Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Giải pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện đô thị hóa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

2,240
202
107
43




   -   
        
- 
              
    

  

2.2. Tình hình đô thị hóa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ
2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển đô thị hoá trên địa bàn huyện Đồng Hỷ
      
 


     
         
  

     



á
    m 1986 ã hình thành các nhà y
á, xi m
43        -             -                           2.2. Tình hình đô thị hóa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển đô thị hoá trên địa bàn huyện Đồng Hỷ                                         á     m 1986 ã hình thành các nhà máy á, xi m
44
 nhà máy xi mng Núi Voi, óng trên 
        
 Hích, xã Tân Long
ã thu hút nhi
 ó. Hình thành nên các khu th
  ng. Cùng   
 
          
  ó quá trình hình thành phát
- n hoá - 
Quá trình 
    tro m

 
 cho ng        
 ng Thái Nguyên,
khu tái  
S n, khu
tái  
  ó, các khu dân c    
      i khác 
áp

         
 
2.2.2 Một số ảnh hưởng quá trình đô thị hóa tác động đất nông nghiệp
Quá trình -
ó, các ngành
     
 
44  nhà máy xi mng Núi Voi, óng trên            Hích, xã Tân Long và ã thu hút nhi  ó. Hình thành nên các khu th   ng. Cùng                   ó là quá trình hình thành và phát - n hoá -  Quá trình      tro m     cho ng          ng Thái Nguyên, khu tái   S n, khu tái     ó, các khu dân c           i khác  áp              2.2.2 Một số ảnh hưởng quá trình đô thị hóa tác động đất nông nghiệp Quá trình - ó, các ngành         
45
nông thôn         
nhân dân 
    
    
nguy c  


    
không có trình  


 sau:
 
n nuôi trên ó.  
      
    
       
s       
            

 
hoá kênh m      
tr           u ãi cho nông
        
n         


        ng thu

45 nông thôn          nhân dân            nguy c          không có trình      sau:   n nuôi trên ó.                       s                        hoá kênh m       tr           u ãi cho nông          n                    ng thu 
46
       
hoá, 
      
ng n
 
 

n nhng t

ã 
         
ch            n


ng
cho ng
     
ó 

        
ch    í     
   ng tiêu thoát n



môi tr        

 
46         hoá,         ng n      n nhng t  ã            ch            n   ng cho ng       ó             ch    í         ng tiêu thoát n    môi tr           
47
   ó ng
hn, 


 
l
      


n      
tr        u c      
    n, là n   
môi trn
nu 
  ng       
ích g
           
        
     n.    

quan nhà n 
    
 ng n

 th 
ng khí, môi trây,

   

47    ó ng hn,      l          n       tr        u c           n, là n    môi trn nu    ng        ích g                           n.      quan nhà n        ng n   th  ng khí, môi trây,      
48

     
khó khn.
Trình          
        
h 
gia tngn.
    

2.5: 

Stt
Chỉ tiêu
2014
2015
2016
2017
1.1

11.677,80
12.144,16
12.144,16
11.360,36
1.1.1

6.563,47
6.969,83
6.969,83
6.396,31
1.1.1.1

4.615,41
4.689,59
4.689,59
4.289,95

 
      
         



    
           
             


48        khó khn. Trình                    h  gia tngn.       2.5:   Stt Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 1.1  11.677,80 12.144,16 12.144,16 11.360,36 1.1.1  6.563,47 6.969,83 6.969,83 6.396,31 1.1.1.1  4.615,41 4.689,59 4.689,59 4.289,95                                                        
49



và giá 

- 

-    

- 

o
 
-         
       
o
   

- 
o


- 

-        
 

      
o
(trên


        
    
       
49    và giá   -   -      -   o   -                  o      -  o   -   -                    o (trên                        
50

     
               
 

2.2.2.2
     

2.
DIỆN TÍCH VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ YẾU
Stt
Loại cây
trồng
Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
Diện
tích
(ha)
Năng
suất
(tạ/ha)
Diện
tích
(ha)
Năng
suất
(tạ/ha)
Diện
tích
(ha)
Năng
suất
(tạ/ha)
Diện
tích
(ha)
Năng
suất
(tạ/ha)
1
Lúa
6.667
44,33
6.784
43,87
6.835
44,26
6.265
42,50
2
Ngô
2.318
32,35
2.251
33,42
2.472
41,60
2.352
40,03
3

959
141,22
1.020
145,86
1.211
149,99
1.052
167,54
4
Khoai lang
543
42,41
510
39,98
629
42,70
439
44,79
5

229
105,10
324
136,17
316
107,78
330
149,82
6

331
10,30
278
10,04
364
10,27
348
16,61
7

265
11,47
214
12,24
221
12,40
140
15,14
8
Mía
20
395,50
33
399,70
60
409,83
42
416,19
9
Chè
2.058
71,73
2.173
89,99
2.341
96,38
2.418
98,22
50                           2.2.2.2        2. DIỆN TÍCH VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ YẾU Stt Loại cây trồng Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Diện tích (ha) Năng suất (tạ/ha) Diện tích (ha) Năng suất (tạ/ha) Diện tích (ha) Năng suất (tạ/ha) Diện tích (ha) Năng suất (tạ/ha) 1 Lúa 6.667 44,33 6.784 43,87 6.835 44,26 6.265 42,50 2 Ngô 2.318 32,35 2.251 33,42 2.472 41,60 2.352 40,03 3  959 141,22 1.020 145,86 1.211 149,99 1.052 167,54 4 Khoai lang 543 42,41 510 39,98 629 42,70 439 44,79 5  229 105,10 324 136,17 316 107,78 330 149,82 6  331 10,30 278 10,04 364 10,27 348 16,61 7  265 11,47 214 12,24 221 12,40 140 15,14 8 Mía 20 395,50 33 399,70 60 409,83 42 416,19 9 Chè 2.058 71,73 2.173 89,99 2.341 96,38 2.418 98,22
51
Stt
Loại cây
trồng
Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
Diện
tích
(ha)
Năng
suất
(tạ/ha)
Diện
tích
(ha)
Năng
suất
(tạ/ha)
Diện
tích
(ha)
Năng
suất
(tạ/ha)
Diện
tích
(ha)
Năng
suất
(tạ/ha)
10
Xoài
40
12,00
40
16,00
42
30,95
54
36,30
11
Nhãn
337
25,46
315
31,17
294
40,82
288
35,63
12

1.562
29,66
1.370
39,10
1.202
54,47
1.084
56,15
13
Lúa
101,75
98,96
100,75
100,90
91,66
96,01
14
Ngô
97,11
103,32
109,82
124,47
95,15
96,24
15

106,36
103,29
118,73
102,83
86,87
111,70
16
Khoai lang
93,92
94,27
123,33
106,80
69,79
104,89
17

141,48
129,56
97,53
79,15
104,43
139,01
18

83,99
97,42
130,94
102,38
95,60
161,65
19

80,75
106,72
103,27
101,27
63,35
122,14
20
Mía
165,00
101,06
181,82
102,54
70,00
101,55
21
Chè
105,59
125,44
107,73
107,11
103,29
101,91
22
Xoài
100,00
133,33
105,00
193,45
128,57
117,26
23
Nhãn
93,47
122,45
93,33
130,93
97,96
87,28
24

87,71
131,83
87,74
139,30
90,18
103,09

51 Stt Loại cây trồng Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Diện tích (ha) Năng suất (tạ/ha) Diện tích (ha) Năng suất (tạ/ha) Diện tích (ha) Năng suất (tạ/ha) Diện tích (ha) Năng suất (tạ/ha) 10 Xoài 40 12,00 40 16,00 42 30,95 54 36,30 11 Nhãn 337 25,46 315 31,17 294 40,82 288 35,63 12  1.562 29,66 1.370 39,10 1.202 54,47 1.084 56,15 13 Lúa 101,75 98,96 100,75 100,90 91,66 96,01 14 Ngô 97,11 103,32 109,82 124,47 95,15 96,24 15  106,36 103,29 118,73 102,83 86,87 111,70 16 Khoai lang 93,92 94,27 123,33 106,80 69,79 104,89 17  141,48 129,56 97,53 79,15 104,43 139,01 18  83,99 97,42 130,94 102,38 95,60 161,65 19  80,75 106,72 103,27 101,27 63,35 122,14 20 Mía 165,00 101,06 181,82 102,54 70,00 101,55 21 Chè 105,59 125,44 107,73 107,11 103,29 101,91 22 Xoài 100,00 133,33 105,00 193,45 128,57 117,26 23 Nhãn 93,47 122,45 93,33 130,93 97,96 87,28 24  87,71 131,83 87,74 139,30 90,18 103,09 
52

a. Biến động diện tích một số cây trồng chính:

          
        



ng lên 44 ha.
b. Một số vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng:
  


ng, 

l
ã 





   

 

52  a. Biến động diện tích một số cây trồng chính:                         ng lên 44 ha. b. Một số vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng:      ng,   l ã              