Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Giải pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện đô thị hóa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

2,257
202
107
3







   -    
       
        

    

 
 
        


“Giải pháp quản sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện đô thị
hóa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”.
2. Mục đích nghiên cứu:
a. Mục đích:



b. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- 

3           -                                            “Giải pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện đô thị hóa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”. 2. Mục đích nghiên cứu: a. Mục đích:    b. Nhiệm vụ nghiên cứu: -  
4
- 
     

-  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
a. Đối tượng nghiên cứu


-  
- 

-       
 .
b. Phạm vi nghiên cứu
- 
- -
-  
.
4. Phương pháp nghiên cứu
a. Nội dung nghiên cứu:
- .
b. Phương pháp nghiên cứu cụ thể


4 -         -    3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu a. Đối tượng nghiên cứu   -   -   -         . b. Phạm vi nghiên cứu -  - - -   . 4. Phương pháp nghiên cứu a. Nội dung nghiên cứu: - . b. Phương pháp nghiên cứu cụ thể  
5




1.4.7. Ph
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:

- 


- 

Thái Nguyên.
6. Kết cấu của luận văn




 

 
5     1.4.7. Ph 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:  -    -   Thái Nguyên. 6. Kết cấu của luận văn         
6
CHƯƠNG 1: SỞ LUẬN THỰC TIỄN VỀ QUẢN SỬ
DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN ĐÔ THỊ HÓA
1.1 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đất đai
1.1.1 Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của đất đai
1. Khái niệm về đất đai
          [     
14/2012/TT-BTNMT 
]


     -  




     

2. Vai trò của đất đai:
   





 



6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN ĐÔ THỊ HÓA 1.1 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đất đai 1.1.1 Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của đất đai 1. Khái niệm về đất đai           [       14/2012/TT-BTNMT  ]        -              2. Vai trò của đất đai:              
7
.
1.1.2 Phân loại đất đai
  -11- 






   


    
   




      
   
- 
        
 

      
t;




7 . 1.1.2 Phân loại đất đai   -11-                                      -                     t;    
8
1.1.3 Sử dụng đất đai
- 
   
KT -    

       KT- XH cao

        


- 
-     tích   hình thàn

-            

- 

a. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất
* 
nh


.
* Nhóm các yếu tố kinh tế, kỹ thuật canh tác:

 
i  hi i
8 1.1.3 Sử dụng đất đai -      KT -             KT- XH cao             -  -  lý    tích   hình thàn  -              -   a. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất *  hình   . * Nhóm các yếu tố kinh tế, kỹ thuật canh tác:    i  hi i
9
    i ti   i   
báo thông mi      
     
các bitrình khai i
theo chii
* Nhóm các yếu tố kinh tế tổ chức: Nhóm yếu tố này bao gồm:
- Công t     
       
           

 

-  

nghi i 

* Nhóm các yếu tố xã hội: 
- th   t nông nghi  


- hính sách.
-   -     

- inh nghi    


:    
9     i ti   i    báo thông mi             các bitrình khai i theo chii * Nhóm các yếu tố kinh tế tổ chức: Nhóm yếu tố này bao gồm: - Công t                              -    nghi i   * Nhóm các yếu tố xã hội:  - th   t nông nghi     - hính sách. -   -       - inh nghi       :    
10
    


nh
* 
- 

-    

- 



-         
dân.             
kinh 
* 
- t);
- 
- 
- 
- 
         
v
- 
10        nh *  -   -      -     -          dân.              kinh  *  - t); -  -  -  -            v - 
11
- 

-  
inh thái.
c. 



- 
 



-   xã h   trong    nông   

-       
 

* 

        

- 


- 
 
11 -   -   inh thái. c.     -       -   xã h  xã  trong    nông     -           *             -    -   
12



          

úa,



-    


- 
          

 

- 

 
- 


* 



12                úa,    -       -                 -     -    *    