Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho học sinh trường Trung học phổ thông Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

7,221
124
100
25
Qun lý h t trong các hong qun lý, là mn phn
ánh quá trình qun lý có tính khách quan và c th giúp hing nm ch
vic thc hin quy ch chuyên môn ca GV theo yêu c ra.
u l ng ph thông có nhiu cp h
nh h i vi mi giáo viên phi có:
Bài son, k hoch ging dy theo tun, s d gi p, s ch nhim và
các h nh ca S GD&
 qun tt h  a GV, hing c nh ni
dung, thng nht mu ghi chép các loi s sách, kt hp vi t ng chuyên môn
k ho ng xuyên ki   ng h  a tng GV, t
ng chuyên môn.
1.3.4. Qun lý hong hc ca HS theo tip cc
 vào kt qu môn hc tic ca h
vào các ch tiêu phng cn xây dng các bin pháp giáo dc
phù hp nhm phát huy tinh th c tp cho hc sinh môn
hc này.
Hc tp trên lp: Yêu cu mi hc sinh t xây dc tinh th
hc tn, nc cách hc, cách t hc, t rèn luyn, có ý thc hc tp
tt, bit tp trung nghe gi hiu bài ngay ti lp, chuyên cn hc bài và làm bài
 trung thc trong kim tra.
Hc tp nhà: T bit sp xp góc hc tp m bu kin tt nht
có th  thc hin tt nht nhim v hc t bài tp
v nhà, chun b bài hc hc mi và chun b  dùng hc tp.
ng k lut trong thc hin nn np hc tp môn ting Anh: Xây
dng, t ch ng viên hc tp cho hng viên cho hc
sinh có tin b trong lp và hc sinh hc tp ni tri trong lp. GV cn t
cho các em hc sinh qua hình thc các câu lc b c
b c b phóng viên nh, câu lc b 
hc sinh tìm hiu kin thc, phát trin trí tu phù hc trí tu ca hc sinh,
làm tt s kích thích hong hc tp ca hc sinh.
25 Qun lý h t trong các hong qun lý, là mn phn ánh quá trình qun lý có tính khách quan và c th giúp hing nm ch vic thc hin quy ch chuyên môn ca GV theo yêu c ra. u l ng ph thông có nhiu cp h nh h i vi mi giáo viên phi có: Bài son, k hoch ging dy theo tun, s d gi p, s ch nhim và các h nh ca S GD&  qun lý tt h  a GV, hing c nh ni dung, thng nht mu ghi chép các loi s sách, kt hp vi t ng chuyên môn có k ho ng xuyên ki   ng h  a tng GV, t ng chuyên môn. 1.3.4. Qun lý hong hc ca HS theo tip cc  vào kt qu môn hc tic ca h vào các ch tiêu phng cn xây dng các bin pháp giáo dc phù hp nhm phát huy tinh th c tp cho hc sinh  môn hc này. Hc tp trên lp: Yêu cu mi hc sinh t xây dc tinh th hc tn, nc cách hc, cách t hc, t rèn luyn, có ý thc hc tp tt, bit tp trung nghe gi hiu bài ngay ti lp, chuyên cn hc bài và làm bài  trung thc trong kim tra. Hc tp  nhà: T bit sp xp góc hc tp  m bu kin tt nht có th  thc hin tt nht nhim v hc t bài tp v nhà, chun b bài hc hc mi và chun b  dùng hc tp. ng  k lut trong thc hin nn np hc tp môn ting Anh: Xây dng, t ch ng viên hc tp cho hng viên cho hc sinh có tin b trong lp và hc sinh hc tp ni tri trong lp. GV cn t cho các em hc sinh qua hình thc các câu lc b c b c b phóng viên nh, câu lc b  hc sinh tìm hiu kin thc, phát trin trí tu phù hc trí tu ca hc sinh, làm tt s kích thích hong hc tp ca hc sinh.
26
1.3.5. Xây dng hc môn ting Anh theo tip cc
nh mt s yu t ng  ng hc t  ng,
h
2, Các nhân t ng tích c xây dng ng hc tp
m tip cc:
- V  vai trò quan trng nht trong vic giúp hc
sinh các hình thành nhng chun mc, ý thc trách nhim, thc hin chc
n cchi hóa tt hình thành nhân cách con
i hi phi có s y bng dn, rèn luyn ca các bc ph
huynh giúp các em làm quen và thc hin nhng chun mc, nn n
và ngoài xã hi.
- V ng: Tp trung tu kin v  vt cht, trang thit b
dy hc, cng to ra ng hc tp thân thin; ti
mi PPDH, gim áp lc dy hc theo hình thc tip cn ni dung, thc hin theo
m tip c c; gim áp lc v hình th y
mi có th ng hc tp tích cmng là mt ni
hc sinh không cm thy ngi khi hc tiny, các em s c
tích cc, phát huy kh c ca mình trong môn hc.
1.3.6. Qu  n phc v dy hc môn ting Anh theo tip cn
c
 vt chu kin quan trng nhng hình thành 
vào hou kin không th thic trong vic t chc nâng chng
dy và hc.
Ni dung qun lý CSVC trang thit b dy và hng:
+ Qung lp, phòng hc, bàn gh, bu kin khác phc
v cho lp hc.
+ Qun lý trang thit b phc v cho dy h
+ Qu ng hc vi các sách báo, tài liu phc v cho ging
dy ca giáo viên và hc tp ca hc sinh.
+ Qu dùng hc tp ca hc sinh.
26 1.3.5. Xây dng hc môn ting Anh theo tip cc nh mt s yu t ng  ng hc t  ng, h 2, Các nhân t ng tích c xây dng mông hc tp m tip cc: - V  vai trò quan trng nht trong vic giúp hc sinh các hình thành nhng chun mc, ý thc trách nhim, thc hin chc n c có chi hóa tt hình thành nhân cách con i hi phi có s y bng dn, rèn luyn ca các bc ph huynh giúp các em làm quen và thc hin nhng chun mc, nn n và ngoài xã hi. - V ng: Tp trung tu kin v  vt cht, trang thit b dy hc, cng to ra mông hc tp thân thin; ti mi PPDH, gim áp lc dy hc theo hình thc tip cn ni dung, thc hin theo m tip c c; gim áp lc v hình th y mi có th ng hc tp tích cmng là mt ni hc sinh không cm thy ngi khi hc tiny, các em s c tích cc, phát huy kh c ca mình trong môn hc. 1.3.6. Qu  n phc v dy hc môn ting Anh theo tip cn c  vt chu kin quan trng nhng hình thành  vào hou kin không th thic trong vic t chc nâng chng dy và hc. Ni dung qun lý CSVC  trang thit b dy và hng: + Qung lp, phòng hc, bàn gh, bu kin khác phc v cho lp hc. + Qun lý trang thit b phc v cho dy h + Qu ng hc vi các sách báo, tài liu phc v cho ging dy ca giáo viên và hc tp ca hc sinh. + Qu dùng hc tp ca hc sinh.
27
Hin nay v ng thc hin dy hc theo tip cc thì vic
 t b càng tr nên cp thii trang thit b phc v cho dy
hc ngày càng hii thì s dng, khai thác hiu qu các trang thit b cn phi
b chuyên môn nghip váp ng yêu cu
i mi PPDH theo tip cn nâng lc càng thêm cp thit.
1.3.7. Qun lý vic kiy hc theo tip cc
* Nhng ni dung qun lý hot đng kiểm tra đánh giá
- T chc và các mc tiêu nhn th
 cho dy hc nói chung và cho ki
c Phó hing ph trách chuyên môn cùng các
 chun kin thc k a môn hc, khi, lp
cùng tho lu xây dng mc ta môn hng thnh các
m c ci hc. Ngoài ra có th tham kho cán b qun lý ca các
 giáo d mc tiêu và m nh ca môn
hc s yêu cu giáo viên ging dy xây dng mc tiêu c th  nh các
c mà hc sinh cn hình thành và phát trin qua môn hc.
- Xây dng k hoch ki
K hoch kic thc hin chính là h thng các mu biu,
thm kim tra, ni dung kim tra và hình thc kim tra.
- T chc thc hin các hình thy hc.
 i phù hp vi mc tiêu, không chmc tiêu
ca môn hc mà còn là mc tiêu ca c o cho nên phi
qun lí quynh. Vic la chc kim tra s
góp phn rt ln vic nâng cao chng.
- T ch giáo viên theo dõi s tin b ca hc sinh
S dng kt qu ki y, h tr s tin b ca
hc sinh. S dng kt qu kim tra vào viu chy ca giáo viên
c tp ca hu chnh mc tiêu dy hc và giáo dc.
- Thu thp và x lí thông tin phn hi t hc sinh
Thu thp kp thi chính xác nhng thông tin v m   t
27 Hin nay v ng thc hin dy hc theo tip cc thì vic  t b càng tr nên cp thii trang thit b phc v cho dy hc ngày càng hii thì s dng, khai thác hiu qu các trang thit b cn phi b chuyên môn nghip váp ng yêu cu i mi PPDH theo tip cn nâng lc càng thêm cp thit. 1.3.7. Qun lý vic kiy hc theo tip cc * Những nội dung quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá - T chc và các mc tiêu nhn th  cho dy hc nói chung và cho ki c Phó hing ph trách chuyên môn cùng các  chun kin thc k a môn hc, khi, lp cùng tho lu xây dng mc ta môn hng thnh các m c ci hc. Ngoài ra có th tham kho cán b qun lý ca các  giáo d mc tiêu và m nh ca môn hc s yêu cu giáo viên ging dy xây dng mc tiêu c th  nh các c mà hc sinh cn hình thành và phát trin qua môn hc. - Xây dng k hoch ki K hoch kic thc hin chính là h thng các mu biu, thm kim tra, ni dung kim tra và hình thc kim tra. - T chc thc hin các hình thy hc.  i phù hp vi mc tiêu, không ch là mc tiêu ca môn hc mà còn là mc tiêu ca c o cho nên phi qun lí quynh. Vic la chc kim tra s góp phn rt ln vic nâng cao chng. - T ch giáo viên theo dõi s tin b ca hc sinh S dng kt qu ki y, h tr s tin b ca hc sinh. S dng kt qu kim tra vào viu chy ca giáo viên c tp ca hu chnh mc tiêu dy hc và giáo dc. - Thu thp và x lí thông tin phn hi t hc sinh Thu thp kp thi chính xác nhng thông tin v m   t
28
n kin th hc tp ca hc sinh mc tiêu
và chun môn tinh khách quan, chính xác m c hc tp
môn ting Anh ca hc sinh vào nhng thm nhnh, có tính chic theo
mc tiêu môn hc mt bng ch ng chung ca h 
nhân n chng hc tp môn ting Anh trên c n tiêu
cc và tích cng quy u chnh hot
ng dy và h c kt qu tt nht. Nh nh và thông báo kt qu, thành
tích hc tp môn ting Anh ca hc sinh ti m giúp hc sinh, ph huynh,
giáo viên, nhà qun lí... bit kt qu hc tp môn hc ca hnh
ng ngh nghip, có k hoch b tr, nâng cao chng hc tp ca hc sinh.
* Nhng yêu cu v qun hoạt động kiểm tra đánh giá trong giai đoạn
hin nay
Mun qun lý hong kiu qu theo tinh thi mi
n và toàn dia Ngh quyt TW29 khóa XI phm bo các yêu cu sau:
- Có mc tiêu, k hoch ki th, khoa hc phù hp vi thc
ting.
- Có quy trình kip.
- Phi hp s dng kt qu ki c vnh
giá cui k, cu i dy vi t  i hc,
ng vi.
- T chc, ch o vic thc hin ki
d trong kim b n thc mt cách
toàn din, tránh hc t ng ti phát trii hc.
- Thanh tra, kim tra hong ki  u chnh kp
th nâng cao chng ki
1.4. Nhng yếu t tác động ti qun dy hc môn tiếng Anh theo tiếp cn
năng lc hc sinh trƣờng THPT
1.4.1. Yu t ch quan
- V   c, phm cht ca Hi ng: Hi ng phi
i am hiu mc tiêu giáo dc, nguyên giáo d    c
28 n kin th hc tp ca hc sinh mc tiêu và chun môn tinh khách quan, chính xác m c hc tp môn ting Anh ca hc sinh vào nhng thm nhnh, có tính chic theo mc tiêu môn hc và mt bng ch ng chung ca h  nhân n chng hc tp môn ting Anh trên c n tiêu cc và tích cng quy u chnh hot ng dy và h c kt qu tt nht. Nh nh và thông báo kt qu, thành tích hc tp môn ting Anh ca hc sinh ti m giúp hc sinh, ph huynh, giáo viên, nhà qun lí... bit kt qu hc tp môn hc ca hnh ng ngh nghip, có k hoch b tr, nâng cao chng hc tp ca hc sinh. * Những yêu cầu về quản lí hoạt động kiểm tra đánh giá trong giai đoạn hiện nay Mun qun lý hong kiu qu theo tinh thi mi n và toàn dia Ngh quyt TW29 khóa XI phm bo các yêu cu sau: - Có mc tiêu, k hoch ki th, khoa hc phù hp vi thc ting. - Có quy trình kip. - Phi hp s dng kt qu ki c vnh giá cui k, cu i dy vi t  i hc, ng vi. - T chc, ch o vic thc hin ki d trong kim b n thc mt cách toàn din, tránh hc t ng ti phát trii hc. - Thanh tra, kim tra hong ki  u chnh kp th nâng cao chng ki 1.4. Những yếu tố tác động tới quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực học sinh ở trƣờng THPT 1.4.1. Yu t ch quan - V   c, phm cht ca Hi ng: Hi ng phi là i am hiu mc tiêu giáo dc, nguyên lý giáo d    c và
29
phy hc; có kh o, tip thu các ch 
trình, k hoch mt cách sâu sc, có kh n khai, ch o t chc thc hin
ni dung d i m  y hc; Hing
phi có hiu bit v tâm lý quu trong thc hin
nhim v. Tuy nhiên, thc t mt s c ch i mi PPDH
cng yêu cu.
- V c, phm cht cy hc môn ting
  lc, trc tip thc hin nhim v dy hc, làm nên
chng dy hc cng.
c giáo viên hi v s ng và
chy h  o chun trên chun,
c t c chuyên môn, nhn thc v i my
hc còn nhiu hn ch khác nhau.
+ Phm chc ngh nghii giáo viên phi luôn nêu cao tinh
thn trách nhic thc hin ý thc, ngh nghip ca
c bit vi GV dy môn ting Anh thì kh t, vic s dng ngôn
t phi mang tính chu 
+ Nhiu GV có nhn thnh rõ s cn thit phi mi
n dc các PPDH và k thut DH tích cc trong quá trình GD.
Tuy nhiên vn có mt b phn GV nhn thc v s cn thit phi mi PP ging
dy còn hn chu lý lun v PPDH sâu hoc vn dng chp vá nên
o s ng b t hiu qu. Tình trng DH theo li truyn th
mt chiu b môn ting Anh vn còn tn ti.
c chuyên môn, k m, phm cht ca
i giáo viên có ng trc tin chng dy hc, chng giáo dc
cng.
- V phm chc ca hc sinh:
 thc hi i m y hc theo tip cc thì vai
trò ci hc là rt quan tri hc phi tích cc, ch ng tip nhn
kin thc, rèn k  hic ca mình trong quá trình hc, còn giáo
29 phy hc; có kh o, tip thu các ch  trình, k hoch mt cách sâu sc, có kh n khai, ch o t chc thc hin ni dung d i m  y hc; Hing phi có hiu bit v tâm lý quu trong thc hin nhim v. Tuy nhiên, thc t  mt s c ch i mi PPDH cng yêu cu. - V c, phm cht cy hc môn ting   lc, trc tip thc hin nhim v dy hc, làm nên chng dy hc cng. c giáo viên hi v s ng và chy h  o chun và trên chun, c t c chuyên môn, nhn thc v i my hc còn nhiu hn ch khác nhau. + Phm chc ngh nghii giáo viên phi luôn nêu cao tinh thn trách nhic thc hin ý thc, ngh nghip ca c bit vi GV dy môn ting Anh thì kh t, vic s dng ngôn t phi mang tính chu  + Nhiu GV có nhn thnh rõ s cn thit phi mi n dc các PPDH và k thut DH tích cc trong quá trình GD. Tuy nhiên vn có mt b phn GV nhn thc v s cn thit phi mi PP ging dy còn hn chu lý lun v PPDH sâu hoc vn dng chp vá nên o s ng b t hiu qu. Tình trng DH theo li truyn th mt chiu  b môn ting Anh vn còn tn ti. c chuyên môn, k m, phm cht ca i giáo viên có ng trc tin chng dy hc, chng giáo dc cng. - V phm chc ca hc sinh:  thc hi i m y hc theo tip cc thì vai trò ci hc là rt quan tri hc phi tích cc, ch ng tip nhn kin thc, rèn k  hic ca mình trong quá trình hc, còn giáo
30
viên ch vng dng hoi hi kin
thc, rèn k c sau mi bài hc.
+ Phm ch c hc sinh còn ph thuc vào nhiu yu t 
u ki áo d u kin kinh t hi, np s
n sc dân tc c   u  n
quá trình hc tp ca hc sinh.
1.4.2. Yu t khách quan
Nh     n phát trin i mi
GD. T   thông
mi mà tri mng phát huy tính tích cc, ch ng,
sáng to ca HS.
  ng ch  i m    t tp
hun, hi tho chuyên môn các c i mi sinh hot chuyên môn da trên
nghiên cu bài hc; dy h ng phát tri c hc sinh; dy
hc tri nghim sáng tm phát tric
 ng ph  ng dn s 791/HD- a
B Giáo do.
Ngun lc phc v  i m    vt
cht, thit b dy hc, h tng công ngh  
ng b làm hn ch các PPDH hii.
Áp lc t phía xã hi lên GD ng trc tip chng dy và hc
cng.
Vy ngoài thc hin tt các chm v, nhà qun lý phi bit nm
bt các yu t ng ti qun lý hong dy hc, bit vn dng hp lý trên
 phi hp tích cc ging hi, thc hi 
ng li ch ng dy hc nói
chung và môn tit kt qu cao nht.
30 viên ch vng dng hoi hi kin thc, rèn k c sau mi bài hc. + Phm ch c hc sinh còn ph thuc vào nhiu yu t  u ki áo d u kin kinh t xã hi, np s n sc dân tc c   u có  n quá trình hc tp ca hc sinh. 1.4.2. Yu t khách quan Nh     n phát trin và i mi GD. T   thông mi mà tri mng phát huy tính tích cc, ch ng, sáng to ca HS.   ng ch  i m    t tp hun, hi tho chuyên môn các c i mi sinh hot chuyên môn da trên nghiên cu bài hc; dy h ng phát tri c hc sinh; dy hc tri nghim sáng tm phát tric  ng ph  ng dn s 791/HD- a B Giáo do. Ngun lc phc v  i m    vt cht, thit b dy hc, h tng công ngh   ng b làm hn ch các PPDH hii. Áp lc t phía xã hi lên GD có ng trc tip chng dy và hc cng. Vy ngoài thc hin tt các chm v, nhà qun lý phi bit nm bt các yu t ng ti qun lý hong dy hc, bit vn dng hp lý trên  phi hp tích cc ging và xã hi, thc hi  ng li ch ng dy hc nói chung và  môn tit kt qu cao nht.
31
Tiu kết chƣơng 1
Dy hc theo tip cn phát trig lc hc sinh ng THPT nói chung
b môn ting Anh nói riêng là yêu cu tt yu ci mn, toàn din
giáo do. Giáo dng phát tric hc sinh nhm
bo chu ra ca vic dy hc, thc hin mc tiêu phát trin toàn din các
phm cht nhân cách, chú trc vn dng tri thc trong nhng tình hung
thc tin nhm chun b c gii quyt các tình hung ca cuc
sng và ngh nghip.
Lun hành nghiên cu tm quan trng và tính tt yu ca hot
ng dy hc môn ting Anh theo tip cn phát trii hc.
Luu các yêu ci vi công tác QL hong dy
hc môn ting Anh theo tip cn phát trii hc, các bin pháp QL
hong dy hng ca nhng bing dy hc môn
ting phát tric HS.
Phn lý lun v dy hc môn ting Anh và qun lý hong dy hc môn
ting Anh theo tip cn phát trii hc c s dng làm
 :
- Phân tích thc trng dy hc và qun lý dy hc môn ting Anh theo tip
cn phát tric cho HS ng THPT ng Hòa B, huyn ng Hòa, Hà Ni

-  xut các bin pháp qun lý kh  nâng cao chng qun lý dy
hc môn ting Anh theo tip cn phát tring THPT ng Hòa
B, huyn ng Hòa, Hà N.
31 Tiểu kết chƣơng 1 Dy hc theo tip cn phát trig lc hc sinh  ng THPT nói chung và  b môn ting Anh nói riêng là yêu cu tt yu ci mn, toàn din giáo do. Giáo dng phát tric hc sinh nhm bo chu ra ca vic dy hc, thc hin mc tiêu phát trin toàn din các phm cht nhân cách, chú trc vn dng tri thc trong nhng tình hung thc tin nhm chun b c gii quyt các tình hung ca cuc sng và ngh nghip. Lun hành nghiên cu tm quan trng và tính tt yu ca hot ng dy hc môn ting Anh theo tip cn phát trii hc. Luu các yêu ci vi công tác QL hong dy hc môn ting Anh theo tip cn phát trii hc, các bin pháp QL hong dy hng ca nhng bing dy hc môn ting phát tric HS. Phn lý lun v dy hc môn ting Anh và qun lý hong dy hc môn ting Anh theo tip cn phát trii hc  c s dng làm  : - Phân tích thc trng dy hc và qun lý dy hc môn ting Anh theo tip cn phát tric cho HS ng THPT ng Hòa B, huyn ng Hòa, Hà Ni  -  xut các bin pháp qun lý kh  nâng cao chng qun lý dy hc môn ting Anh theo tip cn phát tring THPT ng Hòa B, huyn ng Hòa, Hà N.
32
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP
CẬN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRƢỜNG THPT ỨNG HÒA B,
HUYỆN ỨNG HÒA, HÀ NỘI
2.1. Khái quát về trƣờng THPT Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.



- 

í
   
 


xã Hoàng Long, Phú Túc
   

  

2.1.2GD
       5; quy
 
nhân viên 
 
          
 


32 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRƢỜNG THPT ỨNG HÒA B, HUYỆN ỨNG HÒA, HÀ NỘI 2.1. Khái quát về trƣờng THPT Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.    -   í         xã Hoàng Long, Phú Túc          2.1.2GD        5; quy mô   nhân viên                  
33

       

 
Bảng 2.1. Quy mô học sinh 3 năm 2015 2018
Năm học
2015-2016
Năm học
2016-2017
Năm học
2017-2018

1103
1164
1145
- Khối lớp 10
356
449
395
- Khối lớp 11
374
341
427
- Khối lớp 12
373
374
323

8
7
6
       







Nguồn: trường THPT Ứng Hòa B
2.1.3.  
      
   

 
        
           nhà

2.1.4. H 
,            
    
      
   


33             Bảng 2.1. Quy mô học sinh 3 năm 2015 – 2018 Năm học 2015-2016 Năm học 2016-2017 Năm học 2017-2018  1103 1164 1145 - Khối lớp 10 356 449 395 - Khối lớp 11 374 341 427 - Khối lớp 12 373 374 323  8 7 6                Nguồn: trường THPT Ứng Hòa B 2.1.3.  và                                    nhà  2.1.4. H  ,                              
34
 
   

     
 

2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng QLDH môn Tiếng Anh theo tiếp cận NLHS
trƣờng THPT Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Mo sát nhm thu thp s li c trng QLDH và các
yu t n thc trng QLDH môn Ting anh theo tip cn NLHS, t 
ng kt lun khoa h  c tin v thc
tr ca thc trng, tác gi  thc ti  xut các
bin pháp nhm nâng cao ch ng hiu qu QLDH theo tip cn NLHS
ng THPT ng Hòa B, huyn ng Hòa, Hà Ni.
2.2.2. Ni dung kho sát
- Khảo sát thực trạng dạy học môn Tiếng Anh theo tiếp cấn NLHS tại trường
THPT Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.




- Khảo sát thực trạng QLDH theo tiếp cận NLHS ở trường THPT Ứng Hòa
B, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
+ 
+ 
+  
+ 

34                 2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng QLDH môn Tiếng Anh theo tiếp cận NLHS trƣờng THPT Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, Hà Nội  Mo sát nhm thu thp s li c trng QLDH và các yu t n thc trng QLDH môn Ting anh theo tip cn NLHS, t  ng kt lun khoa h  c tin v thc tr ca thc trng, tác gi  thc ti  xut các bin pháp nhm nâng cao ch ng và hiu qu QLDH theo tip cn NLHS  ng THPT ng Hòa B, huyn ng Hòa, Hà Ni. 2.2.2. Ni dung kho sát - Khảo sát thực trạng dạy học môn Tiếng Anh theo tiếp cấn NLHS tại trường THPT Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.     - Khảo sát thực trạng QLDH theo tiếp cận NLHS ở trường THPT Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. +  +  +   +  