Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho học sinh trường Trung học phổ thông Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

7,216
124
100
55
       
           
  
 -

Tiểu kết chƣơng 2
ng THPT ng Hòa B, huyn ng Hòa, Hà Ni có truyn thng v
p và phát trit chun c 1 theo quy
nh ca B 
Hong dy hc và qun lý dy hc môn ting Anh theo tip cn phát trin
NLHS T c ng quan tâm
và trin khai. V c công tác, bng ct chun và
trên chun ng yêu cu dy hc ca ngành giáo dc. Nhn thc c CB-GV
và hc sinh v vai trò ci mc dy hc theo tip cn phát
trin NLHS u công tác qun dy hc theo tip cn phát trin NLHS
T c nhng thành qu nhnh.
Tuy nhiên, bên    công tác  môn
theo  T n
        
 
NLHS 
    

 
          
    các   nh       nghiên
   tìm ra các  nâng cao   môn
theo  T
 
55                         -  Tiểu kết chƣơng 2 ng THPT ng Hòa B, huyn ng Hòa, Hà Ni có truyn thng v p và phát trit chun c 1 theo quy nh ca B  Hong dy hc và qun lý dy hc môn ting Anh theo tip cn phát trin NLHS  T c ng quan tâm và trin khai. V c công tác, bng ct chun và trên chun ng yêu cu dy hc ca ngành giáo dc. Nhn thc c CB-GV và hc sinh v vai trò ci mc dy hc theo tip cn phát trin NLHS u công tác qun lý dy hc theo tip cn phát trin NLHS  T c nhng thành qu nhnh. Tuy nhiên, bên    công tác  lý môn theo  T  còn            NLHS                          và các   nh       nghiên     tìm ra các  nâng cao   môn theo  T là  
56
CHƢƠNG 3
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP
CẬN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRƢỜNG THPT ỨNG HÒA B,
HUYỆN ỨNG HÒA, HÀ NỘI
3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp


  

     pháp 
  
        
  




  

 
nói riêng.       



   



56 CHƢƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRƢỜNG THPT ỨNG HÒA B, HUYỆN ỨNG HÒA, HÀ NỘI 3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp  lý      lý      pháp                 tí          nói riêng.                 
57
 



Khi         





 
   
      
      
     
          
  , 
    

cho  

  
 ,    

ông
tác  

  
 
57      Khi                                                      ,        cho        ,      ông tác        
58
, 
    , tránh



 
  

3.2. Biện pháp quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho HS
trƣờng THPT Ứng Hòa B, Hà Nội
       



 
    

3.2.1.1. Tổ chức nâng cao nhận thức cho giáo viên
* Mục đích:           
PPDH PPDH môn 
Anh 
   chuyên môn,    
         
PPDH 
* Nội dung và tổ chức thực hiện
 
.

  

58 ,      , tránh          3.2. Biện pháp quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho HS trƣờng THPT Ứng Hòa B, Hà Nội                    3.2.1.1. Tổ chức nâng cao nhận thức cho giáo viên * Mục đích:            PPDH PPDH môn  Anh     chuyên môn,               PPDH  * Nội dung và tổ chức thực hiện   .     
59


  
   




    



* Điều kiện thực hiện

 
Anh 

 


3.2.1.2. Nâng cao nhận thức cho học sinh về việc học theo định hướng phát triển
năng lực
* Mục đích: 
   

     
     

* Nội dung, tổ chức thực hiện
        
59                      * Điều kiện thực hiện    Anh       3.2.1.2. Nâng cao nhận thức cho học sinh về việc học theo định hướng phát triển năng lực * Mục đích:                    * Nội dung, tổ chức thực hiện         
60

m          


 

   




 ác em



    



      

       

* Điều kiện thực hiện:

            
  

.
60  m                         ác em                             * Điều kiện thực hiện:                   .
61


3.2.2.1. Mục đích của biện pháp.
  
      

3.2.2.2. Tổ chức thực hiện
- PT 
- 
 
 -

- 



-     

     



    



       -
 

61   3.2.2.1. Mục đích của biện pháp.            3.2.2.2. Tổ chức thực hiện - PT  -     -  -     -                               -   
62
+  

  

 




  
     
  
   

      
    
t

3.2.2.3. Điều kiện thực hiện
-   

- 
  

         

3.2.3.1. Mục đích của biện pháp
 ích

62 +            và                                t  3.2.2.3. Điều kiện thực hiện -     -                 3.2.3.1. Mục đích của biện pháp  ích 
63
          

3.2.3.2. Tổ chức thực hiện
-    

 

   
  

    
    

  


tìm 

-     


          
       

    
   

- 
   
     
63             3.2.3.2. Tổ chức thực hiện -                                 tìm   -                                      -           
64






    
giáo viên:

   
  .




 




- 
    
 


 

-  
 
64            giáo viên:        .           -              -    