Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

7,343
36
114
81
     

 
.
* Phát triển mạng lưới




        

     

khách hàng.
* Chất lượng phục vụ khách hàng được cải thiện đáng kể




m sóc

            Mobile
Banking, Internet Banking

3.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân
3.5.2.1. Những hạn chế còn tồn tại
* Cơ cấu nguồn vốn còn nhiều bất cập
 
 

81          . * Phát triển mạng lưới                      khách hàng. * Chất lượng phục vụ khách hàng được cải thiện đáng kể     m sóc              Mobile Banking, Internet Banking  3.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân 3.5.2.1. Những hạn chế còn tồn tại * Cơ cấu nguồn vốn còn nhiều bất cập     
82
 

 



* Hình thức huy động vốn chưa nhiều sự khác biệt so với các ngân
hàng khác

    
online         khách


* Thời gian giao dịch gây nhiều bất tiện cho khách hàng
    

nhanh chóng.
3.5.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại không hiệu quả trong hoạt động
huy động vốn
* Nguyên nhân khách quan
 nh

  

Tình hình li si dân gp nhit
giá cao, chi phí tiêu dùng cao. Sn xut, kinh doanh ca doanh nghip trì tr,
thiu vn chính vy vic tích lu hoc kh  dng tin nhàn r
gi ti Ngân hàng còn hn chng không nh n công
tác tip th ng vn khách hàng.
82         * Hình thức huy động vốn chưa có nhiều sự khác biệt so với các ngân hàng khác       online         khách   * Thời gian giao dịch gây nhiều bất tiện cho khách hàng       nhanh chóng. 3.5.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại và không hiệu quả trong hoạt động huy động vốn * Nguyên nhân khách quan  nh      Tình hình li si dân gp nhit giá cao, chi phí tiêu dùng cao. Sn xut, kinh doanh ca doanh nghip trì tr, thiu vn chính vì vy vic tích lu hoc kh  dng tin nhàn r gi ti Ngân hàng còn hn chng không nh n công tác tip th ng vn khách hàng.
83


* Nguyên nhân chủ quan


    


    Vietcombank Thái Nguyên   
   



 
hút khách hàng.


Vietcombank 

quát thì Vietcombank Thái Nguyên     
       .




83   * Nguyên nhân chủ quan              Vietcombank Thái Nguyên             hút khách hàng.   Vietcombank   quát thì Vietcombank Thái Nguyên             .    
84
Chương 4
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
4.1. Định hướng mục tiêu nâng cao hiệu quả huy động vốn tại
Vietcombank - Chi nhánh Thái Nguyên
4.1.1. Định hướng nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Vietcombank - Chi
nhánh Thái Nguyên
Tuy tnh hnh kinh t - x
h
i c
nhiu kh

            


ng, linh , phi hp ch
t
ch
v
i cc chnh sch kinh t v
mô kh
c nh m ki
m so
t l
m ph
t theo m
c
 ra, n 
nh kinh t v
mô, g
p phn h
tr

ng kinh t
m
c
h
p l
, b
o 
m thanh kho
n c
a TCTD v
nn kinh t.

n nh th tng tin t

   

        


         
Thái Nguyên nói riêng.

   

- 
84 Chương 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 4.1. Định hướng và mục tiêu nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Vietcombank - Chi nhánh Thái Nguyên 4.1.1. Định hướng nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Vietcombank - Chi nhánh Thái Nguyên Tuy tnh hnh kinh t - x  h  i c  nhiu kh                    ng, linh , phi hp ch  t ch  v  i cc chnh sch kinh t v  mô kh  c nh m ki  m so  t l  m ph  t theo m  c  ra, n   nh kinh t v  mô, g  p phn h  tr    ng kinh t   m  c h  p l  , b  o   m thanh kho  n c  a TCTD v  nn kinh t.     n nh th tng tin t                             Thái Nguyên nói riêng.       - 
85
- 


 
 
-          
       

thác 
      

  


-        
 

        
     

-       

- 

- 

  

85 -        -                    thác               -                            -         -   -      
86
4.1.2. Mục tiêu nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Vietcombank - Chi nhánh
Thái Nguyên
- Mục tiêu chung

      Vietcombank Thái Nguyên 
    
Vietcombank 

              
khách hàng.

         Vietcombank,


   

Vietcombank Thái Nguyên    

 Vietcombank
.
- Mục tiêu cụ thể

-VCB ngày 10/01/2017:
+ 
+ 2.200 
+ 
+ 63,5 ng
86 4.1.2. Mục tiêu nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Vietcombank - Chi nhánh Thái Nguyên - Mục tiêu chung        Vietcombank Thái Nguyên       Vietcombank                  khách hàng.           Vietcombank,        Vietcombank Thái Nguyên       Vietcombank . - Mục tiêu cụ thể  -VCB ngày 10/01/2017: +  + 2.200  +  + 63,5 ng
87
4.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Vietcombank
Thái Nguyên
4.2.1. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn

     

 
- 




- cho con

 

 

4.2.2. Mở rộng mạng lưới, tiết kiệm thời gian giao dịch


Vietcombank Thái Nguyên   phòng




  


87 4.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Vietcombank Thái Nguyên 4.2.1. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn           -      - cho con        4.2.2. Mở rộng mạng lưới, tiết kiệm thời gian giao dịch   Vietcombank Thái Nguyên   phòng         
88
   
        


           
Ngân hàng N
 thì Chi nhánh Vietcombank Thái Nguyên  
         



- 


hh303hh30. Tuy nhiên

  viên

4.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn

 



     

  Vietcombank Thái Nguyên     

88                            Ngân hàng N  thì Chi nhánh Vietcombank Thái Nguyên                -    hh303hh30. Tuy nhiên    viên  4.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn                Vietcombank Thái Nguyên      
89
- 
         

-  

- Có chính sách phân khúc 

 hàng.
- 

-    

 
.
4.2.4. Đẩy mạnh chính sách Marketing ngân hàng

Vietcombank Thái Nguyên  


             

      

Tăng cường nghiên cứu thị trường và tiếp thị
           
 
             
 
89 -             -    - Có chính sách phân khúc    hàng. -   -        . 4.2.4. Đẩy mạnh chính sách Marketing ngân hàng  Vietcombank Thái Nguyên                            Tăng cường nghiên cứu thị trường và tiếp thị                              
90


    
   
   


Hoàn thiện chính sách khách hàng
     
             


      
 

chia kh
        
          



Tư vấn cho khách hàng gửi tiền




 
90                  Hoàn thiện chính sách khách hàng                                 chia kh                        Tư vấn cho khách hàng gửi tiền      