Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho học sinh trường Trung học phổ thông Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

7,219
124
100
65
     

 

3.2.3.3. Điều kiện thực hiện
         


Giáo v  

.
   
 


 
3.2.4.1. Mục đích của biện pháp
 


 

3.2.4.2. Tổ chức thực hiện

              


nhân c


65           3.2.3.3. Điều kiện thực hiện             Giáo v    .           3.2.4.1. Mục đích của biện pháp        3.2.4.2. Tổ chức thực hiện                   nhân c  
66



 

        
  

 

       

    
     


-   

  

  

-     thành
tích c 
     



3.2.4.3. Điều kiện thực hiện
- 
66                                             -             -     thành tích c           3.2.4.3. Điều kiện thực hiện - 
67

  

- 
x


3.2.5.1. Mục đích của biện pháp


  


3.2.5.2. Tổ chức thực hiện
- PPDH nói chung
  ng Anh      
   

  





     
 

 
 
67       -  x   3.2.5.1. Mục đích của biện pháp        3.2.5.2. Tổ chức thực hiện - PPDH nói chung   ng Anh                                
68
 

-       

h sau:



   

Vi , p


.
3.2.5.3. Điều kiện thực hiện
-  

- 



3.2.6.1. Mục đích của biện pháp
 

 -  h
 các  

3.2.6.2. Tổ chức thực hiện
            

68    -         h sau:         Vi , p   . 3.2.5.3. Điều kiện thực hiện -    -     3.2.6.1. Mục đích của biện pháp     -  h   các    3.2.6.2. Tổ chức thực hiện              
69
- X ,
- X

-       
 ...
     giáo
 an ninh       

trê





-     
  ung



-    
- - 
     

3.2.6.3. Điều kiện thực hiện
    

 


69 - X , - X  -         ...      giáo  an ninh          trê      -        ung    -     - -         3.2.6.3. Điều kiện thực hiện          
70


3.2.7.1. Mc đích ca bin pháp
  ây     

       
 nói chung.
3.2.7.2. Tổ chức thực hiện
 
- 

c 

+ Ct b dy h  dùng dy hc, máy
chiu, TV, máy tính và các thit b h tr 
 


 



+  


t
          
 
- 
70   3.2.7.1. Mục đích của biện pháp   ây                nói chung. 3.2.7.2. Tổ chức thực hiện   -   c   + Ct b dy h  dùng dy hc, máy chiu, TV, máy tính và các thit b h tr           +     t              - 
71
        

+  giáo viên  
    

ng

   



     



   
  


   

 

CSVC
3.2.7.3. Điều kiện thực hiện
; 
;  

   ;  
71           +  giáo viên         ng                                   CSVC 3.2.7.3. Điều kiện thực hiện ;  ;       ;  
72
  

  

3.2.8.1. Mục tiêu của biện pháp

.
3.2.8.2. Tổ chức thực hiện
- 
 
- 
- 

- 

            
  
 



 
Tro
, 
 
; ; .
3.2.8.3. Điều kiện thực hiện
-        

72         3.2.8.1. Mục tiêu của biện pháp  . 3.2.8.2. Tổ chức thực hiện -    -  -   -                          Tro ,    ; ; . 3.2.8.3. Điều kiện thực hiện -         
73
- 

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
i qnhau
   



   

trí, vai trò khác nhau.  
    , 

 

          
 
3.4. Khảo nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp

trong Nhà
 
 tri

: CBQL; 
Bảng 3.1. Đối tƣợng khảo sát
TT
Đối tƣợng khảo sát
Tổng số
Ghi chú
1

2
2
Giáo viên
62
Tổng số
64
73 -   3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp i qnhau       Cá      trí, vai trò khác nhau.       ,                   3.4. Khảo nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp  trong Nhà    tri  : CBQL;  Bảng 3.1. Đối tƣợng khảo sát TT Đối tƣợng khảo sát Tổng số Ghi chú 1  2 2 Giáo viên 62 Tổng số 64
74
3.4.3. Tiêu chí và th
- ng hoá và tính toán s liu bng 2 hình thc:
m s ng tr li t l % kt qu c
c v m kho sát cách xác
nh m 
Thang đim kho sát:
Vim theo 4 m (min = 1, max = 4), ta có th nh
và so sánh các ni dung thông qua giá tr trung bình là: x
Các mc đ và tiêu chí đánh giá nh theo Bng 3.2:
Bảng 3.2. Mức độ và tiêu chí đánh giá
Mức độ và Tiêu chí đánh giá
Cách cho điểm
Chuẩn đánh giá

4
3,25 4,0

3
2,5 3,24

2
1,75 2,49

1
< 1,75

3.4.1.1. Kết quả khảo sát tính cấp thiết của các biện pháp
Bảng 3.3. Kết quả đánh giá mức độ cấp thiết của các biện pháp
TT
Tên biện pháp
Mức độ cấp thiết
Thứ
hạng
Rất
cấp
thiết
Cấp
thiết
It cấp
thiết
Không
cấp
thiết
1

    
 

62
2
0
0
3,97
2
2

 

64
0
0
0
4,00
1
3
   

     
     

58
6
0
0
3,91
4
74 3.4.3. Tiêu chí và th - ng hoá và tính toán s liu bng 2 hình thc: m s ng tr li t l % kt qu c c v m kho sát và cách xác nh m  Thang điểm khảo sát: Vim theo 4 m (min = 1, max = 4), ta có th nh và so sánh các ni dung thông qua giá tr trung bình là: x Các mức độ và tiêu chí đánh giá nh theo Bng 3.2: Bảng 3.2. Mức độ và tiêu chí đánh giá Mức độ và Tiêu chí đánh giá Cách cho điểm Chuẩn đánh giá  4 3,25  4,0  3 2,5  3,24  2 1,75  2,49  1 < 1,75  3.4.1.1. Kết quả khảo sát tính cấp thiết của các biện pháp Bảng 3.3. Kết quả đánh giá mức độ cấp thiết của các biện pháp TT Tên biện pháp Mức độ cấp thiết Thứ hạng Rất cấp thiết Cấp thiết It cấp thiết Không cấp thiết 1          62 2 0 0 3,97 2 2     64 0 0 0 4,00 1 3                   58 6 0 0 3,91 4