Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Giải pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện đô thị hóa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

2,236
202
107
73



- 


          


* QUAN ĐIỂM, MC TIÊU PHÁT TRIN
- c quan điểm phát triển
    

 


        
 



s 
              
       

       
 
           
73    -                 * QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN - Các quan điểm phát triển                         s                                               
74
ng


 
LA CHỌN CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ
 
     

* Các ngành, lĩnh vực then chốt
(1) Đột phá về chính sách
- 


- 
(2) Đột phá về liên kết phát triển
-        


(3) Đột phá về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất
- 


-  
- 
- 

         
74 ng     LỰA CHỌN CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ          * Các ngành, lĩnh vực then chốt (1) Đột phá về chính sách -    -  (2) Đột phá về liên kết phát triển -           (3) Đột phá về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất -    -   -  -            
75
 
 


- 
   
.
- .
*. Các trọng điểm phát triển
- Trọng điểm 01: Cải cách thủ tục hành chính:   
      





- Trọng điểm 2: 
- Trọng điểm 3
             


3.2.2 Gii pháp v đầu tư
3.2.2.1 



 
75       -      . - . *. Các trọng điểm phát triển - Trọng điểm 01: Cải cách thủ tục hành chính:                - Trọng điểm 2:  - Trọng điểm 3                 3.2.2 Giải pháp về đầu tư 3.2.2.1      
76








    2018 -

(1) 

    
  
         

    

(2) 

     

       
        






76             2018 -  (1)                            (2)                                
77
- 
      

(3)
-           
- - 
-         
      

 -     

- 


 

Bng 3.1: H s n 2018-2025
2018-2020
2021-2025
2026-2030
Hệ số Icor
5,68
4,57
4,15
- 
5,1
4,15
4,08
- 
5,9
4,78
4,17
- 
5,3
4,21
4,1

 c mng phát trin kinh t - xã hi ca huyn
2018-c tính nhu cu v    n trong
thi k này khong 95,6 nghìn t ng.
77 -          (3) -            - -  -                   -       -       Bng 3.1: H s n 2018-2025 2018-2020 2021-2025 2026-2030 Hệ số Icor 5,68 4,57 4,15 -  5,1 4,15 4,08 -  5,9 4,78 4,17 -  5,3 4,21 4,1   c mng phát trin kinh t - xã hi ca huyn 2018-c tính nhu cu v    n trong thi k này khong 95,6 nghìn t ng.
78
-
-




 



3.2.2.2. D báo ngun v
*
- 
- 
- 
- 
- 
3.-2030
Chỉ tiêu
Giai đoạn
2018-2020
2021-2025
2026-2030
I. Cơ cấu theo ngành (%)
100,0
100,0
100,0
- 
15,15
9,98
8,08
- 
71,48
66,44
72,86
- 
13,37
23,58
19,06
78 - -          3.2.2.2. D báo ngun v * -  -  -  -  -  3.-2030 Chỉ tiêu Giai đoạn 2018-2020 2021-2025 2026-2030 I. Cơ cấu theo ngành (%) 100,0 100,0 100,0 -  15,15 9,98 8,08 -  71,48 66,44 72,86 -  13,37 23,58 19,06
79
Chỉ tiêu
Giai đoạn
2018-2020
2021-2025
2026-2030
II. Vốn đầu tư (triệu đồng giá HH)
15.250.680
26.992.355
67.677.613
- 
2.311.003
2.693.636
5.471.073
- 
10.901.074
17.933.390
49.308.729
- 
2.038.604
6.365.330
12.897.811

La chn trọng điểm đầu tư





     









c. Ging và nâng cao hiu qu các ngun v
- 
79 Chỉ tiêu Giai đoạn 2018-2020 2021-2025 2026-2030 II. Vốn đầu tư (triệu đồng giá HH) 15.250.680 26.992.355 67.677.613 -  2.311.003 2.693.636 5.471.073 -  10.901.074 17.933.390 49.308.729 -  2.038.604 6.365.330 12.897.811  Lựa chọn trọng điểm đầu tư                     c. Ging và nâng cao hiu qu các ngun v - 
80





- 




- 
       


- 
        
  

3.2.3 Giải pháp tổ chức, quản lý, thực hiện quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng
đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới

- 
- 
- 
80      -      -            -               3.2.3 Giải pháp tổ chức, quản lý, thực hiện quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới  -  -  - 
81
-  
              

- 


    
         

- 

-          
nhiên.
-       

 


-      


- 
          

- 
   
T

81 -                   -                    -   -           nhiên. -             -         -              -      T 
82
Bng 3.3: D báo nhu cu s dt huyng H 
STT
Chỉ tiêu sử dụng đất
Tổng
diện tích
(ha)
Cơ cấu
(%)
-1
-2
-3
-4
-5
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
42.773,27
100,00
1
Đất nông nghiệp
NNP
36.597,33
85,56
1.1
  lúa
LUA
3.800,00
8,88
Trong   chuyên  lúa 
LUC
1.719,00
4,02
1.2
  cây hàng  khác
HNK
1.656,88
3,87
1.3
  cây lâu 
CLN
7.520,85
17,58
1.4
  phòng 
RPH
4.748,00
11,10
1.5
   
RDD
1.6
   
RSX
18.347,47
42,89
1.7
 nuôi   
NTS
374,76
0,88
1.8
 làm 
LMU
1.9
 nông  khác
NKH
149,37
0,35
2
Đất phi nông nghiệp
PNN
5.711,96
13,35
2.1
  phòng
CQP
744,37
1,74
2.2
 an ninh
CAN
8,9
0,02
2.3
 khu công 
SKK
2.4
 khu  
SKT
82 Bng 3.3: D báo nhu cu s dt huyng H  STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) Cơ cấu (%) -1 -2 -3 -4 -5 TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 42.773,27 100,00 1 Đất nông nghiệp NNP 36.597,33 85,56 1.1   lúa LUA 3.800,00 8,88 Trong   chuyên  lúa  LUC 1.719,00 4,02 1.2   cây hàng  khác HNK 1.656,88 3,87 1.3   cây lâu  CLN 7.520,85 17,58 1.4   phòng  RPH 4.748,00 11,10 1.5     RDD 1.6     RSX 18.347,47 42,89 1.7  nuôi    NTS 374,76 0,88 1.8  làm  LMU 1.9  nông  khác NKH 149,37 0,35 2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.711,96 13,35 2.1   phòng CQP 744,37 1,74 2.2  an ninh CAN 8,9 0,02 2.3  khu công  SKK 2.4  khu   SKT