Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

7,382
36
114
1
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
           

          
 - H
m.

v
    
 - h


   - Chi nhánh Thái
Nguyên   bank Thái Nguyên    
  
 
 
, Ban lãnh

  

, Giải pháp
nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại
thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên ình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
            
Vietcombank Thái Nguyên trong   2014 - 2016,    
1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài             là  là             - H m.  v       - xã h      - Chi nhánh Thái Nguyên   bank Thái Nguyên            , Ban lãnh      , “Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên” ình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung              Vietcombank Thái Nguyên trong   2014 - 2016,    
2
, 
Ngân hàng.
2.2. Mục tiêu cụ thể
-          

- Thái Nguyên.
-    
Thái Nguyên.
- 
Thái Nguyên.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
-  
  Vietcombank Thái Nguyên.
- 

cao Vietcombank Thái Nguyên.
 Vietcombank Thái Nguyên.
 
m 2014 - 2016.
4. Nội dung kết cấu của bài nghiên cứu

Chương 1: TM
Chương 2: 
Chương 3:      àng TMCP
- Chi nhánh Thái Nguyên.
Chương 4: nNgân
hàng - Chi nhánh Thái Nguyên.
2 ,  Ngân hàng. 2.2. Mục tiêu cụ thể -            - Thái Nguyên. -     Thái Nguyên. -  Thái Nguyên. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu -     Vietcombank Thái Nguyên. -   cao Vietcombank Thái Nguyên.  Vietcombank Thái Nguyên.   m 2014 - 2016. 4. Nội dung kết cấu của bài nghiên cứu  Chương 1: TM Chương 2:  Chương 3:      àng TMCP - Chi nhánh Thái Nguyên. Chương 4: nNgân hàng - Chi nhánh Thái Nguyên.
3
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HIU QU HUY ĐỘNG VỐN
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái quát chung về Ngân hàng thương mại
* Khái niệm về Ngân hàng thương mại
Trong n


thì: “Ngân hàng tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ
thanh toán thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ
chức kinh doanh nào trong nền kinh tế”.
 “NHTM tổ chức chịu sự điều
tiết về luật lệ của một nước hoặc pháp luật của một nước và thuộc sở hữu của
các cổ đông. Ngân hàng có nhiệm vụ thu nhận tiền gửi, cấp tín dụng và một
số loại dịch vụ tài chính khác”.
           
Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng được thực hiện
tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy
định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận”.
NHTM là một tổ chức tín dụng kinh doanh trong
lĩnh vực tiền tệ, tín dụng với hoạt động thường xuyên là nhận tiền gửi, sử
dụng số tiền này để cấp tín dụng cung ứng các dịch vụ thanh toán”. Cùng
  
    

Ngân hàng t 

3 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái quát chung về Ngân hàng thương mại * Khái niệm về Ngân hàng thương mại Trong n   thì: “Ngân hàng là tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế”.  “NHTM là tổ chức chịu sự điều tiết về luật lệ của một nước hoặc pháp luật của một nước và thuộc sở hữu của các cổ đông. Ngân hàng có nhiệm vụ thu nhận tiền gửi, cấp tín dụng và một số loại dịch vụ tài chính khác”.             Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận”. NHTM là một tổ chức tín dụng kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng với hoạt động thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán”. Cùng          Ngân hàng t  
4

 


n,
 

* Vai trò của Ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế
- NHTM nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế, công cụ quan trọng
thúc đẩy sản xuất kinh doanh
V
  
        
càng phát tri      

 
- NHTM là đầu mối giữa các doanh nghiệp và thị trường
k   
 
   
,  
g 
      n  
, 
n.
- NHTM là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế
 , NHTM 

4      n,    * Vai trò của Ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế - NHTM là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế, là công cụ quan trọng thúc đẩy sản xuất kinh doanh V             càng phát tri          - NHTM là đầu mối giữa các doanh nghiệp và thị trường k          ,   g        n   ,  n. - NHTM là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế  , NHTM  
5

 n   
tín
       ,       c
      ,  
N 
.
- NHTM là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế
Trong  mà các 
 
 ngày càng 
    .  
kinh doanh  cho vay, 
  thông qua các
 thanh toán, kinh doanh      
 ngoài, 
trong 
* Chức năng của Ngân hàng thương mại
- Chức năng trung gian tín dụng

         
 

vay,       

    


5   n    tín        ,       c       ,   N  . - NHTM là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế Trong  mà các     ngày càng      .   kinh doanh  cho vay,    thông qua các  thanh toán, kinh doanh        ngoài,  trong  * Chức năng của Ngân hàng thương mại - Chức năng trung gian tín dụng               vay,               
6
- Chức năng trung gian thanh toán

    

      

        
 Séc,  thu, t


n hay xa


             
  

- Chức năng tạo tiền
             

      


        
 

 ,     

       
6 - Chức năng trung gian thanh toán                          Séc,  thu, t   n hay xa                     - Chức năng tạo tiền                                      ,              
7
 


         các Ngân hàng
         

* Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM

   





Huy động vốn
Hu
        

  
        


* Vốn tự có
             
    

Vốn cấp I bao gồm:
-     

7              các Ngân hàng            * Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM           Huy động vốn Hu                         * Vốn tự có                     Vốn cấp I bao gồm: -      
8
kh         

- 
   

- 

- 
- 
Vốn cấp II bao gồm:
- 

- 

- 

Vai trò của vốn tự có:
-    


-     
.
- (

- 

          
dài
8 kh           -       -   -  -  Vốn cấp II bao gồm: -   -   -   Vai trò của vốn tự có: -       -      . - (  -              dài
9
* Vốn huy động
        


Đặc điểm của nguồn vốn huy động:
 - 
   
    


 

        

          



        
         
        

         
       
ò

9 * Vốn huy động            Đặc điểm của nguồn vốn huy động:  -                                                                                       ò 
10
* Vốn đi vay
- Vay ngân hàng nhà nước:

      

+ .
+ .

+      
.
+ 
.
+ 
  ,




- Vay từ các tổ chức tín dụng, tài chính khác




        

* Vốn khác

- 
các c
10 * Vốn đi vay - Vay ngân hàng nhà nước:          + . + .  +       . +  . +    ,     - Vay từ các tổ chức tín dụng, tài chính khác               * Vốn khác  -  các c