Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Giải pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện đô thị hóa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

2,241
202
107
i
LỜI CAM ĐOAN


         
  

  ngành
 
     


Tác giả luận văn
Hoàng Mạnh Hùng
i LỜI CAM ĐOAN                    ngành           Tác giả luận văn Hoàng Mạnh Hùng
ii
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình ng 
  - Trần Văn Hòe  
- T
 
giáo, giáo             giáo
Q
 
         
 .
  UBND
 



 
 
giáo, giáo 

Tác giả luận văn
Hoàng Mạnh Hùng
ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình ng    - Trần Văn Hòe   - T   giáo, cô giáo             giáo Q              .   UBND           giáo, cô giáo   Tác giả luận văn Hoàng Mạnh Hùng
iii
MỤC LỤC
 .............................................................................vi
 .................................................................................................... vii
 ................................................................................... viii
 ............................................................................................................. 1
  
 .................................................. 6
 ............................................................ 6
 .......................................................... 6
 ............................................................................................. 7
 .............................................................................................. 8
 ......................................................... 13
 ............................................ 14
 ............. 18
         
 ....................................................... 30
 .......................................................................................... 31
           
   
NGUYÊN ...................................................................................................................... 32
 ............................................................ 32
-  ........................... 32
............................................. 43

............................................................................................................................... 43
 .............. 44
       
 ........................................................................................................ 55
2.3.1.   công tác ban hành   quy  pháp    lý, 
      n   ..................................................... 55
iii MỤC LỤC  .............................................................................vi  .................................................................................................... vii  ................................................................................... viii  ............................................................................................................. 1     .................................................. 6  ............................................................ 6  .......................................................... 6  ............................................................................................. 7  .............................................................................................. 8  ......................................................... 13  ............................................ 14  ............. 18            ....................................................... 30  .......................................................................................... 31                 NGUYÊN ...................................................................................................................... 32  ............................................................ 32 -  ........................... 32 ............................................. 43  ............................................................................................................................... 43  .............. 44          ........................................................................................................ 55 2.3.1.   công tác ban hành   quy  pháp    lý,     và     n   ..................................................... 55
iv
xác    hành chính,    
 hành chính,    hành chính ................................................................ 60
2.3.3   công tác  sát,       chính,   
     quy      tra,  giá tài nguyên
  tra xây  giá  ............................................................................... 61
2.3.4   công tác  quy       ................... 61
2.3.5  ng tác   giao  cho thuê  thu   
     ............................................................................................ 62
      tái   khi thu   ..... 63
2.6.7   công tác         chính, 
          nhà tài  khác  
  ................................................................................................................... 63
 kê,  y ng   thông tin
  .................................................................................................................. 64
2.3.9   công tác  tài chính    giá   
      ......................................................................................... 64
2.3.10   công tác  lý, giám sát      
     ........................................................................................... 65
2.3.11   công tác thanh tra,  tra, giám sát, theo dõi,  giá 
 hành quy   pháp      vi  pháp    
.............................................................................................................................. 65
2.3.12   công tác   giáo  pháp      
tranh          cáo trong    
 ......................................................................................................................... 66
 
 .................................................................................................. 66
 ............................................................................. 66
 ............................................................................ 67
 .................................................................. 68
 ......................................................................................... 68
iv xác    hành chính,  và  lý     hành chính,    hành chính ................................................................ 60 2.3.3   công tác  sát,       chính,        và   quy      tra,  giá tài nguyên   tra xây  giá  ............................................................................... 61 2.3.4   công tác  lý quy       ................... 61 2.3.5   công tác  lý  giao  cho thuê  thu         ............................................................................................ 62  lý      tái   khi thu   ..... 63 2.6.7   công tác  ký    và  lý    chính,            nhà  và tài  khác     ................................................................................................................... 63  kê,  kê   xây ng   thông tin   .................................................................................................................. 64 2.3.9   công tác  lý tài chính    và giá   lý        ......................................................................................... 64 2.3.10   công tác  lý, giám sát     và        ........................................................................................... 65 2.3.11   công tác thanh tra,  tra, giám sát, theo dõi,  giá   hành quy   pháp     và  lý vi  pháp     .............................................................................................................................. 65 2.3.12   công tác   giáo  pháp       tranh          cáo trong  lý và     ......................................................................................................................... 66    .................................................................................................. 66  ............................................................................. 66  ............................................................................ 67  .................................................................. 68  ......................................................................................... 68
v
      
           
  ......... 70
3.1.  ................................................................................................. 70
 ..................................................................... 70
 .............................................................. 70
3.1.3  ........................................................................... 71
 .................................................................................................. 71
-  2020
 ....................................................................................................... 72
 ...................................................................................... 75
     
 ..................................................... 80
        
 ........................ 85
       
            
 .............................................................................................................. 96
 ............................................................................................. 97
 ...................................................................... 99
v                      ......... 70 3.1.  ................................................................................................. 70  ..................................................................... 70  .............................................................. 70 3.1.3  ........................................................................... 71  .................................................................................................. 71 -  2020  ....................................................................................................... 72  ...................................................................................... 75        ..................................................... 80           ........................ 85                       .............................................................................................................. 96  ............................................................................................. 97  ...................................................................... 99
vi
DANH MỤC BIỂU ĐỒ HÌNH ẢNH
à 2016 ....... 39
vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ HÌNH ẢNH à 2016 ....... 39
DANH MỤC BẢNG
.1 ...................................... 35
 ..................................................... 38
 2.3 ................... 40
 :  .......................................................................... 42
         
  .......................................................................... 48
 ............ 50
 ............... 50
                
-2017 ............................................................................................................... 54
  
 .................................................................................................... 55

-2017 ..................................... 57
-2025 ................................................................. 77
-2030 .................................... 78
3.3 ....................... 82
vii DANH MỤC BẢNG .1 ...................................... 35  ..................................................... 38  2.3 ................... 40  :  .......................................................................... 42             .......................................................................... 48  ............ 50  ............... 50                  -2017 ............................................................................................................... 54     .................................................................................................... 55  -2017 ..................................... 57 -2025 ................................................................. 77 -2030 .................................... 78 3.3 ....................... 82
viii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viêt tăt
Chữ viêt đầy đủ
UBND
Uy ban nhân dân
QSD

QH

KTXH

HTX

KT - XH
- 


LUT
Land Use Type 
STT

UBND
Uy ban nhân dân
viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viêt tăt Chữ viêt đầy đủ UBND Uy ban nhân dân QSD  QH  KTXH  HTX  KT - XH -    LUT Land Use Type  STT  UBND Uy ban nhân dân
1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
 
   nuôi, nuôi       
      
  
         

nông ng
         

 

  

         
        

-
     






         
     

1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài      nuôi, nuôi                             nông ng                                       -                             
2


- - 
 -         




        
       

 





 


        

        
 

        
       
     
  -    

2   - -   -                                                                                          -     