Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Giải pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện đô thị hóa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

2,249
202
107
63

      

2.3.6 Thực trạng quản việc bồi thường, hỗ trợ, tái định khi thu hồi đất
UBND    các     thành  Ban    phong
            công   
UBND      tham    cho UBND   
    công tác   - GPMB các  án trên  bàn   .
      thu    tra,  sát,      
phê   hoàn  trình    án    , tái 
  án      tìm  vi làm;



              
    ban nhân dân  niêm  công khai  án  ng, 
 tái   theo quy             
   liên quan       tái  
   chi       theo  án     tái
     ban nhân dân    phê    bàn giao
  cho     án      GPMB khi   án.
Báo cáo,               trong
quá trình   công tác     tái  
   báo cáo theo   công tác  phóng   hàng tháng, quý, 06
thánghàng  trên  bàn cho  ban nhân dân  Ban   công
tác  phóng   
2.6.7 Thực trạng công tác đăng đất đai, lập quản hồ địa chính, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất


63          2.3.6 Thực trạng quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất UBND    các     thành  Ban   và  phong         là     công    UBND    có   tham    cho UBND        công tác   - GPMB các  án trên  bàn   .       thu    tra,  sát,       phê   hoàn  và trình    án    , tái    án      và tìm  vi làm;                       ban nhân dân  xã niêm  công khai  án  ng,   tái   theo quy                 liên quan       tái      chi       theo  án     tái      ban nhân dân  có   phê  và   bàn giao   cho     án   lý    GPMB khi  có  án. Báo cáo,       có         trong quá trình   công tác     tái      báo cáo theo   công tác  phóng   hàng tháng, quý, 06 tháng và hàng  trên  bàn cho  ban nhân dân   và Ban   công tác  phóng    2.6.7 Thực trạng công tác đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  
64
  -


             

     


 

 
 


       
(Nam H

2.3.8 Thực trạng công tác Thống kê, kiểm đất đai, xây dựng hệ thống thông tin
đất đai.
  công tác  kê,    xây    thông tin  
UBND   xuyên  hành  tra, soát và xây    thông tin
     UBND các xã,   trên  bàn.   cùng  Chi
nhánh  phòng     g   Thái Nguyên chi nhánh 
 các         công tác  trên.
2.3.9 Thực trạng công tác quản tài chính về đất đai giá đất, Quản hoạt động
dịch vụ về đất đai
UBND  thành    giá   n  xây  xác  giá  
 giá  hàng  giá    GPMB   tái    trình  
xác  giá   UBND  phê  làm    lý,   các công tác
 tài chính    giá  trên  bàn      
64   -                                           (Nam H  2.3.8 Thực trạng công tác Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng hệ thống thông tin đất đai.   công tác  kê,  kê   xây    thông tin   UBND   xuyên  hành  tra, rà soát và xây    thông tin      UBND các xã,   trên  bàn.   cùng  Chi nhánh  phòng  ký    g   Thái Nguyên chi nhánh    và các         công tác  lý trên. 2.3.9 Thực trạng công tác quản lý tài chính về đất đai và giá đất, Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai UBND  thành    giá   n  xây  xác  giá    giá  hàng  giá    GPMB   tái    trình   xác  giá   UBND  phê  làm    lý,   các công tác  lý tài chính    và giá  trên  bàn      lý 
65
      UBND     phòng   QSD  Chi
     phòng  pháp, UBND các   trên  bàn 
  nâng cao   theo quy  góp   thu NSNN trên  bàn
  
2.3.10 Thực trạng công tác Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền nghĩa vụ của
người sử dụng đất
UBND     yêu     ban nhân dân xã,   
trách     xuyên   tra phát  các hành vi   
    không          trái pháp 
      các   không   quy   pháp
 Trong   không quá  ngày   khi phát  vi    báo
cáo vi       tra,  biên  ra     hành vi
vi    hành chính theo  yêu   khôi   tình  
  ban    hành vi vi  không  hành    
thì ra     khôi   tình     ban  báo cáo
   lên  ban nhân dân .
Cán   chính xã,    trách   xuyên  tra tình hình
   i    phát          
không       không         
trái pháp        các   không   quy
  pháp các   khác vi  hành chính trong  
   trong   không quá  ngày   khi phát  sai   báo
cáo    lên    ban nhân dân xã,       
  Phòng Tài nguyên và Môi  .
2.3.11 Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc
chấp hành quy định của pháp luật về đất đai xử vi phạm pháp luật về đất đai

  Công tác thanh tra, công tác
 
 
65       UBND     phòng  ký  QSD  Chi      phòng  pháp, UBND các xã   trên  bàn  lý   nâng cao   theo quy  góp   thu NSNN trên  bàn    2.3.10 Thực trạng công tác Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất UBND     yêu     ban nhân dân xã,    có trách     xuyên   tra phát  các hành vi        không          trái pháp        các  và   không   quy   pháp  Trong   không quá  ngày   khi phát  vi    báo cáo có vi       tra,  biên  ra     hành vi vi    hành chính theo   và yêu   khôi   tình     ban    có hành vi vi  không  hành     thì ra     khôi   tình     ban  và báo cáo    lên  ban nhân dân . Cán   chính xã,    có trách   xuyên  tra tình hình    i    phát           không       không          trái pháp        các  và   không   quy   pháp  và các   khác có vi  hành chính trong  lý và     trong   không quá  ngày   khi phát  sai   báo cáo    lên    ban nhân dân xã,     có    lý   Phòng Tài nguyên và Môi  . 2.3.11 Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai    Công tác thanh tra, công tác    
66


2.3.12 Thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, Giải quyết tranh
chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản sử dụng đất đai
Hàng  UBND    phòng tài nguyên Môi     
phòng  pháp  UBND các xã,   trên  bàn    các  
   bi giáo  pháp         dân  trên 
bàn. Qua  góp  nâng cao    cán  nhân dân   ý  quan
  pháp          tranh      
   cáo trong      thông qua Ban  công dân 
   lý, UBND    phòng Tài nguyên Môi   phòng
  QSD  UBND các    hành  tra  theo quy 
2.4. Đánh giá chung về công tác quản lý, sử dụng đất đai trong điều kiện đô thị
hóa của huyện Đồng Hỷ
2.4.1. Những kết quả đạt được
      
      
- 
       



      



 

 
- 
66   2.3.12 Thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai Hàng  UBND    phòng tài nguyên và Môi      phòng  pháp  và UBND các xã,   trên  bàn    các      bi giáo  pháp       là   dân  trên  bàn. Qua  góp  nâng cao    cán  nhân dân   ý  quan   pháp          tranh          cáo trong  lý và     thông qua Ban  công dân    và  lý, UBND    phòng Tài nguyên và Môi   phòng  ký  QSD  UBND các xã    hành  tra  lý theo quy  2.4. Đánh giá chung về công tác quản lý, sử dụng đất đai trong điều kiện đô thị hóa của huyện Đồng Hỷ 2.4.1. Những kết quả đạt được               -                            - 
67




       

           
.
i vi công tác phi hp, UBND huy   ng
ch trì phi hp vi phòng Kinh t và H tng, Nông nghip và phát trin nông thôn,
Ban bng GPMB huyn thc hin
phi hng xuyên, liên tc trong các ni dung n qu
hoch, xây dng, nông nghip và phát tric bit công tác qun
lý, s dt nông nghip.
         
         
          
    






2.4.2. Những vấn đề còn tồn tại




67                          . i vi công tác phi hp, UBND huy   ng ch trì phi hp vi phòng Kinh t và H tng, Nông nghip và phát trin nông thôn, Ban bng GPMB huyn thc hin phi hng xuyên, liên tc trong các ni dung n qu hoch, xây dng, nông nghip và phát tric bit công tác qun lý, s dt nông nghip.                                           2.4.2. Những vấn đề còn tồn tại    
68
    

               

     
 
          
   
 



           


2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại
N      
       
      
          

         
ao. 
              


.
KT LUẬN CHƯƠNG 2

 
68                                                                  2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại N                                            ao.                   . KẾT LUẬN CHƯƠNG 2   
69

 
      
 


     
      
          

69                                       
70
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SGIẢI PHÁP NHẰM NG ỜNG
CÔNG TÁC QUẢN SỬ DỤNG ĐẤT NG NGHIỆP TRONG
ĐIỀU KIỆN ĐÔ THỊ HÓA TRÊN ĐỊA N HUYỆN ĐỒNG HỶ,
TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Giải pháp chung
3.1.1 Nhóm gii pháp v chính sách
- Hoàn thin cp giy chng nhn quyn s d 
sn xut trên mt ca mình.
- 

-       

- 

    

- Có chính sách ci t d m rng dit nông nghip, lâm
nghip nh t sn xuât nông nghip bo v  ng sinh
thái.
3.1.2 Nhóm giải pháp khoa học kỹ thuật
- 

n 



70 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN ĐÔ THỊ HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN 3.1. Giải pháp chung 3.1.1 Nhóm giải pháp về chính sách - Hoàn thin cp giy chng nhn quyn s d  sn xut trên mt ca mình. -   -         -         - Có chính sách ci t d m rng dit nông nghip, lâm nghip nh t sn xuât nông nghip và bo v  ng sinh thái. 3.1.2 Nhóm giải pháp khoa học kỹ thuật -   n    
71
-  

-  
-         

3.1.3 Nhóm giải pháp thị trường



- 




- M rng sn xut sn phm nông nghip sch, chú trng khâu kim tra cht
ng sn phm nhm ti tiêu dùng nim tin vào m v sinh an toàn
thc phm.
3.2 Gii pháp c th
      



 


        
- 
71 -    -   -           3.1.3 Nhóm giải pháp thị trường    -      - M rng sn xut và sn phm nông nghip sch, chú trng khâu kim tra cht ng sn phm nhm ti tiêu dùng nim tin vào m v sinh an toàn thc phm. 3.2 Giải pháp cụ thể                        - 
72

3.2.1 Gii pháp v Định hướng phát trin kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 2020 tm
nhìn 2025
Quy hoch tng th phát trin kinh t - xã hc phê
duyt ti Quy nh s -    p
trong bi cnh nn kinh t c      
 c tp trung thc hin m
kim ch lm phát, nh kinh t
       
u hng v 
bn vn cho thy tính ch n, phn ánh quyt tâm cao ca c h thng chính
tr, tuy nhiên mt s y tính bn
v vng vào t ng h
thách thc trong bi cnh ca thi k p theo. Thc t 
thc hi   y nhiu m   g còn phù hp, mt s
m t xa so vi d kin (s   
ng mc tiêu khó có th c (t ng, chuyn dch
u kinh t...).
- x
       
              -
  
    


  x       
   
-

72  3.2.1 Giải pháp về Định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 – 2020 tầm nhìn 2025 Quy hoch tng th phát trin kinh t - xã hc phê duyt ti Quy nh s -    p trong bi cnh nn kinh t c        c tp trung thc hin m kim ch lm phát, nh kinh t         u hng v  bn vn cho thy tính ch n, phn ánh quyt tâm cao ca c h thng chính tr, tuy nhiên mt s y tính bn v vng vào t ng h thách thc trong bi cnh ca thi k p theo. Thc t  thc hi   y nhiu m   g còn phù hp, mt s m t xa so vi d kin (s    ng mc tiêu khó có th c (t ng, chuyn dch u kinh t...). - x                       -              x            - 