Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Giải pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện đô thị hóa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

2,234
202
107
13

ng lâu dài.

          nông
     



inh thái 

i ii
* 
- 
- 
- 
-    
nuôi i 
-  ki  i   các bi pháp  i, phân   

- 
1.1.4 Nội dung quản lý nhà nước về đất đai
 [
]
- Ban hành   quy  pháp    lý,       
   
13  ng lâu dài.            nông          inh thái   i ii *  -  -  -  -     nuôi i  -  ki  i   các bi pháp  i, phân     -  1.1.4 Nội dung quản lý nhà nước về đất đai  [ ] - Ban hành   quy  pháp    lý,     và       
14
- Xác    hành chính,       hành chính,   
hành chính.
-  sát,       chính,          quy
     tra,  giá tài nguyên   tray  giá 
-  quy      
- Q  giao  cho thuê  thu        
-       tái   khi thu  
-       chính,       
    nhà i  khác    
-  kê,   
- Xây    thông tin  
-  tài chính    và giá 
-  lý, giám sát          
- Thanh tra,  tra, giám sát, theo i,  giá   hành quy   pháp
    vi  pháp    
-   giáo  pháp    
-   tranh          cáo trong  
  
-        
1.1.5 Tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước về đất đai

     
 
14 - Xác    hành chính,  và  lý     hành chính,    hành chính. -  sát,       chính,        và   quy      tra,  giá tài nguyên   tra xây  giá  -  lý quy       - Q lý  giao  cho thuê  thu         -  lý      tái   khi thu   -  ký    và  lý    chính,            nhà  và tài  khác     -  kê,  kê   - Xây    thông tin   -  lý tài chính    và giá  -  lý, giám sát     và        - Thanh tra,  tra, giám sát, theo dõi,  giá   hành quy   pháp     và  lý vi  pháp     -   giáo  pháp     -   tranh          cáo trong  lý và     -  lý        1.1.5 Tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước về đất đai         
15
      
        
   


a



     

 











ch
     
 


     
15                       a                        ch                
16
        

    [7]   








- 
 

- 
- 
     
- 





                  




16               [7]            -     -  -        -                             
17




Theo B

     



     


ính
     
        
       
p


     

- 
         
-  

-               
-          
 
17     Theo B                   ính                        p          -            -    -                -            
18
  


          


1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai
- Bản chất chế độ sở hữu đất đai

 toàn




            

heo quy

         

     
           
         

       




18                   1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai - Bản chất chế độ sở hữu đất đai   toàn                   heo quy                                                    và  
19

     
        



                  
82
             


       
               

  


 

               

   



- 
-  
  
     
.
19                                       82                                                                          -  -            .
20
 

     
     
 


 

-            

     




- pu - 
    

     
  


          




           
   
20                       -                        - pu -                                                 
21








   
 
    


           
 
      
    

            

          
           


   

 

               
21                                                                                                               
22





  

 
    
    
trò là



  
        




        

     
   
    

       


22                      trò là                                                       