Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

7,344
36
114
71
Bảng 3.11: Quy mô huy động vốn của VCB Thái Nguyên năm 2014-2016
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm
Tiêu chí
2014
2015
2016

480,0
900,0
890,0
Cho vay
631,2
1.015,3
1.872,9
 (%)
76,05
88,64
47,52
 (%)
-
16,55
-46,39
(Ngun: Tng hp t báo cáo kết qu hot đng kinh doanh VCB Thái Nguyên
năm 2014-2016)
3.11 2014 - 2016, Vietcombank Thái
       


 g    
     
            

       
     
          
g còn 47,52%.
            


     
      
lâu, 
71 Bảng 3.11: Quy mô huy động vốn của VCB Thái Nguyên năm 2014-2016 Đơn vị: Tỷ đồng Năm Tiêu chí 2014 2015 2016  480,0 900,0 890,0 Cho vay 631,2 1.015,3 1.872,9  (%) 76,05 88,64 47,52  (%) - 16,55 -46,39 (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh VCB Thái Nguyên năm 2014-2016) 3.11 2014 - 2016, Vietcombank Thái            g                                                  g còn 47,52%.                             lâu, 
72
3.3.4. Khảo sát ý kiến khách hàng về sự hài lòng của khách hàng về hoạt
động huy động vốn của Vietcombank Thái Nguyên
             
    

     

      

1.

-


-


-
 

Nguyên.
2.

-


-

3.
 
-

-

-


4.

- 016
5.

-

72 3.3.4. Khảo sát ý kiến khách hàng về sự hài lòng của khách hàng về hoạt động huy động vốn của Vietcombank Thái Nguyên                                    1.  -   -   -    Nguyên. 2.  -   -  3.   -  -  -   4.  - 016 5.  - 
73

-

Bảng 3.12: Kết quả khảo sát ý kiến khách hàng về sự hài lòng của khách
hàng về hoạt động huy động vốn của Vietcombank Thái Nguyên
TT
Nội dung cần khảo sát
Rất kém
(%)
Kém
(%)
Bình
thường (%)
Tốt (%)
Rất tốt
(%)
1


0
0
19,23
69,23
11,54
2


0
0
80,77
15,38
3,85
3


Vietcombank Thái Nguyên
0
0
30,77
61,54
7,69
4

0
3,85
65,38
23,08
7,69
5

0
0
0
100
0
6


0
3,85
11,54
74,62
10
7

ngân hàng khác
0
15,38
84,62
0
0
8


0
2,31
14,62
63,08
19,23
9


0
2,31
23,08
63,08
11,54
10
khách



0
0
15,38
73,08
11,54
11


0
0
7,69
70,77
21,54
(Nguồn khảo sát thực tế của tác giả )
73  -  Bảng 3.12: Kết quả khảo sát ý kiến khách hàng về sự hài lòng của khách hàng về hoạt động huy động vốn của Vietcombank Thái Nguyên TT Nội dung cần khảo sát Rất kém (%) Kém (%) Bình thường (%) Tốt (%) Rất tốt (%) 1   0 0 19,23 69,23 11,54 2   0 0 80,77 15,38 3,85 3   Vietcombank Thái Nguyên 0 0 30,77 61,54 7,69 4  0 3,85 65,38 23,08 7,69 5  0 0 0 100 0 6   0 3,85 11,54 74,62 10 7  ngân hàng khác 0 15,38 84,62 0 0 8   0 2,31 14,62 63,08 19,23 9   0 2,31 23,08 63,08 11,54 10 khách    0 0 15,38 73,08 11,54 11   0 0 7,69 70,77 21,54 (Nguồn khảo sát thực tế của tác giả )
74

 
           
     
   


       
       

       
 
 
           


nh     
            

a.

         



     


74                                                                       nh                    a.                      
75

       
     
c
Qua th


         


        
          

         


        
      

  

     
      



 
th

75                c Qua th                                                                                        th 
76
           



              

          
         

.
* c chính ch và sản phẩm huy động vốn của Vietcombank Thái Nguyên


--
--
       
               


-NHNN ngày 20/02/2017

 
:
1 tháng
4.30 %
2 tháng
4.30 %
3 tháng
4.80 %
6 tháng
5.30 %
9 tháng
5.50 %
12 tháng
6.50 %
76                                                      . * Các chính sách và sản phẩm huy động vốn của Vietcombank Thái Nguyên   -- --                           -NHNN ngày 20/02/2017    : 1 tháng 4.30 % 2 tháng 4.30 % 3 tháng 4.80 % 6 tháng 5.30 % 9 tháng 5.50 % 12 tháng 6.50 %
77

    n   
           

- Ch ngày
30.4  

+ 

+ 

+ 

-           
ngày  
+ 
V    

- 
 

        
        
 



than
77      n                 - Ch ngày 30.4    +   +   +   -            ngày   +  V      -                            than
78


  
:
-   
: 

-   


           


-             
       trên t    
k        
 
-  hách hàng
hách hàng
   Vietcombank     


- 

.
- 

78      : -    :   -                    -                     trên t     k           -  hách hàng hách hàng    Vietcombank        -   . -  
79
-             
Vietcombank và có  Vietcombank

3.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại Vietcombank
Thái Nguyên
* Nhân tố khách quan
- 




             
Vietcombank Thái Nguyên nói riêng.

 

* Nhân tố chủ quan

           

cao 
 
        
     

           thu hút
khách            
79 -              Vietcombank và có  Vietcombank  3.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại Vietcombank Thái Nguyên * Nhân tố khách quan -                    Vietcombank Thái Nguyên nói riêng.     * Nhân tố chủ quan               cao                               thu hút khách hà           
80


 

  


    
 
ngân hàng Vietcombank.
3.5. Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại Vietcombank Thái Nguyên
3.5.1. Kết quả đạt được
* Nguồn vốn huy động đem cho vay đạt hiệu quả kinh tế cao
   
     
           

            

 
  
              
 
     

     


80                  ngân hàng Vietcombank. 3.5. Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại Vietcombank Thái Nguyên 3.5.1. Kết quả đạt được * Nguồn vốn huy động đem cho vay đạt hiệu quả kinh tế cao                                                                          