Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Giải pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện đô thị hóa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

2,270
202
107
83
STT
Chỉ tiêu sử dụng đất
Tổng
diện tích
(ha)
Cơ cấu
(%)
2.5
  công 
SKN
73
0,17
2.6
    
TMD
33
0,08
2.7
     phi nông 
SKC
202,65
0,47
2.8
   cho   khoáng 
SKS
662,53
1,55
2.9
 phát   
DHT
1.496,49
3,50
-

DVH
5,94
0,01
-

DXH
1,3
0,00
-

DYT
9,14
0,02
-
- 
DGD
55,49
0,13
-
- 
DTT
32,28
0,08
-

DKH
-

DGT
1.099,00
2,57
-

DTL
284,31
0,66
-

DNL
2,07
0,00
-

DBV
0,51
0,00
-

DCH
6,45
0,02
-

DCK
0,00
2.10
 di tích   -  hóa
DDT
0,00
83 STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) Cơ cấu (%) 2.5   công  SKN 73 0,17 2.6      TMD 33 0,08 2.7      phi nông  SKC 202,65 0,47 2.8    cho   khoáng  SKS 662,53 1,55 2.9  phát    DHT 1.496,49 3,50 -  DVH 5,94 0,01 -  DXH 1,3 0,00 -  DYT 9,14 0,02 - -  DGD 55,49 0,13 - -  DTT 32,28 0,08 -  DKH -  DGT 1.099,00 2,57 -  DTL 284,31 0,66 -  DNL 2,07 0,00 -  DBV 0,51 0,00 -  DCH 6,45 0,02 -  DCK 0,00 2.10  có di tích   -  hóa DDT 0,00
84
STT
Chỉ tiêu sử dụng đất
Tổng
diện tích
(ha)
Cơ cấu
(%)
2.11
 danh lam  
DDL
0,00
2.12
 bãi    
DRA
23,98
0,06
2.13
  nông thôn
ONT
978,17
2,29
2.14
   
ODT
66,59
0,16
2.15
 xây     quan
TSC
13,4
0,03
2.16
 xây        
DTS
2,18
0,01
2.17
 xây     giao
DNG
0,00
2.18
   tôn giáo
TON
2,61
0,01
2.19
 làm  trang,   nhà tang 
NTD
111,65
0,26
2.20
 sx   xây  làm  
SKX
462,56
1,08
2.21
 sinh   
DSH
15,16
0,04
2.22
 khu vui   trí công 
DKV
2
0,00
2.23
   tín 
TIN
10,65
0,02
2.24
 sông, ngòi, kênh,  
SON
702,21
1,64
2.25
   chuyên dùng
MNC
89,79
0,21
2.26
 phi nông  khác
PNK
10,08
0,02
3
Đất chưa sử dụng
CSD
463,98
1,08
Định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn
84 STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) Cơ cấu (%) 2.11  danh lam   DDL 0,00 2.12  bãi   lý   DRA 23,98 0,06 2.13    nông thôn ONT 978,17 2,29 2.14      ODT 66,59 0,16 2.15  xây     quan TSC 13,4 0,03 2.16  xây         DTS 2,18 0,01 2.17  xây     giao DNG 0,00 2.18    tôn giáo TON 2,61 0,01 2.19  làm  trang,   nhà tang  NTD 111,65 0,26 2.20  sx   xây  làm   SKX 462,56 1,08 2.21  sinh    DSH 15,16 0,04 2.22  khu vui   trí công  DKV 2 0,00 2.23    tín  TIN 10,65 0,02 2.24  sông, ngòi, kênh,   SON 702,21 1,64 2.25  có   chuyên dùng MNC 89,79 0,21 2.26  phi nông  khác PNK 10,08 0,02 3 Đất chưa sử dụng CSD 463,98 1,08 Định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn
85
- - - lâm - 





 

   










3.2.4 Giải pháp phát triển ngành nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong
điều kiện đô thị hóa đối với việc sử dụng đất nông nghiệp
-

        

   
-      


85 - - - lâm -                        3.2.4 Giải pháp phát triển ngành nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong điều kiện đô thị hóa đối với việc sử dụng đất nông nghiệp -                -        
86


        
   

  







  



3.2.4. 1 Nhiệm vụ thực tiễn
a. Trồng trọt

    

         

 

      
  
        

86                                 3.2.4. 1 Nhiệm vụ thực tiễn a. Trồng trọt                                         
87
Nhóm cây trồng có lợi thế
         
        
        


         
    
   
t.



Nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất cây lương thực

          


--


-    
         -


2.2


87 Nhóm cây trồng có lợi thế                                                  t.    Nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất cây lương thực               --   -              -   2.2  
88
Nhóm cây trồng khác
-     
      



  

               
SINORA, Marabel, SOLARA, ...


-
           

- 


    

-    
            


-         
 

88 Nhóm cây trồng khác -                                    SINORA, Marabel, SOLARA, ...   -              -          -                    -            
89


     

b. Chăn nuôi


    

  
  

giá t


giá 
            

     

c. Lâm nghiệp

 



    

89          b. Chăn nuôi                giá t   giá                       c. Lâm nghiệp            
90

        
   


 
         

 

  
 -     -         t
130m
3

        
     


d. Thủy sản
S dng tn tích m l nuôi thâm canh, ng dng khoa hc công
ngh phát trin nuôi trng thu sn nh sng thu sn; 

  
        
can-
- 


90                                     -     -         t 130m 3                   d. Thủy sản S dng tn tích m l nuôi thâm canh, ng dng khoa hc công ngh phát trin nuôi trng thu sn nh sng thu sn;               can- -   
91
    




e. Phát triển công nghệ chế biến và ngành nghề nông thôn
* Công nghệ chế biến


- 

-       

- 
   n
        

* Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
     
   

       



f. Xây dựng nông thôn mới
91          e. Phát triển công nghệ chế biến và ngành nghề nông thôn * Công nghệ chế biến   -   -         -     n           * Đào tạo nghề cho lao động nông thôn                       f. Xây dựng nông thôn mới
92
      

  
phong trào     


.
 


    

 

       

   




3.2.4.2 Giải pháp
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
        




92            và phong trào        .                               3.2.4.2 Giải pháp - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền             