Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

7,381
36
114
11
- 
Sử dụng vốn




- .
- Cho vay (loans).
- .
- .
* Dự trữ

     



      NHNN  

 
-       NHNN   
hàng khác.
-            
     

+ .
+ .
+ .
11 -  Sử dụng vốn     - . - Cho vay (loans). - . - . * Dự trữ                 NHNN      -       NHNN    hàng khác. -                    + . + . + .
12

NHNN 
trong 3 ph:

NHNN 

       
to.



          NHNN   
NHTMNHNN 


* Cấp tín dụng


- Cho vay


         
     
    


 

12  NHNN  trong 3 ph:  NHNN           to.              NHNN    NHTMNHNN    * Cấp tín dụng   - Cho vay                            
13
- Chiết khấu

           


- Cho thuê tài chính


 



- Bảo lãnh ngân hàng
         


- Các hình thức khác (Đầu tư)




+ Góp      góp  

+     
 


.
13 - Chiết khấu                - Cho thuê tài chính        - Bảo lãnh ngân hàng             - Các hình thức khác (Đầu tư)     + Góp      góp    +          .
14
- Tài sản Có khác

 
       
ngoài ra còn các  
Các nghiệp vụ khác
- Kinh doanh ngoại tệ
         
 

   
        


 môn cao.
- Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán

      
       
     hóng     
      


           

- Bảo lãnh



14 - Tài sản Có khác            ngoài ra còn các   Các nghiệp vụ khác - Kinh doanh ngoại tệ                              môn cao. - Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán                      hóng                            - Bảo lãnh   
15

ã 
        
       

- Tài trợ cho hoạt động của Chính Phủ

        
        
        
  
      


- Quản lý ngân quỹ


              
khác
- Quản lý tài sản có giá





       

15  ã                    - Tài trợ cho hoạt động của Chính Phủ                                         - Quản lý ngân quỹ                  khác - Quản lý tài sản có giá              
16
       

- Cung cấp một số dịch vụ khác

ho



+ D
+  
+  
+  
+  
1.1.2 Nghiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng thương mại
Khái niệm huy động vốn
     


Phân loại huy động vốn của Ngân hàng thương mại
Huy động vốn căn cứ theo đối tượng huy động
- Huy động vốn từ cá nhân
Khách hàng là cá nhân là 
ngân hàng
cá nhân 



16          - Cung cấp một số dịch vụ khác  ho    + D +   +   +   +   1.1.2 Nghiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng thương mại Khái niệm huy động vốn         Phân loại huy động vốn của Ngân hàng thương mại  Huy động vốn căn cứ theo đối tượng huy động - Huy động vốn từ cá nhân Khách hàng là cá nhân là  ngân hàng cá nhân    
17
- Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế
       

 Chu


     



- Huy động vốn từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác


   
       


này l
       



Huy động vốn theo thời gian
- Tiền gửi ngắn hạn
      

 
       .   
17 - Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế           Chu            - Huy động vốn từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác                 này l             Huy động vốn theo thời gian - Tiền gửi ngắn hạn                  .   
18
  huy
g 
- Tiền gửi trung và dài hạn
. Lãi 

dài 

Huy động vốn theo đặc thù nguồn huy động
* Huy động vốn qua nghiệp vụ nhận tiền gửi
- Tiền gửi không kỳ hạn



          

+ 
          
ên,


+         




       
          

18   huy g  - Tiền gửi trung và dài hạn . Lãi   và dài    Huy động vốn theo đặc thù nguồn huy động * Huy động vốn qua nghiệp vụ nhận tiền gửi - Tiền gửi không kỳ hạn                +             ên,   +                                 
19
- Tiền gửi có kỳ hạn
       
 


   
 





* Tiền gửi tiết kiệm
     
          
  
  

   


-         

- 




19 - Tiền gửi có kỳ hạn                        * Tiền gửi tiết kiệm                               -           -     
20
* Tiền gửi khác

 

* Huy động vốn thông qua nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá
  
         
 
 sau:
- Trái phiếu
     
 
         


- Kỳ phiếu


 



* Chứng chỉ tiền gửi
       



20 * Tiền gửi khác     * Huy động vốn thông qua nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá                 sau: - Trái phiếu                     - Kỳ phiếu        * Chứng chỉ tiền gửi           