Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho học sinh trường Trung học phổ thông Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

7,248
124
100
75
TT
Tên biện pháp
Mức độ cấp thiết
Thứ
hạng
Rất
cấp
thiết
Cấp
thiết
It cấp
thiết
Không
cấp
thiết
4
      

      

56
8
0
0
3,88
5
5
     
      

56
8
0
0
3,88
5
6
     
 

54
10
0
0
3,84
8
7
       


56
8
0
0
3,88
5
8

     

60
4
0
0
3,94
3

 
0 84
- 2 
 100% CB-GV  
4,00 


     

      
 NLHS.

t       

75 TT Tên biện pháp Mức độ cấp thiết Thứ hạng Rất cấp thiết Cấp thiết It cấp thiết Không cấp thiết 4                 56 8 0 0 3,88 5 5               56 8 0 0 3,88 5 6          54 10 0 0 3,84 8 7           56 8 0 0 3,88 5 8         60 4 0 0 3,94 3    0 84 - 2   100% CB-GV   4,00                   NLHS.  t        
76
3.4.1.2. Kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp
   trình bày B3.4.
Bảng 3.4. Kết quả khảo sát mức độ khả thi của các biện pháp
TT
Tên biện pháp
Mức độ khả thi
Thứ
hạng
Rất
khả
thi
Khả
thi
Ít
khả
thi
Không
khả
thi
1

      môn

56
8
0
0
3,88
3
2
   

58
6
0
0
3,91
2
3
  
      
      

60
4
0
0
3,94
1
4
       
  

54
10
0
0
3,84
5
5

  

56
8
0
0
3,88
3
6
      
 
50
10
4
0
3,72
8
7

 

50
14
0
0
3,78
7
8



52
12
0
0
3,81
6
4: 
cao  4,00),

          



76 3.4.1.2. Kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp    trình bày B3.4. Bảng 3.4. Kết quả khảo sát mức độ khả thi của các biện pháp TT Tên biện pháp Mức độ khả thi Thứ hạng Rất khả thi Khả thi Ít khả thi Không khả thi 1        môn  56 8 0 0 3,88 3 2      58 6 0 0 3,91 2 3                   60 4 0 0 3,94 1 4             54 10 0 0 3,84 5 5      56 8 0 0 3,88 3 6          50 10 4 0 3,72 8 7     50 14 0 0 3,78 7 8    52 12 0 0 3,81 6 4:  cao  4,00),               
77
2  Anh

. 

 

.
    , 

Tiểu kết chƣơng 3
 theo



          ra làm
 

  

 
         
    nói
    

      


77 2  Anh  .      .     ,   Tiểu kết chƣơng 3  theo              ra làm                        nói               
78
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
 

 





lý DH theo  PT. V

  theo 
  .

theo   
  môn
 theo  phát tr  
     

    p 


 
   
NLHS  

1.      
.
78 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận           lý DH theo  PT. V    theo    .  theo      môn  theo  phát tr              p          NLHS    1.       .
79
2.     

3.   

4.  

5.   

6. 
7.         

8.  

 
  
2. Khuyến nghị



          

.
2.2


        
c theo phát

- 
79 2.       3.     4.    5.     6.  7.           8.         2. Khuyến nghị                . 2.2            c theo phát  - 
80
       



- Ch




.

-     
.
- 
.
- 

80            - Ch     .  -      . -  . -  
81
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu Tiếng Việt
1. Nghị quyết số
29 về Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và đào tạo
2.  Vấn đề quản lý và việc vận dụng vào quản lý nhà
trường, chuyên đề đào tạo quản lý giáo dục, 
3.  Một số khái niệm về quản lý giáo dục, 

4.  , “Dạy học kiểm tra đánh giá kết
quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn tiếng Anh cấp
THPT”, 
5. Toàn tập, 
6.     ,    
(2012), Quản lý giáo dục một số vấn đề lý luận và thực
tiễn, Nxb .
7.  Đại cương khoa học quản
, Nxb 
8. , Chiến lược phát triển giáo dục 2011-
2020, 
9. Đo lường và đánh giá trong giáo dục và dạy học,

10.   Quản lý hoạt động dạy học phát triển năng lực
học sinh Trường Trung học phổ thông B Phủ lý- tỉnh Hà nam 
 
11. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, 

12. Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ
XXI, Nxb 
81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt 1. Nghị quyết số 29 về Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và đào tạo 2.  Vấn đề quản lý và việc vận dụng vào quản lý nhà trường, chuyên đề đào tạo quản lý giáo dục, Hà  3.  Một số khái niệm về quản lý giáo dục,   4.  , “Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn tiếng Anh cấp THPT”,  5. Toàn tập,  6.     ,     (2012), Quản lý giáo dục một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb . 7.  Đại cương khoa học quản lý, Nxb  8. , Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020,  9. Đo lường và đánh giá trong giáo dục và dạy học,  10.   Quản lý hoạt động dạy học phát triển năng lực học sinh ở Trường Trung học phổ thông B Phủ lý- tỉnh Hà nam    11. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học,   12. Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI, Nxb 
82
13. Vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, Nxb .
14. H.Koontz, C.Odonnell, H.Weirich (1998), Những vấn đề cốt yếu của quản
, Nxb 
15.  Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo tiếp
cận năng lực
16.    Quản nhà nước về giáo dục luận thực tiễn,

17. Quản lý giáo dục một số vấn đề lý luận và thực
tiễn”.
18.   Nhài (2016), Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển
năng lực học sinh ở Trường Trung học cơ sở Hòa Bình, Huyện Thủy Nguyên,
Thành phố Hải Phòng 
19. Hoàng Phê (1998), Từ điển tiếng Việt, 
20.    Những khái niệm bản về luận quản lý.

21.  Luật Giáo dục, 
22.  (2007), Khoa học quản lý, Nxb 
23. Hoàng TBiện pháp quản lý hoạt động GDTC ở trường
Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
 
24.   Quản hoạt động dạy học theo định hướng phát
triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Duy Tiên, tỉnh
Hà Nam 
25. - Dạy học theo định hướng hình
thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông

26.    Báo cáo kết quả kiểm định trường đạt
chuẩn giai đoạn 1
82 13. Vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nxb . 14. H.Koontz, C.Odonnell, H.Weirich (1998), Những vấn đề cốt yếu của quản lý, Nxb  15.  Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực 16.    Quản lý nhà nước về giáo dục lý luận và thực tiễn,  17. Quản lý giáo dục một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. 18.   Nhài (2016), Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở Trường Trung học cơ sở Hòa Bình, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng  19. Hoàng Phê (1998), Từ điển tiếng Việt,  20.    Những khái niệm cơ bản về lý luận quản lý.  21.  Luật Giáo dục,  22.  (2007), Khoa học quản lý, Nxb  23. Hoàng TBiện pháp quản lý hoạt động GDTC ở trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh   24.   Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  25. - Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông  26.    Báo cáo kết quả kiểm định trường đạt chuẩn giai đoạn 1
83
27.  
28. Giáo dục học, 
Tài liu Tiếng Anh
29. Graddol, David (1997). The future of English? A guide to forecasting the
popularity of the English language in the 21st century. London: British
Council. Available for free from the website of the British Council.
30. Graddol, David (1999). The decline of the native speaker. In Graddol,
David/Meinhof, Ulrike (eds.). English in a Changing World. AILA Review 13, 57-68.
31. Graddol, David (2006). English Next. London: British Council. Available for
free from the website of the British Council.
83 27.   28. Giáo dục học,  Tài liệu Tiếng Anh 29. Graddol, David (1997). The future of English? A guide to forecasting the popularity of the English language in the 21st century. London: British Council. Available for free from the website of the British Council. 30. Graddol, David (1999). The decline of the native speaker. In Graddol, David/Meinhof, Ulrike (eds.). English in a Changing World. AILA Review 13, 57-68. 31. Graddol, David (2006). English Next. London: British Council. Available for free from the website of the British Council.
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN
(Dành cho Cán bộ quản lý – giáo viên )
Kính gửi: Quý Thầy/Cô
        

   
   
      




X
THÔNG TIN CÁ NHÂN

 Nam 
 CBQL GV
Phần I. Đánh giá thực trạng dạy học môn Tiếng Anh theo hƣớng phát
triển năng lực HS


a.  b. 
c.  d. 
 pháp

a.  b. 
c.  d. 
PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho Cán bộ quản lý – giáo viên ) Kính gửi: Quý Thầy/Cô                              X THÔNG TIN CÁ NHÂN   Nam   CBQL GV Phần I. Đánh giá thực trạng dạy học môn Tiếng Anh theo hƣớng phát triển năng lực HS   a.  b.  c.  d.   pháp  a.  b.  c.  d. 