Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

7,393
36
114
61
Qua bng 3.6 ta thy tin gi ca các t chc kinh t mnh t 2014
i du hiu gi . ng tin gi
ca t chc kinh t n4 190 t   ng
m 40,67% xung còn 264 t 
  u s phát trin mnh m ca Vietcombank Thái
Nguyên trong vi  ng ln khách hàng t chc, t  y
 ng v   ng khách hàng
ng vn t chc kinh t s dng làm vn kinh doanh nhiu do
nn kinh t ng tr li khing tin gi trong ngân hàng có phn
gim sút.
  u tin gi t TCKT bao gm tin gi KKH tin gi
CKH. tp trung ch yu t ngun vn CKH.
- Tin gi KKH: V  mnh t 70 t ) lên
290 t 5) a khách
 tài khon. ng vn ngn hc các t
chc s d    t nhiu. T trng trong tng
ngun vn chuyn dch ln t 36,844) lên 49,445) và
gim xung 18,946).
- Tin gt 120 t ng chim 63,16% t trng vn
t t 225 t ng chim 50,56%
t trng vng t TCKT và gim nh xung 214 t 
Các TCKT ng luân chuyn tin liên tc nên s tin trong tài khon
ng tin có k hn ln là do các t chc
ng s dng các hng tin g th chp cho các khon vay v
ng, b ti ngân hàng.
V s tuyi, s ng nhanh chóng t n 2015 ca
vn tin gi t TCKT này chng t ho ng kinh doanh ca các doanh
nghip giao dch vi ngân hàng din ra khá sôi ni, nhu cu thanh toán gia
các doanh nghit khác, nu ngân hàng thc hin huy
61 Qua bng 3.6 ta thy tin gi ca các t chc kinh t mnh t 2014 i có du hiu gi . ng tin gi ca t chc kinh t n4 là 190 t   ng m 40,67% xung còn 264 t    u s phát trin mnh m ca Vietcombank Thái Nguyên trong vi  ng ln khách hàng t chc, t  y  ng v   ng khách hàng ng vn t chc kinh t s dng làm vn kinh doanh nhiu do nn kinh t ng tr li khing tin gi trong ngân hàng có phn gim sút.   u tin gi t TCKT bao gm tin gi KKH và tin gi CKH. tp trung ch yu t ngun vn CKH. - Tin gi KKH: V  mnh t 70 t ) lên 290 t 5) a khách  tài khon. ng vn ngn hc các t chc s d    t nhiu. T trng trong tng ngun vn chuyn dch ln t 36,844) lên 49,445) và gim xung 18,946). - Tin gt 120 t ng chim 63,16% t trng vn t t 225 t ng chim 50,56% t trng vng t TCKT và gim nh xung 214 t  Các TCKT ng luân chuyn tin liên tc nên s tin trong tài khon ng tin có k hn ln là do các t chc ng s dng các hng tin g th chp cho các khon vay v ng, b ti ngân hàng. V s tuyi, s ng nhanh chóng t n 2015 ca vn tin gi t TCKT này chng t ho ng kinh doanh ca các doanh nghip giao dch vi ngân hàng din ra khá sôi ni, nhu cu thanh toán gia các doanh nghit khác, nu ngân hàng thc hin huy
62
ng vn theo nhu cu sn xun vu tiên mà ngân
hàng quan tâm. B phn này tính ch m bo cho kh 
cung ng vn ca ngân hàng mà ngân hàng li ch phi tr lãi cho ngun vn
này thn tin gi tit kim. Vì th ngun tin gi này có th coi là
mt trong nhng nhân t quan trng vn. Ta có th
thc các nguyên nhân ch yu dn ti s ng này:
Th nhc hin tt chính sách khách hàng tc
quan h mt thit gia ngân hàng và khách hàng thông qua vic khuyn khích
khách hàng m tài khon và thanh toán qua ngân hàng bng bin pháp lãi sut
và các hình thc marketing ngân hàng. c s 
kinh t bn hàng ca mình. Các th tc m tài khon nhanh chóng
không mp d kinh t n vi ngân hàng. Ngân
i vi các doanh nghip.
Th hai: do công tác thanh toán ca ngân hàng nhiu ci tii
mi, lt h th ngân hàng.
Nh n thm bo chi tr chính xác, gim thi
gian ch i ca khách hàng. Trong nhn vn tin gi
ca các t chc kinh t không ngng tt qu
ca nhiu yu t  ng khách quan ln ch  c gng ca
bu không th ph nhn t tác
ng ch y c kt qu trên.

     
  

      
    

62 ng vn theo nhu cu sn xun vu tiên mà ngân hàng quan tâm. B phn này có tính ch m bo cho kh  cung ng vn ca ngân hàng mà ngân hàng li ch phi tr lãi cho ngun vn này thn tin gi tit kim. Vì th ngun tin gi này có th coi là mt trong nhng nhân t quan trng vn. Ta có th thc các nguyên nhân ch yu dn ti s ng này: Th nhc hin tt chính sách khách hàng tc quan h mt thit gia ngân hàng và khách hàng thông qua vic khuyn khích khách hàng m tài khon và thanh toán qua ngân hàng bng bin pháp lãi sut và các hình thc marketing ngân hàng. c s  kinh t là bn hàng ca mình. Các th tc m tài khon nhanh chóng và không mp d kinh t n vi ngân hàng. Ngân i vi các doanh nghip. Th hai: do công tác thanh toán ca ngân hàng có nhiu ci tii mi, lt h th ngân hàng. Nh n thm bo chi tr chính xác, gim thi gian ch i ca khách hàng. Trong nhn vn tin gi ca các t chc kinh t không ngng tt qu ca nhiu yu t  ng khách quan ln ch  c gng ca bu không th ph nhn t tác ng ch y c kt qu trên.                        
63


 
            

3.2.1.3. Nguồn tiền gửi tiết kiệm

          
      

 
 
       t; t
            

V
        

 
th      y mnh công tác huy
ng ngun vn tit kim. 


       

    
ng vn.   
    

63                   3.2.1.3. Nguồn tiền gửi tiết kiệm                     có           t; t              và  V             Có th      y mnh công tác huy ng ngun vn tit kim.                  ng vn.         
64
      

3.2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo thời gian
   
   
h
 
Bảng 3.7: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời hạn
Đơn vị: T đồng
Năm
Tiêu chí
2014
2015
2016
Số liệu
Tỷ trọng
Số liệu
Tỷ trọng
Số liệu
Tỷ trọng

378
78.75%
662
73.56%
670
75,28

102
21.25%
238
26.44%
220
24,72
(Ngun: Tng hp t báo cáo kết qu hoạt động kinh doanh VCB
Thái Nguyên năm 2014-2016)
Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ cơ cấu vốn huy động theo thời hạn
64         3.2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo thời gian         h   Bảng 3.7: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời hạn Đơn vị: Tỷ đồng Năm Tiêu chí 2014 2015 2016 Số liệu Tỷ trọng Số liệu Tỷ trọng Số liệu Tỷ trọng  378 78.75% 662 73.56% 670 75,28  102 21.25% 238 26.44% 220 24,72 (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh VCB Thái Nguyên năm 2014-2016) Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ cơ cấu vốn huy động theo thời hạn
65
4 - 2016 
 .
-5%
-       378  
2014 
78,
 
- 

      lên 26,44%

    Vietcombank Thái Nguyên tính
Chi

   .           
      
  
 thay cho         


  

gân hàng

tru
 
             
65 4 - 2016   . -5% -       378   2014  78,   -         lên 26,44%      Vietcombank Thái Nguyên tính Chi     .                       thay cho                gân hàng  tru                
66


- thanh toán - 



3.2.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động, phân theo loại tiền.
         i
   

Bảng 3.8: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo loại tiền
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm
Tiêu chí
2014
2015
2016
Số tiền
Tỷ
trọng
(%)
Số tiền
Tỷ
trọng
(%)
Số tiền
Tỷ
trọng
(%)
Tổng huy động vốn
480
100,00
900
100,00
890
100,00

422
87,92
644
71,56
704
79,10
    

58
12,08
256
28,44
186
20,90
(Ngun: Tng hp t báo cáo kết qu hot đng kinh doanh VCB Thái Nguyên
năm 2014-2016)
66   - thanh toán -     3.2.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động, phân theo loại tiền.          i      Bảng 3.8: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo loại tiền Đơn vị: Tỷ đồng Năm Tiêu chí 2014 2015 2016 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng huy động vốn 480 100,00 900 100,00 890 100,00  422 87,92 644 71,56 704 79,10       58 12,08 256 28,44 186 20,90 (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh VCB Thái Nguyên năm 2014-2016)
67
Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn phân theo loại tiền
3.8 3.3  
     

- 
         

-           
   08     
nhanh lên  
       
    

H           
Trong 
67 Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn phân theo loại tiền 3.8 3.3          -             -               08      nhanh lên và                H            Trong 
68
quy     . Chi nhánh


    


n khách hàng.       
       

3.3. Thực trạng hiệu quả huy động vốn của Vietcombank Thái Nguyên
huy 

Bảng 3.9: Hiệu quả huy động và cho vay của Vietcombank
Thái Nguyên năm 2014-2016
Đơn vị: T đồng
Năm
Tiêu chí
2014
2015
2016
Tổng Cho vay
631,2
1.015,3
1.872,9

397,1
608,0
1.035,6

234,1
407,3
837,3

9,63
42,21
130,89
Tổng VHĐ
480
900
890

10,3
39,36
98,72
 (%)
-6,50
7,24
32,59
(Ngun: Tng hp t báo cáo kết qu hot đng kinh doanh Vietcombank
Thái Nguyên năm 2014-2016)
68 quy mô     . Chi nhánh          n khách hàng.                 3.3. Thực trạng hiệu quả huy động vốn của Vietcombank Thái Nguyên huy   Bảng 3.9: Hiệu quả huy động và cho vay của Vietcombank Thái Nguyên năm 2014-2016 Đơn vị: Tỷ đồng Năm Tiêu chí 2014 2015 2016 Tổng Cho vay 631,2 1.015,3 1.872,9  397,1 608,0 1.035,6  234,1 407,3 837,3  9,63 42,21 130,89 Tổng VHĐ 480 900 890  10,3 39,36 98,72  (%) -6,50 7,24 32,59 (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Vietcombank Thái Nguyên năm 2014-2016)
69
 
- 
 

              
 vay 
-  hi   
  6 32,59 
      

công 

3.3.1. Thực trạng chi phí huy động vốn cho một đồng vốn huy động


             


Bảng 3.10: Chi phí huy động vốn của Vietcombank Thái Nguyên
năm 2014-2016
Đơn vị: T đồng
Năm
Tiêu chí
2014
2015
2016

12,2
50,43
108,96

480
900
890

0,03
0,06
0,12
(Ngun: Tng hp t báo cáo kết qu hot đng kinh doanh VCB Thái Nguyên
năm 2014-2016)
69   -                     vay  -  hi      6 32,59          công   3.3.1. Thực trạng chi phí huy động vốn cho một đồng vốn huy động                   Bảng 3.10: Chi phí huy động vốn của Vietcombank Thái Nguyên năm 2014-2016 Đơn vị: Tỷ đồng Năm Tiêu chí 2014 2015 2016  12,2 50,43 108,96  480 900 890  0,03 0,06 0,12 (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh VCB Thái Nguyên năm 2014-2016)
70
 3.10        
       . 
nay, Vietcombank T
    
 chi phí
 

3.3.2. Thực trạng hiệu suất sử dụng vốn huy động

  
 
        




        

    


3.3.3. Thực trạng quy mô, chất lượng huy động vốn
         

       . Tình
ietcombank Thái Nguyên
4-201
70  3.10                .  nay, Vietcombank T       chi phí    3.3.2. Thực trạng hiệu suất sử dụng vốn huy động                                     3.3.3. Thực trạng quy mô, chất lượng huy động vốn                   . Tình ietcombank Thái Nguyên 4-201