Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

7,392
36
114
41
* Ch tu đánh gquy chất ng ca hoạt động huy đng vn
- T l vng trên t:
Ch tiêu này cho phép so sánh gia kh i kh 
ng vn, cho bit kh ng nhu cu vn, t u qu s
dng vn ca ngân hàng.
Vic phân tích ch tiêu này, giúp Ngân hàng thc s cân bng ca
ving. Nu ch tiêu này th
thiu vn, cy mng.
- T trng tng long:
Ch  nh kt cu ngun vng ca ngân
hàng theo tng thi k, t n nhm ca ngân hàng
ng vn.
Công thc:

i
là vng tng loi hình

i:
Tng ngun vng
+ V
i
T trng tng loi ng
Ch s i ngun vn trong tng thi k, nu
nhu cu cho vay trung, dài h    t y manh
ng vn trung, dài hn nhng nhu cc li.
41 * Chỉ tiêu đánh giá quy mô chất lượng của hoạt động huy động vốn - T l vng trên t: Ch tiêu này cho phép so sánh gia kh i kh  ng vn, cho bit kh ng nhu cu vn, t u qu s dng vn ca ngân hàng. Vic phân tích ch tiêu này, giúp Ngân hàng thc s cân bng ca ving. Nu ch tiêu này th thiu vn, cy mng. - T trng tng long: Ch  nh kt cu ngun vng ca ngân hàng theo tng thi k, t n nhm ca ngân hàng ng vn. Công thc:  i là vng tng loi hình  i: Tng ngun vng + V i T trng tng loi ng Ch s i ngun vn trong tng thi k, nu nhu cu cho vay trung, dài h    t y manh ng vn trung, dài hn nhng nhu cc li.
42
Chương 3
THỰC TRẠNG HIỆU QU HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
3.1. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

l
         

  
       
             
  CB  



   
phát tri

           

      
          

 


        
42 Chương 3 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 3.1. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển  l                                       CB          phát tri                                              
43
  
           
  
       

       
  

     


  
      


 6 là 48.102  
787.907 

     

khách hàng cá nhân.




       
      
       

43                                                             6 là 48.102   787.907          khách hàng cá nhân.                            
44














- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
Logo Vietcombank



            

44               - -  - -  - -  - -  - -  Logo Vietcombank                 
45


3.1.2. Mô hình tổ chức của Vietcombank Thái Nguyên
        
       
 
      
    




90,21 297,43 g;
 
30           
 
Bình, KCN 

    


an, 01 phòng giao

45   3.1.2. Mô hình tổ chức của Vietcombank Thái Nguyên                                    90,21 297,43 g;   30              Bình, KCN          an, 01 phòng giao 
46
Cơ cấu tổ chức của Vietcombank Thái Nguyên:
Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức của Vietcombank Thái Nguyên
(Nguồn: Vietcombank Thái Nguyên)

Phòng khách hàng


 
   
 q


Phòng dịch vụ khách hàng: 








 
     

Phòng
Khách hàng
Phòng Dịch
vụ Khách
hàng
Phòng
Kế toán
Phòng Giao
dịch Phổ
Yên
Phòng Hành
chính nhân sự
ngân quỹ
Ban Giám đốc
46 Cơ cấu tổ chức của Vietcombank Thái Nguyên: Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức của Vietcombank Thái Nguyên (Nguồn: Vietcombank Thái Nguyên)  Phòng khách hàng          q   Phòng dịch vụ khách hàng:                      Phòng Khách hàng Phòng Dịch vụ Khách hàng Phòng Kế toán Phòng Giao dịch Phổ Yên Phòng Hành chính nhân sự ngân quỹ Ban Giám đốc
47
Phòng kế toán:          i

 

 

   
chi nhánh giao.
Phòng hành chính - ngân quỹ:  

t, 
n 


 


    
 v

     

Phòng Giao dịch Phổ Yên




47 Phòng kế toán:          i            chi nhánh giao. Phòng hành chính - ngân quỹ:     t,  n              v         Phòng Giao dịch Phổ Yên    
48
3.1.3. Đặc điểm kết quả kinh doanh và quản lý tài chính của Vietcombank
Thái Nguyên
Tiêu chí v thu nhp - chi phí là tiêu chí cu  hiu
qu hong kinh doanh ca mt ngân hàng. Mt ngân hàng làm tt khâu
ng vn, s dng vt yc li nhun cao
c li. Li nhun mt mc tiêu ca bt k mt t chc kinh t nào,
y: hong ngân hàng không có lãi thì không th c
ng v sau. S thành công ca Vietcombank Thái Nguyên không ch
c phn ánh qua các mt hong c th c phn ánh qua s
ng v thu nh
Theo bng s liu 3.1 v nh hình kt qu kinh doanh ta thy chi nhánh
ng kinh doanh có lãi mt cách vng ch
c.
     
       m 2014 Chi
 ng mc dù mi ho
         i
 tuyi là 16,54 t u s ng
t bc v li nhun to nn tng vng chc t 
2016 vi tng li nhun 41,25 t ng c gng ln ca toàn b tp
th cán b công nhân viên ca Chi nhánh. Vi nhng kinh nghim kinh doanh
có hiu qu, Vietcombank Thái Nguyên s tip tc m rng và phát trin kinh
ng s phát trin ca nn kinh t.
48 3.1.3. Đặc điểm kết quả kinh doanh và quản lý tài chính của Vietcombank Thái Nguyên Tiêu chí v thu nhp - chi phí là tiêu chí cu  hiu qu hong kinh doanh ca mt ngân hàng. Mt ngân hàng làm tt khâu ng vn, s dng vt yc li nhun cao c li. Li nhun là mt mc tiêu ca bt k mt t chc kinh t nào, y: hong ngân hàng không có lãi thì không th c ng v sau. S thành công ca Vietcombank Thái Nguyên không ch c phn ánh qua các mt hong c th c phn ánh qua s ng v thu nh Theo bng s liu 3.1 v tình hình kt qu kinh doanh ta thy chi nhánh ng kinh doanh có lãi mt cách vng ch c.              m 2014 Chi  ng mc dù mi ho          i  tuyi là 16,54 t u s ng t bc v li nhun to nn tng vng chc và t  2016 vi tng li nhun 41,25 t ng c gng ln ca toàn b tp th cán b công nhân viên ca Chi nhánh. Vi nhng kinh nghim kinh doanh có hiu qu, Vietcombank Thái Nguyên s tip tc m rng và phát trin kinh ng s phát trin ca nn kinh t.
49
Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Thái Nguyên
năm 2014- 2016
Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT
Năm
Tiêu chí
2014
2015
2016
2016 tăng so với
2015
Tuyệt
đối
Tương
đối (%)
I
Tổng doanh thu
15,46
70,23
150,21
79,98
113,88
1

9,63
42,21
130,89
88,68
210,10
2
 khác
5,83
28,02
19,32
-8,7
-31,05
II
Tổng chi phí
12,2
50,43
108,96
58,53
116,06
1

10,3
39,36
98,72
59,36
150,81
2

1,9
11,07
10,24
-0.83
-7,5
III
Lợi nhuận trước thuế
3,26
19,8
41,25
21,45
108,33
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên năm 2014-2016)
* Về hoạt động huy động
Vi tm quan trng ca ngun v  ng trong ho ng kinh
doanh ca ngân hàng, Vietcombank t chú trn công
ng v  thc hin t ng v 
a vào c vt cht sng li th
c    ng vn nhm thu hút khách hàng.
Vietcombank Thái Nguyên tp trung khai thác vào nhóm khách hàng các
doanh nghip FDI ti các khu công nghim Thy.
ng v4 t 53,7 t t
bc lên ti 480 t ng nh vào uy tín c 
dc kha bàn. Ngun v ng trong  
ng mt cách nhanh chóng vng chc t nhiu so v
2014,   87,50% so v4 (s tuyt
49 Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Thái Nguyên năm 2014- 2016 Đơn vị tính: Tỷ đồng TT Năm Tiêu chí 2014 2015 2016 2016 tăng so với 2015 Tuyệt đối Tương đối (%) I Tổng doanh thu 15,46 70,23 150,21 79,98 113,88 1  9,63 42,21 130,89 88,68 210,10 2  khác 5,83 28,02 19,32 -8,7 -31,05 II Tổng chi phí 12,2 50,43 108,96 58,53 116,06 1  10,3 39,36 98,72 59,36 150,81 2  1,9 11,07 10,24 -0.83 -7,5 III Lợi nhuận trước thuế 3,26 19,8 41,25 21,45 108,33 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên năm 2014-2016) * Về hoạt động huy động Vi tm quan trng ca ngun v  ng trong ho ng kinh doanh ca ngân hàng, Vietcombank t chú trn công ng v  thc hin t ng v  a vào c vt cht sng li th c    ng vn nhm thu hút khách hàng. Vietcombank Thái Nguyên tp trung khai thác vào nhóm khách hàng là các doanh nghip FDI ti các khu công nghim Thy. ng v4 t 53,7 t t bc lên ti 480 t ng nh vào uy tín c  dc kha bàn. Ngun v ng trong   ng mt cách nhanh chóng và vng chc t nhiu so v 2014,   87,50% so v4 (s tuyt
50
i 420 t ng u này chng t   u c gng, chú
tr ng vn. Tuy nhiên, v
gim xung còn 890 t     y s thiu hiu qu
ng vn ca Vietcombank Thái Nguyên.
* Về công tác tín dụng
Bảng 3.2: Tình hình cho vay của Vietcombank Thái Nguyên 2014-2016
Đơn vị tính: Tỷ đồng
S
TT
Năm
Tiêu chí
2014
2015
2016
Tăng
trưởng
2015 so
với 2014
(%)
Tăng
trưởng
2016
so với
2015
(%)
Số
tuyệt
đối
Tỷ
trọng
Số
tuyệt đối
Tỷ
trọng
Số
tuyệt đối
Tỷ
trọng
1

397,134
62,92
608,026
59,89
1.035,577
55,29
53,10
70,32
2
Cho vay trung,

234,079
37,08
407,294
40,11
837,355
44,71
74,00
105,59
Tổng
631,213
100,00
1.015,320
100,00
1.872,932
100,00
60,85
84,47
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên năm 2014 - 2016)
   

              



 
 
             
50 i là 420 t ng u này chng t   u c gng, chú tr ng vn. Tuy nhiên, v gim xung còn 890 t     y s thiu hiu qu ng vn ca Vietcombank Thái Nguyên. * Về công tác tín dụng Bảng 3.2: Tình hình cho vay của Vietcombank Thái Nguyên 2014-2016 Đơn vị tính: Tỷ đồng S TT Năm Tiêu chí 2014 2015 2016 Tăng trưởng 2015 so với 2014 (%) Tăng trưởng 2016 so với 2015 (%) Số tuyệt đối Tỷ trọng Số tuyệt đối Tỷ trọng Số tuyệt đối Tỷ trọng 1  397,134 62,92 608,026 59,89 1.035,577 55,29 53,10 70,32 2 Cho vay trung,  234,079 37,08 407,294 40,11 837,355 44,71 74,00 105,59 Tổng 631,213 100,00 1.015,320 100,00 1.872,932 100,00 60,85 84,47 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên năm 2014 - 2016)                                         