Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho học sinh trường Trung học phổ thông Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

7,278
124
100
15
yu; t  c tip nhn phi bit cách tip nhn, tc
da vào nhng yu t nào (t, ngn, hình nh, bing, s liu,
s ki có th c các thông tin và cách hiu c tip
nhng da vào kt qu cc. Nghe và phn hi
c mng
c tip nhn ch yu d
c hin.
c to ln là kh t vit, bit t chc, xây dng mt
n hoàn ch  c to lp phi
bit cách to lp. Tc n c cách vit mt loi v     
c to lng da vào kt qu c
nói gn lin vc c tip nhn; vic kim tra
c to lp ch yu dt.
y,  c ting Anh (c tip nhn và to lp) cn phi
c th c, vit) thành nhiu m khác nhau. Theo
tng cp hc, phù hp vi tâm lý - la tui mà yêu cu t d n khó, t thn
cao, t n phc t a chn m
cho phù hp.
Thí d v yu thc hi
hàng ngày, thông qua các bui hc trên lp, các hong tp th, sinh hot câu
lc bc, vit) ngoài vic ki
c chú trng các k kim tra, thi cui cp, cui l
giá kt thúc).
u phát tri   ng cung
cp nng ni dung, mc tiêu i hc
bit nhng gì (nhiu ít); n   yu là yêu cu nhc li nhng ni
c, nhng thy, nh    
giáo khoa; chính vì vy yêu cu ch yu là chng minh nhnn, kim tra
trí nh  t buc phi tuân th theo ý ci
15 yu; t  c tip nhn phi bit cách tip nhn, tc là da vào nhng yu t nào (t, ngn, hình nh, bing, s liu, s ki có th c các thông tin và cách hiu c tip nhng da vào kt qu cc. Nghe và phn hi c mng c tip nhn ch yu d c hin. c to ln là kh t vit, bit t chc, xây dng mt n hoàn ch  c to lp phi bit cách to lp. Tc là n c cách vit mt loi v      c to lng da vào kt qu c nói gn lin vc  c tip nhn; vic kim tra c to lp ch yu dt. y,  c ting Anh (c tip nhn và to lp) cn phi c th c, vit) thành nhiu m khác nhau. Theo tng cp hc, phù hp vi tâm lý - la tui mà yêu cu t d n khó, t thn cao, t n phc t a chn m cho phù hp. Thí d v yu thc hi hàng ngày, thông qua các bui hc trên lp, các hong tp th, sinh hot câu lc bc, vit) ngoài vic ki c chú trng  các k kim tra, thi cui cp, cui l giá kt thúc). u phát tri   ng cung cp nng ni dung, mc tiêu i hc bit nhng gì (nhiu ít); n   yu là yêu cu nhc li nhng ni c, nhng gì thy, nh     giáo khoa; chính vì vy yêu cu ch yu là chng minh nhnn, kim tra trí nh  t buc phi tuân th theo ý ci
16
; còn dit. Kt qu là hc sinh tp trung hc nhng phn GV cho ôn tp.
Mc tiêu cu phát tric cc
kh  n dng tng hp nh   c ca hc sinh vào vic gii quyt
mt bài toán m ng các yêu cu mi trong mt tình hu. Ni
 i ch nh c còn yêu cu tng hp,
liên h nhiu ni d c; không ch gi a các phân môn trong môn hc
còn c nhng hiu bit t các môn hng yêu cu hc sinh tìm
mi liên h gia các kin tha bài hc vi các hing, s vt, s
ving xut hii sng sinh hoc
   ng yêu cu hc thuc, nh máy
   nhu th  ng ý kin
cách gii quyt v  ca m   i h ng viên nhng suy 
sáng to, mi m ng s phn bin trái chiu, khuyn khích
nhng lp lun giàu sc thuyt phc
1.2.3. Mi quan h gia dy hc
1.2.3.1. Mi quan h gia kiến thức kĩ năng và năng lực
Mc là t hp c các kin thc, k 
mi cn vn d  thc hin hiu qu mt nhim v trong mt bi cnh
thc và nhiu bi thc hin mt nhim v, mt công vic có th 
hi nhic th hin thông qua vic thc hin
nhim v i hc cn phi chuyn hoá nhng kin th
c vào gii quyt nhng tình hung mi và xng mi.
Kin th    c, ngun l i hc tìm
c các gii pháp t thc hin nhim v hoc có cách ng x phù hp trong
bi cnh phc tp. Kh p vi bi cnh th
trng cc, tuy nhiên, kh c lc da trên s ng hoá
và s dng có cân nhc các kin thn thit trong tng hoàn cnh c th.
K     p là nhng thao tác, nhng cách thc thc
hành, vn dng kin thc, kinh nghi thc hin mt ho
16 ; còn dit. Kt qu là hc sinh tp trung hc nhng phn GV cho ôn tp. Mc tiêu cu phát tric cc kh  n dng tng hp nh   c ca hc sinh vào vic gii quyt mt bài toán m ng các yêu cu mi trong mt tình hu. Ni  i ch là nh c mà còn là yêu cu tng hp, liên h nhiu ni d c; không ch gi a các phân môn trong môn hc mà còn c nhng hiu bit t các môn hng yêu cu hc sinh tìm mi liên h gia các kin tha bài hc vi các hing, s vt, s ving xut hii sng sinh hoc    ng yêu cu hc thuc, nh máy    nhu th  ng ý kin và cách gii quyt v  ca m   i h ng viên nhng suy  sáng to, mi m ng s phn bin trái chiu, khuyn khích nhng lp lun giàu sc thuyt phc 1.2.3. Mi quan h gia dy hc 1.2.3.1. Mối quan hệ giữa kiến thức kĩ năng và năng lực Mc là t hp c các kin thc, k  mà mi cn vn d  thc hin hiu qu mt nhim v trong mt bi cnh thc và có nhiu bi thc hin mt nhim v, mt công vic có th  hi nhic th hin thông qua vic thc hin nhim v i hc cn phi chuyn hoá nhng kin th có c vào gii quyt nhng tình hung mi và xng mi. Kin th    c, là ngun l i hc tìm c các gii pháp t thc hin nhim v hoc có cách ng x phù hp trong bi cnh phc tp. Kh p vi bi cnh th trng cc, tuy nhiên, kh c lc da trên s ng hoá và s dng có cân nhc các kin thn thit trong tng hoàn cnh c th. K     p là nhng thao tác, nhng cách thc thc hành, vn dng kin thc, kinh nghi thc hin mt ho
17
trong mng quen thuc. K ng, bao hàm nhng
kin thc, nhng hiu bit tri nghim... giúp nhân th thích ng khi
hoàn ci.
1.2.3.2. Mi quan h gia mc tiêu dy học và năng lực trong môn tiếng Anh
c c i hi vi mt môn khoa h c mô t kt
hp kin thc, k  thành hành vi cn thii hc thc hin có
hiu qu nhng nhim v thc trong cuc sng.
Tip c c trong giáo dc b u vi vinh
mc tiêu dy hc và giáo dc. Thay vì vit mc tiêu chung chung, trng, các
nhà nghiên c xut cách thc xây dng mng c thng hoá
các kin th ct sau khi kt thúc bài hc, môn hc, khoá hc.
Mc tiêu dy hc dit bng t t kê, k tên, phân
bit, mô t, tính toán, so sánh, gii thích, tng h
biu mc tiêu kiu này thay th cho các cách phát bi 
là: nc, hic, hay hiu mt cách sâu s
M  la chn ni dung ging dng dy và
c hiu qu, giá tr ca mt bài dy, mt khoá dy hay c mrình.
Mc tiêu còn là các m c s tin b ci hc trong
quá trình hc tp. Vi   ng minh mc tiêu bài hc, giúp
i hc có cách t  tin b ca bn thân trong quá trình hc tp và t
t chc quá trình hc tp ca bn thân theo mng rõ ràng. Có mc tiêu rõ
c mt, i hc bit la chn các hong dn ti thành công.
Mt mc xem là tin cy và có giá tr khi nó truyt chính xác ý
nh ca nhà giáo d mu hin thân nhà
giáo dc hi c vic này cn tr li 3 câu hi:
- i hc phc gì?
- u kin nào? bng cách nào?
- c vi m ra sao?
y, mt mc tiêu tin cy và có giá tr c:
17 trong mng quen thuc. K ng, bao hàm nhng kin thc, nhng hiu bit và tri nghim... giúp cá nhân có th thích ng khi hoàn ci. 1.2.3.2. Mối quan hệ giữa mục tiêu dạy học và năng lực trong môn tiếng Anh c c i hi vi mt môn khoa h c mô t kt hp kin thc, k  thành hành vi cn thii hc thc hin có hiu qu nhng nhim v thc trong cuc sng. Tip c c trong giáo dc b u vi vinh mc tiêu dy hc và giáo dc. Thay vì vit mc tiêu chung chung, trng, các nhà nghiên c xut cách thc xây dng mng c thng hoá các kin th ct sau khi kt thúc bài hc, môn hc, khoá hc. Mc tiêu dy hc dit bng t t kê, k tên, phân bit, mô t, tính toán, so sánh, gii thích, tng h biu mc tiêu kiu này thay th cho các cách phát bi  là: nc, hic, hay hiu mt cách sâu s M  la chn ni dung ging dng dy và c hiu qu, giá tr ca mt bài dy, mt khoá dy hay c mrình. Mc tiêu còn là các m c s tin b ci hc trong quá trình hc tp. Vi   ng minh mc tiêu bài hc, giúp i hc có cách t  tin b ca bn thân trong quá trình hc tp và t t chc quá trình hc tp ca bn thân theo mng rõ ràng. Có mc tiêu rõ c mt, i hc bit la chn các hong dn ti thành công. Mt mc xem là tin cy và có giá tr khi nó truyt chính xác ý nh ca nhà giáo d mu hin thân nhà giáo dc hi c vic này cn tr li 3 câu hi: - i hc phc gì? - u kin nào? bng cách nào? - c vi m ra sao? y, mt mc tiêu tin cy và có giá tr c:
18
- Mt hành vi có th và phc hoàn thành.
- Nhu kin (c hoàn thành).
- Tiêu chun (chng, m hoàn thành chp nhc).
Mt mc tiêu ch  c tiêu chí tin cy giá tr khi ch cái
i hc có th và phc hi chng t t mc tiêu. Mi
g lc ci còn dng tic hin tht
c hin nhim v a thc ti th hin thc t
c hình thành bên trong. Chính vì vy m 
cn phc   ca các hành vi c th. Chúng ta chth xác
c ca m c thc hin
a h. Hành vi ci hc có th là lng, có
th là tr li ming hay vit mt báo cáo, hoc gii quyt mt v....
Là mt môn hc công c quan trng, ting Anh có vai trò rt ln trong vic
hình thành và phát tri  c chung cho h  hình thành phát
tric cho hc sinh thì phi xây dc mc tiêu dy hc theo tip cn
phát trii hc theo các m ca chu  m bo
yêu cu phân hóa trong quá trình dy hc. Khi tip cn dy hc ting Anh theo
ng tip cc ht c  vào mc tiêu môn hc, do vy các
n cc h c hc tp
môn ting Anh). T c chuyên môn mang tính tc -
hiu nghe, nói) có th c chung, va theo các ni dung và mc
tiêu dy hc ca môn hc, va góp phn t c chung ca hc
sinh Trung hc ph thông.
1.2.4. Dy hc môn ting Anh theo tip ci hc
Nc cc hình thành và phát trin ch yu trong quá trình
dy hc và bng quá trình dy hc. Vì th phát trin NL ca HS mt cách có hiu
qu, cn t chc thc hin tt các yu t n ca quá trình dy h
dy hy hc (PPDH);  kt qu dy hc
1.2.4.1. Thc hin chương trình dạy hc
nh i mi PPDH ting Anh chuyn nhng kt qu v i mi
18 - Mt hành vi có th và phc hoàn thành. - Nhu kin (c hoàn thành). - Tiêu chun (chng, m hoàn thành chp nhc). Mt mc tiêu ch  c tiêu chí tin cy và có giá tr khi nó ch rõ cái i hc có th và phc hi chng t t mc tiêu. Mi g lc ci còn  dng tic hin tht c hin nhim v a thc ti th hin thc t là c hình thành bên trong. Chính vì vy m  cn phc   ca các hành vi c th. Chúng ta ch có th xác c ca m c thc hin a h. Hành vi ci hc có th là lng, có th là tr li ming hay vit mt báo cáo, hoc gii quyt mt v.... Là mt môn hc công c quan trng, ting Anh có vai trò rt ln trong vic hình thành và phát tri  c chung cho h  hình thành và phát tric cho hc sinh thì phi xây dc mc tiêu dy hc theo tip cn phát trii hc theo các m ca chu  m bo yêu cu phân hóa trong quá trình dy hc. Khi tip cn dy hc ting Anh theo ng tip cc ht c  vào mc tiêu môn hc, do vy các n cc h c hc tp môn ting Anh). T c chuyên môn mang tính tc - hiu nghe, nói) có th c chung, va theo các ni dung và mc tiêu dy hc ca môn hc, va góp phn t c chung ca hc sinh Trung hc ph thông. 1.2.4. Dy hc môn ting Anh theo tip ci hc Nc cc hình thành và phát trin ch yu trong quá trình dy hc và bng quá trình dy hc. Vì th phát trin NL ca HS mt cách có hiu qu, cn t chc thc hin tt các yu t n ca quá trình dy h dy hy hc (PPDH);  kt qu dy hc  1.2.4.1. Thực hiện chương trình dạy học nh i mi PPDH ting Anh là chuyn nhng kt qu v i mi
19
PPDH ca CT ting Anh hin hành t  phát
huy hiu qu i mng mc tiêu hình thành và phát tri c
ca hc sinh. Trong quá trình thc hin CTDH, kin tha tng bài hc
phc chuyn hóa thành NL ca HS. Vì th, GV ph c bi  n
ng dn HS thc hành, vn dng kin thc.
1.2.4.2. S dụng phương pháp day học
ng phát trin NL cy tính tích cc, ch ng,
sáng to và vn dng kin thi hc; khc phc li truyn th áp
t mt chiu ghi nh máy móc. Tp trung dy cách hn khích
t hc, t  i hc t cp nhi mi tri th nh
ng phát tric, ci my ca GV và PP hc ca HS.
GV phi dy cho HS NL nhn th o. Mun th GV phi nm
vng NL nhn th a HS và bit áp dng các PPDH khác nhau, tùy
theo mc tiêu, ni dung, tính cht ca môn hm ci hc, lp hc.
Bên cnh nhy ha b môn ting Anh, vic
     y hc tích c   n vào vi i mi
y hc tit hiu qu: Tho lu
cu tình hung, D t dy hc tích cc thc hin trong các
hong dy hc.
ng phát tric môn ting Anh không
ch chú ý tích cc hóa hong trí tu ca HS mà còn chú ý rèn luyi
quyt v gn vi nhng tình hung ca cuc sng; gn ho ng trí tu vi
hong thc hành, thc tin.
1.2.4.3. Đổi mi kiểm tra, đánh giá kết qu dy hc
i mi ki t qu dy hc môn ting Anh ng THPT
theo tip cn phát trii hc không ly vic kim tra kh 
hin kin thc làm trung tâm mà chú trng kh n dng sáng to kin
thc trong nhng tình hung khác nhau.
ng v kiiá cc ph thông
19 PPDH ca CT ting Anh hin hành t  phát huy hiu qu i mng mc tiêu hình thành và phát tri c ca hc sinh. Trong quá trình thc hin CTDH, kin tha tng bài hc phc chuyn hóa thành NL ca HS. Vì th, GV ph c bi  n ng dn HS thc hành, vn dng kin thc. 1.2.4.2. Sử dụng phương pháp day học ng phát trin NL cy tính tích cc, ch ng, sáng to và vn dng kin thi hc; khc phc li truyn th áp t mt chiu ghi nh máy móc. Tp trung dy cách hn khích t hc, t  i hc t cp nhi mi tri th nh ng phát tric, ci my ca GV và PP hc ca HS. GV phi dy cho HS NL nhn th o. Mun th GV phi nm vng NL nhn th a HS và bit áp dng các PPDH khác nhau, tùy theo mc tiêu, ni dung, tính cht ca môn hm ci hc, lp hc. Bên cnh nhy ha b môn ting Anh, vic      y hc tích c   n vào vi i mi y hc tit hiu qu: Tho lu cu tình hung, D t dy hc tích cc thc hin trong các hong dy hc. ng phát tric môn ting Anh không ch chú ý tích cc hóa hong trí tu ca HS mà còn chú ý rèn luyi quyt v gn vi nhng tình hung ca cuc sng; gn ho ng trí tu vi hong thc hành, thc tin. 1.2.4.3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học i mi ki t qu dy hc môn ting Anh  ng THPT theo tip cn phát trii hc không ly vic kim tra kh  hin kin thc làm trung tâm mà chú trng kh n dng sáng to kin thc trong nhng tình hung khác nhau. ng v kiiá cc ph thông
20
môn ting Anh, mt trong nhng ni dung rt quan trng vi  n
ng tc, vit, tích cc ca m
giao tip bng ting Anh. Nhc này ch th c bc l qua vic
(nghe,nói vit). Do vy vic yêu cu HS thc hin nhng bài tp trc nghim
khách quan và t lun vn là m rt cn thit trong môn hc ting Anh.
Tt nhiên vic kim tra bng hình thc t lun rt cn có s i m phù hp vi
mc tiêu, nc tp mi.
 n s d
giá qua sn phm hong cc hành, HS t 
ng thi, chú trá vic kin thc m 
bc cao; chuyn hóa/sáng to li kin th
1.3. Qun lý dy hc môn Tiếng Anh theo tiếp cận năng lực trƣng THPT
1.3.1. Qun lý mc tiêu và k hoch dy hc theo tip cc
1. T chc và các mc tiêu nhn th
 cho dy hc.
c Phó hing ph ng
 chun kin thc k a môn hc, khi, lp cùng tho lun
 xây dng m a môn hng thnh các m 
lc ci hc. Ngoài ra th tham kho cán b qun lý c  giáo
d mc tiêu và m nh ca môn hc s yêu
cu giáo viên ging dy xây dng mc tiêu c th nh cá
lc mà hc sinh cn hình thành và phát trin qua môn hc.
2. Xây dng k hoch dy hc theo tip cn phát trii hc.
Xây dng k hoch phi d ch o ca ngành. K hoch dy hc
theo tip cn phát tric phi phù hp vng
hc sinh và trin khai thc hin v ng xuyên rút kinh
nghit qu  u chnh, b sung cho nhc ti.
1.3.2. Qui dung dy hc theo tip cc
 y hc v nguyên tc pháp lnh c ng do B
20 môn ting Anh, mt trong nhng ni dung rt quan trng mà vi  n ng tc, vit, tích cc ca m và giao tip bng ting Anh. Nhc này ch có th c bc l qua vic (nghe,nói và vit). Do vy vic yêu cu HS thc hin nhng bài tp trc nghim khách quan và t lun vn là m rt cn thit trong môn hc ting Anh. Tt nhiên vic kim tra bng hình thc t lun rt cn có s i m phù hp vi mc tiêu, nc tp mi.  n s d giá qua sn phm hong cc hành, HS t  ng thi, chú trá vic kin thc  m  bc cao; chuyn hóa/sáng to li kin th 1.3. Quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo tiếp cận năng lực ở trƣờng THPT 1.3.1. Qun lý mc tiêu và k hoch dy hc theo tip cc 1. T chc và các mc tiêu nhn th  cho dy hc. c Phó hing ph ng  chun kin thc k a môn hc, khi, lp cùng tho lun  xây dng m a môn hng thnh các m  lc ci hc. Ngoài ra có th tham kho cán b qun lý c  giáo d mc tiêu và m nh ca môn hc s yêu cu giáo viên ging dy xây dng mc tiêu c th nh cá lc mà hc sinh cn hình thành và phát trin qua môn hc. 2. Xây dng k hoch dy hc theo tip cn phát trii hc. Xây dng k hoch phi d ch o ca ngành. K hoch dy hc theo tip cn phát tric phi phù hp vng hc sinh và trin khai thc hin v ng xuyên rút kinh nghit qu  u chnh, b sung cho nhc ti. 1.3.2. Qui dung dy hc theo tip cc  y hc v nguyên tc là pháp lnh c ng do B
21
Giáo dc -  pháp l ng tin hành ch o
giám sát qun ho ng dy h y h nh s
ng tit hc, xây dc dy hc, s tit trên tun và s tit
cho c c nhm thc hin mc tiêu ca cp hc.
Cách xây d     ng phát tri  c xu
ng tt yng yêu cu giáo di trong bi cnh khoa
hc và công ngh phát trin vi t ng có và nn kinh t tri th
trò ngày càng quan tri vi mi quc gia. Cách tip ct ra mc tiêu
n giúp cho hc sinh có th  c gì sau khi hc, ch không tp trung
vào vinh HS cn hc nh c kin thc toàn din v 
vc chuyên môn.
Thc tin dy hc ting Anh ca Vit Nam trong thi gian gc
trng hin nay cho thy cách dy hc ting Anh theo l ung cp cho hc
sinh các kin thc lí thuyt mt cách tách bic nhu cu hc tp
ca gii tr ngày nay và không còn phù hp vi xu th ca giáo dc hii. Kinh
nghii mng tích h nhà
        cho vic tip t i mi
i cnh xây d
lc nói chung. Nhi m tích cc, tin b c n hành s phi
c k tha và a.
2. Ni dung môn tic t chc theo mng vi b 
   n. Bn m   c trin khai thành h thng các
chun ci vi t
Chun ct th hin nh u hc sinh cn bit có th c
sau khi hc. Vic xây dng na vào h thng các chun cn
t, thay vì da vào các ni dung cn dy h 
c chng ca sn phm mà mình to ra. H thng chu
c   c nhng n y h 
giá thích hi vi mi lp hc nhc và phm cht
mà xã hi kì vng.
21 Giáo dc -  pháp l ng tin hành ch o giám sát qun lý ho ng dy h y h nh s ng tit hc, xây dc dy hc, s tit trên tun và s tit cho c c nhm thc hin mc tiêu ca cp hc. Cách xây d     ng phát tri  c là xu ng tt yng yêu cu giáo di trong bi cnh khoa hc và công ngh phát trin vi t ng có và nn kinh t tri th trò ngày càng quan tri vi mi quc gia. Cách tip ct ra mc tiêu n là giúp cho hc sinh có th  c gì sau khi hc, ch không tp trung vào vinh HS cn hc nh c kin thc toàn din v  vc chuyên môn. Thc tin dy hc ting Anh ca Vit Nam trong thi gian gc trng hin nay cho thy cách dy hc ting Anh theo l ung cp cho hc sinh các kin thc lí thuyt mt cách tách bic nhu cu hc tp ca gii tr ngày nay và không còn phù hp vi xu th ca giáo dc hii. Kinh nghii mng tích h nhà         cho vic tip t i mi i cnh xây d lc nói chung. Nhi m tích cc, tin b c n hành s phi c k tha và a. 2. Ni dung môn tic t chc theo mng vi b     n. Bn m   c trin khai thành h thng các chun ci vi t Chun ct th hin  nh u hc sinh cn bit và có th c sau khi hc. Vic xây dng na vào h thng các chun cn t, thay vì da vào các ni dung cn dy h  c chng ca sn phm mà mình to ra. H thng chu c   c nhng n y h  giá thích hi vi mi lp hc nhc và phm cht mà xã hi kì vng.
22
1.3.3. Qun lý hong dy ca giáo viên theo tip cc
Mc tiêu giáo dng phát tric là chú trng kt qu
hc tp cc mô t chi tit và có th c; th hic
m tin b ca HS mt cách liên tc.
Ni dung giáo dng phát tric là la chn nhng ni
dung nhc kt qu nh, gn vi các tình hung thc tin.
 nh nhng nnh chi tit.
y hng phát tric là GV ch yu là
i t chc, h tr HS t lc và tích ci tri thc. Chú trng s phát trin
kh  i quyt v , kh    ng s dng các quan
    thut dy hc tích c  y hc thí
nghim, thc hành.
Hình thc dy hng phát tric là t chc hình thc
hc tng; chú ý các hong xã hi, ngoi khóa, nghiên cu khoa hc, tri
nghim sáng ty mnh ng dng công ngh thông tin truyn thông trong
dy và hc
t qu hc tp cng phát tric là các
n s tin b trong quá trình hc
tp, chú trng kh n dng trong các tình hung thc tin.
Dy h  m phát tri  c không ch gii hn trong trí
thc, k   m nhng nhóm ni dung phát tri c
c:
- c chuyên môn: các tri thc chuyên môn, khái nim, phm trù, quy
lc, mi quan h  c ng d
-    p k hoch hc tp, k hoch làm vic; các
n thp, x 

- c xã hi: kh c nhóm, hiu bit v n xã hi;
cách ng x, tinh thn trách nhim và kh i quyt v.
22 1.3.3. Qun lý hong dy ca giáo viên theo tip cc Mc tiêu giáo dng phát tric là chú trng kt qu hc tp cc mô t chi tit và có th c; th hic m tin b ca HS mt cách liên tc. Ni dung giáo dng phát tric là la chn nhng ni dung nhc kt qu nh, gn vi các tình hung thc tin.  nh nhng nnh chi tit. y hng phát tric là GV ch yu là i t chc, h tr HS t lc và tích ci tri thc. Chú trng s phát trin kh  i quyt v , kh    ng s dng các quan     thut dy hc tích c  y hc thí nghim, thc hành. Hình thc dy hng phát tric là t chc hình thc hc tng; chú ý các hong xã hi, ngoi khóa, nghiên cu khoa hc, tri nghim sáng ty mnh ng dng công ngh thông tin và truyn thông trong dy và hc t qu hc tp cng phát tric là các n s tin b trong quá trình hc tp, chú trng kh n dng trong các tình hung thc tin. Dy h  m phát tri  c không ch gii hn trong trí thc, k   m nhng nhóm ni dung phát tri c c: - c chuyên môn: các tri thc chuyên môn, khái nim, phm trù, quy lc, mi quan h  c ng d -    p k hoch hc tp, k hoch làm vic; các n thp, x   - c xã hi: kh c nhóm, hiu bit v n xã hi; có cách ng x, tinh thn trách nhim và kh i quyt v.
23
- c cá th: Bit t m mm yu, xây dng k hoch
phát trin cá nhân và bin mc giá tr
hóa và lòng t trng.
áp dy h m phát tric không ch chú ý
n tích cc hóa hc sinh v hong trí tu mà còn chú ý rèn luyc gii
quyt v gn vi nhng tình hung ca cuc sng ngh nghing thi
gn ho ng trí tu vi ho ng thc hành, thc ting vic hc tp
i mi quan h GV-ng c  ng
nhm phát tric xã hi. Bên cnh hc tp nhng trí thc và k 
l ca các môn hc chuyên môn cn b sung hc tp các ch  phc hp nhm
phát trii quyt các v phc hp.
m phát tric, vit qu hc tp không ly
vic kim tra kh  n kin thc làm trng tâm ca vi
 t qu hc tp cn chú trng kh n dng sáng to tri thc trong
nhng tình hung ng dng khác nhau.
1, Qun lý vic son bài và chun b gi lên lp ca giáo viên:
Kt qu tng tit hc nói riêng ch ng ca quá trình dy hc i
chung ph thuc rt nhiu vào vic chun b c gi lên lp ca GV là:
- Chun b son thn d t tit
hc, các vic th xy ra trong mi tit hc, hình thc t chc dy h
pháp ging dy phi phù hp v  nhn thc ca hi mi PPDH,
hình thc t chc phi nâng cao hiu sut mt gi lên lp.
Thit k bài ging là mt quá trình có tính h thng s dng nhng nguyên
tc dy hc nhm hình thành hong dy, hong hc, bit s dng, khai thác
in dy hc, các tài liu vi nhiu cách tip cp cn
ni dung, tip cn mc tiêu, tip c
Thit k bài ging theo tip cc c nh mc tiêu bài dy sát
vi yêu cu thc tin, bit lc chn ni dung, bit tích hp gia lý thuyt vi rèn k
i hc.
23 - c cá th: Bit t m mm yu, xây dng k hoch phát trin cá nhân và bin mc giá tr hóa và lòng t trng. áp dy h m phát tric không ch chú ý n tích cc hóa hc sinh v hong trí tu mà còn chú ý rèn luyc gii quyt v gn vi nhng tình hung ca cuc sng và ngh nghing thi gn ho ng trí tu vi ho ng thc hành, thc ting vic hc tp i mi quan h GV-ng c  ng nhm phát tric xã hi. Bên cnh hc tp nhng trí thc và k  l ca các môn hc chuyên môn cn b sung hc tp các ch  phc hp nhm phát trii quyt các v phc hp. m phát tric, vit qu hc tp không ly vic kim tra kh  n kin thc làm trng tâm ca vi  t qu hc tp cn chú trng kh n dng sáng to tri thc trong nhng tình hung ng dng khác nhau. 1, Qun lý vic son bài và chun b gi lên lp ca giáo viên: Kt qu tng tit hc nói riêng và ch ng ca quá trình dy hc nói chung ph thuc rt nhiu vào vic chun b c gi lên lp ca GV là: - Chun b son thn và d t tit hc, các vic có th xy ra trong mi tit hc, hình thc t chc dy h pháp ging dy phi phù hp v  nhn thc ca hi mi PPDH, hình thc t chc phi nâng cao hiu sut mt gi lên lp. Thit k bài ging là mt quá trình có tính h thng s dng nhng nguyên tc dy hc nhm hình thành hong dy, hong hc, bit s dng, khai thác in dy hc, các tài liu vi nhiu cách tip cp cn ni dung, tip cn mc tiêu, tip c Thit k bài ging theo tip cc c nh mc tiêu bài dy sát vi yêu cu thc tin, bit lc chn ni dung, bit tích hp gia lý thuyt vi rèn k i hc.
24
Hing cn yêu cu các t, nhóm chuyên môn nghiên cu k ni dung
c hin ging di k trong nhóm d  thng
nht v mu, ni dung, n, hình thc t chc
dy hng tip cc.
2, Qun lý gi lên lp ca giáo viên:
Gi lên lp ca GV gi vai trò quan trng nht ca quá trình dy hc,
quynh chng dy hc. Vic son bài, và chun b thit b  dùng dy hc
c gi lên lt kt qu  i GV thc hin thành công tit dy trên
lp. Ngoài vic thc hi  chun bi GV khi lên lp phi bit la chn
np trung vào hc sinh, phát huy cao nht tính tích cc ch
ng sáng to, hình thành k a hi s ng dn
hc tp ca GV, linh hot gii quyt các tình hung xy ra, to ra nim yêu thích và
hng thú hc tp cho hc sinh.
  ng hing không gi vai trò trc tip quy nh cht
ng gi lên l o và qung. Hing
 ng gián tip ti chng hiu qu gi lên lp. Ngoài ra vic tác
ng v mt tinh thn, vt ch  tu kin phát huy ht nhit tình, kh 
lên lp ca GV. Hing phi có nhng bin pháp qung sâu sc ti
gi lên lp ca GV.
3, D gi - t dy
c tính dy hc ng THPT có nhiu môn hng phi
xây dng k hoch d gi p vi nhiu hình thc kit
xunh k; hong hu ht CB- ng tham gia.
Sau khi d gi GV, vic t chc rút kinh nghi t dy phi
c thc hin nghiêm túc, phi giúp GV thm yu, m mnh ca mình v
ni dung, kin thc v ng dy; v t chc các hong hc tp
ca hng thi giúp hiu
ng thy rõ vic kim tra bng d gi, rút kinh nghit dy là công
ving xuyên, quan trng trong hong dy hc ca mng.
4, Qun lý h a giáo viên:
24 Hing cn yêu cu các t, nhóm chuyên môn nghiên cu k ni dung c hin ging di k trong nhóm d  thng nht v mu, ni dung, n, hình thc t chc dy hng tip cc. 2, Qun lý gi lên lp ca giáo viên: Gi lên lp ca GV gi vai trò quan trng nht ca quá trình dy hc, nó quynh chng dy hc. Vic son bài, và chun b thit b  dùng dy hc c gi lên lt kt qu  i GV thc hin thành công tit dy trên lp. Ngoài vic thc hi  chun bi GV khi lên lp phi bit la chn np trung vào hc sinh, phát huy cao nht tính tích cc ch ng sáng to, hình thành k a hi s ng dn hc tp ca GV, linh hot gii quyt các tình hung xy ra, to ra nim yêu thích và hng thú hc tp cho hc sinh.   ng hing không gi vai trò trc tip quy nh cht ng gi lên l o và qung. Hing  ng gián tip ti chng hiu qu gi lên lp. Ngoài ra vic tác ng v mt tinh thn, vt ch  tu kin phát huy ht nhit tình, kh  lên lp ca GV. Hing phi có nhng bin pháp qung sâu sc ti gi lên lp ca GV. 3, D gi - t dy c tính dy hc  ng THPT có nhiu môn hng phi xây dng k hoch d gi p vi nhiu hình thc kit xunh k; hong hu ht CB- ng tham gia. Sau khi d gi GV, vic t chc rút kinh nghi t dy phi c thc hin nghiêm túc, phi giúp GV thm yu, m mnh ca mình v ni dung, kin thc v ng dy; v t chc các hong hc tp ca hng thi giúp hiu ng thy rõ vic kim tra bng d gi, rút kinh nghit dy là công ving xuyên, quan trng trong hong dy hc ca mng. 4, Qun lý h a giáo viên: