Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

7,340
36
114
51
 


 6 
1.676,624  89,52    
 10,48         

 

. S
.
    
 6 
             

Vina   

       

.
           
khách hàng     
2017            

N    5 
 

51      6  1.676,624  89,52      10,48              . S .       6                 Vina              .             khách hàng      2017              N    5    
52

.
* Dịch vụ thanh toán quốc tế
Thanh to
       
 


        
 
2014, 
.
* Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ


l



d  
       
.
Doanh s mua bán ngoi t nm 2016 t 93,03 triu USD, hoàn thành
111,65% k 
 kinh doanh ngoi t t 1,77 t ng, tng 22,91% so vi
nm 2015, hoàn thành 98,3% k hoch nm.


52  . * Dịch vụ thanh toán quốc tế Thanh to                        2014,  . * Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ   l    d           . Doanh s mua bán ngoi t nm 2016 t 93,03 triu USD, hoàn thành 111,65% k   kinh doanh ngoi t t 1,77 t ng, tng 22,91% so vi nm 2015, hoàn thành 98,3% k hoch nm.  
53
* Dịch vụ thẻ
        


Bảng 3.3: Hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên năm 2014-2016
Chỉ tiêu
ĐVT
2014
2015
2016
Tổng số thẻ phát hành mới
Thẻ
47.688
62.836
26.159


86
108
124


619
742
1.810


46.983
62.086
24.225
Thanh toán thẻ
Tỷ đồng
139,65
172,35
310,63


31,46
38,13
21,44


108,19
134,22
289,19

Cái
15
23
30

Cái
28
47
88
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên năm 2014 - 2016)
5 2016    ng
         
       
    


- Phát hành thẻ
phát hành  
24.225 hoàn thành 161,5%

1.810   hoàn thành 402,2

+ 
53 * Dịch vụ thẻ            Bảng 3.3: Hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên năm 2014-2016 Chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 2016 Tổng số thẻ phát hành mới Thẻ 47.688 62.836 26.159   86 108 124   619 742 1.810   46.983 62.086 24.225 Thanh toán thẻ Tỷ đồng 139,65 172,35 310,63   31,46 38,13 21,44   108,19 134,22 289,19  Cái 15 23 30  Cái 28 47 88 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên năm 2014 - 2016) 5 và 2016    ng và                          - Phát hành thẻ phát hành   24.225 hoàn thành 161,5%  1.810   hoàn thành 402,2  + 
54
- Thanh toán và sử dụng thẻ
310,63 
21,44 46,2%

        289,19   
162,5

ATM và POS
67 
lên 30       41    318
 2016).
 

           
Samsung Electronics     

Mkhách hàng này    

    




k


    
54 - Thanh toán và sử dụng thẻ 310,63  21,44 46,2%          289,19    162,5  ATM và POS 67  lên 30       41    318  2016).                Samsung Electronics       Mkhách hàng này               k       
55
        

        
   

* Kh

- Dịch vụ ngân hàng bán lẻ
6  

6.411,
hoàn thành 229
26.313, hoàn thành 138,5%

        4.648, hoàn
thành 278,3



               
            
          
       u cho khách hàng,


55                         * Kh  - Dịch vụ ngân hàng bán lẻ 6    6.411, hoàn thành 229 26.313, hoàn thành 138,5%          4.648, hoàn thành 278,3                                                   u cho khách hàng,  
56

+ 5 

14,39 88,2% 

         17.539 khách hàng, hoàn
thành 65% 
             

 






* 


3.2. Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
chi nhánh Thái Nguyên
 thc thc trng vn tai chi nhánh Vietcombank
Thái Nguyên ta có th xem xét bng s liu.
56  + 5   14,39 88,2%            17.539 khách hàng, hoàn thành 65%                         *    3.2. Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên  thc thc trng vn tai chi nhánh Vietcombank Thái Nguyên ta có th xem xét bng s liu.
57
Bảng 3.4: Tình hình huy động vốn của Vietcombank
Thái Nguyên 2014-2016
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm
Tiêu chí
2014
2015
2016
2015
tăng so
với 2014
(%)
2016
tăng so
với 2015
(%)
Số
liệu
Tỷ trọng
(%)
Số liệu
Tỷ trọng
(%)
Số
liệu
Tỷ trọng
(%)
I. Căn cứ đối tượng huy động

290
47,92
455
50,56
626
70,34
56,90
37,58

190
39,58
445
49,44
264
29,66
134,21
-40,67
II. Căn cứ theo hình thức huy động

330
68,75
620
68,89
590
66,32
87,88
-4,84

150
31,25
280
31,11
300
33,68
86,67
7,14
III. Căn cứ theo thời gian

378
78,75
662
73,56
670
75,28
75,13
1,21

102
21,25
238
26,44
220
24,72
133.33
-7,56
IV. Căn cứ theo loại tiền

422
87,92
644
71,56
704
79,10
52.61
10,54

58
12,08
256
28,44
186
20,90
341.38
-27,34
Tổng nguồn vốn huy động
480
100,00
900
100,00
890
100,00
87,50
-1,11
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 2014 - 2016)
    

         -   
 




      

57 Bảng 3.4: Tình hình huy động vốn của Vietcombank Thái Nguyên 2014-2016 Đơn vị: Tỷ đồng Năm Tiêu chí 2014 2015 2016 2015 tăng so với 2014 (%) 2016 tăng so với 2015 (%) Số liệu Tỷ trọng (%) Số liệu Tỷ trọng (%) Số liệu Tỷ trọng (%) I. Căn cứ đối tượng huy động  290 47,92 455 50,56 626 70,34 56,90 37,58  190 39,58 445 49,44 264 29,66 134,21 -40,67 II. Căn cứ theo hình thức huy động  330 68,75 620 68,89 590 66,32 87,88 -4,84  150 31,25 280 31,11 300 33,68 86,67 7,14 III. Căn cứ theo thời gian  378 78,75 662 73,56 670 75,28 75,13 1,21  102 21,25 238 26,44 220 24,72 133.33 -7,56 IV. Căn cứ theo loại tiền  422 87,92 644 71,56 704 79,10 52.61 10,54  58 12,08 256 28,44 186 20,90 341.38 -27,34 Tổng nguồn vốn huy động 480 100,00 900 100,00 890 100,00 87,50 -1,11 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 2014 - 2016)                -                 
58
    

- 
- 
- 
- 
 th ng vn ca chi nhánh ta xem xét c
th c ch tiêu sau:
3.2.1. Cơ cấu huy động vốn căn cứ theo đối tượng huy động và k hn
3.2.1.1. Ch tiêu huy động vn t dân cư
ng vn t ng vn truyn thng ca ngân
hàng và luôn chim t trng cao nht trong tng ngun vn hung. Ngun
tin gi t ng gim v t trng.
n vng t  ng chim 60,42% tng
ngun vn vng t 
ng chim 50,56% trong tng ngun vng. u tin gi
cm: tin gi không k hn (KKH) và tin gi có k hn (CKH).
Bảng 3.5: Cơ cấu tiền gửi từ dân cư 2014 - 2016
Đơn vị: T đồng
Năm
Tiêu chí
2014
2015
2016
Số
liệu
Tỷ trọng
(%)
Số
liệu
Tỷ trọng
(%)
Số liệu
Tỷ trọng
(%)

260
89,66
400
87,91
540
86,26

30
10,34
55
12,09
86
13,74
Tổng HĐV từ dân cư
290
100,00
455
100,00
626
100,00
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 2014 - 2016)
58       -  -  -  -   th ng vn ca chi nhánh ta xem xét c th các ch tiêu sau: 3.2.1. Cơ cấu huy động vốn căn cứ theo đối tượng huy động và kỳ hạn 3.2.1.1. Chỉ tiêu huy động vốn từ dân cư ng vn t ng vn truyn thng ca ngân hàng và luôn chim t trng cao nht trong tng ngun vn hung. Ngun tin gi t ng gim v t trng. n vng t  ng chim 60,42% tng ngun vn vng t  ng chim 50,56% trong tng ngun vng. u tin gi cm: tin gi không k hn (KKH) và tin gi có k hn (CKH). Bảng 3.5: Cơ cấu tiền gửi từ dân cư 2014 - 2016 Đơn vị: Tỷ đồng Năm Tiêu chí 2014 2015 2016 Số liệu Tỷ trọng (%) Số liệu Tỷ trọng (%) Số liệu Tỷ trọng (%)  260 89,66 400 87,91 540 86,26  30 10,34 55 12,09 86 13,74 Tổng HĐV từ dân cư 290 100,00 455 100,00 626 100,00 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 2014 - 2016)
59
Biểu đồ 3.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ dân cư
3.5  3.1 
tp trung ch yu t ngun vng không k hn:
-  
52016 
trong
 87,91% 

- 

- 
g).




   

59 Biểu đồ 3.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ dân cư 3.5  3.1  tp trung ch yu t ngun vng không k hn: -   5 và 2016  trong  87,91%   -   -  g).         
60
    
TNHH Glon



 
i i 

a ngân h
ng l
i d
i.
3.2.1.2. Chỉ tiêu huy động vốn từ các tổ chức kinh tế (TCKT)
ng có chi phí thp nht, ng trc tin kt
qu kinh doanh ca chi nhánh. Ngun tin gi ca các t chc kinh t b phn
tin t tm thi nhàn r dn trong quá trình sn xut kinh doanh
ca doanh nghip. Trong nhu kin nhnh thì ngun tin gi này có s
i nh, bi vì luôn có khách hàng gi vào rút ra. Nó ph thuc
vào s t chú trng ti tin
gi các t chc kinh t trong ching vn ca mình.
Trong thi gian gng vn t các t chc kinh t có
 v doanh s và v t tru ngun vng.
Ba
ng 3.6: Tình hình huy động vốn từ tô
chư
c kinh tê
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm
Tiêu chí
2014
2015
2016
Ti n g
i c
a c
c t ch
c kinh t
190
445
264

i V
39,58
49,44
29,66
Trong tin
gi ca cc t
ch
c kinh t

70
220
50

36,84
49,44
18,94

120
225
214

63,16
50,56
81,06
(Ngun: Tng hp t báo cáo kết qu hot đng kinh doanh VCB Thái Nguyên
năm 2014-2016)
60      TNHH Glon      i i    a ngân h  ng l  i d  i. 3.2.1.2. Chỉ tiêu huy động vốn từ các tổ chức kinh tế (TCKT) ng có chi phí thp nht, ng trc tin kt qu kinh doanh ca chi nhánh. Ngun tin gi ca các t chc kinh t là b phn tin t tm thi nhàn r dn trong quá trình sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Trong nhu kin nhnh thì ngun tin gi này có s i nh, bi vì luôn có khách hàng gi vào rút ra. Nó ph thuc vào s t chú trng ti tin gi các t chc kinh t trong ching vn ca mình. Trong thi gian gng vn t các t chc kinh t có  v doanh s và v t tru ngun vng. Ba  ng 3.6: Tình hình huy động vốn từ tô  chư  c kinh tê  Đơn vị: Tỷ đồng Năm Tiêu chí 2014 2015 2016 Ti n g  i c  a c  c t ch  c kinh t 190 445 264   i V 39,58 49,44 29,66 Trong tin gi ca cc t ch  c kinh t  70 220 50  36,84 49,44 18,94  120 225 214  63,16 50,56 81,06 (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh VCB Thái Nguyên năm 2014-2016)