp không nằm ngoài việc xây dựng lựa chọn một chiến lược kinh doanh đúng đắn, đặc biệt là trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) là một trong những công ty tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. Để có thể hội nhập với xu thế toàn cầu hoá, đứng vững trên thị trường thích ứng được với biến đổi không ngừng diễn ra trong môi trườ ng kinh doanh đem lại thành công đòi hỏi công ty phải xác định được mục tiêu, chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn.
2
Có th nói chiến lược kinh doanh là bánh lái để doanh nghip có th ra khơi
thành công, vn đề sng còn ca doanh nghip và c th công ty FPT IS. Do
vy để tn ti và phát trin trong điu kin hin nay và c trong tương lai thì vic
nghiên cu “Hoch định chiến lược phát trin kinh doanh ca công ty C phn
H thng Thông tin FPT đến năm 2020” là hết sc cn thiết cho vic hoch
định
cho chiến lược kinh doanh trong tương lai ca công ty.
2. Mc đích nghiên cu:
Vn dng nhng lý lun và phương pháp lun xây dng chiến lược kinh
doanh ca doanh nghip vào vic nghiên cu đưa ra các lun cđịnh hướng xây
dng chiến lược kinh doanh ti công ty FPT IS
3. Đối tượng và phm vi nghiên cu:
- Đối tượng nghiên cu: Đề tài đi sâu phân tích, đánh giá và đưa ra định
hướng xây dng chiến lược kinh doanh t
i công ty FPT IS da trên nhng lý lun
chung và xây dng chiến lược kinh doanh ca doanh nghip
- Phm vi nghiên cu: Đề tài tp trung ly s liu công ty FPT IS
4. Phương pháp nghiên cu:
Đề tài nghiên cu da vào phương pháp lun duy vt bin chng để nghiên
cu quá trình hot động sn xut kinh doanh ca công ty. Ngoài ra còn s dng các
phương pháp như: Thng kê, phân tích, mô hình hoá, d báo để phân tích đánh giá
đưa ra các định hướng chiến lược phát tri
n ca công ty.
5. Nhng đóng góp ca lun văn:
- H thng hoá nhng vn đề lý lun v xây dng chiến lược kinh doanh ca
doanh nghip.
- Phân tích môi trường kinh doanh và nhng tác động ca nó đến tình hình
hot động sn xut kinh doanh ca công ty FPT IS
- Xây dng chiến lược sn xut kinh doanh ti công ty FPT IS đến năm 2020
6. Kết cu ca lun văn:
Ngoài phn m đầu, kết lu
n và danh mc tài liu tham kho ni dung chính
ca lun văn gm 3 chương:
2 Có thể nói chiến lược kinh doanh là bánh lái để doanh nghiệp có thể ra khơi thành công, vấn đề sống còn của doanh nghiệp và cụ thể là ở công ty FPT IS. Do vậy để tồn tại và phát triển trong điều kiện hiện nay và cả trong tương lai thì việc nghiên cứu “Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT đến năm 2020” là hết sức cần thiết cho việc hoạch định cho chiến lược kinh doanh trong tương lai của công ty. 2. Mục đích nghiên cứu: Vận dụng những lý luận và phương pháp luận xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp vào việc nghiên cứu đưa ra các luận cứ và định hướng xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty FPT IS 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài đi sâu phân tích, đánh giá và đưa ra định hướng xây dựng chiến lược kinh doanh t ại công ty FPT IS dựa trên những lý luận chung và xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung lấy số liệu ở công ty FPT IS 4. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu dựa vào phương pháp luận duy vật biện chứng để nghiên cứu quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp như: Thống kê, phân tích, mô hình hoá, dự báo để phân tích đánh giá và đưa ra các định hướng chiến lược phát tri ển của công ty. 5. Những đóng góp của luận văn: - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. - Phân tích môi trường kinh doanh và những tác động của nó đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty FPT IS - Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh tại công ty FPT IS đến năm 2020 6. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết lu ận và danh mục tài liệu tham khảo nội dung chính của luận văn gồm 3 chương:
3
Chương I: Có s lý thuyết v hoch định chiến lược kinh doanh
Chương II: Phân tích thc trng và môi trường kinh doanh ca công ty C
phn H thng Thông tin FPT
Chương III: Hoch định chiến lược kinh doanh ca công ty C phn H
thng Thông tin FPT
Em xin trân thành cm ơn thy giáo hướng dn TS. Phm Th Nhun đã tn
tình ch bo, hướng dn em trong sut quá trình làm lun văn này.
3 Chương I: Có sở lý thuyết về hoạch định chiến lược kinh doanh Chương II: Phân tích thực trạng và môi trường kinh doanh của công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT Chương III: Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT Em xin trân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn TS. Phạm Thị Nhuận đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt quá trình làm luận văn này.