Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Giải pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện đô thị hóa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

2,231
202
107
53
      


 ng 4 -     

- 


       
 

c. Cơ cấu cây trồng và cơ cấu mùa vụ được chuyển dịch


g
         

     
m 2006 còn 38%, nm 2007 còn 36%, n
       
thay  




 
          
53           ng 4 -       -               c. Cơ cấu cây trồng và cơ cấu mùa vụ được chuyển dịch   g                  m 2006 còn 38%, nm 2007 còn 36%, n         thay                   
54
ò - xã Linh Sn, Hoa - 
- 

2.2.2.3 

2.
nm 2014-2017
Tổng
số hộ
Số hộ bị thu hồi đất nông nghiệp phân theo tỷ lệ %
>70%
50-70%
30-50%
<30%
Số hộ
Tỷ lệ
(%)
Số hộ
Tỷ lệ
(%)
Số hộ
Tỷ lệ
(%)
Số hộ
Tỷ lệ
(%)
1.918
94
4,90%
195
10,17%
470
24,50%
1.159,00
60,43%
h

-        m 2014 
n

 70% di
 

2.2.2.4
Nghiên   


54 ò - xã Linh Sn, Hoa -  -   2.2.2.3   2. nm 2014-2017 Tổng số hộ Số hộ bị thu hồi đất nông nghiệp phân theo tỷ lệ % >70% 50-70% 30-50% <30% Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) 1.918 94 4,90% 195 10,17% 470 24,50% 1.159,00 60,43% h  -        m 2014  n   70% di    2.2.2.4 Nghiên     
55
2.

TT
Chỉ số
Đơn vị hành chính
TT Trại
Cau
Hoá
Thượng
1

45
45
2

215
240
3

4,78
5,33
4

2
)
94.460
158.460
5

2
)
29.250
67.500

2
)
220
400
6

31%
43%
7

1.450
2.980
8

2
(/ m
2
)
49.948
44.411
9

2
)
2.099
3.521
10

2
)
439
660
11

2
)
2.099
3.521
12

32.222
66.222
2.3 Thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất đai trong điều kiện đô thị hóa của
huyện Đồng Hỷ.
2.3.1. Thực trạng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử
dụng đất đai tổ chức thực hiện văn bản đó.
2.3.1.1.        
.
       

 
55 2.  TT Chỉ số Đơn vị hành chính TT Trại Cau Xã Hoá Thượng 1  45 45 2  215 240 3  4,78 5,33 4  2 ) 94.460 158.460 5  2 ) 29.250 67.500  2 ) 220 400 6  31% 43% 7  1.450 2.980 8  2 (/ m 2 ) 49.948 44.411 9  2 ) 2.099 3.521 10  2 ) 439 660 11  2 ) 2.099 3.521 12  32.222 66.222 2.3 Thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất đai trong điều kiện đô thị hóa của huyện Đồng Hỷ. 2.3.1. Thực trạng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó. 2.3.1.1. Cô        .           
56
- -

-   - 
   -CP ngày 06 tháng 01
       


-  -
-CP 

-   -    
        Công ty Lâm
        

-   -    
 
 
   - 


- -
        

-  -


56 - -  -   -     -CP ngày 06 tháng 01           -  - -CP   -   -              Công ty Lâm           -   -            -    - -           -  -  
57
-   -   





-

2.9
-2017
TT
Loại Văn
bản
Số ký hiệu, ngày
ban hành
Nội dung
1


-UBND,
ngày 7/01/2015
    

        
   -
    

2

433/UBND-NMT,
ngày 9/6/2015

      

3

442/UBND-NMT,
ngày 10/6/2015



4

498/UBND-TNMT
ngày 23/6/2015
   
       
  
57 -   -         -  2.9 -2017 TT Loại Văn bản Số ký hiệu, ngày ban hành Nội dung 1   -UBND, ngày 7/01/2015                   -       2  433/UBND-NMT, ngày 9/6/2015          3  442/UBND-NMT, ngày 10/6/2015    4  498/UBND-TNMT ngày 23/6/2015               
58
TT
Loại Văn
bản
Số ký hiệu, ngày
ban hành
Nội dung
-2020)
5

504/UBND-TNMT
ngày 24/6/2015
  
 
2015
6

208/UBND-TNMT
ngày 18/3/2016

        


7

646/UBND-TNMT
ngày 24/5/2016
       

8

1253/UBND-
TNMT ngày
18/11/2016


9

408/UBND-
TNMT, ngày
25/4/2017
       
01/2-CP
10

409/UBND-
TNMT, ngày
12/5/2017
       


11

667/UBND-
TNMT, ngày
9/6/2017
         
       

12

1017/UBND-
TNMT ngày
    

58 TT Loại Văn bản Số ký hiệu, ngày ban hành Nội dung -2020) 5  504/UBND-TNMT ngày 24/6/2015      2015 6  208/UBND-TNMT ngày 18/3/2016             7  646/UBND-TNMT ngày 24/5/2016          8  1253/UBND- TNMT ngày 18/11/2016   9  408/UBND- TNMT, ngày 25/4/2017         01/2-CP 10  409/UBND- TNMT, ngày 12/5/2017           11  667/UBND- TNMT, ngày 9/6/2017                    12  1017/UBND- TNMT ngày      
59
TT
Loại Văn
bản
Số ký hiệu, ngày
ban hành
Nội dung
01/9/2017
13

1255/UBND-
TNMT
  
       
      

14

-



        

15

-


 
       
 ra
16

-



         

17

-
7

      

18

1216/UBND-
TNMT
        
       


19

-

59 TT Loại Văn bản Số ký hiệu, ngày ban hành Nội dung 01/9/2017 13  1255/UBND- TNMT                    14  -              15  -              ra 16  -               17  - 7          18  1216/UBND- TNMT                    19  - 
60
TT
Loại Văn
bản
Số ký hiệu, ngày
ban hành
Nội dung



20

267/UBN-

         
    
quân khu 1)
21

-

6/10/2017
      
     

22

-



        

23
Công v
-

13/10/2017

     

2.3.2 Thực trạng công tác xác định địa giới hành chính, lập quản hồ địa
giới hành chính, lập bản đồ hành chính
     -     

    



 công tác xác    hành
chính,      hành chính,    hành chính  quan tâm
60 TT Loại Văn bản Số ký hiệu, ngày ban hành Nội dung    20  267/UBN-                 quân khu 1) 21  -  6/10/2017               22  -              23 Công v -  13/10/2017         2.3.2 Thực trạng công tác xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính      -                công tác xác    hành chính,  và  lý     hành chính,    hành chính  quan tâm
61
  theo quy  UBND           các
công tác nêu trên   công tác    nói chung trên  bàn 
2.3.3 Thực trạng công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng
sử dụng đất bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất;
điều tra xây dựng giá đất
UBND hu   các quy     hành      
   các công tác  sát,       chính,     
    quy      tra,  giá tài nguyên   
quy  nông    Công tác xác  giá   UBND  thành
   xác  giá  hàng  giá    theo quy 
             

   

 


 



r       


2.3.4 Thực trạng công tác quản quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

   
 
        
         
61   theo quy  UBND  ký          các công tác nêu trên   công tác  lý   nói chung trên  bàn  2.3.3 Thực trạng công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất UBND hu   các quy     hành ký          các công tác  sát,       chính,        và   quy      tra,  giá tài nguyên    quy  nông    Công tác xác  giá   UBND  thành    xác  giá  hàng  giá    theo quy                               r          2.3.4 Thực trạng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất                          
62
 

       

  
 
    
  
    

 


2.3.5 Thực trạng công tác quản việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển
mục đích sử dụng đất
UBND    công tác   giao  cho thuê  thu  
      theo quy 
            
       

  
      




62                                    2.3.5 Thực trạng công tác quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất UBND    công tác  lý  giao  cho thuê  thu         theo quy                                     