Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

7,341
36
114
21

 


* Huy động vốn từ các TCTD khác và từ NHNN
 
   

   
   


      



 

Huy động vốn căn cứ theo loại tiền huy động
- Huy động tiền ngoại tệ
 


     

- Huy động tiền nội tệ
 
   
ngân hàng.
21      * Huy động vốn từ các TCTD khác và từ NHNN                                Huy động vốn căn cứ theo loại tiền huy động - Huy động tiền ngoại tệ            - Huy động tiền nội tệ       ngân hàng.
22
Tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn
- Đối với nền kinh tế






          


       
        
 




- Đối với Ngân hàng thương mại



        




        
22 Tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn - Đối với nền kinh tế                                           - Đối với Ngân hàng thương mại                         
23

     

- Đối với khách hàng



 
òn cung
          


1.1.3 Hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại
Quan niệm về hiệu quả huy động vốn

     

       
    



        



       

23         - Đối với khách hàng      òn cung              1.1.3 Hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại  Quan niệm về hiệu quả huy động vốn                                             
24
        



Vi ý nhiu qu huy động vn ca NHTM là tp hp các tiêu
chí chs tăng trưởng bn vng ca ngun vốn huy động vi chi phí thp,
t l vn s dng cao và ri ro ngun vn thp nht.
Nâng cao hiu qu huy động vn
Nâng cao hiu qu ng vn mt quá trình nhiu m
hiu qu hoc gim chi phí trên mng vm bo
s  nh các ngun v ng nh ng tt nht yêu cu kinh
doanh ci.
Trong quá trình nâng cao hiu qu ng vn, ngân hàng tin hành
theo dõi, phân tích hong vn ca mình thông qua các ch tiêu
v hiu qu v t       tiêu
t, ch   tìm ra nguyê n ngh,
gii pháp hoàn thi nâng cao hiu qu kinh doanh.
 nâng cao hiu qu cng vi công tác huy
ng vn phc các yêu cn sau:
Th nht: Ngun vng phm bo ti thi
yu t quan trng nht,  ng trc ti n li nhun ca ngân
hàng. Chi phí này chính s tin ngân hàng phi tr ng vn
c, chi phí hong cao hay thp ph thuc vào mc lãi sut mà
 t nhiên lãi su ng càng cao thì càng hp dn
 lãi sung lãi suu công c
cnh tranh ca ngân hàng hai loi này li quan h ph thuc cht ch
vc nhau, nu ngân hàng nâng lãi su
ng huy ng v c phi nâng lãi su  m
24             Vi ý nhiệu quả huy động vốn của NHTM là tập hợp các tiêu chí chỉ rõ sự tăng trưởng bền vững của nguồn vốn huy động với chi phí thấp, tỷ lệ vốn sử dụng cao và rủi ro nguồn vốn thấp nhất.  Nâng cao hiệu quả huy động vốn Nâng cao hiu qu ng vn là mt quá trình nhiu m hiu qu hoc gim chi phí trên mng vm bo s  nh các ngun v ng nh ng tt nht yêu cu kinh doanh ci. Trong quá trình nâng cao hiu qu ng vn, ngân hàng tin hành theo dõi, phân tích hong vn ca mình thông qua các ch tiêu v hiu qu v t       tiêu t, ch   tìm ra nguyê n ngh, gii pháp hoàn thi nâng cao hiu qu kinh doanh.  nâng cao hiu qu cng vi công tác huy ng vn phc các yêu cn sau: Thứ nhất: Ngun vng phm bo ti thi là yu t quan trng nht, có  ng trc ti n li nhun ca ngân hàng. Chi phí này chính là s tin mà ngân hàng phi tr ng vn c, chi phí hong cao hay thp ph thuc vào mc lãi sut mà  t nhiên là lãi su ng càng cao thì càng hp dn  lãi sung và lãi suu là công c cnh tranh ca ngân hàng và hai loi này li có quan h ph thuc cht ch vc nhau, nu ngân hàng nâng lãi su ng huy ng v c phi nâng lãi su  m
25
by, nâng lãi sut huy
ng quá cao thì li dn ti gim kh  u
t ra cho ngân hàng là phi làm sac lãi sut hp lý,
vm bo c  ng c  ng
thm bo có lãi. Có th thy rng, vic ti thing theo
ng là rt khó do nhm riêng ca tng loi hình
v  ngân hàng hàng ti thing 
s hp lý v u vn và s i gia ngun vn và s dng vn.
Th hai: Ngun v  ng phi xut phát t nhu cu kinh doanh
ca  m bo có kh ng cho hong s dng vn
ca ngân hàng. Tc vng phi c s dng hp lý, hiu sut s
dng vn cao,vc ng, có s ng nh v
s ng, có th tho mãn các nhu cu tín dt
ng kinh doanh khác ca ngân hàng.
Th ba: Ngun vng phm bu h
i theo nhu cu gia vn ngn hn vn trung dài hn gia huy
ng ng t ch Mu vn hp lý phi mt
u vng tu s dng và không có tình trng bt hp lý,
a hay thiu vn.
S cn thiết cn nâng cao hiu qu hiệu động vn
ng kinh doanh hin nay s cnh tranh din ra gay gt thì
vn là mt yu t giúp các ngân hàng thng th trong cnh tranh. Ngân hàng
nào th ng vn tt s kh  a mãn tt nht nhu cu ca khách
hàng, kh   rng ho     p
cng c v th trên th n thc vai trò to ln ca vn trong
hong kinh doanh, các NHTM luôn tìm cách phát trin ngun vn ca
mình, tìm mi bi y mnh hiu qu cng vn.
25 by, nâng lãi sut huy ng quá cao thì li dn ti gim kh  u t ra cho ngân hàng là phi làm sac lãi sut hp lý, vm bo c  ng và c  ng thm bo có lãi. Có th thy rng, vic ti thing theo ng là rt khó do nhm riêng ca tng loi hình v  ngân hàng hàng ti thing   s hp lý v u vn và s i gia ngun vn và s dng vn. Thứ hai: Ngun v  ng phi xut phát t nhu cu kinh doanh ca  m bo có kh ng cho hong s dng vn ca ngân hàng. Tc là vng phi c s dng hp lý, hiu sut s dng vn cao,vc  ng, có s ng nh v s ng, có th tho mãn các nhu cu tín dt ng kinh doanh khác ca ngân hàng. Thứ ba: Ngun vng phm bu h i theo nhu cu gia vn ngn hn và vn trung dài hn gia huy ng  ng  t ch Mu vn hp lý phi là mt u vng tu s dng và không có tình trng bt hp lý, a hay thiu vn.  Sự cần thiết cần nâng cao hiệu quả hiệu động vốn ng kinh doanh hin nay s cnh tranh din ra gay gt thì vn là mt yu t giúp các ngân hàng thng th trong cnh tranh. Ngân hàng nào th ng vn tt s có kh  a mãn tt nht nhu cu ca khách hàng, có kh   rng ho     p và cng c v th trên th n thc vai trò to ln ca vn trong hong kinh doanh, các NHTM luôn tìm cách phát trin ngun vn ca mình, tìm mi bi y mnh hiu qu cng vn.
26
ng vn là mt nghip v truyn thng ca ngân hàng. Phát huy
hiu qu cng vc các ngân hàng quan tâm không ch
vì nó là mt nghip v truyn thng ca ngân hàng mà còn vì nó là mt trong
nhng ho ng ch yu mang li nhiu li nhu   
trong m n nâng cao hiu qu  ng vn luôn v  c
c bit chú trng.
Nhu cu phát trin ca xã hu v vn
ca các thành phn kinh t, c  c nhu cu này thì
ngân hàng phi có mt ngun v l có th phc v cho s phát trin
chung ca nn kinh t, ngun vn t cc cho
 c yêu cu phát trin ca xã hi
ng ngun vn hin ca mình v nâng cao hiu
qu ng vt ra là vô cùng bc thit.
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn
  ng vn bng nhiu hình thc khác nhau. Mi cách
ng vi cho NHTM mt ngun vn có tính cht khác nhau vi
 u qu ng vn ta cn da vào các ch
tiêu c th, mi ch tiêu phn ánh mt mt ca hong vn ca
NHTM. S i tích cc hay s ci thin v các ch tiêu hiu qu huy
ng vn phn nh quá trình nâng cao hiu qu ng vn. Các ch tiêu
bao gm: ch nh tính và ch tng.
- Các chỉ tiêu định lượng
+ Ch tiêu ng vn cho mng vng
+ Ch tiêu u sut s dng vng
+ Ch tu ng ca hong vn
- Các tiêu chí định tính
+ Mc thun li và li ích ca khách hàng gi tin
 quan trng, trong mi quan h gia ngân hàng và khách
hàng. Mc ngày nay các ngân hàng cnh tranh vi nhau ch yu cht
26 ng vn là mt nghip v truyn thng ca ngân hàng. Phát huy hiu qu cng vc các ngân hàng quan tâm không ch vì nó là mt nghip v truyn thng ca ngân hàng mà còn vì nó là mt trong nhng ho ng ch yu mang li nhiu li nhu    trong m n nâng cao hiu qu  ng vn luôn là v  c c bit chú trng. Nhu cu phát trin ca xã hu v vn ca các thành phn kinh t, c  c nhu cu này thì ngân hàng phi có mt ngun v l có th phc v cho s phát trin chung ca nn kinh t, mà ngun vn t có cc cho là  c yêu cu phát trin ca xã hi ng ngun vn hin có ca mình và v nâng cao hiu qu ng vt ra là vô cùng bc thit.  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn   ng vn bng nhiu hình thc khác nhau. Mi cách ng vi cho NHTM mt ngun vn có tính cht khác nhau vi  u qu ng vn ta cn da vào các ch tiêu c th, mi ch tiêu phn ánh mt mt ca hong vn ca NHTM. S i tích cc hay s ci thin v các ch tiêu hiu qu huy ng vn phn nh quá trình nâng cao hiu qu ng vn. Các ch tiêu bao gm: ch nh tính và ch tng. - Các chỉ tiêu định lượng + Ch tiêu ng vn cho mng vng + Ch tiêu u sut s dng vng + Ch tiêu ng ca hong vn - Các tiêu chí định tính + Mức thuận lợi và lợi ích của khách hàng gửi tiền  quan trng, trong mi quan h gia ngân hàng và khách hàng. Mc dù ngày nay các ngân hàng cnh tranh vi nhau ch yu  cht
27
ng sn phm và dch v, t tin gi ti mi ngân hàng mt
nhân t hp dn khách hàng.
+ Uy tín ngân hàng và s ng vn b rút trước hn
Uy tín ca ngân hàng, s ng tng vn và s
dng vn ca ngân hàng. Khi ngân hàng có uy tín, khách hàng s 
giao dc ngun vn nhàn ri t c
li, khi ngân hàng mt uy tín, khách hàng s n vi ngân hàng na,
bi vì h s gp ri ro.
+ Mức độ đa dạng hoá ca các hình thức huy động vn
Hin nay, phn lng vn theo các hình thc
truyn thng: tin gi tit kim, phát hành các công c n k phiu, trái
phiu, tín phic nhu cu ca các
khách hàng. Trong thi gian gt s ng
hoá các hình thng vc bi 
c phát hành chng ch tin gi, tin gi bo him,
phát hành các lon t.
1.1.4. Các nhân t ảnh hưởng đến hiu qu huy động vn
Các nhân t khách quan
* Môi trường kinh tế

 

  


ân chúng


27 ng sn phm và dch v, t tin gi ti mi ngân hàng là mt nhân t hp dn khách hàng. + Uy tín ngân hàng và số lượng vốn bị rút trước hạn Uy tín ca ngân hàng, có s ng tng vn và s dng vn ca ngân hàng. Khi ngân hàng có uy tín, khách hàng s  giao dc ngun vn nhàn ri t c li, khi ngân hàng mt uy tín, khách hàng s n vi ngân hàng na, bi vì h s gp ri ro. + Mức độ đa dạng hoá của các hình thức huy động vốn Hin nay, phn lng vn theo các hình thc truyn thng: tin gi tit kim, phát hành các công c n k phiu, trái phiu, tín phic nhu cu ca các khách hàng. Trong thi gian gt s ng hoá các hình thng vc bi  c phát hành chng ch tin gi, tin gi bo him, phát hành các lon t. 1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn  Các nhân tố khách quan * Môi trường kinh tế          ân chúng  
28
* Môi trường văn hóa - xã hội

      






còn có thói quen tiê






* Môi trường pháp lý
 

        



  
 


28 * Môi trường văn hóa - xã hội               còn có thói quen tiê       * Môi trường pháp lý                      
29
* Điều kiện về môi trường cạnh tranh


        
  
   
      
   

* Khách hàng
         
   

thì ngân hàng

        

Nhân tố chủ quan
- Chính sách lãi suất


  

        




29 * Điều kiện về môi trường cạnh tranh                               * Khách hàng                thì ngân hàng           hà  Nhân tố chủ quan - Chính sách lãi suất                   
30


- Hình thức huy động vốn
     
   

nhiêu


- Uy tín và vị thế của ngân hàng
 

         

      


- Trình độ công nghệ ngân hàng

+ Thứ nhất
+ Thứ hai
+ Thứ ba
a ngân hàng



 
      
30   - Hình thức huy động vốn            nhiêu   - Uy tín và vị thế của ngân hàng                        - Trình độ công nghệ ngân hàng  + Thứ nhất + Thứ hai + Thứ ba a ngân hàng            