Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho học sinh trường Trung học phổ thông Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

7,217
124
100
  

HS? (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4).
TT
Nội dung
Mức độ thực hiện
1
2
3
4
1


2
          Nhà

3
í

4
      

5



              
(Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4)
TT
Nội dung
Mức độ thực hiện
1
2
3
4
1
         

2

3

4
     
thông tin HS
5

công tác

(Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4)
TT
Nội dung
Mức độ thực hiện
1
2
3
4
1
   

2
 

    HS? (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4). TT Nội dung Mức độ thực hiện 1 2 3 4 1   2           Nhà  3 í  4         5                   (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) TT Nội dung Mức độ thực hiện 1 2 3 4 1            2  3  4       thông tin HS 5  công tác  (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) TT Nội dung Mức độ thực hiện 1 2 3 4 1      2   
3


4
   

5
       

 
(Yếu=1; Trung
bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4)
TT
Nội dung
Mức độ thực hiện
1
2
3
4
1
      

2


3
   

4
    

   
   
(Rất thiếu thốn =1; Thiếu thốn=2; Bình thường =3; Đầy đủ=4)
TT
Nội dung
Mức độ thực hiện
1
2
3
4
1

2


3

4
      

3   4      5            (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) TT Nội dung Mức độ thực hiện 1 2 3 4 1         2   3      4               (Rất thiếu thốn =1; Thiếu thốn=2; Bình thường =3; Đầy đủ=4) TT Nội dung Mức độ thực hiện 1 2 3 4 1  2   3  4        
Phần II. Đánh giá thực trạng Quản lý dạy học n Tiếng Anh theo hƣớng
phát triển năng lực HS

(Yếu=1; Trung bình
(TB)=2; Khá=3; Tốt=4)
TT
Nội dung
Mức độ thực hiện
1
2
3
4
1

NLHS
2
QL G

3


4


    

(Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4)
TT
Nội dung
Mức độ thực hiện
1
2
3
4
1


2


3


4
   

Phần II. Đánh giá thực trạng Quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo hƣớng phát triển năng lực HS  (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) TT Nội dung Mức độ thực hiện 1 2 3 4 1  NLHS 2 QL G  3   4         (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) TT Nội dung Mức độ thực hiện 1 2 3 4 1   2   3   4     

(Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4)
TT
Nội dung
Mức độ thực hiện
1
2
3
4
1
nh
2


3
-
HS và SV-
4


Câu 
(Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4)
TT
Nội dung
Mức độ thực hiện
1
2
3
4
1
   

2


3


4

Câu
 (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4; Rất tốt=5)
TT
Nội dung
Mức độ thực hiện
1
2
3
4
1

     

2


3
      

4
 

 (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) TT Nội dung Mức độ thực hiện 1 2 3 4 1 nh 2   3 - HS và SV- 4   Câu  (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) TT Nội dung Mức độ thực hiện 1 2 3 4 1      2   3   4  Câu  (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4; Rất tốt=5) TT Nội dung Mức độ thực hiện 1 2 3 4 1         2   3         4   
 

a.  b. 
c.  d. 
  

a.  b. 
c.  d. 


a.  b. 
c.  d. 


...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Chân thành cm  s hp tác ca các Thy/Cô!
   a.  b.  c.  d.      a.  b.  c.  d.    a.  b.  c.  d.    ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Chân thành cm  s hp tác ca các Thy/Cô!
Phụ lục 2. PHIẾU TRƢNG CẦY Ý KIẾN
(Dành cho học sinh )
Các em học sinh thân mến!
         


 



 



           
(Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4).
TT
Nội dung
Mức độ thực hiện
1
2
3
4
1


2

3
í

4
      

5



             
NLHS? (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4)
TT
Nội dung
Mức độ thực hiện
1
2
3
4
1
         

2

3

4
     
thông tin HS
5

công tác
Phụ lục 2. PHIẾU TRƢNG CẦY Ý KIẾN (Dành cho học sinh ) Các em học sinh thân mến!                                   (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4). TT Nội dung Mức độ thực hiện 1 2 3 4 1   2  3 í  4         5                  NLHS? (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) TT Nội dung Mức độ thực hiện 1 2 3 4 1            2  3  4       thông tin HS 5  công tác
 
(Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4)
TT
Nội dung
Mức độ thực hiện
1
2
3
4
1
   

2
 

3


4
   
 
5

 
(Yếu=1; Trung
bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4)
TT
Nội dung
Mức độ thực hiện
1
2
3
4
1
      

2


3
  

4
    

Câu 5
   
HS? (Rất thiếu thốn =1; Thiếu thốn=2; Bình thường =3; Đầy đủ=4)
TT
Nội dung
Mức độ thực hiện
1
2
3
4
1

2


3

4
      

  (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) TT Nội dung Mức độ thực hiện 1 2 3 4 1      2    3   4       5    (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) TT Nội dung Mức độ thực hiện 1 2 3 4 1         2   3     4       Câu 5     HS? (Rất thiếu thốn =1; Thiếu thốn=2; Bình thường =3; Đầy đủ=4) TT Nội dung Mức độ thực hiện 1 2 3 4 1  2   3  4        
Phụ lục 3. PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN
(Dành cho phụ huynh)
   
   

(Xin ông/bà đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến của mình và cho ý kiến về
các câu hỏi mở)
 
(Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4)
TT
Nội dung
Mức độ thực hiện
1
2
3
4
1

2

3
   

4

5
      

6

hàng ngày.
7
        
    

8


9

 
Phụ lục 3. PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho phụ huynh)          (Xin ông/bà đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến của mình và cho ý kiến về các câu hỏi mở)   (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) TT Nội dung Mức độ thực hiện 1 2 3 4 1  2  3      4  5         6  hàng ngày. 7                8   9   
Phụ lục 4. PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN
)
Các Thy cô thân mến!
Qua thi gian nghiên cu v thc trng dy hc và thc trng qun dy
hc môn Ting Anh thng phát tric HS tng THPT ng Hòa
B, huyn ng Hòa, Hà Ni. Tôi  xut các Bin pháp nhm nâng
cao hiu qu qun dy hc môn Ti  ng phát trin NLHS trong
ng, Thy/Cô vui lòng cho ý kin v mc  cp thit và m kh thi
ca các bi xut.
Chúng tôi chân thành cm  s cng tác ca các Thy/Cô giáo!
1. Mc đ cp thiết
TT
Các bin pháp
Mức độ
Rt
cp
thit
Cp
thit
Ít cp
thit
Không
cp
thit
1

  

2
    

3

     
viên t

4
     


5
    
  

6
Xây 

7


8
  
    g

Phụ lục 4. PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN ) Các Thầy cô thân mến! Qua thi gian nghiên cu v thc trng dy hc và thc trng qun lý dy hc môn Ting Anh thng phát tric HS tng THPT ng Hòa B, huyn ng Hòa, Hà Ni. Tôi  xut các Bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý dy hc môn Ti  ng phát trin NLHS trong ng, Thy/Cô vui lòng cho ý kin v mc  cp thit và m kh thi ca các bi xut. Chúng tôi chân thành cm  s cng tác ca các Thy/Cô giáo! 1. Mức độ cấp thiết TT Các biện pháp Mức độ Rt cp thit Cp thit Ít cp thit Không cp thit 1      2       3        viên t  4         5          6 Xây   7   8        g 
2. Mc đ kh thi
TT
Các bin pháp
Mức độ
Rt
kh
thi
Kh
thi
Ít
kh
thi
Không
kh
thi
1
        


2
  n

3



4

  

5
  

6


7
   

8



2. Mức độ khả thi TT Các biện pháp Mức độ Rt kh thi Kh thi Ít kh thi Không kh thi 1            2   môn  3    4      5     6   7      8   