Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

7,339
36
114

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGUYỄN TRẦN QUỲNH NHƯ
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
THÁI NGUYÊN - 2017
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN TRẦN QUỲNH NHƯ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGUYỄN TRẦN QUỲNH NHƯ
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.01.02
LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
Người hướng dẫn khoa học: GS., TS. VŨ VĂN HOÁ
THÁI NGUYÊN - 2017
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN TRẦN QUỲNH NHƯ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: GS., TS. VŨ VĂN HOÁ THÁI NGUYÊN - 2017
i
LỜI CAM ĐOAN
      


công trình nào.

Hc viên
Nguyn Trn Quỳnh Như
i LỜI CAM ĐOAN          công trình nào.  Học viên Nguyễn Trần Quỳnh Như
ii
LỜI CẢM ƠN
           GS.,TS.
Văn Hóa   
      - 
& QTKD         

  

  v
gi

c
a l

o, các ph
ng ban chuyên
môn v
ng nghi
p t
i Ngân hàng TMCP     - Chi
nhánh Thái Nguyên 
Xin trân trọng cảm ơn!
ii LỜI CẢM ƠN            GS.,TS. Vũ Văn Hóa          -  & QTKD                 v  gi    c  a l    o, các ph  ng ban chuyên môn v  ng nghi  p t  i Ngân hàng TMCP     - Chi nhánh Thái Nguyên  Xin trân trọng cảm ơn!
iii
MỤC LỤC
 .............................................................................................. i
N ................................................................................................... ii
 ........................................................................................................ iii
DAN ............................................ vi
 ............................................................. vii
   ................................................................... viii
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1
 ................................................................................ 1
 ...................................................................................... 1
 ................................................................. 2
 ............................................................ 2
Chương 1. CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN HIỆU QUẢ HUY
ĐỘNG VỐN 3CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ........................... 3
1.1. C  ........ 3
 ........................................... 3
 .............................. 16
 .............................. 23
1.1.4. Các nhân t nh hn hiu qu huy ng vn ............................. 27
1.2 C  .................. 31
 ................. 31
1.2 ...... 34
1.2.3. B ....... 35
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................. 37
 .................................................................................. 37
2.2. Ph .......................................................................... 37
2.2.1. Ph ................................................................ 37
2.2.2. Ph .............................................................. 38
2.3. Các ch tiêu nghiên cu ............................................................................ 39
iii MỤC LỤC  .............................................................................................. i N ................................................................................................... ii  ........................................................................................................ iii DAN ............................................ vi  ............................................................. vii    ................................................................... viii LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1  ................................................................................ 1  ...................................................................................... 1  ................................................................. 2  ............................................................ 2 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN 3CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ........................... 3 1.1. C  ........ 3  ........................................... 3  .............................. 16  .............................. 23 1.1.4. Các nhân t nh hn hiu qu huy ng vn ............................. 27 1.2 C  .................. 31  ................. 31 1.2 ...... 34 1.2.3. B ....... 35 Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................. 37  .................................................................................. 37 2.2. Ph .......................................................................... 37 2.2.1. Ph ................................................................ 37 2.2.2. Ph .............................................................. 38 2.3. Các ch tiêu nghiên cu ............................................................................ 39
iv
Chương 3. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI
NHÁNH THÁI NGUYÊN .................................................................... 42
 ... 42
 ........................................................ 42
 ................................. 45

Thái Nguyên ............................................................................................ 48
3.TMCP Nng VNam
chi nhánh Thái Nguyên ............................................................................ 56
3.2.1. C cng v i tng và k hn ........ 58
3.2.2. C  ................................. 64
3.2.3. C ................................. 66
 ....... 68
 ............ 69
 ......................................... 70
 ...................................... 70

 ............................. 72
3.4. 
Thái Nguyên ............................................................................................ 79
3.5 ............ 80
 ................................................................................... 80
3.5.2.  ............................................................ 81
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI
THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN ................... 84
4.1.             
Vietcombank - Chi nhánh Thái Nguyên ................................................... 84
iv Chương 3. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN .................................................................... 42  ... 42  ........................................................ 42  ................................. 45  Thái Nguyên ............................................................................................ 48 3.TMCP Nng VNam chi nhánh Thái Nguyên ............................................................................ 56 3.2.1. C cng v i tng và k hn ........ 58 3.2.2. C  ................................. 64 3.2.3. C ................................. 66  ....... 68  ............ 69  ......................................... 70  ...................................... 70   ............................. 72 3.4.  Thái Nguyên ............................................................................................ 79 3.5 ............ 80  ................................................................................... 80 3.5.2.  ............................................................ 81 Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN ................... 84 4.1.              Vietcombank - Chi nhánh Thái Nguyên ................................................... 84
v
4.1.1. - Chi
nhánh Thái Nguyên ................................................................................. 84
4.1.2. - Chi nhánh
Thái Nguyên ............................................................................................. 86
  Vietcombank
Thái Nguyên ............................................................................................ 87
 ............................................. 87
 ................................ 87
 .......................................... 88
 ......................................... 89
 ............................. 91

 ................................................ 92
 .................................................................................. 92
 ...................................................................................... 94
 ......................................... 95
KẾT LUẬN .................................................................................................... 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 100
v 4.1.1. - Chi nhánh Thái Nguyên ................................................................................. 84 4.1.2. - Chi nhánh Thái Nguyên ............................................................................................. 86   Vietcombank Thái Nguyên ............................................................................................ 87  ............................................. 87  ................................ 87  .......................................... 88  ......................................... 89  ............................. 91   ................................................ 92  .................................................................................. 92  ...................................................................................... 94  ......................................... 95 KẾT LUẬN .................................................................................................... 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 100
vi
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
Từ viết tắt
Nội dung
CKH



KH
Khách hàng
NHNN
Ngâ
NHNT

SEVT

Thái Nguyên
TCKT

TMCP

TGKKH

TGCKH



Vietcombank

Vietcombank
Thái Nguyên
-
Chi nhánh Thái Nguyên
vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nội dung 1 CKH  2   3 KH Khách hàng 4 NHNN Ngâ 5 NHNT  6 SEVT  Thái Nguyên 7 TCKT  8 TMCP  9 TGKKH  10 TGCKH  11   12 Vietcombank  13 Vietcombank Thái Nguyên - Chi nhánh Thái Nguyên
vii
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU
 K
- 2016 ........................................................................... 49
 Tìn-2016 ......... 50
          
th- -2016 ..... 53
        Thái Nguyên
2014-2016 ................................................................................... 57
 C  2014 - 2016 ....................................... 58
B
ng 3.6: 
ch
c kinh t ................................ 60
 C  ................................. 64
 C  ........................ 66
          Thái
-2016.............................................................. 68
   
2014-2016 ................................................................................... 69
 Qu-2016 ......... 71
            
     
Thái Nguyên................................................................................ 73
vii DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU  K - 2016 ........................................................................... 49  Tìn-2016 ......... 50            th- -2016 ..... 53         Thái Nguyên 2014-2016 ................................................................................... 57  C  2014 - 2016 ....................................... 58 B  ng 3.6:   ch  c kinh t ................................ 60  C  ................................. 64  C  ........................ 66           Thái -2016.............................................................. 68     2014-2016 ................................................................................... 69  Qu-2016 ......... 71                    Thái Nguyên................................................................................ 73
viii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
Biểu đồ:
....................................... 59
 ................................... 64
 ............................... 67
Sơ đồ:
S  3.1. C cu t chc ca Vietcombank Thái Ngun ........................... 46
viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ: ....................................... 59  ................................... 64  ............................... 67 Sơ đồ: S  3.1. C cu t chc ca Vietcombank Thái Nguyên ........................... 46